Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 29.01.2002

Usnesení č. 1

Rada schvaluje zřízení Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko, jako poradního orgánu rady města.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 předpisu Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje za členy Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko následující:
– Ing. Jindřich Král – předseda komise
– Josef Šamalík – místopředseda komise
– Mgr. Ludmila Sedláková – člen komise
– Mgr. Radka Ježková – člen komise
– Jiří Daniel – člen komise
– Milan Daněk – člen komise
– kpt. Pavel Vrána – člen komise

Usnesení č. 4
Rada schvaluje po úpravách předložený statut a jednací řád Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje funkci koordinátora prevence kriminality ve městě Blansko a do této funkce jmenuje p. Josefa Šamalíka, zaměstnance Města Blansko, Městské policie Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje podle plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2002 realizaci položky č. 83 – rekonstrukce dialýzy.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje podle plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2002 realizaci položky č. 23 – rekonstrukce rehabilitace I. etapa.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje odprodej neupotřebitelného materiálu Nemocnice Blansko v částce 3.100,- Kč nájemci lékárny v objektu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neopravitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 10
Rada ukládá vedoucí Městského penzionu Blansko přepracovat evidenční listy obytných jednotek s účinností od 1. 2. 2002, a to následovně:
– sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy..15,- Kč/m2
– záloha na vodné a stočné..80,- Kč/měsíc/obyvatel
– úhrnná částka za úklid, vytápění, osvětlení společných prostor,
odvoz odpadů, STA a užívání výtahu.... 286,- Kč/měsíc/obyvatel,
– úhrada za čtvrtletní úklid obytné jednotky....72,- Kč/hodina,
– úhrada za praní a mandlování ložního prádla....35,- Kč/měsíc/obyvatel,
– úhrada za čtvrtletní vyprání záclon a závěsů.40,- Kč/plná dávka,
– ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje s účinností od 1. 2. 2002 následující částky úhrad za pomoc při některých úkonech poskytovaných obyvatelům Městského penzionu Blansko z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, kterým nebylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost:
– za pomoc při nezbytných životních úkonech v rozmezí 15,- Kč do 25,- Kč denně,
– za jednoduché ošetřovatelské úkony..v rozmezí 10,-Kč do 15,- Kč denně,
– za ošetření nohou (pedikúra)..v rozmezí 70,- Kč do 80,- Kč za úkon.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje Domácí řád Městského penzionu Blansko ve znění navržených změn.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje přijetí manželů Věry a Miroslava Rekových , nar. 1927 a 1919, bytem Okružní 1, Blansko, do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – bezbariérových bytech ve znění navržené změny.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 01 na ulici A. Dvořáka 4/A v Blansku panu Tomáši Petýrkovi, trvale bytem Ostrov u Macochy 274.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 25 na ulici A. Dvořáka 4/A v Blansku paní Vlastě Synkové, trvale bytem nám. Míru 3, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 15 na ulici A. Dvořáka 4/A v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Lucii Pavelkové, nar. 1982, trvale bytem Pražská 64, Blansko, a to na dobu jednoho roku.
Rada schvaluje jako náhradnici na poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici A. Dvořáka č. 4/A v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Jaromíru Badalovou, nar. 1967, trvale bytem Blansko – Obůrka 105.
Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí poděkování Centra služeb pro zdravotně postižené, detašované pracoviště se sídlem v Blansku za poskytnutí finančního příspěvku na zkvalitnění poradenství, prostředí poradenství, rozšiřování tisku a informací pro zdravotně postižené města Blansko a pro ostatní činnost ve prospěch zdravotně postižené populace včetně dětské.

Usnesení č. 19
Rada odvolává člena komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blansko na rok 2002 p. Petra Alexu.

Usnesení č. 20
Rada jmenuje členem komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blansko na rok 2002 Ing. Jana Šustáčka, zaměstnance finančního odboru MěÚ Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se stanovením poplatku za pronájem prostor blanenského zámku za účelem konání svatebního obřadu ve výši 500,- Kč za obřad.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Lucii Vaškovou, trvale bytem nám. Svobody 3, Blansko a nedoporučuje k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí s přidělením bytového prostoru paní Dagmar Adamové, bytem 9. května 3, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Anastázií Vdolečkovou, Údolní 19, Blansko, a to ve výši splátek 400,- Kč/měsíc a doporučuje předložit k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 25
Rada revokuje usnesení č. 8 ze svého 65. zasedání konaného dne 15. 1. 2002.

Usnesení č. 26
Rada revokuje usnesení č. 10 ze svého 65. zasedání konaného dne 15. 1. 2002.

Usnesení č. 27
Rada vzhledem k uhrazení dluhu na nájemném souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o 6 měsíců na pronájem rodinného domu Komenského 26, Blansko s paní Annou Hudečkovou, Komenského 26, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o městských sloupových hodinách uzavřené dne 6. 6. 1995 mezi městem Blansko a firmou SGR Jižní Morava v.o.s.
Usnesení č. 29
Rada revokuje usnesení č. 17 ze svého 65. zasedání konaného dne 15. 1. 2002.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k Dohodě o narovnání s firmou Selio, spol. s r. o. Blansko dle předloženého návrhu, upraveného na základě doplnění cenové nabídky firmy Selio ze dne 18. 1. 2002.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 690/5 ostatní plochy o výměře 30 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady ve vlastnictví fyzických osob (pozemek v lokalitě u řadových garáží na ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 241/1 ostatní plochy o výměře cca 30 m2 v k.ú. Blansko z důvodu užívání jako součást zaplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (část pozemku na spojnici ulic Kollárova a Masarykova).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/137/99/Ne ze dne 10. 11. 1999 a nájmu pozemků parc. č. 1006/62 ostatní plochy a parc. č. 1006/67 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko, výpovědí z důvodu potřeby rozšíření parkovacích míst.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 242/11 ostatní plochy o výměře 233 m2 v k.ú. Blansko za účelem přístavby klempírny k budově autosalonu a jejího provozování firmě TOP AUTOSALON Blansko, s. r. o., na dobu určitou, za nájemné ve výši od právní moci stavebního povolení na přístavbu ve výši 50,- Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2003 a od právní moci kolaudačního rozhodnutí na přístavbu ve výši 5,- Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace s tím, že ve smlouvě bude mimo jiné uvedeno že:
– vozy, čekající na opravu nebo opravované v klempírně nebudou parkovat na plochách před budovou nebo vedle budovy autosalonu, tzn. nebudou vidět z ulice Svitavské,
– pronajímatel souhlasí s tím, aby technické zhodnocení pozemku odepisoval nájemce, který zhodnocení provedl a město Blansko nezvýší účetně cenu pozemku o hodnotu technického zhodnocení provedeného nájemcem.
(Jedná se o pozemek vlevo vedle budovy autosalonu na ul. Svitavská při pohledu z ul. Svitavské.)

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s tím, aby dočasnou stavbu tržnice na pozemku parc. č. 36/1 zast. pl. v k.ú. Blansko a část pozemku parc. č. 36/1 zast. pl. o výměře 242 m2 v k.ú. Blansko spravovala a provozovala společnost SLUŽBY Blansko, s. r. o. a aby byla uzavřena za výše uvedeným účelem příslušná smlouva se společností SLUŽBY s. r. o., za úplatu ve výši 84.866,- Kč/rok + míra inflace již od roku 2002.


Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat žádost Aloise Pokorného a Petry Effenbergerové o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 502/2 (dle PK) v k.ú. Horní Lhota o výměře 48 m2, a to tak, že do kupní ceny nebude započítána cena porostů a žádosti vyhovět. (Jedná se o pozemek před RD čp. 16 v Horní Lhotě).

Usnesení č. 37
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1365/2 ostatní plocha a parc. č. 1365/2 (dle PK), oba v k.ú. Blansko spočívající v uložení, provozování, opravách a údržbě dešťové kanalizace do těchto pozemků, a to pro společnost Eurostroj Schlager, s. r. o., Vilémovice 19, na dobu neurčitou, bezplatně. (Jedná se o pozemky které tvoří příjezdovou komunikaci za areálem SBD Macocha.)