Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Komise rady města

Rada obce může v souladu se zákonem o obcích zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi jsou stanoveny v níže uvedeném předpisu „Komise Rady města Blanska“.

Předkládáme přehled komisí, které zřídila Rada města Blanska:

Název komise Předseda Místopředseda
Komise pro prevenci kriminality PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. Mgr. Milan Daněk
Komise sociální a zdravotní Mgr. Věra Veselá Ing. Vladimír Bělík
Komise dopravní Ing. Lukáš Němec Ing. Michal Mrázek
Komise pro investice a územní rozvoj doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Ing. David Otýpka
Komise pro občanské záležitosti PhDr. Jaroslava Králová Ing. Bc. Dana Křenková
Komise pro občanské aktivity Mgr. Jiří Crha Ing. František Hasoň
Komise bytová Pavel Langr Ing. Veronika Dobiášková
Komise pro zájmové činnosti a kulturu Ing. Ondřej Dyčka Mgr. Pavlína Komínková
Komise sportovní Ing. Miloš Polák Mgr. Michal Souček
Komise pro školství a vzdělávání Mgr. Miroslav Starý Marta Gronová
Komise pro zahraniční styky Bc. Jana Franchi Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.
Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí Ing. Ivo Dobiášek Pavel Šich

Jako zvláštní orgány města v oblasti přenesené působnosti působí:
– Komise k projednávání přestupků města Blansko
– Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

  Směrnice č. 1/2015 Komise Rady města Blansko

Účinnost od 28.01.2015

Obsah :

 1. Úvodní ustanovení
 2. Jmenování členů komise
 3. Postavení komisí
 4. Jednání komisí
 5. Pravidla kontrolní činnosti komisí
 6. Seznam komisí rady města
 7. Náplň práce komisí
 8. Odměňování členů komisí
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Dodatky

Vypracovali: Ing. Josef Kupčík, tajemník, Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního oddělení odboru OKT

Obdrží: členové Rady města Blansko, předsedové a místopředsedové komisí, vedoucí odborů MěÚ, ředitel městské policie

 

  Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Rada města Blansko (dále též jen RM) zřizuje a zrušuje komise, které jsou jejími iniciativními a poradními orgány.

 2. Komisím může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit starosta výkon přenesené působnosti v určitých věcech.

 3. RM řídí a koordinuje činnost jednotlivých komisí, stanoví jejich náplň práce, ukládá jim úkoly na určité časové období (např. na půl roku) a projednává návrhy, náměty a stanoviska komisí a o výsledku projednání je prostřednictvím zapisovatelů komisí informuje.

 4. Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“) pomáhá komisím v jejich činnosti.

 5. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi.

  Čl. 2
Jmenování členů komise

 1. RM jmenuje členy komise následovně:

  a) předsedu komise, kterým je zpravidla člen Zastupitelstva města Blansko

  b) b) místopředsedu komise a ostatní členy komise zejména na základě doporučení jednotlivých volebních stran zastupitelstva města a písemných přihlášek občanů města, s ohledem na jejich odbornost, fundovanost, informovanost a zkušenosti.

 2. Členství v komisi potvrzuje jmenovaným členům starosta nebo radou města pověřená osoba písemným sdělením, které obsahuje jméno, příjmení a bydliště člena komise a název komise. Členovi komise je vystaven průkaz člena komise.

 3. Funkční období členů komise je shodné s funkčním obdobím Zastupitelstva města Blansko.

  Čl. 3
Postavení komisí

 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RM. Svá stanoviska a náměty předkládají komise RM.

 2. Členové komisí se prokazují průkazem člena komise. Odborníkům přizvaným dle čl. 4 odst. 2 této směrnice vystaví potvrzení předseda komise (vždy s omezenou platností pro určitou činnost).

 3. Komise je oprávněna:
  a) vyjadřovat se k dané problematice na základě úkolů uložených RM, nebo na žádost vedoucího odboru MěÚ,
  b) předkládat RM z vlastní iniciativy návrhy a podněty na řešení konkrétních problémů a vypracovávat koncepce v dané oblasti na základě úkolů uložených RM nebo požadavku vedoucího odboru MěÚ,
  c) provádět kontrolní činnost v oblasti své působnosti na MěÚ a v příspěvkových organizacích zřízených městem, na základě pověření RM nebo z vlastní iniciativy, o které předem informují starostu.

 4. Komise nemohou kontrolovat činnost zastupitelstva města a RM. Nemohou předkládat návrhy, náměty a stanoviska zastupitelstvu města.

  Čl. 4
Jednání komisí

 1. Jednání komise je neveřejné. Komise může rozhodnout, že na jednání bude mít přístup veřejnost. Rozhoduje též o tom, kdo se má jednání zúčastnit. Členové RM a vedoucí odborů MěÚ Blansko se mohou jednání komisí zúčastnit kdykoliv (i bez pozvání) s hlasem poradním.

 2. Ve zvlášť složitých případech komise spolupracují s odborníky, žádají je o provedení některých úkolů (např. posouzení náležitostí smluv, účetních dokladů, technické posouzení) a zpracování příslušných zpráv, které napomohou k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Tito přizvaní odborníci předkládají své návrhy a náměty komisi.

 3. Komise formulují svoje stanoviska do usnesení, k jejichž přijetí je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů komise.

 4. Jednání komise se vždy účastní zapisovatel, který není členem komise, má však hlas poradní. Zapisovatel zajišťuje organizační záležitosti, týkající se činnosti komise, zajišťuje komunikaci komise s příslušným odborem MěÚ a dalšími odbory MěÚ, osobami zúčastněnými na řešení konkrétního úkolu. Zapisovatelem je zaměstnanec Města Blansko jmenovaný na základě návrhu tajemníka MěÚ.

 5. Komise zasedají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

 6. Práva a povinnosti členů komisí:
  a) předseda komise řídí práci komise, reprezentuje komisi navenek, svolává zasedání, jednání, zajišťuje komunikaci mezi RM a komisí, řídí průběh zasedání zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z jednání komise a dbá na dodržování stanovených pravidel činnosti komise, v nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda v celém rozsahu jeho pravomocí.
  b) předseda komise připravuje spolu se zapisovatelem program jednání komise.
  c) Z každého jednání komise bude zapisovatelem pořízen stručný zápis. V zápise je uveden termín jednání, účast, program a průběh jednání a přijaté závěry komise. Zápis podepisuje předseda společně se zapisovatelem. Zapisovatel předá zápis do jednoho týdne od konání jednání komise tajemníkovi MěÚ, který jej předloží radě města na nejbližší schůzi (mimo komisí, které vykonávají přenesenou působnost).
  d) člen komise je povinen na základě pověření předsedy komise spolupracovat na plnění konkrétních úkolů,
  e) všichni členové komise jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými se seznámili v rámci práce v komisi. Současně jsou povinni chránit práva a zájmy kontrolovaných subjektů a současně dbát na ochranu osobních údajů,
  f) všichni členové komisí jsou povinni spolupracovat s členy jiných komisí, pokud jsou o to požádáni v zájmu komplexního zajištění úkolů,
  g) všichni členové komisí jsou povinni výše uvedená práva a povinnosti dodržovat. Zároveň jsou povinni seznámit se s platným zněním této směrnice, zejména s právy a povinnostmi člena komise a tuto skutečnost písemně potvrdit na prvním zasedání komise, kterého se zúčastní. Vzor potvrzení tvoří přílohu této směrnice.

  Čl. 5
Pravidla kontrolní činnosti komisí

 1. V rámci přípravy kontroly komise stanoví jednoduchý záměr kontroly, v němž se uvede zejména náplň kontroly, kdo, kdy a kde kontrolu provede. Se záměrem kontroly seznámí komise kontrolovaný subjekt, a to nejpozději při zahájení kontroly. Při kontrolách jakéhokoliv druhu (nahlížení do písemností, pohovory apod.) pracuje komise zásadně ve skupinách. Jednotlivé kontrolní úkoly provádějí vždy nejméně tři členové komise, případně dva členové komise a přizvaný odborník. Kontrolu (zjišťování stavu věci) provádí komise obvykle formou:

  • nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidence, protokolů, účetních dokladů apod.),
  • pohovoru se zaměstnanci, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem), případně s dalšími občany,
  • místním šetřením (zjistí se skutečný stav v terénu).

   

 2. Při kontrolách jsou členové komise oprávněni vyžadovat od tajemníka MěÚ, vedoucích odborů MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací veškeré informace a materiály, související s řešenými úkoly, do kterých mohou nahlížet, o čemž musí být vyhotoven písemný zápis, obsahující seznam poskytnutých materiálů, obsah poskytnutých informací, účel. Zápis musí být opatřen datem a podpisem tajemníka MěÚ, resp. vedoucího odboru a zúčastněných členů komise.

 3. Komise je povinna při kontrole chránit práva, právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů v souladu s právními předpisy. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. Musí objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O zjištěných skutečnostech jsou členové komise, jakož i přizvaní odborníci, povinni zachovávat mlčenlivost.

 4. O výsledku kontroly pořídí komise písemný kontrolní protokol. Kontrolní protokol musí být projednán se všemi kontrolovanými osobami a opatřen jejich podpisy a případným vyjádřením k uvedeným skutečnostem. Podepsaný kontrolní protokol komise projedná, navrhne k němu opatření a předloží jej k projednání RM.

  Čl. 6
Seznam komisí rady města

Komise dopravní
Komise pro investice a územní rozvoj
Komise pro občanské záležitosti
Komise pro občanské aktivity
Komise bytová
Komise sociální
Komise pro zájmové činnosti
Komise kulturní
Komise sportovní
Komise pro školství a vzdělávání
Komise pro zahraniční styky
Komise pro životní prostředí
Komise pro prevenci kriminality
Komise pro podporu cestovního ruchu

  Čl. 7
Náplň práce komisí

 1. Komise dopravní:

  • zabývá se řešením dopravní situace na území města a stavem místních komunikací,
  • projednává podněty fyzických a právnických osob k provedení změn dopravního značení na místních komunikacích,
  • vyjadřuje se k záměrům města v oblasti údržby místních komunikací a navrhuje priority údržby a investic na úseku dopravy,
  • řeší problematiku kapacity odstavných a parkovacích ploch ve městě,
  • spolupracuje s Městskou policií Blansko v oblasti dopravy a iniciativně podává podnětné návrhy na zlepšení její činnosti v této oblasti,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města v oblasti dopravy.
 2. Komise pro investice a územní rozvoj:

  • spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje města a přípravě investičních záměrů města,
  • projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu města,
  • vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu města Blanska,
  • vyjadřuje se k investičním záměrům na území města z hlediska zachování či změny architektonického charakteru města,
  • sleduje rozvoj města z estetického hlediska,
  • dává RM doporučení k ochraně památkových objektů, přírodních i uměle vytvořených a podněty v oblasti investiční výstavby,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města.
 3. Komise pro občanské záležitosti:
  • členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí,
  • podílí se na organizaci obřadů jako je vítání nově narozených občánků, jubilejních svateb a dalších akcí pořádaných komisí
  • organizují pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany,
  • organizuje oslavu ke dni Svátku matek,
  • vede kroniku nově narozených dětí a kroniku významných životních jubileí
 4. Komise pro občanské aktivity:
  • Občanské aktivity (dále jen OA) v jednotlivých částech města vznikají z iniciativy občanů dané části. Takto vzniklá iniciativní OA si volí svého předsedu, který tuto OA zastupuje.
  • Členy Komise pro občanské aktivity jsou předsedové jednotlivých OA z jednotlivých částí města.
  • Náplň práce komise:
  • projednává požadavky jednotlivých OA a občanů a přenáší je na MěÚ
  • připravuje koncepce rozvoje a potřeb jednotlivých částí města
  • organizuje setkání občanů částí města s volenými zástupci a zaměstnanci města
  • kontroluje hospodaření s prostředky pro OA
  • zajišťuje informovanost občanů v jednotlivých částech města o dění ve městě
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města
 5. Komise bytová:
  • vyjadřuje se k aktualizaci pořadníků žadatelů o městský byt,
  • pravidelně kontroluje správnost evidovaných dat uchazečů o přidělení městského bytu,
  • provádí kontroly žadatelů o byt v místě bydliště a vyhodnocuje správnost zařazení do pořadníku,
  • vyjadřuje se k úpravám směrnice rady Hospodaření s byty v majetku města Blansko a poskytuje RM svoje stanovisko k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti bytového hospodářství,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města v oblasti bytového hospodářství.
 6. Komise sociální:
  • podílí se na tvorbě Komunitního plánování sociálních služeb a zabývá se otázkami rozvoje sociálních služeb,
  • sleduje kvalitu a dostupnost sociálních služeb poskytovaných na území města,
  • předkládá RM návrhy na výši a účel dotací z rozpočtu Města Blansko poskytovatelům sociálních služeb, zajišťujícím služby na území města,
  • přijímá podněty občanů v sociální oblasti, upozorňuje na nedostatky a navrhuje RM jejich řešení
  • poskytuje RM svoje stanovisko k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti sociálních služeb,
  • projednává žádosti občanů o pronájem bytů zvláštního určení a bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi,
  • předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko, dle schválené směrnice,
  • předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů, dle schválených pravidel,
  • předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi dle schválených pravidel,
  • spolupracuje při tvorbě a úpravách pravidel, směrnic, kritérií apod., kterými se upravují podmínky přijetí do domů zvláštního určení, bytů zvláštního určení a sociálního bydlení,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku v sociálních zařízeních v majetku města.
 7. Komise pro zájmové činnosti:
  • koordinuje činnost zájmových organizací s městem s cílem zapojení a využití všech sociálních vrstev a věkových skupin obyvatel města,
  • podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce v oblasti zájmové činnosti,
  • v návaznosti na rozpočet města doporučuje radě města schválení finančních prostředků jednotlivým podaným projektům z oblasti zájmové činnosti,
  • spolupracuje s ostatními komisemi rady města při naplňování úkolů v oblasti zájmových činností občanů.
 8. Komise kulturní:
  • koordinuje činnost kulturních zařízení, nestátních neziskových organizací a jiných subjektů se záměry města
  • podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje kultury na území města
  • spolupracuje s dalšími komisemi při organizaci společenských akcí ve městě
  • ve spolupráci s Komisí pro zahraniční styky připravuje a koordinuje účast kulturních souborů a skupin v zahraničních stycích města
  • podílí se na přípravě a vyhodnocování kulturních grantů
  • předkládá RM návrhy na výši finančních příspěvků na kulturní a společenské aktivity z prostředků města Blanska občanům, nestátním neziskovým organizacím a jiným subjektům
  • členové komise se účastní inventarizace majetku v příspěvkových organizacích města zaměřených na kulturní oblast
 9. Komise sportovní:
  • koordinuje aktivitu sportovních organizací se záměry města Blanska,
  • podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje sportovních aktivit s ohledem na všechny sociální a věkové skupiny,
  • podílí se konzultačně na projektech v oblasti sportu a rekreace,
  • spolupracuje s Komisí pro zahraniční styky při naplňování zahraničních styků s partnerskými městy,
  • předkládá RM návrhy na výši finančních příspěvků na sportovní aktivity z prostředků města Blanska občanům, nestátním neziskovým organizacím a jiným subjektům,
  • podílí se na organizační přípravě a na zabezpečení průběhu vyhlášení nejlepších sportovců města,
  • členové komise se účastní inventarizace majetku ve sportovních zařízeních a organizacích města.
 10. Komise pro školství a vzdělávání:
  • koordinuje činnost škol a školských zařízení,
  • vyjadřuje se k dlouhodobé a střednědobé koncepci rozvoje školství a vzdělávání,
  • ve spolupráci s dalšími komisemi organizuje akce vzdělávacího charakteru na území města,
  • připravuje ve spolupráci s Komisí pro zahraniční styky účast škol na družebních programech s partnerskými zahraničními městy,
  • pravidelně vyhodnocuje činnost a výsledky hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení města a navrhuje efektivní řešení jejich provozu a zkvalitnění jejich činnosti,
  • dává stanoviska k aktuálnímu dění v oblasti školství ve městě,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku ve školách a školských zařízeních.
 11. Komise pro zahraniční styky:
  • organizuje styky města Blansko se zahraničními partnerskými městy,
  • na základě dohod s partnerskými městy zpracovává plány společných akcí a předkládá návrhy rozpočtu na tyto akce,
  • členové komise se podílejí na organizování společných akcí s partnerskými městy, účastní se jednání se zahraničními partnery.
 12. Komise pro životní prostředí:
  • projednává opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí na území města,
  • vyjadřuje se k investičním záměrům, které mají dopad na životní prostředí města,
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí,
  • vyjadřuje se k jednotlivým oblastem životního prostředí ve městě, např. k zásobování pitnou vodou, k likvidaci odpadních vod, k čistotě vodních toků, k nakládání s odpady a jejich třídění, k omezování vzniku černých skládek, k čistotě ovzduší na území města, k ochraně přírody a krajiny, k péči o zeleň a čistotu města,
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města.
 13. Komise pro prevenci kriminality:
  • vytváří koncepci ke snížení kriminality ve městě Blansko,
  • průběžně zpracovává a vyhodnocuje stav kriminality ve městě Blansko,
  • iniciuje osvětově vzdělávací, sociálně výchovné a další preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality,
  • sleduje efektivitu systémového fungování institucí a orgánů ve městě Blansko zařazených do systému prevence kriminality,
  • zaujímá stanovisko k předkládaným projektovým záměrům prevence kriminality na území města Blansko,
  • spolupracuje s participujícími státními a nestátními organizacemi na prevenci kriminality na území města Blansko,
  • při své práci vychází z poznatků, znalostí, informací a zkušeností svých členů, orgánů státní správy a dalších institucí a organizací,
  • posuzuje návrhy pro práci s mládeží na úseku prevence kriminality,
  • spolupracuje se zájmovými, společenskými a jinými organizacemi působícími v oblasti prevence kriminality.
 14. Komise pro podporu cestovního ruchu:
  • vytváří podmínky pro užší spolupráci všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu jak v Blansku, tak v rámci celé turistické destinace Moravský kras a okolí,
  • průběžně vyhledává a zajišťuje nové zdroje pro financování projektů cestovního ruchu,
  • podílí se na naplňování a realizaci úkolů vyplývajících ze Strategického plánu rozvoje města Blansko v oblasti cestovního ruchu
  • členové komise se aktivně podílejí na organizaci společenských a kulturních akcí, jejichž cílem je zviditelnit město a podpořit cestovní ruch.

  Čl. 8
Odměňování členů komisí

Město Blansko může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků odměnu předsedovi komise, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města.

  Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice zrušuje směrnici č. 7/2010 Komise Rady města Blansko ze dne 01.12.2010 včetně všech dodatků.

 2. Tato směrnice byla schválena Radou města Blansko na její 6. schůzi dne 27.01.2015 a nabývá účinnosti od 28.01.2015.

 3. Zapisovatelé výše uvedených komisí předloží písemné potvrzení o seznámení všech členů komise se směrnicí Komise rady města Blansko dle Čl. 4, odst. 4.5., písm. g) na sekretariát starosty, a to nejpozději do tří měsíců ode dne jmenování členů komise.

V Blansku dne 27.01.2015.

Mgr. Ivo Polák
starosta Města Blansko

Příloha ke směrnici Komise Rady města Blansko

Potvrzení o seznámení se směrnicí Komise rady města Blansko


stránka aktualizována: 15.01.2019 07:54