Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 04.09.2001

04.–05.09.2001

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Ivana Mrázka z členství v Komisi finanční z důvodu jmenování členem Kontrolního výboru zastupitelstva.

Usnesení č. 2
Rada vyhovuje žádosti Pionýrské skupiny Blansko a odvolává p. Tomáše Klímy z členství v Komisi mládeže z důvodu ukončení své činnosti u Pionýrské skupiny Blansko a schvaluje za člena této komise p. Jiřího Meluzína.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru SÚ – ŽP připravit na 18. zasedání zastupitelstva materiál s návrhem na pojmenování bezejmenné ulice v lokalitě Blansko – Řady.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1327/21 zahrady o výměře 236 m2 a parc. č. 1327/28 orná půda o výměře 16 m2, oba v k.ú. Blansko, a to za účelem užívání jako zahrada.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/9 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 2274 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Blansko, který je zastavěn řadovou garáží na ulici Vodní.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 8
Rada ruší usnesení č. 7 z 52. zasedání rady města dne 24. 4. 2001.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1022/1 orná půda v k.ú. Blansko, která je označená dle dosud nezapsaného GP č. 2151-130/1999 jako část pozemku parc. č. 1022/8 ostatní plochy v k.ú. Blansko, která je zastavěna zpevněnou a parkovací plochou za předpokladu bezplatného převodu vlastnictví komunikace na části pozemku parc. č. 1022/1 o výměře 292 m2 v k.ú. Blansko, která je označená dle dosud nezapsaného GP č. 2151-130/1999 jako pozemek parc. č. 1022/9 ostatní plochy v k.ú. Blansko na město Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit bezplatný převod komunikace na části pozemku parc. č. 1022/1 orná půda o výměře 292 m2 v k.ú. Blansko, která je označená dle dosud nezapsaného GP č. 2151-130/1999 jako pozemek parc. č. 1022/9 ostatní plochy v k.ú. Blansko do vlastnictví města Blansko.
Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout část pozemku parc. č. 1337/17 ostatní plochy o výměře cca 90 m2 v k.ú. Blansko za účelem odstavování vozidel.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 690/8 – ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 44 m2 z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků parc. č. 2715 a parc. č. 2716 a staveb na nich vybudovaných.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek parc. č. 4084/1- zastavěná plocha o výměře 12 m2 a část obecního pozemku parc. č. 499/16 – ostatní plocha v k.ú. Blansko, která zůstane zaplocena v areálu rozvodny JME na Starém Blansku, jak je vyznačeno ve snímku z mapy, která je přílohou tohoto materiálu za pozemek parc. č. 499/17 – ostatní plocha, vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/1 orná půda, část pozemku parc. č. 1060/5 pastviny a část pozemku parc. č. 1060/2 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko za účelem rozšíření baseballového areálu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č.182 ostatní plocha o výměře 659 m2 v k.ú. Dolní Lhota manželům Ing. Viktoru a Ivetě Flekovým, bytem Bořitov 163, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby a úprav pozemku, příp. vybudování zahradního zařízení, bez oplocení, za podmínek stanovených odborem KOM a s tím, že budou respektovány podmínky ochranného pásma výrobny elektřiny.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 778/2 ostatní plochy o výměře cca 9 m2 v k.ú. Blansko, která je zastavěna bezbariérovou přístupovou rampou a schodištěm do lékárny ALBA v budově č.p. 1683 na ulici Seifertova 6a v Blansku, panu Martinu Darmovzalovi, Obůrka 31, Blansko, za nájemné 50,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře cca 94 m2 v k.ú. Blansko Jaroslavě Zburníkové, Křižkovského 29, Blansko za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající části pozemku parc. č. 857/62 zahrady v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 671/11 orná půda o výměře 279 m2 v k.ú. Blansko Augustinu a Marii Benkeovým, Absolonova 24, Blansko za účelem využití jako zahrádka, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/15/00/Ne ze dne 12. 6. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 1019/3 (dle PK) v k.ú. Blansko včetně její součásti, a to výpovědí ze strany pronajímatele dle čl. III, odst. 2 a 3 citované smlouvy, z důvodu neužívání předmětu nájmu nájemcem.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s předloženou "Zástavní smlouvou k nemovitostem" a doporučuje zastupitelstvu města schválení této smlouvy.

Usnesení č. 21
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 158 -pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú. Olešná o výměře cca 3 m2 od vlastníků pozemku.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení zřízení věcného břemene pro Český Telecom, a. s. se sídlem Olšanská 5, Praha 3, spočívající v umístění a provozování veřejné telekomunikační sítě
a) na části pozemku parc. č. 147 (dle PK) v k.ú. Hořice v rámci stavby "Blansko, Hořice 46, ÚPS", ve vyznačeném rozsahu, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,-- Kč/m2 zabraného pozemku (tj. délka vedení včetně ochranného pásma)

b) na částech pozemků parc. č. 1337/2 ostatní plochy, parc. č. 1337/3 ostatní plochy, parc. č. 1337/4 ostatní plochy a parc. č. 1337/25 zahrady, vše v k.ú. Blansko v rámci stavby "Blansko, ul. J. Lady 2, ÚPS", ve vyznačeném rozsahu, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 40,-- Kč/m2 záboru (tj. délka vedení včetně ochranného pásma) s tím, že
veškeré náklady a správní poplatky spojené se zřízením věcných břemen uhradí oprávněný z věcného břemene.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zpracováním Energetické koncepce města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího zpracování.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí Zprávu o stavu přípravy realizace záměru rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování teplem v Blansku, stanovisko SBD Macocha, firmy Zásobování teplem s.r.o. a firmy HARPEN ČR, s.r.o.. Rada ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál k projednání zastupitelstvu města a doporučuje zastupitelstvu schválení realizace po jednotlivých stavbách. Rada ukládá Ing. Kupčíkovi zveřejnit Zprávu o stavu přípravy realizace záměru rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování teplem v Blansku na internetu a případným zájemcům předložit k nahlédnutí.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pořízením regulačního plánu Blansko – Luhy v rozsahu schváleného ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu města schválení jeho pořízení.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s předloženým konceptem regulačního plánu středu města Blansko s tím, že připomínky uplatněné do zápisu z jednání rady budou dány k posouzení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 27
Vzhledem k novému dopravnímu řešení v regulačním plánu středu města Blansko a ve vztahu k přijatému usnesení zastupitelstva města č. 37 z 15. zasedání dne 27. 2. 2001, doporučuje rada města zastupitelstvu města revokovat toto usnesení.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se změnou Vyhlášky č. 4/2000, o hospodaření s byty v majetku města Blansko, a ukládá odboru KOM předložit k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada revokuje usnesení č. 11 ze 47. schůze rady města týkající se přidělení bytu mimo pořadí.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje přidělení bytů o velikosti 2+1 mimo pořadí dle odst. 2, části 3, Vyhlášky č. 4/2000, o hospodaření s byty v majetku města Blansko, v rekonstruovaném "internátě Metra" následujícím občanům (s tím, že uvolní městský byt, který mají v nájmu):
– Božena Doleželová, nájemce bytu 3+1 v RD Luční 10
– Marie Žáková, uživatelka bytu 2+1 v bývalé MŠ Sladkovského 2b
– Vlastimil Musil, uživatel bytu 2+1v ZŠ Salmova
– Jiří Kala, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Marcel Šebela, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Jarmila Švédová, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Jan Miadik, nájemce bytu 2+1 Komenského 16.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1 mimo pořadí dle odst. 2, části 3, vyhlášky
č. 4/2000 o hospodaření s byty v majetku města Blansko v rekonstruovaném "internátě
Metra" paní Andrei Studnařové, nájemce bytu 2+1 Komenského 16, Blansko s tím, že
uvolní městský byt, který má v nájmu.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje přestavbu bytu č. 2 na ulici Jungmannova 10, Blansko na 2 holobyty a souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+1 dle písemného materiálu pro stávajícího nájemníka p. Ladislava Dostála na základě části III., bod 2, odstavec a) Vyhlášky č. 4/2000, o hospodaření s byty v majetku města Blansko.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatele, a to pro období od 1. 7. 2001 do 30. 9. 2001.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 2+1 v ZŠ Salmova, Blansko pro pana Zdeňka Doležela, nyní bytem Cihlářská 5, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se snížením nájemného ze služebního bytu v ZŠ Rodkovského, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí s pronájmem objektu čp. 57 – Salmova mlýna na pozemku parc. č. 169 panu Viktoru Plachému za účelem provozování bazaru a zastavárny a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem objektu, a to pouze za účelem skladování.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor na ul. Smetanova 1, Blansko, panu Aleši Plachému, Pod Javory 12, Blansko z důvodu neuhrazené pohledávky na nájemném.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se snížením nájemného firmě TOP 1 spol. s r.o., se sídlem Žižkova 21, Blansko, za pronájem objektu kavárny s cukrárnou na nám. Svobody 10/12 na částku 80.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 3 (bývalé školky) na pozemku parc. č. 16, pozemku parc. č. 16 o výměře 459 m2 a pozemku parc. č.17 o výměře 1.104 m2 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem kotelny v objektu rekonstruovaného internátu na ul. Ant. Dvořáka 4/A, Blansko, firmě Zásobování teplem, s.r.o., zast. Josefem Vrbou, Sukova 6, Blansko, IČO: 60731800, za účelem výroby a distribuce tepla a TUV za nájemné ve výši 78.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č.271/1, mezi Ing. Pavlem Matuškou a Městem Blansko v podobě jí předložené a ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 42
Rada na základě zákona č. 133/1985 o požární ochraně v platném znění § 29, odst. la) zřizuje jednotky SDH v městských částech Těchov, Obůrka, Horní Lhota, Dolní Lhota, Olešná, Klepačov, Lažánky. V části Hořice a Blansko požární hlídky.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením "Darovací smlouvy na elektrickou poplachovou sirénu" s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a ukládá odboru KOM předložit Darovací smlouvu k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s pronájmem vnějších bočních stran autobusové zastávky v obci Horní Lhota za účelem umístění reklamy firmě BA-ST s. r. o., Purkyňova 44, 612 00 Brno za cenu 3 000,- Kč/rok.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení zařízení v silničním pozemku na části komunikace III/374 43, mezi Správou a údržbou silnic Blansko a Městem Blansko a s uzavřením nájemního vztahu po dobu výstavby předmětné přípojky a ukládá odboru KOM jejich uzavření.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí výsledek jednání předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko a jeho doporučení ke schválení valné hromadě. Rada ukládá svému zástupci na valné hromadě podpořit změny stanov odsouhlasené předsednictvem svazku.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s prodloužením termínu provedení revizí fondů Městské knihovny Blansko do 31.12. 2002.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje předložený návrh odboru ŠKOL na využití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit schválený návrh formou rozpočtového opatření do příštího zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 49
Rada revokuje usnesení č. 47 ze 77. zasedání rady města ze dne 15. 6. 1998.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje na základě § 4, odst. 8) vyhlášky MŠMT č. 35/1991 Sb., o mateřských školách v platném znění, výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy na počet 23 dětí od školního roku 2002/2003 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje předložený návrh provozního řádu Skateparku Blansko.

Usnesení č. 52
Rada projednala výsledky zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor celého prvního patra budovy na ulici Dvorská č.p. 2099/2 na pozemku parc. č. 3790 v k.ú. Blansko o celkové výměře 670 m2 a s ohledem na nabídku společnosti KOREKT INVEST, s. r. o. doporučuje zastupitelstvu města projednat tuto záležitost. Rada ukládá odboru ŠKOL zpracovat variantní možnosti využití prostor v Obchodním centru Blansko-Řady. Rada upřednostňuje variantu a), tj. umístění galerie v nabízeném objektu.

Usnesení č. 53
Rada na základě požadavku občanské aktivity Těchov souhlasí s předloženým návrhem na doplnění městské vyhlášky č. 2/2001 o stanovení provozní doby ve všech prostorách kulturního domu Těchov za účelem dodržování veřejného pořádku v této městské části a ukládá odboru ŠKOL předložit tento návrh na příštím zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí 2001.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje Statut Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 56
Rada bere na vědomí uzavření dohody mezi Nemocnicí Blansko a pobočkou VZP Blansko o zaplacení smluvní pokuty za pozdní úhradu zdravotní péče.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje úpravu plánu investic na rok 2001 a souhlasí se zařazením položek č. 79 a č. 80. Schvaluje pořízení fibrobronchoskopu, ultrazvukové čističky pro plicní oddělení a zřízení vydávacího okna pro prodej léků v době pohotovosti.

Usnesení č. 58
Rada vzala na vědomí návrh obce Spešov ze dne 3. 8. 2001, ukládá Ing. Kupčíkovi předložit zastupitelstvu města a nedoporučuje zastupitelstvu návrh akceptovat.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici pro pokladní operace.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje Směrnici pro vyplácení cestovních náhrad.

Usnesení č. 61
Rada revokuje usnesení č. 4 z 83. schůze městské rady konané dne 19. 10. 1998, kterým byla schválena nová kritéria pro pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku podle varianty sociální bydlení.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje pravidla postupu při poskytování ubytování v bytech určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi a ukládá odboru SOC předložit k projednání do zastupitelstva města.

Usnesení č. 63
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a předběžně schválit návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR převést zřizovatelské kompetence k budovanému Domovu důchodců v Blansku na Město Blansko s tím, že konečné stanovisko bude schváleno zastupitelstvem města po dořešení způsobu financování.

Usnesení č. 64
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2001.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 2./1. až 2./22.. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 66
Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu odboru VNV a oddělení cestovního ruchu.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s tím, aby byly odepsány nedobytné pohledávky z účetnictví města dle bodu 4./1., 4./2. a 4./4.
Rada souhlasí s tím, aby byly odepsány nedobytné pohledávky z účetnictví města dle bodu 4./3. pouze u dlužníků, kteří již v městských bytech nebydlí a ukládá odboru FIN předkládat pravidelně ke schválení návrh na odpis pohledávky vždy, až je ukončeno nájemné dotyčného dlužníka.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s tím, aby byla prominuta pohledávka za nájemné dle bodu 4./5.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s tím, aby nebyly podávány žaloby za dlužné nájemné na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí v případech, kdy soud již jednou u daného dlužníka ve stejné věci rozhodl a současně vyrozuměl město o nevykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro nedostatek majetku dlužníka. Bude podána pouze žaloba na výpověď z bytu.

Usnesení č. 70
Rada ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy usnesení č. 1 a 3 dle písemného materiálu.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s poskytnutím účelové půjčky Bytovému družstvu Jupiter, družstvo Dvorská 38 ve výši 150.000,- Kč, za úrokovou sazbu 5%, na dobu 3 let, na rekonstrukci osobního výtahu. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města k projednání a jejímu schválení.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů a ukládá odboru FIN předložit na vědomí zastupitelstvu města.

Usnesení č. 73
Rada s ohledem na usnesení č. 35 ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6.2001 bere na vědomí nabídku na odkup prioritních akcií ČS, a.s., společnosti Global Brokers.

Usnesení č. 74
Rada schvaluje "Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku". Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města k projednání a jejímu schválení.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s tím, aby byla zrušena Vyhláška č. 4/95 a ukládá odboru FIN předložit na zasedání zastupitelstva města k projednání a schválení.

Usnesení č. 76
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí výsledky řádného projednání Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na katastrálních územích Lažánky u Blanska a Klepačov, označených jak L1 a K6 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení č. 77
Rada projednala předkládaný materiál, vzala na vědomí výsledky řádného projednání Zadání Regulačního plánu Sportovního ostrova a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení č. 78
Rada schvaluje Dodatek č. 5 Organizačního řádu pověřeného Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 79
Rada schvaluje po úpravách program jednání 18. zasedání zastupitelstva města.