Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 65 ze dne 15.01.2002

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí zprávu ke kontrolní činnosti prováděné kontrolním oddělením MěÚ.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem Nemocnicí Blansko na prostory vodoléčby v objektu krytých lázní v Blansku.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí sdělení ředitele Nemocnice Blansko k ambulantní činnosti Nemocnice Blansko ve vztahu k privátním lékařům.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s použitím částky 256.665,- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Dvorská 26 na dokončení oprav sociálních zařízení pro žáky školy.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje po úpravách směrnici Tvorba a kontrola rozpočtu města.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Vladimíra Nováka, Dvorská 58, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 2/2 o jedné místnosti, soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko, na dobu 1 roku panu Jakubu Formánkovi, Chelčického 56, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem rodinného domu Komenského 26, Blansko s paní Annou Hudečkovou, Komenského 26, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem rodinného domu Komenského 26, Blansko s panem Milošem Hudečkem, Komenského 26, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada ukládá odboru KOM podat prostřednictvím právního zástupce žalobu na vyklizení rodinného domu Komenského 26, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje Pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy na pč.1232 o výměře 127 m2, pozemek pč. 757/5 o výměře 578 m2, pozemek pč. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemek pč. 757/8 o výměře 1207 m2 a objekty skleníků na pozemku pč. 4709 o výměře 512 m2, firmě Larix – zahradnické a sadovnické služby, s.r.o., zast. Bc. Erikem Vyhlídalem, se sídlem Havlíčkova 27, Blansko, IČO: 253 18 616, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 130.000,- Kč/rok (+ poskytnutí slevy na odebraný rostlinný materiál určený k výsadbám ve veřejné zeleni ve výši 15% ze smluvní ceny a množství + v prvním kalendářním roce nájmu provedení úprav a prací na plochách, jejichž stav to vyžaduje na vlastní náklady do výše min. 100.000,- Kč).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy na pronájem KD Těchov nájemci panu Viktoru Plachému, Blansko, a to s 1 měsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušování smlouvy.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu KD Těchov čp. 171 na pozemku pč. 1 o výměře 467 m2.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvou na pronájem bývalé MŠ Klepačov.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí v souladu se Stanovami Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko, aby se část plusovosti Města Blansko přenesla do ceny vodného a stočného v kategorii domácnosti a to tak, aby cena roku 2002 zůstala na úrovni roku 2001 tj. 39,90 Kč/m3 vč. DPH.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s uzavřením předloženého dodatku k Dohodě o narovnání s firmou SELIO spol. s r.o. Blansko, tj. se zvýšením ceny o zvýšené náklady za ukládání odpadů na skládku.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 120/11 (PK) v k.ú. Dolní Lhota o výměře cca 224 m2 z důvodu jeho zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v Dolní Lhotě a užívání manipulační plochy okolo této stavby.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2083/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby panu Liboru Nesrstovi, Hybešova 14, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 10 m2 za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, cigaret, tabáku a drobného zboží Veronice Oujezské, bytem Blansko, Salmova 15, na dobu určitou 5 let s tím, že nájemce je oprávněn před uplynutím doby nájmu požádat o jeho prodloužení, v souladu se stavebním povolením dočasné stavby, za nájemné 16.000,- Kč/rok + míra inflace od r. 2003.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 68 m2 v k.ú. Blansko, který tvoří trojúhelník vlevo od rodinného domu č.p. 2284 na ulici Horní Palava 33a v Blansku Zdeňku a Anně Smejkalovým a Zdeňku Smejkalovi ml., Salmova 19, Blansko, za nájemné 3,- Kč/m2/rok za účelem zřízení a údržby zahrady.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 865/11 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Blansko Ing. Zdeňku Miholovi, Okružní 35, Blansko za nájemné 3,- Kč/m2/rok za účelem vytvoření a užívání předzahrádky a údržby pozemku na vlastní náklady před rodinným domem č.p. 2293 na ulici Okružní 35 v Blansku, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 865/11 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Blansko Jiřině Kučerové, Okružní 31, Blansko za nájemné 3,- Kč/m2/rok za účelem vytvoření a užívání předzahrádky a údržby pozemku na vlastní náklady před rodinným domem č.p. 2327 na ulici Okružní 31 v Blansku, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 89/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci -původ pozemkový katastr v k.ú. Lažánky o výměře cca 90 m2 p. Anně Šenkýřové, Blansko za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem údržby pozemku.

Usnesení č. 25
Rada trvá na realizaci usnesení č. 14 z 52. zasedání rady města ze dne 24. 4. 2001 a usnesení č. 12 ze 17. zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2001. Nebude-li nejpozději do 1. 3. 2002 uzavřena smlouva s firmou PRIMA Blansko, s.r.o., bude postupováno dle usnesení č. 14 z 52. zasedání rady.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko projednat a schválit zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění trvalého uložení napájecího kabelu 6 kV, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na:
– části obecního pozemku parc. č. 586 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Lhota v rozsahu, vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 38.153,- Kč,
– částech obecních pozemků parc. č. 120/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 120/19 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k.ú. Dolní Lhota v rozsahu vymezeném příslušnými geometrickými plány, a to úplatně za cenu 286,- Kč,
a to mezi městem Blansko a Českými drahami, státní organizací, Praha.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 1006/47 orná půda, parc. č. 623/2 ostatní plochy a parc. č. 1019/3 (dle PK), vše v k.ú. Blansko za účelem umístění 3 ks informačních tabulí o velikosti každé asi 7 m2, upozorňujících na ZZS okresu Blansko, a to pro Nemocnici Blansko, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že umístění tabulí bude provedeno v souladu s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc. č. 1018/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ pozemkový katastr (PK) v k.ú. Blansko paní Ivaně Kratěnové, bytem Olomučany 37 za účelem umístění nepřenosné reklamní tabule pro firmu IKA, se sídlem Poříčí 16, Blansko, za nájemné ve výši 11.700,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje na základě společného návrhu Komise finanční a Finančního výboru Dodatek č. 2 předpisu Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 30
Rada ukládá odboru INV současně s projektovou dokumentací dopravního řešení křižovatky "u pošty" podle varianty E1/a/ zajistit zpracování alternativní studie řešení "střetu" náměstí a okružní křižovatky garantující uchování klidové zóny v prostoru Wanklova náměstí.
T: 28. 2. 2002

Usnesení č. 31
Rada ukládá odboru INV zajistit zpracování Konceptu Regulačního plánu areálu Adast.

Usnesení č. 32
Rada ukládá odboru INV zajistit zpracování Návrhů změn ÚPn SÚ Blansko označených jako O3, B16 a T9.

Usnesení č. 33
Rada ukládá odboru INV zajistit zpracování Návrhu změny ÚPn SÚ Blansko označené jako D2.

Usnesení č. 34
Rada ukládá kontrolnímu oddělení zpracovat interní pokyny k hospodaření s městským majetkem.

Usnesení č. 35
Rada ukládá odborům KOM, INV a ŠKOL dokumentovat stav majetku města před pronájmem a v průběhu užívání zajistit kontrolu.

Usnesení č. 36
Rada ukládá kontrolnímu oddělení předložit radě a zastupitelstvu města harmonogram prováděných kontrol majetku – na první zasedání zastupitelstva v roce 2002.

Usnesení č. 37
Rada ukládá odboru KOM ve spolupráci s odborem SOC připravit podklady pro řešení problému paní Boženy Dvořákové radě a na první zasedání zastupitelstva města v roce 2002.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje předloženou směrnici Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.