Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 07.05.2002

Usnesení č. 1

Rada revokuje usnesení č. 21 ze 40. schůze rady konané dne 12. 9. 2000 z důvodu nepřevzetí bytové náhrady paní Hanou Petrů, Blansko, Sloupečník 84.

Usnesení č. 2
Rada revokuje z důvodu přidělení jiného bytu usnesení č. 15 z 57. schůze rady konané dne 26. 6. 2001.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování pro pana Mojmíra Hemzala, bytem 9. května 1, Blansko, a to stávajícího bytu č. 15 o jedné místnosti v domě 9. května 1, Blansko na dobu určitou šesti měsíců.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko pro manžele Miroslava a Šárku Nečesané, 9. května 18, Blansko, a to bytu č. 1A o jedné místnosti se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením s ostatními nájemci, na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 5
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12 na ulici 9. května 14, Blansko pro paní Janette Kohútovou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Janette Kohútovou, 9. května 14, Blansko, ve výši 1.200,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s výměnou bytu pana Babajana, 9. května 14, Blansko ze zdravotních důvodů za uvolněný byt č. 21 v domě Bezručova 5, Blansko s tím, že pan Babajan uvolní stávající byt.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. SM-NS/7/95/Ko na pronájem objektu čp. 100, Horní Palava 26, Blansko – nájemce pan J. Matuška – s tím, že doba trvání smlouvy bude změněna na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu "Veranda Obůrka" na pozemku pč. 494/3 o výměře 1.614 m2 a ukládá odboru KOM záměr zveřejnit ihned po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s pronájmem sklepních prostor na ul. Sadová 2, Blansko, panu Vladimíru Řehůřkovi, za nájemné ve výši 700,- Kč/měsíc na dobu určitou 10 let.
Usnesení č. 11
Rada doporučuje Zastupitelstvu přijmout níže uvedená usnesení:

1. Zastupitelstvo souhlasí s trvalým umístěním zaměstnanců Města Blansko, kteří budou delimitováni k 1.1.2003 v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu Blansko a zaměstnanců Města Blansko, kteří budou zajišťovat výkon přenesené působnosti, do administrativní budovy nám. Republiky 1316/1, Blansko.

2. Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatnou směnou spoluvlastnického podílu Města Blansko ve výši 8/9 budovy Smetanova 3, Blansko, č.p. 1588 na pozemku parc. č. 2122/1 – zast. pl. o výměře 393 m2 (ve které v současné době sídlí mimo jiné Finanční úřad, Český statistický úřad, Katastrální úřad, Státní zastupitelství), za majetek státu – administrativní budovu nám. Republiky 1316/1, Blansko na pozemku parc. č. 1421 (včetně movitého majetku) a majetek související – spisovna, garáže, pozemky. Toto usnesení je platné pro případ, že uvedené nemovitosti v majetku státu nebudou bezúplatně převedeny na Město Blansko v rámci II. fáze reformy veřejné správy.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje Vyhlášku o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a ukládá odboru KOM předložit tuto vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy na pronájem parkovacích automatů uzavřené dne 2. 1. 2001 mezi Městem Blansko a Službami Blansko, s.r.o..

Usnesení č. 14
Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Blansko a Službami Blansko, s.r.o., jejichž předmětem je pronájem 4 ks parkovacích automatů a všech parkovacích ploch, na nichž jsou umístěny parkovací automaty.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemků parc. č. 2428/2 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 1022/6 ostatní plochy a části parc. č. 1022 (dle PK), označené jako část pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko a s ukončením platnosti nájemní smlouvy čís. INV-NS/24/2000/Ko, která byla uzavřena dne 20. 11. 2000 mezi Městem Blansko a akciovou společností BENZINA, se sídlem Trojská 13 A, 182 21 Praha 8, IČO: 60193328, a to dle článku III., odstavce 2. nájemní smlouvy písemnou dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na předmět nájmu (pozemky na ulici Poříčí v Blansku, jedná se o část areálu benzinové čerpací stanice).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky v k.ú. Blansko:
– parc. č. 2428/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2 (zastavěno částí benzinové čerpací stanice),
– část pozemku parc. č. 1022/6 ostatní plochy o výměře cca 1.056 m2 (zpevněné manipulační, komunikační a travnaté plochy v areálu benzinové čerpací stanice),
– část pozemku parc. č. 1022 (dle PK), označená v katastrální mapě jako část pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plochy, o výměře cca 56 m2 (travnatá manipulační plocha v blízkosti benzinové stanice),
to vše za účelem užívání a provozování areálu benzinové čerpací stanice na ulici Poříčí v Blansku.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí, aby Město Blansko jako podnájemce uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brna, spol. s r.o., Kuřim jako nájemcem, na užívání části pozemku parc. č.143 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Hořice u Blanska o výměře cca 2.700 m2 za účelem provozování hřiště za nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována před ukončením sjednané doby podnájmu, a to vždy na dobu určitou.

Usnesení č. 18
Rada projednala stížnost vlastníků a uživatelů bytů na ul. Poříčí 5, 7, 9 v Blansku na hluk z provozování kynologického sportu oblastní skupiny AGILITY – Blansko na cvičišti pro psy na pozemcích za STK v Blansku, Poříčí 17 a ukládá Ing. Královi projednat se zástupci oblastní skupiny AGILITY – Blansko a uživateli výše uvedených bytů možnost změny provozní doby cvičiště pouze v pracovní dny a o výsledku informovat radu.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí změny v očíslování pozemků a změny výměr pozemků (dle předloženého materiálu), které jsou předmětem nájmu dle nájemních smluv č. SM-NS/112/95/Ko a SM-NS/65/97/Ko ve znění dodatků, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a Agris Jedovnice, spol. s r.o. a souhlasí s uzavřením dodatků k těmto nájemním smlouvám, ve kterých budou příslušné změny zakotveny včetně úpravy nájemného (pozemky v půdních celcích v k.ú. Lažánky a k.ú. Rudice, určené k zemědělskému obhospodařování).

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí změny výměr, přečíslování a překatastrování obecních pozemků parc. č. 374/1 (PK), parc. č. 861 (KN), parc. č. 863 (KN), parc. č. 865 (KN), všechny v k.ú. Lažánky (dle předloženého materiálu), které jsou předmětem nájmu dle nájemní smlouvy č. SM-NS/58/97/Ko ve znění dodatků uzavřené mezi Městem Blansko a Jiřím Bezděkem a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě, ve kterém budou příslušné změny včetně úpravy celkového nájemného zakotveny (jedná se o pozemky v k.ú. Lažánky v půdních celcích, určené k zemědělskému obhospodařování).

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí změny výměr, přečíslování a překatastrování u obecních pozemků parc. č. 1019/3 (PK), parc. č. 1019/3 (KN), parc. č. 963 (PK), část parc. č. 1038 (PK), parc. č. 351/3 orná půda a parc. č. 351/4 orná půda, všechny v k.ú. Blansko, parc. č. 699 (KN), parc. č. 700 (KN), oba v k.ú. Dolní Lhota, parc. č. 262/6 (PK) v k.ú. Horní Lhota, parc. č. 84/7 (JK) v k.ú. Blansko (dle předloženého materiálu) a souhlasí s uzavřením příslušných smluvních vztahů mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a. s., ve kterých budou změny včetně úpravy nájemného zakotveny (jedná se o pozemky v k.ú. Blansko, k.ú. Dolní Lhota a k.ú. Horní Lhota v půdních celcích, určené k zemědělskému obhospodařování).

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s ohledem na obvyklé nájemné se snížením nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plochy o výměře 22,5 m2 v k.ú. Blansko, na kterém je umístěn prodejní stánek, v nájemní smlouvě čís. 2002-INV-NS013/Ko-Poz., uzavřené mezi Městem Blansko a Milenou Radičovou, Blansko dne 10. 4. 2002 (pozemek v lokalitě Zborovce, na ulici Pekařská).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce čís. SM-V/64/96/Ko ve znění dodatků č. 1 a č. 2 takto:
1) čl. III. smlouvy se mění a nově zní: výpůjčka se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2016, za účelem provozování sportovní činnosti a údržby celého areálu, za účelem výstavby víceúčelového sportovního zařízení dle vydaného pravomocného stavebního povolení č.j. SÚ SR 41/2002-4497/2001/Ša ze dne 6. 2. 2002 a jeho následného užívání a provozování. Po uplynutí sjednané doby výpůjčky se tato smlouva prodlužuje vždy o dalších pět let, pokud však Město Blansko 30 dnů před skončením doby výpůjčky písemně neoznámí vypůjčiteli, že na skončení výpůjčky trvá,
2) čl. IV., první odrážka – za tečku se doplňuje: Toto ujednání neplatí pro společnost SPORT Blansko, s.r.o., která může předmět výpůjčky užívat spolu s vypůjčitelem.
(Lokalita sportovního areálu ASK Blansko).

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí zprávu ke kontrolní činnosti prováděné Kontrolním oddělením MěÚ.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 40 tis. Kč na zajištění komplexní péče o blanenské občany pro Oblastní charitu Blansko, pracoviště domácí péče, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 120 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Domova pro matku a dítě pro Oblastní charitu Blansko, Centrum pro matku a dítě v Blansku.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 150 tis. Kč na zajištění civilní služby, na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním veřejně prospěšné práce a společensky účelného pracovního místa a na částečnou úhradu nákladů za energie pro Hnutí Humanitární Pomoci, Domov Olga v Blansku.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 100 tis. Kč na částečnou úhradu mezd a energií v souvislosti se zajištěním provozu nízkoprahového centra pro děti a mládež PVC a zajištěním terénní sociální práce s dětmi a mládeží z města Blanska pro Prevcentrum Ulita Blansko, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada projednala žádost pracovníků ZŠ Blansko, Salmova 17 a nesouhlasí se změnou usnesení č. 24 ze svého 68. zasedání konaného dne 26. 2. 2002 Rada ukládá PhDr. Králové o této skutečnosti informovat pedagogické zaměstnance ZŠ Blansko, Salmova 17. Rada konstatuje, že konečné rozhodnutí je v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje navýšení příspěvku na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody příspěvkové organizaci Muzeu Blansko ve výši 158 tis. Kč.

Rada schvaluje navýšení příspěvku na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko ve výši 151 tis. Kč.

Rada schvaluje navýšení příspěvku na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody příspěvkové organizaci KSMB ve výši 189 tis. Kč.

Rada stanovuje převod fondu rezerv v příspěvkové organizaci KSMB ve výši 100 tis. Kč na krytí běžných výdajů roku 2002.

Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2002 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav).

Rada ukládá odboru FIN sledovat vývoj příjmů města a předložit na poslední jednání rady města před konáním 23. zasedání zastupitelstva města (září) návrh na krytí těchto výdajů formou rozpočtového opatření.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2001.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozbor hospodaření Města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2001 a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města.