Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platná nařízení Rady města Blanska

(vydává rada města)

Nařízení rady č. 1 ze dne 10.01.2017

Nařízení o stání vozidel ve městě Blansku

Rada města Blansko se přijetím usnesení č. 13 na své 49. schůzi konané dne 10.01.2017 usnesla vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pro účely organizování dopravy na území města Blansko vymezuje toto nařízení oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidlo“) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za stanovenou cenu. Tímto nařízením se vymezují nehlídaná placená parkovací stání na území města Blansko.

Článek 2
Nehlídaná placená parkovací stání

Nehlídaná placená parkovací stání jsou zřizována za účelem regulace dopravy v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích na veřejně přístupných parkovištích, místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích, které jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení. Tato nehlídaná placená parkovací stání lze užít pouze za cenu stanovenou usnesením Rady města Blansko (dále jen „RMB“).

Nehlídaná placená parkovací stání jsou zpravidla vybavena parkovacím automatem a označena dopravní značkou IP 13c. Doba pro povinnost placení a výše ceny je vyznačena na zařízení pro placení ceny – parkovacím automatu (dále jen „PA“) a na dodatkové tabulce instalovaného dopravního značení.

Cenu za užití placeného parkovacího stání vozidlem na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin na veřejně přístupném parkovišti nebo na místní komunikaci či jejím určeném úseku musí řidič uhradit prostřednictvím PA neprodleně po zaparkování vozidla nebo prostřednictvím parkovací karty.

Uhrazení ceny se prokazuje parkovacím lístkem vydaným PA nebo parkovací kartou, jde-li o stání užívaná na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin pravidelně nebo opakovaně. Parkovací karty vydává po zaplacení ceny stanovené usnesením RMB společnost, která je pověřena provozem sítě placených parkovacích stání ve městě Blansko.

Parkovací lístek nebo parkovací karta musí být po dobu stání vozidla viditelně umístěna za předním sklem vozidla. U vozidel (např. motocykl, tříkolka apod.), u kterých viditelné umístění parkovacího lístku či parkovací karty za předním sklem není možné, je řidič zaparkovaného vozidla povinen parkovací lístek či parkovací kartu uschovat u sebe po celou dobu stání tak, aby v případě kontroly úhrady parkovného oprávněnou osobou mohl bezodkladně jeho či jejím předložením prokázat úhradu parkovného. Příslušné upozornění je vytištěno na parkovacím lístku nebo parkovací kartě. Toto ustanovení neplatí pro závorový systém.

Kontrolu úhrady ceny na placených parkovacích stáních ve městě Blansko provádí Městská policie Blansko (dále jen „MP Blansko“) nebo pověřená osoba společnosti provozující síť placených parkovacích stání na základě předloženého pověření. Vozidla, jejichž řidiči neuhradí stanovenou cenu za užití placeného parkovacího stání, mohou být zajištěna technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla nebo na náklady provozovatele vozidla či odpovědného řidiče odtažena.

Článek 3
Sankce

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů1.

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Blansko č. 3/2003 o stání vozidel ve městě Blansko, ve znění Nařízení města Blansko č. 4/2014, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 3/2003 o stání vozidel ve městě Blansku.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.02.2017.


Příloha

Nařízení č. 1/2017 o stání vozidel ve městě Blansko

Nehlídaná placená parkovací stání, která lze užít pouze za cenu stanovenou usnesením RMB placenou prostřednictvím parkovacích automatů nebo parkovací kartou:

 1. Veřejně přístupná parkoviště:
  • na ulici Rožmitálova, pod Wanklovým nám. u kruhového objezdu,
  • na ulici Seifertova s příjezdem z ulice Rožmitálova,
  • na nám. Republiky,
  • na ulici A. Skotáka
  • na ulici Zahradní (nad nemocnicí),
  • na ulici K. H. Máchy (parkoviště před nemocnicí).
 2. Vymezené úseky místních komunikací:
  • nám. Republiky – kolmá stání vlevo ve směru jízdy od ulice Rožmitálova po objekt budovy městského úřadu na nám. Republiky,
  • nám. Svobody – šikmá stání v jednom směru od dopravního značení u objektu městského úřadu na nám. Svobody a kolmá stání v obou směrech před objektem obchodního domu,
  • ulice K. H. Máchy (před nemocnicí).

      1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.