Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 4 ze dne 17.12.2002

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu lázeňské léčby v Kostelci pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 3 600,- Kč na zakoupení materiálu v rámci výchovně – pracovní činnosti pro Domov důchodců, Černá Hora.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uvolnění finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 500,- Kč pro Městskou správu sociálních služeb v Boskovicích na zakoupení ovoce pro blanenské občany umístěné v Domově důchodců v Boskovicích.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí rezignaci p. Petra Kavky na členství v Komisi kulturní z pracovních důvodů.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí rezignaci pí MUDr. Naděždy Formánkové na členství v Komisi sociální.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku dle předloženého návrhu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje prodej telefonní ústředny za navrhovanou cenu dle předloženého návrhu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje dodatek č. 1 "Statutu" Nemocnice Blansko účinného od 15.8.2001.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zřízením kardiologické ambulance v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 94 – "Nákup tranzitního vozu Ford".

Usnesení č. 11
Rada schvaluje změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2002 kontrolního oddělení MěÚ.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolního oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s uzavřením dohody s Obcí Spešov o uznání závazku ve výši 388.839,87 Kč (jedná se o úhrady prováděné městem Blansko za období leden až březen 2000 za obec Spešov do doby, než začaly fungovat orgány Obce Spešov) a souhlasí s tím, že obec Spešov svůj závazek uhradí v 17 měsíčních splátkách.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 1./1. až 1./5.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 812/7 kultura orná půda o výměře 565 m2 a parc. č. 812/8 kultura orná půda o výměře 612 m2 v k.ú. Blansko (pozemky při ulici Sadová v Blansku, vedle budovy Domu dětí a mládeže, naproti stavbě Domova důchodců v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/28/2001/Ko, která byla uzavřena dne 29.10.2001 mezi Městem Blansko a Ing. Ludvíkem Markem, bytem Brno na nájem pozemku parc.č. 1650/9 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko o výměře 18 m2, a to dle článku III., bodu 2. nájemní smlouvy, tj. dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2002 (pozemek v řadě garáží před zastávkou Českých drah Blansko-město, při ulici Rožmitálova v Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/9 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko o výměře 18 m2, a to z důvodu, že je na něm postavena garáž č. e. 329 (pozemek v řadě garáží před zastávkou Českých drah Blansko-město, při ulici Rožmitálova v Blansku).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1649/24 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví stavby pozemku (pozemek v řadě garáží před zastávkou Českých drah Blansko-město, po pravé straně směrem k bývalému mlýnu).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 812/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění informační tabule pevně spojené se zemí pro Domov důchodců v Blansku (pozemek při ulici Sadová v Blansku, u Domu dětí a mládeže).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uzavřením dohody s akciovou společností Zera Rájec, IČO: 25564854, se sídlem Blanenská 86, Rájec-Jestřebí na ukončení užívání pozemku parc. č. 404/4 – ostatní plocha o výměře 2821 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 31.12.2002 (pozemek v lokalitě Staré Blansko, při ulici Brněnská, nad bývalou cihelnou).

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí uzavření dodatku k nájemní smlouvě čís. INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16.6.2000 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a akciovou společností Zera Rájec, IČO: 25564854, se sídlem Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, ve kterém bude upraven předmět nájmu, tj.snížena výměra pozemku parc. č. 317/1-pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr na 775 m2 v k.ú. Klepačov a poměrně sníženo nájemné (pozemek v městské části Blansko-Klepačov, lokalita "Široké" a "Dlouhé").

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat případně pronajmout pozemky parc. č.1450, parc. č.1451 a parc. č.1352/33 nebo jejich částí, vše v k.ú. Blansko v souvislosti se zástavbou těchto pozemků okružní křižovatkou na ul. Svitavská a objektem v prostoru mezi touto křižovatkou a Wanklovým náměstím.

Usnesení č. 23
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko projednat a schválit zřízení věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích parc. č. 8/1 (dle PK), parc. č. 79/1 (dle PK), parc. č. 146/20 (dle PK), parc. č. 148 (dle PK), parc. č. 151/20 (dle PK), parc. č. 161/6 (dle PK), parc. č. 205/61 (dle PK), parc. č. 205/65 (dle PK), parc. č. 205/68 (dle PK), parc. č. 421, parc. č. 422, parc. č. 432/2, parc. č. 455, parc. č. 457 a parc. č. 858/7, vše v k.ú. Těchov ve vlastnictví fyzických i právnických osob jako povinných, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Libora Novohradského, Palackého 28, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Miroslava Kroupy, nyní bytem Dvorská 72, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s manželi Havelkovými, bytem Údolní 19, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 1.000,-- Kč.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí, a to bytu č. 12 v domě 9. května 18, Blansko pro paní Jozefu Bandyovou, 9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s přidělením přístřeší pro manžele Petra a Janu Potomské, 9. května 20, Blansko, a to bytu č. 1A v půdní vestavbě domu Jungmannova 10, Blansko o jedné místnosti se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením s ostatními nájemci, na dobu určitou jednoho roku.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1.1.2003 do 31.3.2003.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce s městem Adamov a městem Letovice a s uzavřením smlouvy o nájmu za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok s městem Boskovice za účelem zachování pracovišť státní sociální podpory v těchto městech s účinností od 1.1.2003. Rada souhlasí s uzavřením smluv souvisejících, tj. smluv o poskytování či zabezpečení služeb.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem 3 kanceláří (+ chodby, soc. zař) o výměře 44 m2 panu Rudolfu Volfovi, 679 02 Rájec-Jestřebí za účelem rozšíření vyvařovny z důvodu její rekonstrukce dle nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, a to tak, že nájemné bude ponecháno ve stávající výši.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s podáním výpovědi firmě Netline, s.r.o., se sídlem Boskovice, Vodní 14, s 1měsíční výpovědní lhůtou z důvodu nehrazení nájemného.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu Smetanova 1, Blansko, s panem Milanem Hegerem – CYKLOCENTRUM BLANSKO, L. Janáčka 9, Blansko, dohodou, a to ke dni 31. 12. 2002.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s ukončením nájmu kanceláří o celkové výměře 106,57 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko s ČŠI, Praha, dohodou k 15.1. 2003.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláří o celkové výměře 106,57 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko s ČŠI, Praha, dohodou k datu, ke kterému bude podepsána nájemní smlouva s novým nájemcem předmětných nebytových prostor.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s předloženou nájemní smlouvou na pronájem nemovitosti – rozestavěné budovy – na pozemku p. č. 4843 na ul. L. Daňka s panem J. Musilem.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s prodloužením MHD Blansko do obce Spešov a ukládá starostce uzavřít s obcí Spešov předloženou Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje návrh ředitelky Městské knihovny Blansko na změny provozní doby v období letních a vánočních prázdnin v roce 2003.

Usnesení č. 39
Rada jmenuje do Komise pro udělování Cen města Blanska za kulturu pana Ing. Karla Kupu.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí, že předchozí rada města přijala princip, že předsedou komise rady je člen zastupitelstva města a také že některé komise vede uvolněný člen zastupitelstva. V souladu s tímto principem provádí rada města změny v obsazení funkcí předsedů komisí rady.

Usnesení č. 41
Rada odvolává p. Ing. Josefa Hasoně z funkce předsedy Komise dopravní s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. Jiřího Šrámka do funkce předsedy Komise dopravní s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 42
Rada odvolává p. Ing. Ivo Lachmana z funkce předsedy Komise pro investice a územní rozvoj s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. do funkce předsedy Komise pro investice a územní rozvoj s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 43
Rada odvolává p. Ing. Miloslava Kalu z funkce předsedy Komise pro občanské aktivity s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje pí PhDr. Jaroslavu Královou do funkce předsedkyně Komise pro občanské aktivity s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 44
Rada odvolává p. Ing. Luďka Skotáka z funkce předsedy Komise bytové s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. Jaroslava Pokladníka do funkce předsedy Komise bytové s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 45
Rada odvolává p. Ing. Jindřicha Krále z funkce předsedy Komise mládeže s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. Mgr. Ivo Poláka do funkce předsedy Komise mládeže s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 46
Rada odvolává p. Ing. Jaroslava Jeřábka z funkce předsedy Komise kulturní s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje pí Mgr. Naděždu Strážnickou do funkce předsedkyně Komise kulturní s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 47
Rada odvolává p. MUDr. Zdeňka Grünwalda z funkce předsedy Komise sportovní s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. MUDr. Zdeňka Jakubce do funkce předsedy Komise sportovní s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 48
Rada odvolává pí PhDr. Jaroslavu Královou z funkce předsedkyně Komise pro školství a vzdělávání s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členkou této komise. Rada jmenuje p. Mgr. Ivo Poláka do funkce předsedy Komise pro školství a vzdělávání s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 49
Rada odvolává p. MUDr. Dušana Kráčmara z funkce předsedy Komise pro životní prostředí s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členem této komise. Rada jmenuje p. Antonína Myslivečka do funkce předsedy Komise pro životní prostředí s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 50
Rada odvolává pí PhDr. Jaroslavu Královou z funkce předsedkyně Komise Rada zdravého města s účinností k 31.12.2002 s tím, že zůstává členkou této komise. Rada jmenuje p. Mgr. Miroslava Starého do funkce předsedy Komise Rada zdravého města s účinností od 1.1.2003.

Usnesení č. 51
Rada vyslovuje poděkování všem dosavadním předsedům, místopředsedům a členům komisí za jejich práci pro město Blansko.

Usnesení č. 52
Rada ukládá tajemníkovi vyzvat volební strany zastupitelstva města ke zhodnocení dosavadní práce jimi delegovaných členů komisí rady města s tím, že je možné potvrdit současné členy komisí rady města v jejich funkcích nebo navrhnout jiné zájemce o práci v komisích rady města za stávající členy komisí rady města. Tato posouzení budou následně předložena radě města k rozhodnutí o obsazení komisí rady města.

Usnesení č. 53
Rada ukládá tajemníkovi vyzvat volební strany zastupitelstva města ke zhodnocení dosavadní práce jimi delegovaných členů výborů zastupitelstva s tím, že je možné potvrdit současné členy výborů zastupitelstva města v jejich funkcích nebo navrhnout jiné zájemce o práci ve výborech zastupitelstva města. Tato posouzení budou následně předložena zastupitelstvu města k rozhodnutí o obsazení výborů zastupitelstva města.

Usnesení č. 54
Rada doporučuje zastupitelstvu města zvýšit počet členů Kontrolního výboru zastupitelstva města na 9 ve složení: 3 členové za KSČM, 2 členové za NSOB, 1 člen za ODS, 1 člen za ČSSD, 1 člen za KDU – ČSL, 1 člen za VPM.

Usnesení č. 55
Rada bere na vědomí předloženou informaci o průběhu příprav reformy veřejné správy.

Usnesení č. 56
Rada ukládá tajemníkovi zjistit mezi členy zastupitelstva města zájem o zasílání materiálů pro jednání zastupitelstva města elektronickou poštou.

Usnesení č. 57
Rada ukládá odboru INV posoudit možnost vybudování cesty od hřiště ČKD přes kopec do údolí řeky Punkvy včetně finanční kalkulace.

PhDr. Jaroslava Králová starostka