Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 64 ze dne 04.12.2001

Usnesení č. 1

Rada ukládá tajemníkovi Ing. Kupčíkovi předložit zastupitelstvu města návrh na doplnění předpisu „Výbory Zastupitelstva města Blansko“ podle společného návrhu Finančního výboru a Komise finanční.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje zastupitelstvu města jmenovat členem Kontrolního výboru p. Ing. Karla Krause.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1367/3 ostatní plochy o výměře 2 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc. č. 2083/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko a s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/1/01/Ne ze dne 31. 1. 2001, a to dohodou ke dni 31. 12. 2001.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2083/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí vrácení kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 586/3 – ostatní plocha v k.ú. Lažánky ve výši 675,- Kč .

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmou část pozemku parc. č. 89/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Lažánky o výměře cca 90 m2 za účelem jeho udržování.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/70/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 mezi městem Blansko a paní Emou Lipovskou dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k části pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 162 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře cca 162 m2 a o výměře cca 96 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající výměry pozemku parc. č. 857/66 zahrady v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána, spolu s ostatními nájemci tohoto pozemku.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 68 m2 v k.ú. Blansko, který tvoří trojúhelník vlevo od RD na ulici Horní Palava č.p. 2284 v Blansku za účelem zřízení a údržby zahrady.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 20 m2, která je zastavěna schodištěm vedle RD na ulici Horní Palava č.p. 2284 v Blansku a část pozemku parc. č. 829/1 v k.ú. Blansko, ze kterého byl dle geometrického plánu č. 2095-89/98 ze dne 17. 12. 1998 vytvořen pozemek parc. č. 4707/2 zastavěná plocha v k.ú. Blansko o výměře 4 m2 v k.ú. Blansko, který je zastavěný částí sklepa rodinného domu na ulici Horní Palava č.p. 2284 v Blansku.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 242/11 ostatní plochy o výměře 233 m2 v k.ú. Blansko za účelem přístavby klempírny k budově autosalonu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí:
aby technické zhodnocení pozemků parc. č. 4805 zastavěná plocha o výměře 1.257 m2 a parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře 3287 m2, oba v k.ú. Blansko odepisovala firma TOP AUTOSALON BLANSKO, s.r.o., která zhodnocení pozemků provedla, s tím, že město Blansko, nezvýší účetně cenu pozemků parc. č. 4805 zastavěná plocha o výměře 1.257 m2 a parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře 3287 m2, oba v k.ú. Blansko o hodnotu technického zhodnocení pozemků, provedeného firmou TOP AUTOSALON BLANSKO, s.r.o..
Ujednání tohoto usnesení bude předmětem dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 183/7 kultura zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Blansko Silvě Mrázkové, Absolonova 21, Blansko za nájemné 3,- Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 857/88 ostatní plochy v k.ú. Blansko pro Český Telecom, a.s., Praha 3, Olšanská 5, které spočívá ve zřízení a provozování dvou opěrných bodů telekomunikačního vedení v rámci stavby „Odstranění telekomunikační podpěry z parc. č. 857/76 v k.ú. Blansko“ , na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 840,- Kč .

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí vrácení částky 29.789,- Kč Pavlu Procházkovi, bytem Blansko, Chelčického 54 a částky 29.789,- Kč Petru Procházkovi, bytem Blansko, Chelčického 70 za odprodej pozemků.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 948/1 ost. pl. v k.ú. Blansko firmě Tatsuno Benč Europe, a.s. Blansko dle usnesení č. 2 z 18. zasedání zastupitelstva dne 18. 9. 2001 na částku 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 1006/47 orná půda, parc. č. 623/2 ostatní plochy a parc. č. 1019/3 (dle PK), vše v k.ú. Blansko za účelem umístění 3 informačních tabulí – ZZS okresu Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část obecního pozemku parc. č. 1018/4 -pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ pozemkový katastr (PK) v k.ú. Blansko za účelem umístění nepřenosné reklamní tabule.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. — III. čtvrtletí 2001.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje navrhovaný bezúplatný převod neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko dle bodu 2.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje navrhovaný bezúplatný převod neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko dle bodu 3.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2002 příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ve výši 1 rozpočtu provozních nákladů roku 2001 měsíčně na úhradu měsíčních provozních nákladů do schválení rozpočtu této organizace na rok 2002.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na r. 2001 a souhlasí se zařazením a realizací položky rekonstrukce stomatologické ambulance.

Usnesení č. 25
Rada ukládá místostarostovi Ing. Královi jednat s majiteli pozemků, které se nachází v plochách fotbalového hřiště TJ ČKD Blansko a jeho okolí, o majetkoprávním vypořádání.

Usnesení č. 26
Rada se seznámila s dodatkem studie podrobnějšího dopravního řešení křižovatky „u pošty „ a doporučuje zastupitelstvu města, aby v následné fázi přípravy realizace schválila pořízení dokumentace pro územní řízení na variantu E1/a/.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí na základě vyjádření OA Dolní Lhota se záměrem společnosti MKZ, a.s., Rájec-Jestřebí, provádět v letech 2002 — 2008 hornickou činnost uvnitř dobývacího prostoru Dolní Lhota ev. č. 60236 — ČKZ.
Rada ukládá místostarostovi Ing. Královi ve spolupráci s oddělením PRAV připravit Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 20. 2. 1998, který bude řešit požadavky OA Dolní Lhota a stanovisko MKZ, a.s., dané sdělením generálního ředitele ze dne 13. 9. 2001. 
Rada ukládá místostarostovi Ing. Královi před jeho uzavřením zorganizovat jednání s OA Dolní Lhota a MKZ Rájec, a.s. o jejich souhlasu s Dodatkem č. 4 a předložit na jednání rady města.
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1626 dle p.k. v k.ú. Dolní Lhota o výměře 250 m2 za účelem těžby slévárenských písků.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s rozšířením řešeného území regulačního plánu areálu Adastu Blansko, a.s. na celé jeho území a doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto rozšíření.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje po úpravě rozpočtové provizorium města Blansko na I. čtvrtletí roku 2002. Ukládá odboru FIN předložit rozpočtové provizorium k projednání a schválení na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje předložené rozpočtové opatření 2./1. až 2./30.. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí předložené změny položkového rozpočtu 3./1. až 3./5..

Usnesení č. 32
Rada vyslovuje souhlas společnosti ABN AMRO s prodloužením termínu základního zainvestování portfolia města do 18. 3. 2002.
Rada schvaluje text dopisu, který bude zaslán společnosti ABN AMRO.
Rada pověřuje starostu města k podpisu tohoto dopisu.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje poskytnutí daru pro charitu ve výši 7 ATS.

Usnesení č. 34
Rada revokuje usnesení č. 10 z 62. zasedání rady města konaného dne 23. 10. 2001.
Rada jako zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci ZŠ ul. Erbenova odvod z investičního fondu ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu města Blansko na rekonstrukci školního hřiště.

Usnesení č. 35
Rada jako zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci: ZŠ ul. Salmova, ZŠ ul. Dvorská, ZŠ ul. Erbenova, ZŠ TGM ul. Rodkovského, ŠJ při ZŠ TGM, ul. Rodkovského, Městské knihovně Blansko, Muzeu Blansko, KSMB, odvod odpisů z majetku předaného těmto organizacím novou zřizovací listinou dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O tyto částky odpisů se mění závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje po úpravách Vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blansko a jeho městských částí a ukládá odboru KOM a FIN předložit tuto vyhlášku k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje po úpravách Vyhlášku o poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá odboru KOM a FIN předložit tuto vyhlášku k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se snížením nájemného z tepelných zařízení za rok 2001 o částku 494.483,- Kč podle návrhu firmy Zásobování teplem, s.r.o. Blansko s ohledem na platnou nájemní smlouvu zdrojů tepla v Blansku.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se snížením nájemného z tepelných zařízení za rok 2001 o částku 920 tis. Kč, která představuje rozdíl mezi skutečnými a předpokládanými náklady na údržbu CZT vzhledem k opožděnému zahájení rekonstrukce a modernizace CZT v Blansku.

Usnesení č. 40
Rada nesouhlasí se snížením nájemného z tepelných zařízení za rok 2001 o částku 1.093 tis. Kč, které firma ZT uhradila za přípravu rekonstrukce a modernizace CZT v Blansku.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se splátkami dosud neuhrazeného nájemného za nájem zdrojů tepla v termínech stanovených firmou Zásobování teplem s.r.o., a to první navrženou část uhradit do 15.12. 2001 a zbývající část do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 42
Rada po novém projednání trvá na svém usnesení č. 24 z 58. zasedání rady a trvá na vystěhování manželů Dvořákových bytem Blansko, Chelčického č. 56 do náhradního bytu.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Hany Klosowiczové, Údolní 23, Blansko, protože paní Klosowiczová je již nájemcem bytu v majetku města Blansko.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s vyřazením žádostí o byt pana Petra Růžičky, Jasanová 6, Blansko a pana Milana Buchvaldka, trvale bytem 9. května 3, Blansko z pořadí žadatelů o byt, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostmi o byt.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Josefem Srnským, Jungmannova 10, Blansko, a to ve výši splátek 300,- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 46
Rada v souladu se stanoviskem bytové komise nesouhlasí s přidělením jiného bytu v majetku města Blanska pro pana Šenkýře.

Usnesení č. 47
Rada v souladu se stanoviskem bytové komise souhlasí se snížením nájemného za užívání bytu č. 71 v domě A. Dvořáka 4/A v Blansku pro pana Šenkýře o částku 550,- Kč/měsíc po dobu 3 měsíců.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí snížení ceny tepla o 25% pro topnou sezónu 2001/2002 v domě A. Dvořáka 4/A z důvodu vyhřátí a vysušení domu. Rada bere na vědomí uplatnění reklamací vůči firmě REKO.

Usnesení č. 49
Rada na žádost manželů Skoumalových znovu přehodnotila svoje stanovisko a přijímá následující usnesení:
a)rada souhlasí s udělením výjimky z usnesení č. 17 z 68. schůze rady města konané dne 22. 12. 1997,
b)rada revokuje usnesení č. 13 z 62. schůze rady města konané dne 23. 10. 2001,
c)rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro manžele Skoumalovi, bytem Blansko, 9. května 18 a ukládá odboru KOM předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.
Rada ukládá odboru KOM před jednáním zastupitelstva města uzavřít s manžely Skoumalovými dohodu o splácení dluhu formou notářského zápisu.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 705 o výměře 44,12 m2 (+ ost. 16,41 m2) v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, České školní inspekci, IČO: 00638994, Fráni Šrámka 37, Praha 5, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako kancelář organizace na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2002.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 706 o výměře 11,76 m2 (+ ost. 4,37 m2), č.703 o výměře 18,87 m2 (+ ost. 7,02 m2) a č. 704 o výměře 12,54 m2 (+ ost. 4,66 m2) v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Finančnímu ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok za účelem rozšíření vyměřovacího oddělení a umístění centrálního registru na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2002.

Usnesení č. 52
Rada přijímá dar od firmy Larix, zahradnické a sadovnické služby Blansko, s. r. o. – provedení sadovnických úprav v hodnotě 14 658,- Kč. Rada schvaluje Darovací smlouvu na výše uvedený dar a doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 1 200,- Kč na materiál na výrobu keramiky pro Občanské sdružení Filadelfia, Blansko.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 7 tis. Kč na poradenský den s nadílkou sv. Mikuláše a zpravodaj Paprsek pro Centrum služeb zdravotně postižených, Blansko.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na dovybavení provozních prostor poradny a denního centra pro Oblastní charitu Blansko — sociální a právní poradnu, Blansko.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2001 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na zakoupení práškového hasícího přístroje a na materiál na pracovní terapii a arteterapii pro Oblastní charitu Blansko — „Pěkná modrá“, Blansko.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení — bezbariérových bytech.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje uzavření Městské knihovny Blansko v termínech 27.12.-31.12.2001 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců, dále 2 týdny v měsíci únoru z důvodu zavádění automatizovaného systému evidence čtenářů a knihovního fondu a dále dva týdny v červenci 2002 z důvodu provádění řádné revize knihovních fondů.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje předložený návrh na úpravu poplatků za veřejné knihovnické a informační
služby v Městské knihovně Blansko s platností od 1. 1. 2002.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje předložený návrh na zvýšení cen stravného v mateřských školách od 1. 1. 2002 z 20,- na 23,- Kč/den (pro děti: přesnídávka ze 4,20 na 4,80 Kč, oběd z 11,60 na 13,40 Kč, svačina ze 4,20 na 4,80 Kč; pro dospělé — personál školy: oběd z 15,80 na 18,20 Kč) z důvodu zvyšování cen potravin.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s udělením výjimky z městské vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko pro Myslivecké sdružení Macocha při konání plesu dne 12.1. 2002 v Městském klubu Blansko do 03.00 hodin.

Usnesení č. 62
Rada projednala předkládaný materiál, vzala na vědomí výsledky řádného projednání Zadání Regulačního plánu areálu Adast (severní části) a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení č. 63
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí výsledky řádného projednání Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na katastrálních územích Olešná u Blanska, Blansko a Těchov, označených jako O3, B16 a T9 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení č. 64
Rada bere na vědomí informace odboru SÚ-ŽP o pořizování Modifikovaného Zadání změny D2 — Průmyslová zóna Blansko.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje Dodatek č. 6 Organizačního řádu pověřeného Městského úřadu Blansko, kterým se zřizuje Městské energetické konzultační a informační středisko s účinností od 1. 1. 2002.

Usnesení č. 66
Rada schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Blansko.