Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platná nařízení Rady města Blanska

(vydává rada města)

Nařízení rady č. 8 ze dne 21.09.2010

Nařízení, které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a kterým se vymezují chodníky ve městě Blansku, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada města Blansko vydává přijetím usnesení č. 55 na své 80. schůzi konané dne 21.09.2010 v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvod

Zimní údržba chodníků podle tohoto nařízení se provádí v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku podle tohoto nařízení. V případě zhoršených klimatických podmínek mimo uvedené období jsou potřeby zimní údržby řešeny operativně.

Zimní údržbu chodníků na základě uzavřené smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 06.09.2002 provádí Technické služby, s. r. o., nám. Svobody 3, Blansko 678 01.

Článek 2
Rozsah zimní údržby

Zimní údržba bude prováděna na chodnících vyznačených v grafické části nařízení – příloha č. 1. S ohledem na frekvenci užívání chodníků je jejich údržba rozdělena do třech pořadí. Odstranění závad ve schůdnosti chodníků je zajišťováno minimálně v šířce jeden metr. Schody budou udržovány rovněž v minimální šíři jeden metr, a to při zábradlí. Samostatně budou udržovány všechny autobusové zastávky na území města, a to v celé šířce a délce příslušné části chodníku.

Článek 3
Způsob údržby

Odstraňováním závady ve schůdnosti se v zimním období rozumí odklízení sněhu a posypávání náledí. K posypu se nesmí používat popel, škvára a dřevěné piliny.

Posypové materiály:

1. Inertní materiál:
písek frakce 0 – 4 mm
drť frakce 4 – 8 mm

2. Chemický materiál
sůl
solanka

Pro ruční posyp chodníků budou ve městě Blansku rozmístěny bedny s inertním posypovým materiálem. Tento materiál mohou k posypu chodníků u svých nemovitostí využívat i občané.

Článek 4
Časové lhůty

Doba od zjištění vzniku závady ve schůdnosti do výjezdu prvních mechanizmů k odstranění této závady nesmí být delší než 30 min. Vzhledem k tomu, že závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně, je stanoveno pořadí důležitosti. Lhůta pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků od výjezdu techniky:

I. pořadí do 8 hod.
II. pořadí do 16 hod.
III. pořadí po ošetření chodníků v I. a II. pořadí, nejpozději do 6 týdnů.

Při sněžení nebo spadu náledí provádí celá směna údržbu chodníků zařazených v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření chodníků I. pořadí nastupuje na chodníky II. pořadí důležitosti, dále pak na chodníky ve III. pořadí důležitosti.

Do I. pořadí jsou zařazeny všechny autobusové zastávky – příloha č.2.

Článek 5
Chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou pro zimní období vymezeny v příloze č. 3.

Článek 6
Evidence

O průběhu zimní údržby chodníků je veden přesný záznam v Deníku zimní údržby chodníků, který musí obsahovat:

- jména pracovníků vykonávajících zásah, dobu nástupu, stav počasí, údaje o teplotě vzduchu (zápis bude prováděn vždy při zahájení zásahu a dále min. 2× za den).

- činnost v době služby, výjezdy mechanizmů a nástup pracovníků s uvedením názvu ulic, které byly ošetřeny, tj. prohrnuty nebo posypány a v které době.

- spotřebu posypových materiálů a ostatní důležité skutečnosti z průběhu služby.

Článek 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko.

Přílohy: 1. Udržované chodníky (grafická část)

- Blansko : chodníky jen Blansko PDF

- Horní Lhota

- Obůrka

- Těchov

- Lažánky

- Klepačov

- Dolní Lhota

- Hořice

- Olešná

chodníky všechny městské části PDF

2. Udržované autobusové zastávky (grafická část)

zastávky PDF

3. Chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (seznam)

E. Roučky – levá strana směrem nahoru
Pražská – levá strana směrem od centra v úseku vjezd k firmě APOS až vjezd na parkoviště
Horní Palava – v úseku Lovětín až přehrada
nám. Svobody – pískový chodník v parku
Nádraží – levá strana v úseku most až Paulinka
Gellhornova