Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2014–2018

Úvod

Rada města Blansko navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období. Jejím záměrem je vytvořit koncepci rodinné politiky, kde cílem bude zabezpečit všestranně příznivé podmínky pro život obyvatel ve městě.

Programové prohlášení Rady města Blansko na období 2014–2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města, zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících koalici stojící v čele města.

Konkrétní cíle a projekty

Rozvoj města

 • podpora naplňování strategického plánu rozvoje města a blanenského regionu jako základního dokumentu potřebného pro systematický rozvoj města a regionu ve všech oblastech – bydlení, zaměstnanost a podnikání, zdravotnictví, sociální oblast, vzdělávání, kultura a sport, životní prostředí, infrastruktura, cestovní ruch, bezpečnost

 • zbourání hotelu Dukla a úprava takto vzniklého prostoru

 • řešení propojení nám. Svobody se zámkem

 • pravidelný monitoring a aktualizace Strategického plánu rozvoje města

 • příprava revitalizace podzámčí a prostoru bývalé hasičky

Hospodaření města

 • efektivní hospodaření města s důrazem na optimálnost vynakládaných prostředků

 • udržení vyrovnaných rozpočtů města a maximální využití dotačních příležitostí

 • spolupráce s částmi města s ohledem na jejich vyvážený rozvoj

 • trvalá pozornost hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

 • snižování energetické náročnosti budov v majetku města

 • podpora při řešení vlastnických práv k Domu zahrádkářů tak, aby byla zajištěna jeho stávající funkce

 • řádná péče o objekty v majetku města

Bydlení a životní prostředí

 • oživení rekreační oblasti Palava, zlepšení prostředí a služeb občanům v této lokalitě

 • pokračování v revitalizaci sídlišť

 • vybudování dětského hřiště na sídlišti Podlesí

 • modernizace veřejného osvětlení ve městě, snižování jeho energetické náročnosti

 • podpora rozšíření sběru tříděného odpadu a omezení vzniku černých skládek

 • podpora výstavby rodinných i bytových domů v oblastech vymezených územním plánem

 • investování prostředků z prodeje bytů na dokrytí revitalizace bytového fondu v majetku města

 • zlepšování prostředí ve městě drobnými stavebními úpravami, instalací mobiliáře

 • zvýšení počtu odpočinkových ploch kolem řeky Svitavy

 • péče o čistotu města a udržování veřejné zeleně

Zaměstnanost a podnikání

 • podpora podnikatelských aktivit v průmyslových zónách

 • pokračování ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou

 • spolupráce s Úřadem práce při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v programu veřejně prospěšných prací

 • podpora konání pravidelných i příležitostných trhů, zejména s krajovými produkty

 • podpora záměru na vybudování obchodního centra v oblasti „skleníků“

 • podpora podnikatelských aktivit vedoucích k oživení centra města

Zdravotnictví a sociální oblast

 • podpora stávajících sociálních služeb, které prokazují dlouhodobě kvalitu a potřebnost

 • rozvoj pečovatelských a sociálních služeb pro seniory

 • podpora chráněného bydlení pro zdravotně postižené občany

 • zachování rozhodujícího vlivu města v Nemocnici Blansko

 • zvyšování standardu kvality zdravotní péče v městské nemocnici

 • podpora aktivit seniorů, zejména činnosti Městského klubu důchodců

 • zachování zákazu provozování heren ve městě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky

Školství a kultura

 • vytvoření dostatku míst v mateřských školách (i formou přípravných tříd pro předškolní děti na ZŠ)

 • podpora v pokračování oprav a modernizací školních zařízení v Blansku

 • zateplení a snížení energetické náročnosti budov ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova

 • vytvoření koncepce podpory kultury a zájmových aktivit ve městě

 • podpora a rozvíjení činnosti městských kulturních institucí

 • podpora tradičních i nových kulturních a společenských aktivit

 • podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže jako prevence sociálně patologických jevů

Sport

 • budování systému páteřních cyklostezek v Blansku a jejich návaznosti na dálkovou síť, vytvoření místní sítě cyklostezek

 • vytvoření koncepce podpory sportu ve městě

 • podpora modernizace stávajících sportovišť v majetku města s intenzivnějším využitím dotačních programů

 • podpora dofinancování projektu hřiště pro kopanou s umělým povrchem

 • rozvinutí projektu pro předškoláky – Děti sportují s námi

 • vybudování relaxační zóny pro seniory a rodiče s dětmi na Sportovním ostrově

 • aktivní podpora úspěšných sportovních akcí

Doprava a infrastruktura

 • podpora rozšíření stávajících parkovacích míst na frekventovaných místech

 • zřízení nových parkovacích míst nad nemocnicí

 • zvýšení bezpečnosti v dopravě zavedením jednosměrného provozu v místech s hustým provozem

 • rekonstrukce silnice II/374 Svitavská-průtah

 • projekční a pozemková příprava přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko (v součinnosti s Jihomoravským krajem a s ohledem na možnost čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu)

 • podpora modernizace autobusového nádraží

 • prosazení vytvoření kruhového objezdu mezi „skleníky“ a odbočkou ke Kauflandu v návaznosti na vytvoření nového obchodního centra v oblasti „skleníků“

 • pokračování v opravách silnic a chodníků

 • vyhodnocení systému centrálního zásobování teplem a zvolení optimální varianty pro občany města

 • rekonstrukce vodovodní sítě na Klepačově

Bezpečnost

 • zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech, zejména u škol

 • větší zaměření činnosti Městské policie na vandalství a sprejerství

 • modernizace kamerového systému

 • pokračování v programu prevence kriminality

 • pokračování v projektu BESIP

Cestovní ruch a zahraniční styky

 • podpora vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku

 • rozvíjení a podpora úspěšných kontaktů s partnerskými městy

 • spolupráce s MAS Moravský kras, z. s. při využití dotačních titulů

Veřejná správa a komunikace s občany

 • podpora moderních forem komunikace s občany

 • podpora oprávněných požadavků občanských aktivit v jednotlivých částech města

 • podpora sborů dobrovolných hasičů v částech města

 • zajištění transparentních nákupů a výběrových řízení

Toto programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2014–2018 schválila Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 27.01.2015.

Podepsaní:

Mgr. Ivo Polák
Ing. Jiří Crha
Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
MUDr. Zdeněk Grünwald
Mgr. Miroslav Starý
Ing. Pavel Rajtšlégr
Mgr. Eva Nečasová