Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 60 ze dne 25.09.2001

60. zasedání rady města ze dne 25. 9. 2001 Usnesení z 60. zasedání rady města konaného dne 25. 9. 2001

Usnesení č. 1
Rada schvaluje navrhovanou fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje navrhovaný bezúplatný převod použitých svítidel na Společnost Katolického domu v Blansku.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 a souhlasí se zařazením položky č. 82 – rekonstrukce koupelny na kožním oddělení.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 707/12 ostatní plochy nebo části pozemku parc. č. 642/1 ostatní plochy, v k.ú. Blansko za účelem výstavby podnikatelského objektu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1423 ostatní plochy o výměře cca 32 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání pozemku tvořícího součást dvora za RD a za účelem údržby dešťové kanalizace.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí výpověď pana Josefa Blažka, Horní Lhota 11, Blansko z nájmu pozemku parc. č. 495/7 orná půda o výměře 1.103 m2 v k.ú. Horní Lhota dle nájemní smlouvy č. INV-NS/45/99/Ko ze dne 4. 8. 1999, a to s roční výpovědní lhůtou, která skončí dnem 30. 9. 2002.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/9 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění garáží, panu Ing. Ludvíku Markovi, Černého 818/39, Brno, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ze dne 11. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 1999 mezi městem Blansko a TJ Olympia Blansko na výpůjčku části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda v k.ú. Blansko za účelem rozšíření cvičného hřiště dle zákresu v materiálu odboru INV, za stejných podmínek, jaké jsou sjednány ve smlouvě o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ve znění dodatku č. 1.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda, části pozemku parc. č. 1060/5 pastviny a části pozemku parc. č. 1060/2 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko mezi městem Blansko a TJ Olympia Blansko za účelem rozšíření baseballového areálu dle zákresu v materiálu odboru INV, za účelem údržby pozemku a břehů mlýnského náhonu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 10
Rada souhlasí s těmito změnami nájemní smlouvy číslo INV-NS/17/00/Ne ze dne 1.11. 1999:
– doba nájmu určitá, do 31. 12. 2001,
– nájemné za IV. čtvrtletí 2001 je splatné nejpozději dne 21. 12. 2001 zaplacením částky čtvrtletního nájemného na účet pronajímatele nebo vzájemným započtením pohledávek v případě, že bude mezi městem Blansko a nájemcem uzavřena kupní smlouva na dočasnou stavbu tržnice.
Změny smlouvy budou realizovány uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě. V případě, že zastupitelstvo města neodsouhlasí dne 18. 12. 2001 převod dočasné stavby tržnice do majetku města Blansko, skončí platnost dodatku č. 1 a budou platit původní ujednání nájemní smlouvy číslo INV-NS/17/00/Ne ze dne 1. 11. 1999.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení převod "dočasné stavby tržnice" na pozemku parc. č. 36/1 zast. plocha v k.ú. Blansko do vlastnictví města Blansko za cenu 148.407,-- Kč, která bude splatná způsobem, uvedeným v materiálu odboru INV.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rehabilitačně výchovný pobyt v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených v ČR, okresní výbor Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje přijetí Anežky Zelinkové, nar. 1936, bytem Jedovnice 506 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje rozšíření tabulkových míst veřejně prospěšných prací v odboru VNV ve struktuře pověřeného MěÚ Blansko na celkový počet 5 míst (nově zřízené místo je místo "osobního asistenta" u zdravotně handicapovaného dítěte).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Josefa Nečase, Pod Javory 4, Blansko z pořadí o pronájem bytových náhrad z důvodu nenahlášení změny bytové situace.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádostí o byt, a to slečny Jany Tušlové, 9. května 20, Blansko, pana Davida Vrtěny, 9. května 20, Blansko a slečny Natálie Vrtěnové, 9. května 20, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje Pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 10. 2001 do 31. 12. 2001.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výměnou parkovacího boxu č. 17 a boxu č. 2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská mezi stávajícími nájemci, Ing. Ladislavem Janíčkem a panem Richardem Hlouškem.


Usnesení č. 19
Rada schvaluje následující postup při odpojování bytových domů od CZT:

V případě žádosti vlastníka bytového domu o odpojení od CZT zajistí příslušný odbor projednání jeho požadavku, kde žadateli bude podána komplexní informace o problematice odpojení CZT s využitím závěrů z energetického generelu, případně dalších informací o změnách, s kterými se výhledově počítá v oblasti cen paliv, energií a zásobování teplem.
Pokud žadatel i po projednání své žádosti potvrdí písemně, že trvá na odpojení CZT, budou příslušné odbory MěÚ Blansko postupovat následovně:

a) Souhlas s odpojením bude dán pouze v případě, že žadatel přistoupí na smluvní ujednání o úhradě veškerých nákladů souvisejících s odpojením jeho bytového domu od CZT uvedených v předloženém materiálu.

b) Souhlasné vyjádření za Město Blansko ve věcech souvisejících s odpojením od CZT (např. zřízení plynovodní přípojky přes pozemek města) může příslušný odbor vydat až po naplnění bodu a).

c) V rámci stavebně správního řízení, které se bude týkat odpojení bytového domu od CZT, se město nebude vyjadřovat nesouhlasně (pokud bude naplněn bod a), ale bude trvat na splnění všech oprávněných požadavků účastníků stavebního řízení, DOSSů a správců inženýrských sítí. Dále bude požadovat odborné prokázání, že odpojením od CZT nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané lokalitě.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí na základě souhlasného vyjádření OA Dolní Lhota se záměrem MKZ, a. s., dotěžit zbytkové zásoby slévárenských písků v severní části lomu Dolní Lhota dobývacího prostoru Blansko II., ev. č. 60273 v letech 2002 – 2004.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s používáním znaku Města Blansko ve Dvojích novinách k účelům prezentace kulturních akcí.