Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 4 ze dne 06.06.2017

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 30 na svém 13. zasedání konaném dne 06.06.2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 se mění takto:

v článku 3 se mění číslo stávajícího odstavce (3) nově na číslo (4) a za stávající odstavec (2) je vložen nový odstavec číslo (3), který zní: „Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 23:30 do 06:00 hodin, a to v noci ze soboty 08.07.2017 na neděli 09.07.2017, v noci z neděle 09.07.2017 na pondělí 10.07.2017, v noci z pondělí 10.07.2017 na úterý 11.07.2017, v noci z úterý 11.07.2017 na středu 12.07.2017 a v noci z neděle 27.08.2017 na pondělí 28.08.2017 v době promítání letního kina.“

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 26.06.2017.