Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 4 ze dne 13.12.2016

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 51 na svém 11. zasedání konaném dne 13.12.2016 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon o přestupcích.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (Zkrácená doba nočního klidu)

 1. Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna;

  2. v noci z 30. dubna na 1. května;

  3. v noci z třetího pátku na sobotu v měsíci květnu;

  4. v noci z třetí soboty na neděli v měsíci červnu;

  5. v noci z první soboty na neděli v měsíci červenci;

  6. v noci z posledního pátku na sobotu v měsíci srpnu;

  7. v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci listopadu v době konání městské slavnosti Vítání sv. Martina.

 2. Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z pátku na sobotu v době konání charitativní akce You Dream We Run.
 3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) až g) a odst. 2 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Blansko na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.2

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Ruší se Obecně závazná vyhláška Města Blanska č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku.

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 31.12.2016.


                    1 Ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

                  2 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.