Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 1 ze dne 26.11.2002

Usnesení č. 1

Rada jmenuje paní Janu Sedláčkovou, Hořice 26, za členku Komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2

Rada odvolává z funkce jednatelů společnosti Služby Blansko, s.r.o. Ing. Miloslava Kalu, PhDr. Jaroslavu Královou a Ing. Jindřicha Krále k 25.11.2002.
Rada jmenuje do funkce jednatelů společnosti Služby Blansko, s.r.o. PhDr. Jaroslavu Královou, Mgr. Ivo Poláka a Ing. Jindřicha Krále s účinností od 26.11.2002.

Usnesení č. 3

Rada odvolává z funkce jednatelů společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. Ing. Miloslava Kalu, PhDr. Jaroslavu Královou a Ing. Jindřicha Krále k 25.11.2002.
Rada jmenuje do funkce jednatelů společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. PhDr. Jaroslavu Královou, Mgr. Ivo Poláka a Ing. Jindřicha Krále s účinností od 26.11.2002.

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu odvolat zástupce města Blanska ve společnosti Punkva Region, s.r.o. Ing. Josefa Hasoně a delegovat na valnou hromadu společnosti Punkva Region, s.r.o. jako zástupce města Blanska PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu potvrdit jako zástupce města Blanska v Bytovém družstvu Zborovce 66 Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 6

Rada odvolává zástupce města Blanska ve Svazu měst a obcí České republiky PhDr. Jaroslavu Královou k 25.11.2002 a deleguje jako zástupce Mgr. Iva Poláka s účinností od 26.11.2002.
Usnesení č. 7

Rada potvrzuje jako zástupce města Blanska ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 8

Rada odvolává zástupce města Blanska v Energetickém sdružení obcí a měst Ing. Luďka Skotáka k 25.11.2002 a deleguje Mgr. Iva Poláka s účinností od 26.11.2002.
Usnesení č. 9

Rada pověřuje k oddávání snoubenců následující členy Zastupitelstva města Blansko: Ing. Miloslava Kalu, Ing. Leoše Dostála.


Usnesení č. 10

Rada souhlasí s bezúplatným použitím městského znaku na čipových kartách ČSAD Blansko, a. s.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí přípravu udělování Cen města Blanska za kulturu v únoru 2003 a 
ukládá
řediteli KSMB ve spolupráci s odborem ŠKOL organizačně připravit celou akci.

Usnesení č. 12

Rada jmenuje ke dni 1.1. 2003 komisi pro výběr laureátů Ceny Města Blanska za kulturu
ve složení: Jaroslav Jeřábek, PhDr. Jaroslava Králová, Jaroslav Parma, Jiří Polášek, Antonín Juračka, Mgr. Eva Nečasová, Pavel Svoboda.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předloženou úpravu Zakládací listiny Ceny města Blanska za kulturu.

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s udělením výjimky na prodloužení doby konání Mysliveckého plesu dne 10.1. 2003 v Městském klubu Blansko.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje přidělení finanční dotace z reprezentačního fondu sportovní komise pro AMK Blansko (8.000,. Kč), Olympii Blansko (3.175,- Kč), oddíl kopané ASK Blansko (9.000,- Kč), oddíl triatlonu a lyžování ASK Blansko (3.000,- Kč) dle návrhu sportovní komise a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s vyřazením nepotřebného inventáře (55 ks kovových lístkovnic) Městské knihovny Blansko a jeho likvidace formou odprodeje jiným zájemcům. Příjem z prodeje zůstane k použití v příjmech knihovny.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s použitím částky 28.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ Blansko, Dvorská 26 na posílení investičního fondu školy.

Usnesení č. 18

Rada revokuje usnesení č. 4 ze 72. zasedání rady konaného dne 7.5.2002 z důvodu nepřevzetí bytové náhrady manželi Nečesanými.

Usnesení č. 19

Rada revokuje usnesení č. 11 z 57. zasedání rady konaného dne 26.6.2001 z důvodu nepřevzetí bytové náhrady paní Zuzanou Zahálkovou.

Usnesení č. 20

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Janu Grundzovi, Jungmannova 10, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Daniele Barkóczyové, Družstevní 2A, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 22

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Josefu Bandymu, Húskova 2/4, Brno-Černovice a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 23

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Josefu Jeřábkovi, 9. května 3, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.
Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro pana Jaroslava Staňka, Jungmannova 10, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu paní Renaty Jimenézové, 9. května 22, Blansko za jiný uvolněný vhodný byt v majetku města.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu č. 2 v domě Jungmannova 10, Blansko, jehož nájemcem je paní Milada Marečková, za byt č. 5 o jedné místnosti a společném sociálním zařízení, který se nachází v tomtéž domě.
Usnesení č. 27

Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu vzniklou odstoupením žadatelů z pořadí na vlastní žádost.

Usnesení č. 28

Rada revokuje usnesení týkající se přidělení náhradního ubytování, a to:
– usnesení č. 19 ze 40. schůze rady konané dne 12.9.2000
– usnesení č. 18 ze 40. schůze rady konané dne 12.9.2000
– usnesení č. 18 ze 61. schůze rady konané dne 9.10.2001
– usnesení č. 7 ze 65. schůze rady konané dne 15.1.2002
– usnesení č. 5 ze 69. schůze rady konané dne 26.3.2002 .
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 8A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu neurčitou paní Anně Látalové – Nečasové, bytem Blansko, Bezručova 5, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.

Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 7A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu neurčitou panu Davidu Dvořákovi a paní Boženě Dvořákové, bytem Blansko, Chelčického 56, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 5A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu neurčitou panu Jaromíru Grycovi, Chelčického 56, Blansko, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 2/2 o jedné místnosti, soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko, na dobu neurčitou panu Jakubu Formánkovi, Chelčického 56, Blansko, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování – bytu č. 9/1 v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu neurčitou pro pana Petra Pospíšila, Údolní 23, Blansko, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 7 v domě Jungmannova 10, Blansko na dobu neurčitou pro pana Jiřího Přikryla, Jungmannova 10, Blansko, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu.


Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem nemovitostí, a to budovy na ul. Luční 10, č. p. 399 na pozemku p. č. 407 – zast. plocha o výměře 266 m2, pozemku p. č. 407 – zast. plocha o výměře 266 m2 a pozemku p. č. 275/11 – zahrada o výměře 334 m2 vše v k.ú. Blansko, Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, zast. ředitelkou Mgr. J. Sedlákovou, za účelem provozování noclehárny (včetně vnitřního vybavení) na dobu určitou 10 let za symbolické nájemné ve výši 1,-Kč/rok s podmínkami:
– noclehárna bude poskytovat tyto základní služby: ubytování, osobní hygienu a poradenství
– provoz noclehárny pro klienty bude zajištěn denně od 20.00 – 8.00 hod.
– noclehárna bude určena pro muže starší 18ti let, především s trvalým pobytem v Blansku
– ubytování bude poskytnuto zpravidla na jednu noc, pokud se provozovatel nedohodne s klientem na delším období, a to max. na 3 měsíce
– úhrada za přenocování bude stanovena ve výši 20,- Kč/noc u klientů majících příjem, případná změna ve výši úhrady bude konzultována s odborem SOC
– čtvrtletně bude předkládáno vyúčtování dotace dle jednotlivých položek včetně celkového ročního vyúčtování
– návrh rozpočtu dle jednotlivých položek na provoz noclehárny bude předkládán vždy k 30.9.běžného roku na rok následující.


Usnesení č. 30

Rada ukládá odboru SOC odsouhlasit přesné znění provozního řádu objektu noclehárny na ul. Luční 10, Blansko.Usnesení č. 31

Rada souhlasí s umořením nákladů nájemce – manželů Kriklových, Blansko – na zprovoznění nebytových prostor umístěných za průchodem do zámeckého parku, a to do výše max. 107.000,- Kč. Prováděné práce budou konzultovány s odborem KOM, jednotlivé předložené faktury budou posouzeny a následně umořeny na nájemném.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o užívání prostor č. 67/99/Ku se Službami Blansko, s.r.o. dohodou k 30.11.2002.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s převedením vnitřního zařízení a vybavení z prostor na K. J. Mašky 2 (které bylo součástí smlouvy o užívání prostor č. 67/99/Ku) do nových prostor v městských lázních.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu bývalé hasičky na Obůrce na pozemku pč. 242-zast.pl., nádvoří o výměře 16 m2.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi panu Hegerovi – nájemce nebyt. prostor na ul. Bezručova 7, Blansko, a to z důvodu úhrady dlužné částky.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s výměnou garáží č. 1 a č. 5 v bytovém domě Okružní 3A,B,C mezi nájemci panem Ing. Vladimírem Ježkem, Blansko a paní Markétou Zvěřinovou, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí změnu odbavovacího systému MHD Blansko.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se změnou tarifu při hotovostní platbě z 6,- Kč na 8,- Kč a čtvrtletní časové jízdenky z 432,- Kč na 450,- Kč a ukládá odboru KOM předložit tuto změnu tarifů na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením ručitelského prohlášení formou Dodatku ke kupní smlouvě, (splátkový prodej) na nákup zametacího stroje a ukládá odboru KOM předložit k projednání na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 5/2002-Bsko o půjčce, po jejím doplnění a ukládá odboru komunální údržby předložit tuto smlouvu k projednání Zastupitelstvu města Blanska.Usnesení č. 41

Rada schvaluje bezúplatné nabytí veřejné části STL plynovodu od pana Mojmíra Vacka a ukládá odboru KOM připravit darovací smlouvu.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na veřejnou část STL plynovodu v délce 44,5 m v Blansku – Zahradní Město s provozovatelem, to je s Jihomoravskou plynárenskou, a. s.

Usnesení č. 43

Rada bere na vědomí informaci o činnosti Zájmového sdružení měst a obcí okresu Blansko ke zneškodňování odpadů.
Rada souhlasí s ukončením činnosti Zájmového sdružení měst a obcí okresu Blansko ke zneškodňování odpadů a ukládá odboru KOM předložit materiál na jednání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 44

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 137/1 pastvina a parc. č. 1394/1 zastavěná plocha, nádvoří – dvůr, oba v k.ú. Blansko o výměře cca 135 m2 (jedná se o části pozemků, které se nacházejí v těsné blízkosti u pozemku před RD manželů Husákových na ulici Rožmitálova 38 v Blansku a před provozovnou kadeřnictví).

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy INV-NS/14/2001/Ko, uzavřené mezi Městem Blansko a paní Annou Hudečkovou dne 30.4.2001 na nájem pozemku parc. č. 183/6 kultura zahrada o výměře 115 m2 v katastrálním území Blansko, a to dle článku III. nájemní smlouvy, odstavce 3., výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek se nachází v lokalitě Staré Blansko, za rodinným domkem na ulici Komenského 24 v Blansku).

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 183/6 kultura zahrada v k.ú. Blansko o výměře 115 m2 za účelem využití k zahrádkářským účelům (pozemek se nachází v lokalitě Staré Blansko, za rodinným domkem na ulici Komenského 24 v Blansku).

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1378/7 ostatní plochy o výměře 5 m2 v k.ú. Blansko z důvodu, že tato část pozemku je na základě geometrického zaměření součástí odprodávaného pozemku parc. č. 577/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko za účelem výstavby rodinného domu v souvislosti s usnesením č. 7 z 19. zastupitelstva města dne 18.12.2001 (na ulici Husova v Blansku).


Usnesení č. 48

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 639/19 ostatní plochy o výměře cca 65 m2 v k.ú. Blansko paní Boženě Padělkové – výrobna lahůdek, IČO: 440 848 38, Masarykova 73, Blansko, za účelem parkování 3 firemních vozů výrobny lahůdek, za nájemné 30,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za výrobnou lahůdek na ulici Jasanová 2 v Blansku v lokalitě Písečná).
Usnesení č. 49

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku parc. č.57-zahrada o výměře 362 m2 v k.ú. Olešná u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 50

Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. SM-NS/7/98/Ko ze dne 27.2.1998 ze strany nájemce obchodní společnosti Agrostav Blansko, a.s. – v likvidaci – konkurzní řízení, IČO: 47903481, se sídlem Brněnská 23, Blansko ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona o konkurzu a vyrovnání v platném znění, kdy nájem skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, tedy k datu 31.01.2003 (jedná se o výpověď z nájmu obecních pozemků v zaploceném areálu a.s. Agrostav Blansko – v likvidaci na ulici Brněnská 23 v Blansku).

Usnesení č. 51

Rada bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/25/98/Ko ze dne 30.6.1998 ze strany nájemce Okresní hygienické stanice Blansko, IČO: 00387011, se sídlem Mlýnská 2, Blansko dle novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, kdy nájem skončí ke dni zániku dosavadní organizace OHS Blansko, Mlýnská 2, Blansko, tedy ke dni 31.12.2002 (pozemky v zaploceném areálu OHS Blansko, na ulici Mlýnská 2, Blansko).

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/82/95/Ko, která byla uzavřena dne 22.11.1995 mezi Městem Blansko a paní Ludmilou Vítkovou, Blansko na nájem části pozemku parc.č. 886/8 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 137 m2, a to dle článku VII., odrážky třetí nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2002 (pozemek v zahrádkářské lokalitě Zborovce, pod ulicí Okružní v Blansku).

Usnesení č. 53

Rada ruší usnesení č. 29 z 2. zasedání městské rady dne 12.1.1999 a usnesení č. 8 ze 4. zasedání městské rady dne 9.2.1999.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s pronájem níže uvedených pozemků Jednotě, s.d. v Boskovicích, IČO: 032 221, se sídlem Náměstí 9. května 10, 680 13 Boskovice, za nájemné 5,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem strpění a provozování prodejen:
v katastrálním území Dolní Lhota:
– pozemek parc. č. 96/1 kultura zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Dolní Lhota o výměře 345 m2 (na pozemku se nachází prodejna č.p. 165 v městské části Blansko – Dolní Lhota)
– část pozemku parc. č. 96/2 kultura zahrady o výměře 367 m2 v k.ú. Dolní Lhota (příjezdová komunikace a manipulační plocha za prodejnou č.p. 165 v městské části Blansko – Dolní Lhota)
v katastrálním území Těchov:
– pozemek parc. č. 60/2 kultura zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Těchov o výměře 183 m2 (na pozemku se nachází prodejna č.p. 142 v městské části Blansko – Těchov)
– část pozemku parc. č. 60/1 kultura orná půda o výměře 70 m2 v k.ú. Těchov (příjezdová komunikace k zásobování prodejny č.p. 142 v městské části Blansko – Těchov).

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě čís. INV-NS/156/99/Ne, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Janem a Helenou Čápovými, bytem Blansko dne 1.11.1999, na nájem části pozemku parc.č. 857/32 v k.ú. Blansko o výměře 202 m2, ve kterém bude v článku II., odstavci 2. rozšířen účel nájmu o vybudování dočasné stavby skleníku na výměře 8 m2 a upraven článek V., odstavec 2., písm. b) tak, že toto ujednání se nebude týkat dočasné stavby skleníku (zaplocený pozemek – zahrada za bytovým domem Čelakovského 1 v Blansku).

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s výstavbou bytového domu Zborovce po předložení finančního zajištění stavby prostřednictvím úvěru finančního ústavu.

Usnesení č. 57

Rada s přihlédnutím k ustanovení čl. IV Nájemní smlouvy č. INV/NS/2001/Ki/32 souhlasí s jednostranným odstoupením od této smlouvy.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválit změnu usnesení č. 18 z jeho 22. zasedání ze dne 18.6.2002 v bodu 1. a 2.b) tak, že společnost ADDAX INVEST a.s. Drobného č.48, 602 00 Brno bude nahrazena společností GEOSAN GROUP a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim, která zvítězila ve veřejné obchodní soutěži na zhotovitele Bytových domů Písečná-Blansko, 90b.j.

Usnesení č. 59

Rada projednala nabídku investora zástavby mezi Wanklovým náměstím a křižovatkou ulic Svitavská, Smetanova a Rožmitálova (budoucí okružní křižovatkou) s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města Blansko souhlasit s uzavřením kupní smlouvy respektive smlouvou o budoucí kupní smlouvě v některé z variant, které budou zastupitelstvu předloženy.

Usnesení č. 60

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko pojmenování ulice při objektu Domova důchodců v Blansku názvem Pod SanatorkouUsnesení č. 61

Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. až 1./33.
Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 2./1. až 2./6.

Usnesení č. 63

Rada ukládá Oblastní charitě Blansko odvod použitých finančních prostředků ve výši 18.964,50 Kč na účet města.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje po úpravách rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2003. Rada ukládá odboru FIN předložit rozpočtové provizorium k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 65

Rada bere na vědomí zprávu o zhodnocování volných finančních prostředků města a ukládá odboru FIN předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje dodatek č. 1, k vyhlášce č. 7/2001, statut Fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansko. Rada ukládá odboru FIN předložit dodatek č. 1, vyhlášky č. 7/2001 k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje předložený návrh novely vyhlášky č. 9/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní Marii Pokladníkové, naposledy bytem Blansko, 9. května 18.

Usnesení č. 69

Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkové organizaci města Blanska – Městské knihovně na metodickou regionální činnost způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2002 a dále pak limit pracovníků (přepočtený stav).

Usnesení č. 70

Rada jako zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci: ZŠ ul. Salmova, ZŠ ul. Dvorská, ZŠ ul. Erbenova, ZŠ TGM ul. Rodkovského, ŠJ při ZŠ TGM ul. Rodkovského, Městské knihovně Blansko, Muzeu Blansko, KSMB odvod odpisů z majetku předaného organizacím zřizovací listinou. O tyto částky odpisů se mění závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí se zástavou objektu č.p. 78, na pozemku parc. č. st. 58/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 a pozemku parc. č. 58/2, obec Blansko, katastrální území Blansko a zástavou objektu č. p. 149, na pozemku parc. č. st. 174, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2805 m2 a pozemku parc. č. 174, obec Blansko, katastrální území Blansko s tím, že obě nemovitosti budou zastaveny ve prospěch ČMHB, a.s., na dodatečné zajištění úvěru zbývající části městského klubu.
Rada ukládá odboru FIN předložit tento materiál k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města:
členovi rady měsíční odměnu ve výši 1.740,- Kč, členovi zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 350,- Kč, předsedovi komise rady měsíční odměnu ve výši 900,- Kč, předsedovi výboru zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 1.100,- Kč, všem výše uvedeným s platností od data ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání a ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Daně Zvěřinové, nar. 1980, trvale bytem Salmova 5, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje přijetí pana Karla Truhláře, nar. 1918, trvale bytem Plotní 15, Adamov, do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje přijetí paní Ludmily Čepové, nar. 1943, trvale bytem Hybešova 169, Rájec-Jestřebí, do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje jako náhradníky na přijetí do Městského penzionu Blansko pana Stanislava Kováře, nar. 1930, trvale bytem Pekařská 2, Blansko a paní Vlastu Uhrovou, nar. 1924, trvale bytem Salmova 21, Blansko.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění provozu Městského penzionu Blansko uzavřené dne 12.11.1997 ve smyslu Dodatků č. 1b a 2 mezi Městem Blansko a Oblastní charitou Blansko.


Usnesení č. 78

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh Dodatku č. 1 ke smlouvám o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že tento Dodatek č. 1 bude uzavřen s obcemi, ve kterých je v současné době pečovatelská služba zabezpečována a které budou požadovat zabezpečení pečovatelské služby od 1.1.2003. Rada ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 93 – Vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domku Zahradní ul. č. 6

Usnesení č. 80

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 41, 56, 68- Výměna terminálů za PC v Nemocnici Blansko

Usnesení č. 81

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 35 – Obměna scintilační gamakamery pro oddělení ONM Nemocnice Blansko – s účinností od 14.11.2002.

Usnesení č. 82

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 94 – Rekonstrukce stomatologické ambulance

Usnesení č. 83

Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za III. čtvrtletí roku 2002. 

Usnesení č. 84

Rada schvaluje střednědobý plán kontrolní činnosti a interního auditu na roky 2002 – 2004 kontrolního oddělení MěÚ.

Usnesení č. 85

Rada ukládá tajemníkovi předat v termínu do 30.11.2002 Mgr. Věře Veselé osvědčení o tom, že se stala členkou Zastupitelstva města Blansko ke dni 16.11.2002.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje předloženou přílohu č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 87

Rada bere na vědomí předložený návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Karlu Špičákovi, nar. 1954, trvale bytem Dvorská 22, Blansko.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Věru Tučovou, nar. 1927, trvale bytem Absolonova 4, Blansko.

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit členství Města Blansko v honebním společenstvu Rudice a v honebním společenstvu Spešov.


PhDr. Jaroslava Králová
starostka