Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o vymezení kratší doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 20 na svém 3. zasedání konaném dne 12.03.2019 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon o některých přestupcích, nebo dobou žádnou.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (Zkrácená doba nočního klidu)

(1) Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna v době konání novoročních oslav;
  2. v noci z 30. dubna na 1. května v době konání pálení čarodějnic;
  3. v noci z třetího pátku na sobotu v měsíci květnu v době festivalu volnočasových aktivit;
  4. v noci z třetí soboty na neděli v měsíci červnu v době konání venkovních hudebních produkcí;
  5. v noci ze čtvrté soboty na neděli v měsíci červnu v době konání venkovních hudebních produkcí;
  6. v noci z poslední soboty na neděli v měsíci červnu v době konání venkovních hudebních produkcí;
  7. v noci z první soboty na neděli v měsíci červenci v době konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti se začátkem letních prázdnin;
  8. v noci z posledního pátku na sobotu v měsíci srpnu v době konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti s koncem letních prázdnin;
  9. v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci listopadu v době konání městské slavnosti Vítání sv. Martina.

(2) Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 23:30 do 06:00 hodin v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsících červenec a srpen v době promítání letního kina pod širým nebem na nám. Republiky – prostranství po zbouraném hotelu Dukla.

(3) Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v noci ze soboty na neděli v době konání městského Dne dětí v zámeckém parku a v noci z pátku na sobotu v době konání tradiční charitativní akce You Dream We Run.

(4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) až i) a odst. 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Blansko na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů. 2

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2018 o vymezení kratší doby nočního klidu.

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.04.2019.


1) Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


stránka aktualizována: 30.01.2020 09:54