Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 71 ze dne 23.04.2002

Usnesení č. 1

Rada ukládá všem odborům MěÚ, aby v případě realizace jakékoliv akce z městského rozpočtu v městských částech byli v městských částech osloveni a přizváni zástupci příslušných občanských aktivit.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2002.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje usměrňování mzdových prostředků na platy Nemocnice Blansko pro rok 2002.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Tomášem Řehořkem pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení – stomatologie od 1. 5. 2002.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje fyzickou likvidaci a prodej OOPP dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2002-KOM-005/Pe s tím, že předmět nájmu je rozšířen, o prostory zimního stadionu, jehož pronájem byl odsouhlasen na 67. schůzi rady města usnesením č. 33.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 47/99/Ku na pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 9 o výměře 15 m2 na ul. Mlýnská, Blansko – s panem Vladimírem Vrtělem, a to dohodou ke dni 30. 4. 2002.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 9 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko na dobu neurčitou pro žadatele v tomto pořadí :
1. Lenka Šavrňáková, Bezručova 3, Blansko za cenu 550,- Kč/m2/rok,
2. WAG, s. r. o., Bezručova 3, Blansko, IČO: 26268353 za cenu 550,- Kč/m2/rok,
3. Karásek Dušan, nám. Svobody 6, Blansko za cenu 500,- Kč/m2/rok,
4. Ševčíková Emilie, Bezručova 3, Blansko za cenu 420,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí informaci o vývoji situace kolem krytých lázní od mimořádného zasedání rady města dne 15. 4. 2002 a ukládá starostovi zabezpečit co nejrychlejší obnovu provozu městských lázní.
Usnesení č. 10
Rada žádá Kontrolní výbor o prověření celé historie smluvního vztahu mezi Městem Blansko a Mgr. Pavlem Kočkou, který se týká vývoje situace v krytých lázní.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout části pozemků parc. č. 91 zast. ploch., 1352/19, 1447, 1446, 1352/25, 1352/35, 1380/3 vše v k. ú. Blansko za účelem zástavby v prostoru mezi budoucí okružní křižovatkou ul. Svitavská, Smetanova, Rožmitálova a Wanklovým náměstím. Zveřejněný záměr bude obsahovat následující text :
Město Blansko vypisuje na základě usnesení č. 13 z 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko, konaném dne 12. 2. 2002, výběrové řízení na investora zástavby prostoru mezi budoucí okružní křižovatkou ul. Svitavská, Smetanova, Rožmitálova a Wanklovým náměstím.

Nabídka uchazeče musí obsahovat
A. Studii zástavby, která bude respektovat následující zadávací podmínky:
1. Napojení ulice Rožmitálovy bude řešeno pouze jednosměrným výjezdem do prostoru okružní křižovatky.
2. Zástavba bude řešena maximálně jako třípodlažní, v kompozičním vztahu k výškovému objektu Smetanova 3.
3. V řešení bude zohledněn požadavek na maximální parkovací kapacity, nezbytné pro obsluhu související části území.
4. Zástavba území bude řešena s přihlédnutím k polohám stávajících inženýrských sítí tak, aby byly minimalizovány podmiňující investice.
Poznámka: Studie musí obsahovat textovou část a základní výkresovou dokumentaci, aby bylo možno tuto studii posoudit s ohledem na výše uvedené zadávací podmínky.
B. Nabídkovou cenu za odprodej nebo pronájem 1m2 zastavěného pozemku. (Tuto cenu je možno dát do souvislosti s nabídkou asanace budovy města /Smetanova 1/ na náklady uchazeče).
C. Předpokládaný harmonogram realizace.
D. Doklady potvrzující právní či jinou subjektivitu uchazeče.
E. Návrhy příslušných smluvních vztahů uchazeče s Městem Blansko podepsané oprávněnou osobou uchazeče, které budou řešit celou problematiku komplexně.
F. Nabídky budou předány na podatelnu MěÚ Blansko v zalepené obálce ozn. ZÁSTAVBA – NEOTVÍRAT nejpozději do 14.6.2002 do 11.00 hod včetně.
G. Město Blansko si vyhrazuje právo jednat o výsledné podobě vybraného řešení, případně nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Případní zájemci si mohou po telefonické domluvě vyzvednout podklady a upřesňující informace na odboru investičního a územního rozvoje u Ing. Milana Kisely – 516 426 137 a u paní Hradecké – 516 426 123.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje postupovat ve vztahu ke společnosti Korekt-Invest podle předložené možnosti č. 4 v souladu se smlouvou.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/14/98/Ne ze dne 30. 3. 1998 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 6. 2001 na nájem pozemků parc. č. 1463/1 zast. pl. a parc. č. 1463/2 zast. pl., oba v k.ú. Blansko s Františkou a Pavlem Hlaváčkovými, bytem Černá Hora dohodou, ke dni podpisu nájemní smlouvy s novým nájemcem předmětných pozemků.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 1463/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 12 m2 a parc. č. 1463/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 13 m2, oba v k.ú. Blansko z důvodu zastavění částí dvou garáží ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita garáží za restaurací Punkva v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování zahrádky (pozemek v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) části obecních pozemků parc.č. 875/39 -ostatní plochy, parc. č.1365/1 – ost. plochy a parc. č. 874/1 (dle PK) o výměře 39 m2 v k.ú.Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (u RD čp. 1008 na ul. Zborovecká).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plochy o výměře cca 15 – 20 m2 v k.ú. Blansko (pás pozemku před prodejnou lahůdek v budově Rožmitálova 16, Blansko tak, aby od okraje chodníku zůstal volný pás na procházení o šířce 1,5 m), za účelem vybudování a provozování letního posezení s prodejem zmrzliny před prodejnou lahůdek Rožmitálova 16 paní Janě Jakubcové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 250,- Kč/m2/rok + míra inflace od roku 2003 (část pozemku, tvořícího chodník před budovou Rožmitálova 16).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1324/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ pozemkový katastr v katastrálním území Blansko o výměře cca 250 m2 MVDr. Josefu Vašíčkovi, Blansko, za účelem provedení parkové úpravy bez realizace oplocení, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za řadovým rodinným domem na ulici Josefa Lady 16 v Blansku).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/9/99/Ne ze dne 9. 7. 1999 na výpůjčku části pozemku parc. č. 288 ostatní plochy o výměře 700 m2 v k. ú. Klepačov s paní Olgou Kolmačkovou, Klepačov 172 dohodou ke dni 1. 5. 2002 (část pozemku naproti RD čp. 172 v Klepačově).
Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Coufalové, nar. 1920, bytem Blansko, Čelakovského 12.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje jako náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku pana Josefa Maixnera, nar. 1924, bytem Blansko, Divišova 29.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje Pravidla pro poskytování nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Haně Smejkalové, a to o jeden rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s rozdělením příspěvku pro blanenské tělovýchovné jednoty na rok 2002 dle návrhu Komise sportovní a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příspěvků patřičné smlouvy.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí smlouvu o přenesení regionálních funkcí uzavřenou mezi Moravskou zemskou knihovnou Brno a Městskou knihovnou Blansko.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje udělení výjimky z Vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí Občanskému aktivu Horní Lhota při pořádání tanečních zábav v termínech 8. 6., 28. 6., 5. 7., 19. 7., 27. 7., 9. 8. a 24. 8. 2002 v areálu TJ Sokol Horní Lhota v době od 20 do 02 hodin.