Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 3 ze dne 07.03.2017

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 33 na svém 12. zasedání konaném dne 07.03.2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu se mění tak, že v článku 3 v bodu g) se na konci věty mění interpunkční znaménko z tečky na středník a doplňuje se bod „h) v noci ze čtvrté soboty na neděli v měsíci červnu.“

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.04.2017.