Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 70 ze dne 09.04.2002

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) obecní pozemky parc. č.228/1 -pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 3.101 m2 a parc. č. 228/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 476 m2 v k.ú. Dolní Lhota (lokalita "Kopec").

Usnesení č. 2
Rada projednala žádost Metry Blansko, a.s. o směnu pozemků v k.ú. Blansko jak je uvedeno v materiálu odboru INV a nedoporučuje k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/2 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, cigaret, tabáku a drobného zboží (pozemek v lokalitě Sever v Blansku, pod hřbitovem, na rohu ulic Palackého a Dvorská, naproti výjezdu z parkoviště pod budovou restaurace a prodejny SEVER).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s jednostranným odstoupením od nájemní smlouvy čís.INV-NS/11/01/Ko ze dne 24. 4. 2001, a to dle čl. III, odst. 2 písm. c, odr. druhá této smlouvy, která je uzavřena mezi Městem Blansko a společností Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. se sídlem Hvožďanská 2237/5-7, Praha 4 – Chodov, IČO: 26164132 (pozemek na ul.Čelakovského – naproti ZŠ Dvorská).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/19 ostatní plochy o výměře cca 76 m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování a provozování letního posezení k restauraci v budově čp. 1898 v Blansku panu Luboši Klimešovi, Blansko, Erbenova 6, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2003 a za podmínek, uvedených ve stanovisku SÚ k tomuto záměru (pozemek před budovou čp. 1898 v Blansku – bývalá prodejna potravin v sídlišti Sever III).

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 1/5 – zastavěná plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Lažánky u Blanska od vlastníků tohoto pozemku.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit zřízení věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 370 ostatní plochy, parc. č. 371 vodní plochy, parc. č. 372 orná půda a parc. č. 373 orná půda v k.ú. Horní Lhota ve prospěch oprávněného, tj. pana Zdeňka Koryťáka, Blansko – Horní Lhota, zastoupeného paní Marií Hrbkovou, Blansko -Horní Lhota, které bude spočívat ve strpění zřízení, vedení a provozování vodovodního řadu o délce cca 150 m dle projektové dokumentace, tzn. jeho výstavby, údržby, oprav, přístupu nezbytné techniky, vstupu oprávněných osob, a to bezplatně na dobu neurčitou.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s odpisem předmětu inv. č. 1691 v Muzeu Blansko, a to na základě provedené inventury sbírkových fondů a v souladu s ustanovením zákona č. 122/2000 Sb.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí do mateřských škol v Blansku a o připravované koncepci řešení stavu mateřského a základního školství.

Usnesení č. 10
Rada projednala žádost ředitelky 1. MŠ Blansko, Údolní 2 a nesouhlasí se změnou usnesení č. 24 ze svého 68. zasedání konaného dne 26. 2. 2002.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s výměnou volného bytu v domě 9. května 20, Blansko s paní Adélou Gažovou, Údolní 21, Blansko (ze zdravotních důvodů) s tím, že paní Gažová uvolní stávající byt Údolní 21, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Kateřinu Šenkýřovou, bytem Komenského 4, Blansko a nedoporučuje k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 44 v domě Údolní 17, Blansko mimo pořadí pro slečnu Gabrielu Marečkovou, Údolní 17, Blansko a nedoporučuje k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Františka Vohrabala, trvale bytem Pod Javory 18, Blansko a nedoporučuje k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko pro pana Jiřího Přikryla, bytem Jungmannova 10, Blansko, a to stávajícího bytu č. 7 na dobu určitou šesti měsíců.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zúžením předmětu nájmu v nájemní smlouvě č. KOM-6/2000/Pe ze dne 3. 5. 2000 se ZUŠ Blansko, Zámek 3, a to pouze na pronájem keramické dílny včetně šatny o celkové výměře cca 95 m2, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k výše uvedené smlouvě.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s provozováním výherního hracího automatu v nebytových prostorách baru "U Porkyho" na ul. Sadová 2, Blansko, a to vzhledem k tomu, že neprovozování VHP bylo jednou ze zadávacích podmínek výběrového řízení odsouhlasení pronájmu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor o výměře 27 m2 v objektu Komenského 16, Blansko, panu Miroslavu Miadíkovi, Blansko, na dobu neurčitou za účelem užívání jako sklad pracovního nářadí.
Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit spoluvlastnický podíl Města Blansko ve výši 8/9 budovy Smetanova 3, Blansko, čp. 1588 na pozemku parc. č. 2122/1 – zast. pl. o výměře 393 m2 za majetek státu (budovu čp. 1316 na pozemku parc. č. 1421 o výměře 2.994 m2 a majetek související) za předpokladu, že nebude dosaženo dohody s Ministerstvem vnitra ČR o bezúplatném převodu majetku celé budovy OkÚ, parc. č. 1316, na město.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v objektu Smetanova 1, Blansko s ČSSD dohodou ke dni 30. 4. 2002 s tím, že od 1. 5. 2002 bude uzavřena smlouva v jiných nebytových prostorech v majetku města.

Usnesení č. 21
Rada ukládá starostovi města uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s., dle předložené nabídky.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Danou Juříčkovou dle jejího návrhu, tj. 34 splátek po 1.044,- Kč a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje do funkce ředitele společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. pana Emanuela Svěráka.