Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 62 ze dne 23.10.2001

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Karla Klodnera ze členství v Komisi finanční z osobních a časových důvodů.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje paní Marii Horáčkovou členkou Komise "Rada Zdravého města".

Usnesení č. 3
Rada pověřuje místostarostku PhDr. Jaroslavu Královou zpracováním strategického plánu rozvoje města Blansko. Průběžná informace bude radě předložena v termínu 06/2002.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí zprávu kontrolního oddělení ke kontrolní činnosti.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí ubytování a ubytovací řád bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Usnesení č. 7
Rada na základě doporučení sportovní komise schvaluje předložené změny v rozpočtovaném příspěvku tělovýchovným organizacím, a to: částku 700,- Kč určenou na atletický čtyřboj převést na okresní přebor ve vybíjené chlapců, z částky určené na sportovní soutěže blanenských škol vyčlenit 3.000,- Kč na atletický běžecký pohár mládeže a z finanční rezervy sportovní komise přidělit částku 9.952,- Kč pro AMK Blansko jako příspěvek na účast členů klubu na mistrovství světa 2001 v cyklotrialu ve Španělsku.
Současně rada ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje použití částky 100 tis. Kč z investičního fondu ZŠ TGM Blansko, Rodkovského ul. na nákup výpočetní techniky pro žáky školy.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje předložený návrh odboru ŠKOL na využití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit schválený návrh formou rozpočtového opatření do příštího zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s užitím prostředků z investičního fondu ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci školního hřiště.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu 1.1. a 1.2..

Usnesení č. 12
Rada revokuje usnesení č. 27 z 52. schůze rady města konané dne 24. 4. 2001.

Usnesení č. 13
Rada na základě usnesení č. 17 z 68. schůze Městské rady Blansko ze dne 22. 12. 1997 nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro Svatopluka a Věru Skoumalovi, 9. května 18, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem služebního bytu v ZŠ Erbenova v Blansku paní Janě Rédové, Blansko, 9. května 18.

Usnesení č. 15
Rada trvá na usnesení č. 35 z 59. schůze rady města konané dne 4. 9. 2001 týkající se nesnížení nájemného ze služebního bytu ZŠ Rodkovského ul., Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádostí o byt z pořadí žadatelů, a to pana Aleše Ševčíka, Dvorská 82, Blansko, paní Andrei Šrámkové, Dvorská 86, Blansko, pana Jiřího Huzlíka, Salmova 19, Blansko a paní Jany Zemánkové, Dvorská 40, Blansko, z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vyřazením žádostí o byt paní Petry Dosedlové, 9. května 41, Blansko a paní Věry Kolářové, Husova 1, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s posunutím termínu pro předložení dokladů o vyúčtování provedených prací v roce 2001 pro firmu Kovovýroba PMJ, s.r.o., Horní Palava 57, Blansko, z 31. 10. 2001 na 31. 12. 2001.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s umořením části nájemného dle podmínek uvedených ve smlouvě č. SM-NS/42/96/Ko, čl.V., s Kovovýrobou PMJ, s.r.o., Horní Palava 57, Blansko, i v roce 2002.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem 225 m2 v severní části skladu o celkové výměře 669 m2 na pozemku parc. č. 845/26 v k.ú. Blansko o výměře 4.219 m2.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce paní Věra Zukalová, bytem Křtiny 220 – pro pojišťovnu ALLIANZ – JUDr. Vladimíra Popelku, bytem Pekařská 4, Blansko na další dva roky.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Městem Blansko.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje Plán zimní údržby. Ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v období 2001-2002 v souladu s tímto schváleným plánem.


Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s prominutím nájemného za rok 2001 dle nájemní smlouvy číslo INV-NS-37/98/Ne ze dne 30. 9. 1998.


Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 204/1 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Blansko.


Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1238/10 louky o výměře cca 65 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání pozemku jako součást zaplocené zahrady fyzických osob k užívání jako okrasná zahrada.


Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 953/4 kultura zahrady o výměře 335 m2 v k.ú. Blansko.


Usnesení č. 28
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1423 ostatní plochy o výměře cca 32 m2 v k.ú. Blansko Vladimíru a Daně Kalužíkovým, Jungmannova 4/č.p. 352, Blansko, Jaroslavu a Anně Veselým, Jungmannova 8/č.p. 372, Blansko a Lence Veselé, Jungmannova 6/č.p. 348, Blansko za účelem společného užívání pozemku tvořícího součást dvora za RD č.p. 352, č.p. 372 a č.p. 348, vše v k.ú. Blansko, za účelem údržby dešťové kanalizace, která prochází částí pozemku parc. č. 1423 v k.ú. Blansko a za podmínky přístupu pro vlastníka rodinného domu Luční 9 v Blansku (t.č. paní Marii Lufferovou) na část pozemku parc. č. 1423 v k.ú. Blansko za účelem čištění a údržby splaškové kanalizační přípojky od RD Luční 9 v Blansku.


Usnesení č. 29
Rada souhlasí, aby město Blansko, jako podnájemce uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brno, spol. s r.o., Kuřim, jako nájemcem, na část pozemku parc. č. 117 (dle PK) o výměře 0,0635 ha v k.ú. Hořice, na dobu určitou do 31. 12. 2005, za nájemné 9,- Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace a za jednorázovou platbu ve výši 16.454,- Kč, jako náhradu za škody na lesních porostech s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována před ukončením sjednané doby podnájmu vždy na dobu určitou.


Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení zřízení věcného břemene tak, jak je uvedeno v usnesení č. 27 a č. 28 z 34. zasedání městské rady dne 16. 5. 2000 s tím, že platba za břemeno bude zvyšována o míru inflace od roku 2002.
Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemků st. parc. č.1629/3-zastavěná plocha o výměře 5 m2, parc. č. 854/4 – ost. plocha o výměře 815 m2, parc. č. 859/2-vodní plocha o výměře 304 m2 a parc. č. 1603/2 – ostatní plocha o výměře 36 m2, vše v k.ú.Blansko od vlastníka těchto pozemků.