Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 67 ze dne 12.02.2002

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení p. Davida Hradeckého ze členství v Komisi mládeže z důvodu časové vytíženosti.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemků dle smlouvy o nájmu č. INV-NS/22/98/Ko ze dne 22. 7. 1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 1999 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2001, uzavřené mezi firmou TOP 1 spol. s r.o. Blansko a Městem Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 8. 1. 2002, kdy byla podepsána kupní smlouva na část předmětu nájmu, tj. zpevněné příjezdové a parkovací plochy a darovací smlouva na převod komunikace do vlastnictví Města Blansko (ulice Poříčí 17 v Blansku, pozemky v areálu stanice technické kontroly).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 1022/15 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 396 m2 za účelem sečení trávy a údržby pozemku na vlastní náklady vypůjčitele (ulice Poříčí 17 v Blansku, travnaté plochy okolo budovy stanice technické kontroly).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1134/1 (PK) v k.ú. Blansko o výměře cca 4.130 m2 a pozemek parc. č. 1134/1 (JK) o výměře 1.094 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem jejich rekultivace a bere na vědomí změny u pozemků parc. č. 1091 (PK) k.ú. Blansko, parc. č. 1091 (JK), parc. č. 746/1 (PK), vše k.ú. Dolní Lhota, jak jsou specifikovány v materiálu (lokalita lomu v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/44/99/Ko, která byla uzavřena mezi paní Miladou Mikuláškovou, Blansko a Městem Blansko dne 4. 8. 1999 a s ukončením nájmu pozemku v k.ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko-Zborovce).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 901/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 112 m2 v k.ú. Blansko za účelem údržby svažitého pozemku (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko-Zborovce).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/3/98/Ko, uzavřené mezi Erikem Řezníkem, Blansko a Městem Blansko dne 20. 1. 1998, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na předmět nájmu.


Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plochy o výměře 22,5 m2 v k.ú. Blansko za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, k prodeji tiskovin a ostatního doplňkového sortimentu – cigaret, cukrovinek a drogistického zboží (lokalita Zborovce, ulice Pekařská, vedle areálu Pekárny K+K).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/47/97/Ko, uzavřené mezi Miroslavem Slepánkem, Blansko a Městem Blansko dne 25. 6. 1997 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na předmět nájmu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, k prodeji ovoce, zeleniny, cigaret, balených potravin, drogistického zboží (ulice Čelakovského, při křižovatce s ulicí Dvorskou, naproti ZŠ Dvorská).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 56/4 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby nového oplocení a zřízení vjezdu na nemovitosti ve vlastnictví fyzické osoby (jedná se o část pozemku vedle chodníku u Štěpánkovy restaurace).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení zřízení věcného břemene na obecních pozemcích, tohoto obsahu:
a) uložení, vedení a provozování kabelového vedení NN (cca 85 m trasy k bytovým domům na ul. Okružní a cca 15 m trasy směrem ke garážím) včetně rozpojovací skříně PRIS8 v rámci stavby – přeložky stávajícího vedení NN do nové trasy, v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domů, a to na pozemcích parc. č. 885/37, 885/1, 885/27, 885/21, 885/31, vše k.ú. Blansko,
b) uložení, vedení a provozování nového kabelového vedení NN do uvažovaných bytových domů na pozemcích parc. č. 881/36, 881/50, 885/68, 885/66, 885/63, 885/64, 885/57, 885/27, 885/1, vše k.ú. Blansko,
to vše na dobu neurčitou, bezplatně, pro Jihomoravskou energetiku a.s. Brno, Lidická 36.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 191 ostatní plochy v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, spočívající ve strpění umístění stavebního díla pěší komunikace ve vlastnictví Města Blansko v rozsahu dle projektové dokumentace, ve strpění jeho výstavby, údržby, oprav, přístupu nezbytné techniky, vstupu oprávněných osob, a to za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč, na dobu neurčitou.


Usnesení č. 14
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícím v umístění dešťové kanalizace, její údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 67/1 – zahrada v k.ú. Těchov ve vlastnictví Pavla Krejčíře a na pozemku parc. č. 133 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov ve vlastnictví manž. Hasoňových, a to ve prospěch Města Blansko jako oprávněného s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s výpovědí nájmu části pozemku parc. č. 35/1 zast. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/16/00/Ne ze dne 19. 5. 2000, a to panu Lubomíru Liškovi, bytem Obora 70 s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle čl. III, odst. 2 a 3 uvedené smlouvy, z důvodu neplacení nájemného a neužívání předmětu nájmu (část pozemku před prodejnou palačinek v budově Zámek 5).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 35/1 zast. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Blansko, za účelem umístění přenosného venkovního posezení pro nakupující zákazníky provozovny palačinek v budově Zámek 5, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výpovědí nájmu pozemku parc. č. 12/19 zahrady o výměře 106 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/4/00/Ne ze dne 15. 2. 2002, a to panu Martinu Kriklovi, bytem Blansko, Podlesí 16 a Viktoru Plachému, bytem Blansko, Podlesí 3 s tříměsíční výpovědní lhůtou dle čl. III, odst. 2 a 3 uvedené smlouvy (pozemek při spojovacím chodníku z Horní Palavy k Nemocnici Blansko).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. SM-Výp/115/95/Ka, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Alenou a Janem Musilovými dne 29. 8. 1995 , a to dohodou smluvních stran ke dni 28. 2. 2002 v souladu s článkem VI. smlouvy o výpůjčce (jedná se o pozemek při ulici Sloupečník v Blansku, nad rybníkem Sloupečník).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1369/10 ostatní plochy v k.ú. Blansko za účelem umístění nepřenosného informačně-propagačního zařízení pro organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko "Srdce na dlani" Blansko (na ulici Dvorská v Blansku, vedle autobusové zastávky MHD u Městského klubu důchodců).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí, aby do rozpočtu Města Blansko na rok 2002 byla zapracována částka 3 mil. Kč na zřízení veřejně přístupného víceúčelového hřiště s umělým povrchem u ZŠ Dvorská a doporučuje výše uvedené zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje směrnici č. 3/2002 – Vnitřní kontrolní systém a interní audit.

Usnesení č. 22
Rada projednala rozbor vytíženosti 13. Mateřské školy Blansko, Horní Lhota 66 a vzhledem k malé vytíženosti MŠ, souhlasí s doporučením komise pro výchovu a vzdělávání a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na souhlas se zrušením této MŠ odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz § 14, odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění) a následně předložit do příštího zasedání zastupitelstva návrh na zrušení této mateřské školy k 31. 8. 2002.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje novou výši poplatků za knihovnické služby v Městské knihovně Blansko s platností od 1. 3. 2002.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vařením obědů pro děti v mateřince Centra pro matku a dítě ve dnech 11. - 15. 2. 2002 v 7. MŠ Blansko, Rodkovského 2a bez započítání věcných režií.

Usnesení č. 25
Rada pověřuje odbor ŠKOL vydáváním souhlasu na vaření obědů pro děti v mateřince Centra pro matku a dítě v předškolních zařízeních v Blansku, bez započítávání věcných režií.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Františka Klíče, Dvorská 70, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Hany Sloukové, Dvorská 78, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož paní Slouková přestala splňovat podmínky pro zařazení do pořadí.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Veroniky Štěrbové, Čelakovského 35, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož paní Štěrbová přestala splňovat podmínky pro zařazení do pořadí.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s přidělením bytu Jungmannova 10, Blansko, mimo pořadí pro pana Aloise Bartošíka, Jungmannova 10, Blansko a trvá na vyklizení bytu.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 7 v domě Chelčického 48, Blansko mimo pořadí pro pana Romana Henka, Dvorská 46, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí s udělením výjimky pro zařazení paní Zuzany Nahodilové, Sadová 94, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu, vzhledem k tomu, že to neumožňuje vyhláška města.
Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Zuzanu Nahodilovou, Sadová 94, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se změnou smluv uvedených v materiálu se Službami Blansko, s.r.o. na smlouvy nájemní za nájemné uvedené ve stanovisku odboru s účinností od 12. 2. 2002.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se změnou doby nájmu pronájmu areálu zahradnictví na ul. Sadová, Blansko, firmě Larix – zahradnické a sadovnické služby, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 27, Blansko, z doby neurčité na dobu určitou, a to 15 let od podpisu a ukládá odboru KOM předložit návrh smlouvy radě ke schválení.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garáže na ul. 9. května, pozemek parc. č. 2715 o výměře 22 m2.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení zařízení v silničním pozemku na části komunikace III/374 43, mezi Správou a údržbou silnic Blansko a Městem Blansko, a se zapsáním věcného břemene do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 37
Rada revokuje usnesení č. 20 ze svého 66. zasedání konaného dne 29. 1. 2002.

Usnesení č. 38
Rada jmenuje členem komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blansko na rok 2002 paní Libuši Jelínkovou, zaměstnankyni finančního odboru MěÚ Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s přijetím Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.