Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platná nařízení Rady města Blanska

(vydává rada města)

Nařízení rady č. 1 ze dne 24.05.2016

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

Rada města Blansko se přijetím usnesení č. 21 na své 36. schůzi konané dne 24.05.2016 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Toto nařízení stanoví podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákonai) (dále jen „provozovna“) na tržišti na území města Blansko a dále stanoví, které druhy prodeje zboží jsou na území města Blansko zakázányii).

 2. Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních právních předpisů, dle nichž je možné uskutečňovat prodej zboží pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního orgánuiii).

Článek 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. tržištěm neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží a ve kterém je umístěno více než jedno prodejní zařízení,

 2. tržním místem vymezené místo pro prodej zboží mimo provozovnu na prodejním zařízení,

 3. prodejním zařízením jakékoliv zařízení sloužící k prodeji zboží, jehož umístěním dochází k záboru veřejného prostranství, zejména se jedná o stánek nebo pojízdnou prodejnu; prodejním zařízením nejsou zavazadla, z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji, nádoby, či krabice sloužící k přepravě zboží, dále jím nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží,

 4. stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, např. pulty, stolky nebo podobná zařízení, kde se prodává zboží,

 5. pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisůiv) a zároveň odpovídá hygienickým předpisůmv),

 6. provozovatelem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště,

 7. prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která na základě příslušného oprávnění, je-li zvláštním právním předpisem požadovánovi), uskutečňuje prodej zboží na jednotlivém tržním místě, svým jménem a na svůj účet nebo svým jménem na účet jiné osoby nebo jménem a na účet jiné osoby; prodejcem je též fyzická osoba prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti,

 8. pochůzkovým prodejem zboží prodej zboží bez prodejního zařízení uskutečňovaný mimo provozovnu, při němž je potenciální zákazník vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejně přístupných místechvii); za pochůzkový prodej zboží se pokládá

  i prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult), ze zavazadel, tašek a podobných zařízení nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda se ten, kdo prodává zboží, přemísťuje nebo postává na místě,

 9. podomním prodejem zboží prodej zboží bez prodejního zařízení mimo provozovnu, kdy je prodejcem bez předchozí objednávky prodáváno zboží uživatelům nacházejícím se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných prostorech, například domech, bytech, apod.

Článek 3

Vymezení tržiště a druhy trhů

 1. Na území města Blansko se vymezuje tržiště na části náměstí Republiky. Situační zákres tržiště tvoří přílohu tohoto nařízení.

 2. Na tržišti se konají Blanenské farmářské trhy.

 3. Na Blanenských farmářských trzích je možno prodávat výhradně čerstvou zeleninu, ovoce, rostliny, potraviny i sezónní přebytky zahrad, řemeslné a jiné produkty, zejména pokud nesou značku regionálního produktu z Moravského krasu a okolí.

 4. Na Blanenských farmářských trzích je vyloučen prodej importovaných produktů a dále spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (vyjma tuzemské řemeslné výroby).

Článek 4

Stanovení provozovatele, kapacity, přiměřené vybavenosti tržiště a doby prodeje zboží

 1. Provozovatelem Blanenských farmářských trhů je příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČ: 00163848.

 2. Maximální počet tržních míst na Blanenských farmářských trzích je 40. Konkrétní umístění jednotlivých prodejních zařízení na vymezené ploše určuje oprávněný zástupce provozovatele, a to přímo v místě prodeje zboží v době konání Blanenských farmářských trhů.

 3. Prodej zboží je na Blanenských farmářských trzích možno uskutečnit ze stánků pronajatých
  k tomuto účelu provozovatelem nebo z vlastního prodejního zařízení.

 4. V případě zájmu zajistí provozovatel připojení ke zdroji elektrické energie. Při konání Blanenských farmářských trhů v době od 8:00 do 15:30 hodin je prodejce oprávněn použít zdroj pitné vody v budově Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1316/1.

 5. Blanenské farmářské trhy se konají pravidelně ve čtrnáctidenních cyklech ve čtvrtek v době od 07:00 do 17:00 hodin.

Článek 5

Zakázané druhy prodeje zboží

 1. Z důvodu ochrany bezpečnosti občanů, zejména seniorů, je na území města Blansko zakázán podomní prodej zboží a pochůzkový prodej zboží.

 2. Zákaz podomního prodeje zboží a pochůzkového prodeje zboží se netýká prodeje zboží, který je realizován podle zvláštního právního předpisuviii).

 3. Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu podle zvláštních předpisůix).

Článek 6

Pravidla pro zajištění řádného provozu tržiště

Provozovatel tržiště je povinen:

 1. přidělit konkrétní tržní místa prodejcům,

 2. zveřejnit tržní řád, seznámit prodejce s tržním řádem a s Desaterem Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích,

 3. dohlížet na řádný provoz tržiště, např. aby k prodeji zboží bylo užíváno jednotlivými prodejci jen přidělené tržní místo,

 4. zabezpečit řádný úklid,

 5. vést evidenci prodejců, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném zvláštním právním předpisem a předložit ji na žádost dozorovému orgánu; evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamux),

 6. zajistit dodržování stanovené doby prodeje zboží, kapacity tržiště, druhů prodávaného zboží a vybavenosti tržiště,

 7. v případě umístění tržních míst ve dvou a více řadách zajistit dostatečný odstup mezi řadami, včetně vystaveného zboží, beden apod.

Článek 7

Povinnosti prodejců, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

 1. Každý prodejce je povinen:

  1. prodávat zboží v souladu s příslušnými právními předpisyxi),

  2. obsadit takové tržní místo, které mu bylo přiděleno,

  3. parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,

  4. udržovat přidělené tržní místo v čistotě, ovoce a zeleninu dovážet již očištěné a zbavené zavadlých částí,

  5. zajistit, aby v době stanovené k ukončení prodeje zboží byl prodej zboží ukončen a proveden řádný úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití tržního místa; s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem je prodejce povinen nakládat v souladu se zvláštními předpisyxii).

 2. Prodejce na Blanenských farmářských trzích je dále povinen dodržovat ustanovení Desatera Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích, je rovněž osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě a značení podávaného zboží dodržel všechny platné hygienické, příp. veterinární předpisy.

 3. Prodejce na Blanenských farmářských trzích, který si pronajal prodejní stánek od provozovatele, je povinen jej po skončení prodeje zboží předat zpět provozovateli v nepoškozeném stavu.

 4. Každý prodejce musí dbát, aby při prodeji zboží nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství a jeho okolí. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

 5. Prodejce potravin je povinen prodej zboží organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly a byly chráněny před nepříznivými vlivy, např. slunečními paprsky, prachem, vlhkem a kouřem. Prodejce potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jím prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Prodejce musí být vždy schopen na místě doložit původ prodávaného zboží.

 6. U potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží ve vhodném zařízení za odpovídajících teplotních podmínek. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.

 7. Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (např. koláče, masné výrobky, sýry) si prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a rukou, či jiný způsob očisty. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

 8. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, musí být tržní místo na vhodném, trvale viditelném místě označeno alespoň:

  1. obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby – prodejce,

  2. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,

  3. údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,

  4. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém tržním místě.

 9. Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.

 10. Prodejní zařízení musí být na tržišti v době prodeje zboží umístěna na tržních místech a musí být mezi nimi vytvořen prostor pro volný pohyb zákazníků.

Článek 8

Sankce

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisůxiii).

Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

 2. Provozovatel nepřebírá žádnou záruku za zboží prodané na tržišti.

 3. Do doby konání trhů vymezené v čl. 4 tohoto nařízení se započítává také čas nutný k přípravě a úklidu tržního místa.

 4. Nedílnou součástí tohoto nařízení je příloha – Situační zákres tržiště.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Blansko č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení města Blansko č. 2/2014, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád.

Článek 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15.06.2016.


Příloha:

Situační zákres tržiště.


i) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ii) § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

iii) Například § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

iv) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

v) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

vi) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

vii) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

viii) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

ix) Například zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

x) § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

xi) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o  zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

xii) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

xiii) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.