Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 69 ze dne 26.03.2002

Usnesení č. 1

Rada ukládá odboru INV řešit možnosti pronájmu nebo výpůjčky pozemků v lokalitě Čertovka za účelem vybudování cyklistického areálu.

Usnesení č. 2
Rada odvolává ze členství v Komisi pro zahraniční styky Mgr. Věru Vachovou z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednání komise.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zřízením 5 vyhrazených parkovacích míst před budovou Základní umělecké školy v Blansku. Parkovací místa budou určena pouze pro zaměstnance školy. Zřízení parkovacích míst zajistí ZUŠ na své náklady.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí s uzavřením nové dohody o uznání závazku s paní Ivetou Hoferkovou, bytem 9. května 22, Blansko, z důvodu neplnění předchozí dohody a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko pro pana Petra Pospíšila, bytem Údolní 23, Blansko, a to bytu č. 9/1 na dobu určitou jednoho roku od podpisu nájemní smlouvy.

Usnesení č. 6
Rada odkládá žádost paní Nečasové o prominutí penále z dlužné částky do doby uhrazení dluhu za nájemné z bytu 9. května 26, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Lucii Pavelkovou, nyní bytem A. Dvořáka 4A, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Miroslava Gažo, Šošůvka 97 a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu pana Miroslava Gažo, Šošůvka 97, vzhledem k tomu, že pan Gažo přestal splňovat podmínky pro zařazení žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Marcely Kocmanové, 9. května 20, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.
Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Nadi Kučerové, Petrovice 26, z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož provedenou kontrolou byl zjištěn nesoulad s žádostí o byt.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením žádosti slečny Daniely Barkoczyové, Družstevní 2a, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Annu Hudečkovou, bytem Komenského 26, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s výměnou bytu paní Anny Hudečkové, Komenského 26, Blansko, za uvolněný byt v majetku města.

Usnesení č. 15
Rada trvá na svém usnesení č. 23 z 66. zasedání Rady města Blansko a nesouhlasí s přidělením bytového prostoru paní Dagmar Adamové, bytem 9. května 3, Blansko. Ukládá odboru KOM v případě uvolnění rovnocenného bytu v majetku města nabídnout pí Adamové směnu a byty na 9. května 3, Blansko, zrekonstruovat na původní stav – tj. 2 jednopokojové byty.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 4. 2002 do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu plynovodní přípojky a o zajištění jejího provozu a údržby se společností Jihomoravská plynárenská, a.s..

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem kanceláře ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, s Unií svobody dohodou ke dni 31. 3. 2002 a trvá na dodržení pravidel pro ukončení nájmu dohodou.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s nezvýšením nájemného pro rok 2002 o průměrnou míru inflace za rok 2001 v nájemní smlouvě se Službou škole Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce pí Zukalová, bytem Křtiny 220 – pro Reality Kolínský, realitní a aukční společnost s.r.o. se sídlem Boskovice, U Templu 8, zast. panem JUDr. Kolínským, IČO: 64511979 do 30. 4. 2004.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu na pronájem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku s firmou Larix – zahradnické a sadovnické služby, s.r.o..

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garáže na ul. 9. května na pozemku p.č. 2716 o výměře 22 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu o výměře 322,21 m2 na pozemku p.č. 4843 v obchodním centru na ul. L. Daňka (v "Kauflandu") za účelem užívání jako centrum využití volného času (dle podmínek stanovených radou města).

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby o určení vlastnictví jednotky s paní J. Petlachovou.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na Půlmaratonu Moravským krasem a na Lidovém běhu městem Blansko, pořádaném ASK Blansko.
Rada souhlasí s pronájmem nám. Republiky na den 15. 6. 2002 pro ASK Blansko na pořádání Půlmaratonu Moravským krasem (PMK) a Lidového běhu městem Blansko.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na nám. Republiky dne 15. 6. 2002 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s umístěním znaku Města Blansko v propozicích PMK.
Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s výborem PMK při organizačních opatřeních a zabezpečením průběhu akce.
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s výborem PMK při zajištění sportovně kulturního programu.
Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na akci PMK 2002.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí do 1. tříd základních škol v Blansku.

Usnesení č. 27
Rada povoluje RC autoklubu Blansko uspořádání vytrvalostního závodu modelů aut dne 20. 7. 2002 od 12.00 do 01.00 hod. na dráze autoklubu u sportovní haly ASK.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc. č. 282 (dle PK) a parc. č. 256 ost. plochy o výměře cca 98 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem vybudování zastřešeného stání pro auto.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout část pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k.ú. Blansko .

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1324/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ pozemkový katastr v katastrálním území Blansko o výměře cca 250 m2 za účelem provedení parkové úpravy bez realizace oplocení (ulice Josefa Lady v Blansku, plocha za řadovým rodinným domem na ulici J. Lady 16).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/1/2000/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a MVDr. Josefem Vašíčkem dne 28. 1. 2000 a s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 1324/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ pozemkový katastr v katastrálním území Blansko o výměře cca 250 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu smlouvy o výpůjčce na výpůjčku této části pozemku (jedná se o pozemky na ulici Josefa Lady v Blansku, plocha za řadovým rodinným domem na ulici Josefa Lady 16).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko a se skončením nájemní smlouvy čís. INV-NS/16/2001/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Ivanou Novohradskou dne 15. 5. 2001, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. 3. 2002 (zahrádkářská lokalita Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům (zahrádkářská lokalita Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko (pás pozemku před prodejnou lahůdek v budově Rožmitálova 16, Blansko tak, aby od okraje chodníku zůstal volný pás na procházení o šířce 1,5 m), za účelem vybudování a provozování letního posezení s prodejem zmrzliny před prodejnou Rožmitálova 16.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 1022/15 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 396 m2 společnosti TOP 1 spol. s r.o., se sídlem Žižkova 21, Blansko, IČO: 25325728, za účelem sečení trávy a údržby pozemku na vlastní náklady vypůjčitele, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek při ulici Poříčí 17 v Blansku, travnaté plochy okolo budovy stanice technické kontroly).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 901/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 112 m2 v k.ú. Blansko Miladě Mikuláškové, Blansko za účelem údržby svažitého pozemku na vlastní náklady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko-Zborovce).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plochy o výměře 22,5 m2 v k.ú. Blansko Mileně Radičové, Blansko za účelem provozování prodejního stánku v jejím vlastnictví, k prodeji tiskovin a ostatního doplňkového sortimentu – cigaret, cukrovinek a drogistického zboží za nájemné 17.000,-- Kč/rok, na dobu určitou 5 let (pozemek v lokalitě Zborovce, na ulici Pekařská, vedle areálu Pekárny K+K).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko Bohumilu Pokojovi, Blansko za účelem provozování prodejního stánku v jeho vlastnictví, k prodeji ovoce, zeleniny, cigaret, balených potravin, balených nápojů a drogistického zboží za nájemné 17.423,-- Kč/rok, na dobu určitou 5 let (pozemek na ulici Čelakovského, při křižovatce s ulicí Dvorskou, naproti ZŠ Dvorská).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1369/10 ostatní plochy v k.ú. Blansko za účelem umístění nepřenosného informačně-propagačního zařízení pro organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko "Srdce na dlani" Blansko, Růžová 3, Blansko, IČO: 16343671, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na ulici Dvorská v Blansku, vedle autobusové zastávky MHD u Městského klubu důchodců).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. INV-NS/19/2000/Ko ze dne 28. 6. 2000, ve kterém bude upraven nový subjekt na straně nájemce z Okresní rady Pionýra Blansko, se sídlem nám. 9. května 7a, Boskovice na Pionýrskou skupinu Boskovice, IČO: 65 33 71 40, se sídlem nám. 9. května 7a, Boskovice (předmětem nájmu v nájemní smlouvě je pozemek parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m2 v k.ú. Blansko, na kterém je postavena rekreační chata v rekreační oblasti Palava, nad retenční nádrží).

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s rozšířením účelu užívání předmětu výpůjčky, tedy části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plochy v k.ú. Blansko, o uložení palivového dřeva na výměře 10 m2 ve smlouvě o výpůjčce č. SM-Výp/114/95/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a panem Antonínem Ščudlou dne 29. 8. 1995 (lokalita u rybníka Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada ukládá odboru INV připravit zadání soutěže na investora zástavby prostoru mezi Wanklovým náměstím a plánovanou okružní křižovatkou podle podmínek, schválených zastupitelstvem města.

Usnesení č. 43
Rada ukládá odboru KOM předložit radě a zastupitelstvu rozbor hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za r. 2001 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK za rok 2001, a to do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 44
Rada ukládá odboru INV připravit realizaci chodníku mezi sídlištěm Písečná a ul. Údolní. Pokud rozpočet akce neumožní jeho realizaci, ukládá rada předložit na jednání rady a zastupitelstva návrh na řešení.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností Služby Blansko s.r.o. na pronájem nemovitostí na pozemcích parc. č. 1049/3, 2334, 2335 a pozemků parc. č. 1050/1, 2335, 1050/3, 1049/3, 1361/3, 1828, 2334, 1049/3, 1395/2, 1047, 1050/3 za účelem obstarávání všech záležitostí týkajících se správy a provozu zimního stadionu, krytých lázní a letního koupaliště.