Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 68 ze dne 26.02.2002

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/19 ostatní plochy o výměře cca 76 m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování a provozování letního posezení k restauraci v budově čp. 1898 v Blansku (pozemky u budovy čp. 1898 v Blansku – bývalé prodejny potravin v sídlišti Sever III).

Usnesení č. 2
Rada se seznámila s žádostí společnosti LIDL Česká republika, v.o.s., K Hájům č. 1233/2, 155 00 Praha 5, a konstatuje, že v této věci je i nadále platné usnesení č. 22 z 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 12. 2001. Odbor INV bude v tomto smyslu informovat žadatele.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře cca 162 m2 a o výměře cca 96 m2 v k.ú. Blansko Bytovému družstvu SOUŽITÍ, IČO: 25335286, Křižkovského 27, Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající výměry pozemku parc. č. 857/66 zahrady v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána, spolu s ostatními nájemci tohoto pozemku, na dobu neurčitou, za nájemné 3,--Kč/m2/rok.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc č. 120/11 (PK) v k.ú. Dolní Lhota o výměře cca 224 m2 Moravským keramickým závodům, a.s., IČO:46900985, Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, z důvodu jeho zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v Dolní Lhotě a užívání manipulační plochy okolo této stavby za nájemné 50,- Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20,- Kč/m2/rok za manipulační plochu, na dobu určitou do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení zřízení věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/20 ostatní plochy a parc. č. 812/21 orná půda, vše v k.ú. Blansko, ve prospěch oprávněného, tj. Českého Telecomu, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, které bude spočívat ve zřízení, vedení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby "Domov důchodců Blansko – ÚPS", a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.200,- Kč.

Usnesení č. 6
Rada projednala předložené studie řešení "střetu" Wanklova náměstí a okružní křižovatky ulic Svitavská, Smetanova, Rožmitálova, garantující uchování klidové zóny v prostoru Wanklova náměstí s tím, že doporučuje zastupitelstvu města řešit zájmové území vypsáním výběrového řízení na investora objektu za podmínky řešit prostor mezi křižovatkou a Wanklovým náměstím:
1) Napojení ulice Rožmitálovy bude řešeno pouze jednosměrným výjezdem do prostoru okružní křižovatky.
2) Zástavba bude řešena jako třípodlažní, v kompozičním vztahu k výškovému objektu Smetanova 3.
3) V řešení bude zohledněn požadavek na maximální parkovací kapacity, nezbytné pro obsluhu související části území.
4) Zástavba území bude řešena s přihlédnutím k polohám stávajících inženýrských sítí tak, aby byly minimalizovány podmiňující investice.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje záměr výstavby, rekonstrukce, opravy a stavební údržby místních komunikací dle předloženého materiálu odboru INV v celkové výši do 22 mil. Kč a doporučuje tento záměr zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí po úpravách s předloženým Programem obnovy venkova a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 9
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 3) (v k.ú. Hořice) z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro rekreační a zahrádkářské chaty a doporučuje zastupitelstvu města schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 10
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města schválení Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13, B14 a B15, změny na k.ú. Klepačov, označené jako K2 a změn na k.ú.Olešná u Blanska, označených jako O1 a O2.

Usnesení č. 11
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B15, K2, O1 a O2, uzavřené do Zpráv o projednání Návrhů změn a souhlasí se způsobem vypořádání uplatněných stanovisek, námitek a připomínek.

Usnesení č. 12
Rada doporučuje zastupitelstvu města samostatné projednání Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Olešná, označené jako O2.

Usnesení č. 13
Rada projednala předložený návrh Vyhlášky o závazných částech ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu města její vydání.

Usnesení č. 14
Rada projednala předložený návrh Souborného stanoviska a v něm obsažené výsledky projednání a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje dílčí programy prevence kriminality v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v Komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni a Dílčí programy zastupitelstvu města ke schválení a ukládá Městské policii Blansko předložit zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 18
Rada doporučuje zastupitelstvu města zvolit Ing. Miloslava Janíčka, bytem Blansko, Dvorská 18, do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí zprávu k internímu pokynu k hospodaření s městským majetkem a ukládá její předložení k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí "Plán kontrolní činnosti a interního auditu na rok 2002" kontrolního oddělení a ukládá jeho předložení k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2001 a rozdělení hospodářského výsledku.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje usměrňování prostředků na platy v Nemocnici Blansko dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2002.

Usnesení č. 24
Rada projednala personální záležitosti MŠ a ZŠ, schvaluje řešení dle varianty č. 1 a ukládá odboru ŠKOL o výsledku informovat referát školství Okresního úřadu Blansko.

Usnesení č. 25
Rada předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 42 z 19. zasedání zastupitelstva města z 18. 12. 2001 požadovaný materiál k projednání a ukládá odboru KOM předložit tento materiál zastupitelstvu města.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí zprávu o stavu obsazení bytových prostor domu Jungmannova 10, Blansko.


Usnesení č. 27
Rada revokuje usnesení č. 23. z 84. schůze rady města konané dne 9. 11. 1998.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 12,02 m2 v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko, panu Josefu Hrstkovi, Doubravník, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok za účelem prodeje mobilních telefonů, pánských a dámských kalhot.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvách č. 81/99/Ku a 87/99/Pe z Geodezie Brno, a.s., Dvořákova 14, Brno, IČO: 46345906 na: GB-geodezie, spol. s r.o., Dvořákova 14, Brno, IČO: 26271044 a ukládá odboru KOM sjednotit tyto dvě smlouvy do jedné.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí situaci ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí a ukládá starostovi o této situaci informovat Zastupitelstvo města Blanska.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zřízením Technických služeb, společnosti s ručením omezeným, a doporučuje zastupitelstvu města tuto společnost založit.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje po úpravách vyhlášku "Požární řad města Blanska" a ukládá odboru KOM předložit tuto vyhlášku k projednání a schválení ZM.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2001) ve výši 42 732 tis. Kč do rozpočtu roku 2002. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje financování investiční akce "Průmyslová zóna – výkupy pozemků, projektová dokumentace, technická pomoc a realizace inženýrských sítí ve výši 10 mil. Kč formou úvěru. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2002. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru ŠKOL ve spolupráci s odborem FIN analyzovat náklady na dodávku energií ZŠ. Výsledky, případně návrhy řešení předložit k projednání na jednání rady města do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 37
Rada bere na vědomí informaci o zprávě volných finančních prostředků města. Ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na vědomí na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje poskytnutí účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení na základě doporučení komise a schvaluje navrženou výši pro jednotlivé žadatele. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje kriteria pro osvobození od platby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
1) pro občany s prokazatelným pobytem v zahraničí delším než 6 měsíců,
2) pro občany s trvalým pobytem v Blansku, kteří jsou vlastníky objektů ve městě Blansko, určených nebo sloužících k individuální rekreaci.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2001 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje po úpravách program jednání 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko.