Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 63 ze dne 20.11.2001

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí výsledek celorepublikové sbírky tzv. „Srdíčkového dne“ s výtěžkem v Blansku ve výši 39.521,30 Kč, který bude použit na výstavbu nové transplantační jednotky kostní dřeně ve FN v Praze Motole a vyjadřuje poděkování studentům OA a SZŠ a Gymnázia Blansko za účast v této akci.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí poděkování pana Erika Řezníka za podporu činnosti MTB RACING TEAMU Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rezignaci paní Pavly Kotlánové na členství v Komisi pro zahraniční styky.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 291/2 zahrady o výměře 42 m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření pozemku u RD v Blansku, Brněnská 20.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s výpovědí nájmu části pozemku parc. č. 204/1 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/37/98/Ne ze dne 30. 9. 1998.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) část pozemku parc.č.825/1-les, 819/1-les, 819/2-ost.plocha a 819/3-ost.plocha o výměře 248 m2 v k.ú.Blansko za účelem vypořádání těchto pozemků.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku parc.č. 865/11 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Blansko za účelem vytvoření předzahrádek před rodinnými domky na ulici Okružní v Blansku, údržby pozemku, užívání pozemku ke zřízení vstupu do RD a vjezdu do garáže.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 1327 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ pozemkový katastr (PK) o výměře 31 m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření pozemku parc.č. 1327/31 v k.ú. Blansko na ulici Josefa Lady 22.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře cca 10 m2 za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, cigaret, tabáku a drobného zboží.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 49/1 ostatní plochy o výměře 25 m2 v k.ú. Hořice Milanu Skoupému, Hořice č.p. 22, Blansko za účelem vybudování odstavné plochy
pro dva osobní automobily, případně k užívání této plochy jako vjezd k uvažované garáži na pozemku ve vlastnictví fyzických osob, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 1238/10 louky o výměře cca 65 m2 v k.ú. Blansko Vladimíru a Daně Vrtělovým, Dvorská 40, Blansko, za cenu 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem užívání jako součást zaploceného pozemku parc.č. 1238/7 v k.ú. Blansko k užívání jako okrasná zahrada.

Usnesení č. 12
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit změnu ceny za zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12 z 18. zasedání zastupitelstva města dne 18.9.2001.

Usnesení č. 13
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 3) z ploch rekreačních a zahrádkářských chat do ploch návrhových určených pro rekreační zástavbu s možností přestavby na trvalé bydlení a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 14
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 5) z ploch louky, pastviny, trvalé travní porosty do ploch návrhových určených pro rekreační a zahrádkářské chaty a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení s přihlédnutím k odborným stanoviskům obsaženým v předkládaném materiálu odboru INV.

Usnesení č. 15
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 7) z ploch průmyslových areálů do ploch návrhových určených pro vyšší občanskou vybavenost a nedoporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí předloženou zprávu o stavu školství ve městě Blansko ve školním roce 2001/2002.

Usnesení č. 17
Rada projednala návrhy na využití bývalého vojenského areálu „Výpustek“ u Křtin a souhlasí s podáním žádosti o jeho bezúplatný převod na Město Blansko s tím, že podporuje rovněž projekt Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s krátkodobým pronájmem tělocvičny na ZŠ Blansko, Dolní Lhota panu Vlastimilu Skotákovi na sportovní aktivity dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje použití částky 60 tis. Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Salmova ul. na nákup fritézy pro školní jídelnu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na proškolení zdravotníků první pomoci pro Český červený kříž, úřad oblastního spolku, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 62 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanova 24, Blansko paní Anně Jančíkové, nar. 1914, bytem Marianin 7.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 62 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanova 24, Blansko paní Zdenku Musilovou, nar. 1947, bytem Dvorská 16, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici A. Dvořáka č. 4/A v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Magdě Danielové, nar. 1980, trvale bytem Jungmannova 10, Blansko, přechodně bydlící v Centru pro matku a dítě na ulici Sladkovského 2b, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku — sociální bydlení paní Haně Novotné, a to o jeden rok.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí poděkování Svazu tělesně postižených v ČR, okresní výbor Blansko za poskytnutí finančního příspěvku na pořádání rekondičních pobytů a další činnost.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí poděkování Oblastní charity Blansko — projekt Linka důvěry za podporu Linky důvěry v Blansku a převedení finančního výtěžku z benefičního koncertu Kateřiny Beranové na konto Oblastní charity Blansko — projekt Linka důvěry.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za III. čtvrtletí roku 2001.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./2. až 8./2. a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu 1./3. až 7./3.

Usnesení č. 30
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkové organizaci města Blanska – Městské knihovně na metodickou regionální činnost způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2001 a dále pak limit pracovníků (přepočtený stav).

Usnesení č. 31
Rada schvaluje předložený odprodej neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí s přidělením jedné místnosti a sociálního zařízení za účelem bydlení pro pana Komárka z důvodu nesplnění stanovených kritérií a z důvodu jeho umístění v Domově důchodců v Boskovicích.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí v souladu se stanoviskem Komise bytové s přidělením stávajícího bytu Bezručova 5, Blansko mimo pořadí paní Anně Nečasové, Bezručova 5, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Petra Němce, B. Němcové 18, Blansko a paní Zuzany Hromatkové, Salmova 19, Blansko z pořadí žadatelů o byt, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Jaromírem Grycem, Chelčického 56, Blansko, a to ve výši splátek 1 500,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s umístěním 5. antény na střeše výškové budovy pro České radiokomunikace, a.s., za nájemné povýšené o 3.000,- Kč/rok, a to pouze za předpokladu souhlasných stanovisek ostatních uživatelů, kteří mají na střeše výškové budovy antény.

Usnesení č. 37
Rada bere na vědomí změnu názvu smluvní strany a adresy ve smlouvě č. 78/99/Ku a č. 33/99/Pe.

Usnesení č. 38
Rada bere na vědomí výpověď z nájmu kanceláří č. 703 — 706 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko od Českého statistického úřadu.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se změnou doby užívání předmětu nájmu z doby neurčité na dobu určitou ve smlouvách s Českým statistickým úřadem, a to:
– ve smlouvě č. 78/99/Ku na pronájem kanceláří ve výškové budově do 31.12.2002, s možností dalšího prodloužení.
– ve smlouvě č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 1 na ul. Mlýnská, Blansko, do 31.12.2002, s možností dalšího prodloužení.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu nebytových prostor — kavárny s cukrárnou v objektu čp. 12, nám. Svobody 10, Blansko, nájemce firma TOP 1, spol. s r.o., Žižkova 21, Blansko, pro firmu SVITAVA, spol. s r.o., Dvorská 36, Blansko, zast. p. Josefem Jašíkem, na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem bývalé MŠ Klepačov, čp. 3, na pozemku pč. 16 o výměře 459 m2 a pozemku pč. 17 – zahrada o výměře 1104 m2 vše v k.ú. Klepačov, Hnutí humanitární pomoci, zast. paní Kratochvílovou, se sídlem L. Janáčka 15, Blansko, za 1,- Kč/rok na dobu určitou 50 let a ukládá odboru KOM předložit nájemní smlouvu na pronájem objektu ke schválení do jednání RM.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem objektu kulturního domu na Klepačově čp. 84 na pozemku pč. 4 o výměře 1280 m2 paní Evě Dvořáčkové, Blansko a Ing. Václavu Ševčíkovi, Blansko za účelem provozování restaurace a pořádání kulturních pořadů za nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 22/99/Pe s panem Tomášem Zavadilem dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 104,4 m2 na ul. Smetanova 1, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok v pořadí:
1. Pavel Koupý, Blansko (IČO:124 08 280), za účelem zřízení a provozování prodejny svítidel a osvětlovací techniky, dekoračního a užitkového skla a keramiky
2. N&N Blansko, s.r.o., zast. Martinem Nippertem, se sídlem Okružní 13, Blansko, (IČO: 60725389) za účelem zřízení a provozování prodejny sportovního zboží
3. Hana Grünwaldová, Blansko, za účelem zřízení a provozování prodejny kusového textilu,
a to po uvolnění stávajícím nájemcem.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s rozšířením předmětu nájmu v nájemní smlouvě č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, zast. Mgr. Janou Sedlákovou, Komenského 15, Blansko, o suterénní prostory o výměře 58,55 m2.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s fyzickým a protokolárním převodem předmětů v majetku města uvedených v materiálu odboru a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatky ke smlouvám s příslušnými nájemci.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem 225 m2 skladu v Horní Palavě, pč. 845/26 o celkové výměře 669 m2 firmě Kovovýroba PMJ, s.r.o., zast. Zd. Jelínkem, se sídlem Horní Palava 57, Blansko, IČO: 46905812, za účelem zřízení provozní kanceláře a skladování materiálu za nájemné ve výši 95,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že za opravu střechy a rozdělení skladu bude nájemci umořeno nájemné do výše max. 45.000,- Kč.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje Dodatek č. 1 předpisu Komise Rady města Blansko.