Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 61 ze dne 09.10.2001

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení pana V. Dvořáka ze členství v Komisi mládeže z časových důvodů.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Petra Kavky ze členství v Komisi mládeže z pracovních důvodů.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1315/11 orná půda o výměře 4 m2 a části parc. č. 1315/13 orná půda o výměře 2 m2, oba v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku RD.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemky parc. č. 1489 zahrady o výměře 2.969 m2 včetně stavby vodojemu a parc. č. 1490 ostatní plochy o výměře 326 m2, vše k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 1480/7 ostatní plochy o výměře 1605 m2, parc. č. 1480/10 ostatní plocha o výměře 181 m2 a části pozemku parc. č. 1488 ostatní plocha o výměře cca 1800 m2 , vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 577/1 ostatní plochy o výměře cca 600 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby rodinného domu.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s výpovědí z nájmu části pozemku parc. č. 577/1 ostatní plochy o výměře 350 m2 v k.ú. Blansko panu Bohumilu Ducháčkovi, Chelčického 10, Blansko dle nájemní smlouvy č. SM-NS/15/96/Ko ze dne 3. 1. 1996, článku VIII., odrážky druhé, a to výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM-Výp/18/95/Ko ze dne 14. 4. 1995 s manžely Jaroslavem a Ludmilou Pliskovými, Lažánky 179, Blansko a s ukončením výpůjčky části pozemku parc. č. 357 (PK) o výměře 2500 m2 v k.ú. Lažánky, po geometrickém zaměření se jedná o část pozemku parc. č. 770/3 (KN) orná půda v k.ú. Lažánky, a to dle článku VI., odrážky třetí smlouvy o výpůjčce dohodou obou smluvních stran ke dni 31. 10. 2001.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 770/3 orná půda o výměře 2745 m2 v k.ú. Lažánky, případně jeho část za účelem zemědělského obdělávání.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 183/7 kultura zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům.


Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře 25 m2 v k. ú. Hořice za účelem vybudování odstavné plochy pro dva osobní automobily, případně k užívání této plochy jako vjezd k uvažované garáži na pozemku ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 291 (dle PK) a parc. č. 282 (dle PK) o výměře cca 136 m2, a to v hranicích "užívacího" pozemku parc. č. 258 -zahrada v k.ú. Horní Lhota za účelem narovnání vlastnických vztahů.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 a souhlasí se zařazením položky č. 81 – rekonstrukce plicního pavilonu. Nemocnice Blansko zajistí finanční krytí tak, aby nedošlo ke změnám parametrů rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2001.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí srovnání rozpočtů měst Blansko, Boskovice, Vyškov, Žďár nad Sázavou na rok 2001 a ukládá odboru FIN použít tento přehled jako orientační podklad pro sestavení rozpočtu na rok 2002.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 10. 2001 do 31. 12. 2001.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Zuzanu Nahodilovou, Sadová 94, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje přidělení stávajícího náhradního bytu č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší, a to na dobu určitou 6 měsíců paní Mileně Hrachovinové, Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje přidělení stávajícího náhradního bytu č. 12 v domě Jungmannova 10, Blansko jako náhradní ubytování na dobu 6 měsíců panu Josefu Srnskému, trvale bytem Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 5A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu 1 roku panu Jaromíru Grycovi, nyní trvale bytem Chelčického 56, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyjmutím bytu 2+1 v bývalé MŠ na ul. Sladkovského 2b z bytového fondu města Blanska, a to po uvolnění bytu současným nájemcem, s předpokladem využití pro sociální bydlení.


Usnesení č. 20
Rada souhlasí s výměnou nebytových prostor v objektu čp. 167 na Klepačově specifikovaných v materiálu mezi panem Ludvíkem Mauerem a organizací AVZO-TSČ-ČR, ZO Klepačov a ukládá odbodu KOM vyhotovit příslušné smlouvy.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou účelu nájmu v nájemní smlouvě s panem L. Mauerem, Klepačov, z kanceláře na sklad.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu panu Aleši Plachému, Pod Javory 12, Blansko, vzhledem k tomu, že neuhradil pohledávky ani v termínu, který si sám stanovil.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části nebytových prostor v bývalé ZŠ Klepačov čp. 29 – nájemce M.S.TRADE CZ, s.r.o., Mahenova 5, Blansko – pro fy PYROTEK CZ, s.r.o., IČO: 25326287, Sukova 4, Blansko, a to do 31. 12. 2002.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkách s firmou TOP 1, spol. s r.o., nám. Svobody 10, Blansko na úhradu nájemného za rok 2001, a to v 7 splátkách.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu rekonstruovaného internátu na ul. Ant. Dvořáka 4/A, Blansko, firmě Předplatné tisku, s.r.o., Moravské nám. 12D, BOX 351, 659 51 BRNO, IČO: 25773801, za účelem zřízení kanceláří a třídění novin a časopisů pro roznášku tisku, za cenu 200,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu KD Klepačov, čp. 84, na pozemku parc. č. 41, zast. plocha o výměře 1280 m2 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 27
Rada ukládá starostovi podat příslušné žaloby, pokud Obec Spešov neuzná svoje závazky do 31. 10. 2001.

Usnesení č. 28
Rada ukládá starostovi jednat s nečlenskými obcemi Svazku o jejich vstupu do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí a podat radě a zastupitelstvu informace o výsledku jednání nejpozději do 31. 3. 2002.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru FIN ve spolupráci s Komisí finanční do promlčení přiznaných pohledávek jedenkrát ročně ověřovat majetkové poměry povinných a v případě jejich zlepšení se věcí znovu zabývat.

Usnesení č. 30
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP zajistit zpracování Konceptu změny L1 a Návrhu změny K6.

Usnesení č. 31
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP zajistit zpracování Konceptu Regulačního plánu Sportovního ostrova.

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí poděkování kanadského velvyslanectví v České republice, Nadace Terryho Foxe v Torontě, České obce sokolské a Ligy proti rakovině Praha za podporu a osobní přístup při organizaci Běhu Terryho Foxe.

Usnesení č. 33
Rada se zabývala řízením o správním deliktu ve smyslu ust. § 58 zákona o obcích v platném znění a opakovaně vyzývá pí Martinu Dřevovou, bytem Jihlava, aby se dostavila k projednání shora uvedené věci na 62. zasedání rady města v 9.00 hod., dne 23. 10. 2001. Rada ukládá oddělení PRAV zajistit písemné pozvání pí Martině Dřevové na výše uvedené zasedání rady.