Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 5 ze dne 23.02.1999

Usnesení č. 1

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Naděždu Musilovou a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 2
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Andreu Sokolovou a nedoporučuje projednání v MZ.

Usnesení č. 3
Rada na základě doporučení bytové komise souhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro manžele Husnajovi a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 4
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Peštu a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 5
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Davida Popelku a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 9. května 14 v Blansku s paní Lenkou Kopeckou, bytem tamtéž, na dobu určitou do 29.2.2000.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 15.12.1998 do 31.5.1999.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování na dobu určitou v domě Jungmannova 10 panu Robertu Novotnému, bytem Dvorská 38, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada překládá projednání žádosti o nástavbu objektu nám. Svobody 10/12 na 6. zasedání městské rady s tím, že problém bude předložen ve variantě A - podílové vlastnictví, ve variantě B – prodej a C – nájem s technickým zhodnocením v majetku nájemce.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zvýšením nájemného za pronájem nebytových prostor – garáží v majetku města Blanska na částku 400,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor Klepačov 29 – nájemce firma M.S.TRADE – CZ s.r.o., Mahenova 5, Blansko, s tím, že ukládá odboru BNH jednat o změně smlouvy s firmou M.S.TRADE a o pronájmu pro firmu PYROTEC CZ, s.r.o.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se změnou splátkového kalendáře firmy Zásobování teplem,s r.o. dle předloženého materiálu, tato změna bude upravena v dodatku č. 2 s výše uvedenou firmou.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí zprávu odboru BNH o pronájmu Smetanova 1, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada ukládá odboru BNH dopracovat podklady o budově Smetanova 1 do podoby nabídky pro investora.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor – prodejna Sedmikráska, Smetanova 3, Blansko zastoupenou paní Marií Pololáníkovou na částku 600,-- Kč/m2/rok, která bude každoročně zvyšována o vyhlášenou míru inflace, důvodem je vysoká počáteční investice nájemce, která dala vzniknout tomuto prostoru.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění 2 kusů retranslačních antén na výškové budově Blansko, Smetanova 3 pro firmu NETLINE s.r.o. za nájemné ve výši 2.000,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 17
Rada projednala rozbor výše neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů za rok 1998 a ukládá odboru ŠKOL předložit na příští schůzi MZ návrh na zvýšení příspěvku u MŠ ze současných 145,-- Kč/ měs. na 160,-- Kč/měs. a u ŠD ze současných 50,-- Kč/měs. na 55,-- Kč/měs. Uvedené zvýšení pokrývá míru inflace za rok 1998.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje novou organizační strukturu Kulturního střediska města Blanska, Městské knihovny Blansko a Muzea Blansko dle předložených návrhů s platností od 1.3.1999.

Usnesení č. 19
Rada odvolává složení hlavní a likvidační komise inventarizační komise schválené na 81. schůzi městské rady dne 14.9.1998.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje nové složení hlavní a likvidační inventarizační komise.


Usnesení č. 21
Rada ukládá tajemníkovi připravit analýzu provozu kopírovacích strojů na MěÚ Blansko.
Z:TAJ
T:6.MR

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru FIN předložit na příštím zasedání MR návrh opatření ke snížení stavu pohledávek.
Z:FIN
T:6.MR

Usnesení č. 23
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1998 a ukládá odboru FIN předložit rozbor k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada ukládá odboru FIN v souvislosti s položkou 2133 provést bilanční analýzu výhodnosti účtování této položky.

Usnesení č. 25
Rada překládá projednání plánu pořízení HIM a NHIM na rok 1999 Nemocnice Blansko na jednání 6.MR s tím, že podklady budou doplněny o plán na rok 1999.
Z:Ředitel nemocnice
T:6.MR

Usnesení č. 26
Rada revokuje usnesení , které ukládá vedoucímu SÚ-ŽP kontrolovat dodržování harmonogramu výstavby bytových domů Vltava a soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a výsledky kontroly předložit do MR.

Usnesení č. 27
Rada ukládá vedoucímu INV kontrolovat a informovat městskou radu o průběhu výstavby bytových jednotek v lokalitě Zahradní město.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemky v k.ú. Blansko:
p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 800m,2
p.č. 872/3 ostatní plocha o výměře 36m2,
p.č. 872/4 ostatní plocha o výměře 43 m2,
p.č. 4215/2 zastavěná plocha o výměře 143m2,
p.č. 4216/2 zastavěná plocha o výměře 182m2,
p.č. 4217/2 zastavěná plocha o výměře 190 m2.


Usnesení č. 29
Rada souhlasí se snížením nájemného za nájem pozemků dle nájemní smlouvy č. SM-NS/112/96/Ko ze dne 10.2.1997, uzavřené mezi městem Blansko a AGRO-ND spol. s r.o. Blansko, Sloupečník 1a, Blansko, u zastavěných pozemků na 50,-- Kč/m2/rok, u ostatních ploch na 30,-- Kč/m2/rok jestliže AGRO-ND, s.r.o. Blansko uhradí městu Blansko dlužné nájemné, snížené nájemné bude platit od následujícího čtvrtletí, ve kterém uhradí AGRO-ND, s.r.o. Blansko městu Blansko poslední dlužnou splátku nájemného.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/105/96/Ko uzavřené mezi městem Blansko a Milanem Štanclem, Luční 2, Blansko dne 6.12.1996, dohodou obou smluvních stran ke dni 30.4.1999.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1049/2 orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 2816 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodů zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 57 zahrada o výměře 343 m2 v k.ú. Olešná za účelem užívání zahrádky a její údržby.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 63 zahrada o výměře 128 m2 v k.ú. Olešná za účelem užívání zahrady a její údržby.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc.č . 471/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 60m2 a parc. č. 472/2 zahrady o výměře 52m2, oba v k.ú. Spešov z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 3100 zastavěná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko Lence Sobotkové, Chelčického 12, Blansko,za cenu 7,-- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 133/1 (dle PK) a parc. č. 134/1 (dle PK) v k.ú. Dolní Lhota o výměře cca 20x40m za účelem cvičení se psy.

Usnesení č. 38
Rada ruší usnesení č. 12 z 82. schůze městské rady ze dne 5.10.1998, které se týká pronájmu pozemku p.č.16/1 ost. pl. a parc. č. 11 zast. pl. v k.ú. Blansko pro budoucího kupujícího.


Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 16/1 ost. plocha a části pozemku parc. č. 11 zast. plocha vk.ú. Blansko pro budoucího kupujícího, za účelem uvedeným v žádosti budoucího kupujícího, na dobu určitou do doby právní moci kolaudačního rozhodnutí zamýšlené stavby, za těchto podmínek:
– nájemní smlouva bude uzavřena po rozhodnutí zastupitelstva o odprodeji a kupní ceně, po geometrickém oddělení části pozemku parc.č. 11 v k.ú. Blansko, která má zůstat obecní. Současně s nájemní smlouvou bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny před podpisem této smlouvy.
– nájemné je stanoveno ve výši 1,-- Kč/m2/rok, pokud stavba nebude zkolaudována (tzn. pokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci) do tří let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zvyšuje se nájemné na částku 10,-- Kč/m2úrok, která bude pravidelně každoročně zvyšována o oficiální míru inflace.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání odprodej pozemku parc.č .16/1 ost. plocha a části pozemku parc. č. 11 zast. plocha v k.ú. Blansko formou obálkové metody (minimální kupní cena za 1m2 pozemků ve výši 300,-- Kč) mezi žadateli, kteří podali své žádosti ve stanoveném termínu.

Usnesení č. 41
Rada ruší usnesení č. 34 ze 73. schůze městské rady týkající se hranic pozemků p.č. 385 a 384 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 42
Rada prověřila žádost manželů Kupových a souhlasí za město Blansko s uznáním původní vlastnické hranice mezi obecním pozemkem p.č. 385 a pozemkem p.č. 384 v k.ú. Klepačov a souhlasí s úpravou hranice dle původního stavu.

Usnesení č. 43
Rada vyzývá občany i právnické osoby, kteří užívají bez smluvního vztahu obecní pozemky v Blansku a městských částech, aby nejpozději do 30.6.1999 požádali o legalizaci těchto vztahů, tj. pronájem, výpůjčku nebo odprodej. Tito žadatelé nebudou sankcionování a budou s nimi uzavřeny smlouvy. Ti, kteří se do stanoveného termínu nepřihlásí, se vystavují nebezpečí sankcí ze strany města za neoprávněné užívání nemovitostí.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.