Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 56 ze dne 05.06.2001

Usnesení č. 1
Rada jmenuje členem Komise pro investiční a územní rozvoj p. Milana Skotáka.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje členem Komise pro životní prostředí p. Jaromíra Šmehlíka.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uvolněním finančních částek podle návrhu Komise sociální a odboru SOC v celkové výši 124.800,- Kč.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1790 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění budovou garáže ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 948/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 2.350 m2 za účelem výstavby výrobní haly a rozšíření výroby a části o výměře cca 360 m2 za účelem připojení k pozemkům právnické osoby pro zajištění přívodu inženýrských sítí.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 262 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 240 m2 v k.ú. Olešná.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 757/2 ovoc. sad o výměře cca 14 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/129/99/Ko ze dne 28. 4. 2000 s manžely Vyskočilovými, bytem Blansko, Sadová 94, a to dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 – ovoc. sad o výměře cca 14 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů výpůčky pozemku parc. č. 182 – ostatní plocha o výměře 659 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem údržby a úprav pozemku, příp. vybudování zahradního zařízení.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1022/1 o výměře cca 370 m2 v k.ú. Blansko z důvodu jejího oplocení a užívání jako manipulační plocha okolo objektu skladu panu Ing. Miroslavu Krejčímu, bytem Blansko, Husova 29, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.110,-- Kč/ročně bez zvyšování o míru inflace, s možností oplocení.

Usnesení č. 11
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat žádost manž. Šíblových o snížení kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 693 (dle PK) a části pozemku parc. č. 694 (dle PK) v k.ú. Blansko a schválit výši kupní ceny dle návrhu žadatelů s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 12
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit směnu obecního pozemku parc. č. 155/5 – trvalý travní porost v k.ú. Blansko o výměře 89 m2 za pozemek parc. č. 1337/31 – zahrada o výměře 122 m2 v k.ú. Blansko s tím, že město Blansko nebude finančně dorovnávat rozdíl ve výměře směňovaných pozemků.

Usnesení č. 13
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatné převzetí komunikace a příslušných inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1619/1 v k.ú. Blansko od vlastníka do majetku města s tím, že budou splněny ze strany vlastníka podmínky uvedené ve stanovisku odboru KOM k tomuto materiálu.

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví obce, a to pozemku parc. č. 748/3 – orná půda v k.ú. Blansko bezúplatně a pozemků parc. č. 862/10 – pastvina a parc. č. 986 – orná půda, oba v k.ú. Blansko za úplatu.

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 268/2, 269/1, 745/12, 754/2, 755/2, 755/24, 755/29, 755/60, 1639, 1642 a 1680 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 15.000,- Kč.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 15 m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení letního posezení.

Usnesení č. 17
Rada revokuje s ohledem na připomínky obyvatel bytového domu usnesení č. 20 z 51. zasedání rady města ze dne 10. 4. 2001.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje Směrnici pro veřejné zakázky.

Usnesení č. 19
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 2) z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 20
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 4) z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.
Usnesení č. 21
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových určených pro podnikatelské aktivity a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 22
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) z ploch nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD do ploch návrhových pro vyšší občanskou vybavenost a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 23
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 8) z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období pro rekreační výstavbu – rekreační a zahrádkářské chaty a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení .

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 620/5 – ost. plocha, 639/22 – ost. plocha, 639/28 – ost. plocha, vše v k.ú. Blansko za účelem zajištění výstavby bytových nájemních domů s firmou ADDAX INVEST, a.s. Brno v souladu s materiály předloženými v této věci.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s tím, že Město Blansko dofinancuje 40% nákladů z celkových nákladů na technickou infrastrukturu PZ – Blansko, Vojánky I. etapa a doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto závazku.

Usnesení č. 26
Rada ukládá odboru VNV vypsat nové výběrové řízení na informační systém MěÚ Blansko.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2001.

Usnesení č. 28
Rada revokuje usnesení č. 25 ze 47. zasedání rady města ze dne 30. 1. 2001, které se týká uzavření smluvního vztahu se ZUŠ a převodu finančních prostředků.

Usnesení č. 29
Usnesení č. 23 ze 47. zasedání rady ze dne 30. 1. 2001 se doplňuje dále o nové věty: Nájemné bude povýšeno o částku, kterou uvedla ZUŠ Blansko ve svém materiálu ze dne 16. 1. 2001, tj. částku za kalendářní rok, která bude upravena dle doby trvání nájemní smlouvy. Toto povýšené nájemné bude převáděno městem Blansko na účet ZUŠ Blansko.

Usnesení č. 30
Rada projednala rozpočtová opatření 2./1. až 2./15. a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje:
1) uzavření "smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 30.532 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., ISIN CZ 0008023736 (dále jen "akcie") se společností Erste Bank der oesterreichischen Sperkasen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen "kupující"), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii,
2) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00 , IČO 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751, do data 31. 12. 2002,
3) uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,
4) převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje delegování Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje:
1) vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s. k zastupování na valné hromadě dle bodu 3. tohoto usnesení,
2) zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů,
3) kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.

Usnesení č. 35
Rada projednala předcházející usnesení č. 31 – 34 a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení.

Usnesení č. 36
Rada zmocňuje vedoucí finančního odboru k ukládání dočasně volných finančních prostředků na výhodné vklady s dobou uložení do šesti měsíců. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 37
Rada projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za I. čtvrtletí roku 2001.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 48 a vyslovuje souhlas s pořízením nové investice – EEG přístroje pro oddělení neurologie.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2001.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje použití hospodářského výsledku – zisku za rok 2000 ve výši 11.149.199,48 Kč k úhradě ztrát z minulých let.

Usnesení č. 41
Rada bere na vědomí zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky Nemocnice Blansko k 31. 12. 2000 a ukládá odboru FIN předložit materiál zastupitelstvu města.

Usnesení č. 42
Rada ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko, oddělení PRAV a odboru FIN podílet se na přípravě materiálů k aktualizaci stávajícího privatizačního projektu podle požadavků Ministerstva financí ČR.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje koncept "Podnikatelského záměru" v rámci zajištění úkolů k privatizaci Nemocnice Blansko a ukládá vedení města dopracovat tento materiál.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s potvrzením schváleného usnesení přijatého na mimořádném zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 11. 1996 a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města usnesení v jeho původním znění k potvrzení.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu ZŠ Dvorská ve výši 68.000,- Kč na nákup vybavení školní jídelny.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Školní jídelny Rodkovského 2 ve výši 40.000,- Kč na nákup vybavení.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor ve Sběrně Sazky v Blansku, ul. Svitavská 33, nájemce TJ ČKD Blansko, pro p. Karla Kožušníka, bytem Horní Domaslavice 178, IČO 25832891, na dobu 1 rok, na provozování směnárny.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v kuželně v Blansku, ul. Údolní 10, nájemce TJ ČKD Blansko, pro paní Jitku Nečasovou, bytem Blansko, Podlesí 22, IČO 68670401, na dobu 1 rok, na provozování kadeřnictví.


Usnesení č. 49
Rada schvaluje upravený návrh obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko a ukládá odboru ŠKOL předložit jej ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 50
Rada, v souladu s ustanovením vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města, nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Blance Selucké, bytem Blansko, Komenského 4.

Usnesení č. 51
Rada, v souladu s ustanovením vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města, nesouhlasí s přidělením bytu v bývalém internátě Metry mimo pořadí Blaženě Hudcové, bytem Blansko, 9. května 1.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 4. 2001 do 30. 6. 2001.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zařazením žádosti paní Chudaníkové do pořadí žadatelů o nájem bytu
v Blansku a ukládá odboru KOM předložit k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 54
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Nahodilové do pořadí žadatelů o nájem bytu
v Blansku a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s přeložením splátek nájemného na 2. čtvrtletí roku 2001 ve výši 13.671,- Kč a 3. čtvrtletí roku 2001 ve výši 13.260,- Kč SOU obchodu a služeb, s.r.o., zastoupené Dr. Viliamem Tonkovičem, na září (splatnost k 15. 9. 2001).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s umístěním čtvrté antény na střeše výškové budovy pro České radiokomunikace, a.s., za podmínek stanovených odborem KOM (tj. pouze za předpokladu souhlasných stanovisek ostatních uživatelů, kteří mají na střeše výškové budovy antény, za nájemné zvýšené o 3.000,- Kč/rok a za předpokladu finanční spoluúčasti nájemce na provedení pochůzné plochy na střeše budovy).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti na pozemku parc. č. 175/4, pozemku parc. č. 175/4 o výměře 450 m2 a pozemku parc. č. 872/2 o výměře 821 m2 vše v k.ú. Blansko firmě SELIO s.r.o. za cenu ve výši 100.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s hrazením nájemného za pozemky parc. č. 2715, 2716 zastavěné garážemi o výměrách 22 m2 novému vlastníku pozemků s platností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vlastnictví, a to ve výši 7,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 59
Rada ukládá odboru KOM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě na pronájem garáže dle materiálu odboru.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej 15% podílu města Blanska na lanové dráze – dolní stanice lanové dráhy na pozemku parc. č. st. 92/1 v k.ú. Suchdol, podpěra 1a, 1b na pozemku parc. č. 753/1 v k.ú. Suchdol a horní stanice lanové dráhy na pozemcích parc. č. 1241, 1240, 1239, 1238/1, 1238/2 a parc. č. 1221/6 v k.ú. Vilémovice – minimálně za částku ve výši 4.274 293,- Kč + náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 61
Rada doporučuje po projednání situace ve SVaK zastupitelstvu města posoudit možnost vystoupení ze Svazku vodovodů a kanalizací ke dni 31. 12. 2001. Podkladem pro rozhodování zastupitelstva města budou materiály doplněné ve smyslu rozpravy a výsledek jednání valné hromady SVaK, který by odrážel stanovisko Města Blansko prezentované na jednání dne 4. 6. 2001.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje po úpravách Dodatek č. 4 Organizačního řádu pověřeného Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje program jednání 17. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 64
Rada projednala výsledky veřejné obchodní soutěže "Zhodnocování volných finančních prostředků města ve výši 61.052.500,- Kč" a ukládá starostovi města a odboru FIN předložit zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek společně s návrhem smlouvy uchazeče umístěném na prvním místě v pořadí zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 65
Rada ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města návrh na způsob nakládání s výnosy ze zhodnocování současně volných finančních prostředků.