Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 73 ze dne 28.05.2002

Usnesení č. 1

Rada pověřuje starostu města k podpisům dohod o mimosoudní náhradě škody způsobené trestnou činností na majetku města, a to i do budoucna.

Usnesení č. 2
Rada projednala situaci v mateřských školách a souhlasí s možností zapisovat do mateřských škol i děti, které od září do prosince kalendářního roku dovrší tří let věku.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí informaci odboru ŠKOL o demografickém vývoji a jeho vlivu na počty dětí v mateřských a základních školách a ukládá odboru ŠKOL předložit tuto informaci na nejbližší jednání zastupitelstva s konkrétními návrhy.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí předloženou analýzu nákladů na dodávku energií pro základní školy.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s užitím částky 80 tis. Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Erbenova 13, na údržbu nemovitého majetku, malování tělocvičny a tříd školy.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se žádostí ředitelů základních škol na doplnění jejich zřizovacích listin v bodě č.7. – "Doplňková činnost organizace" a ukládá odboru ŠKOL předložit na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení příslušný dodatek ke zřizovacím listinám.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje návrh na využití městských sdělovacích prostředků (městské televizní vysílání a Zpravodaj Plus) v předvolební kampani do komunálních voleb 2002.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje návrh půjčovného za nově pořízené mobilní pódium.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh na organizační změnu počtu a pracovní náplně pracovníků KSMB.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem malé klubovny Galerie o rozloze 36 m2 se spoluužíváním společných prostor, s paní Lenkou Grajcarovou, a to na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za obvyklých podmínek.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Městském klubu Blansko, místnost K3, pro sekretariát OVV ČSSD za obvyklých podmínek.


Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením Kina Blansko ve dnech 7.-14.7. a 30.7.-8.8. 2002 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a se změnou hrací doby v červenci a srpnu 2002 pouze ve 20 hodin.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změnu otevírací doby Galerie města Blanska dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Adélou Gažovou, Údolní 21, Blansko ve výši splátek 300,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s manželi Petrem a Janou Potomskými, 9. května 20, Blansko, a to ve výši splátek 500,-- Kč/měsíc a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu paní Leony Bezděkové, trvale bytem Nádražní 3, Blansko vzhledem k tomu, že paní Bezděková přestala splňovat podmínky pro zařazení žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování v domě 9. května 3, Blansko pro paní Marii Jeřábkovou, 9. května 22, Blansko, a to bytu č. 3 o jedné místnosti a sociálním zařízením na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 18
Rada vzhledem k výši dluhu na nájemném nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu pro manžele Janu a Petra Potomské, 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s výší koeficientu inflace (Ki) ve výši 1,04 pro nájemné z bytů v majetku města v období od 1. 7. 2002 do 31.12. 2002, a to v souladu s výměrem MF č. 02/2002.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Václava Ševčíka a Evy Dvořáčkové od pronájmu objektu KD Klepačov čp. 84.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu KD Klepačov čp. 84, na pozemku pč. 41, zast. plocha o výměře 1280 m2 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem objektu o výměře 322,21 m2 na pozemku pč. 4843 v obchodním centru na ul. L. Daňka (v "Kauflandu") za účelem užívání jako centrum využití volného času.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 235 m2 v bývalé ZŠ na Klepačově čp. 29 s firmou M.S.TRADE-CZ, s.r.o., zast. Petrem Sedláčkem a Michalem Mazalem. se sídlem Mahenova 5, Blansko, dohodou k 31.7.2002.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí rozpočet stavebních úprav na opravu hygienického zařízení na pozemku pč. 2578 umístěného vedle občerstvení "Gizela"v rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem garáže č.o. 932 na pozemku p.č. 2715 o výměře 22 m2 na ulici 9.května, Blansko pro p. Jaromíra Nováka, Chelčického 58, Blansko za cenu 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou EKO-KOM a.s. Praha.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením smluvního vztahu s firmou SELIO, spol. s r.o. Blansko – Smlouvy o zajištění sběru, svozu a využití využitelných složek komunálního odpadu".

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru KOM smluvně zajistit sběr, svoz a využití využitelných složek komunálního odpadu do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje ukončení smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s firmou SELIO, spol. s r.o. dohodou ke dni 31. 5. 2002.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s odprodejem nepotřebných 3 kusů stropních panelů "Spiroll" za celkovou částku 9000,- Kč Ing. Petru Henkovi, Sloupečník 16, Blansko.

Usnesení č. 31
1. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na zajištění rekondičních pobytů pro Svaz postižených civilizačními chorobami, okresní výbor, Blansko.
2. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na zajištění rekondičního pobytu, kondičního cvičení a zájezdu pro Sdružení zdravotně postižených, Smíšená organizace č. 3, Blansko.
3. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na zajištění dopravy na rekondiční pobyty pro Sdružení zdravotně postižených, Smíšená organizace č. 2, Blansko.
4. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravného pro SOP, Svaz pacientů, Regionální pobočka, Blansko.
5. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Jánských Lázních pro Sdružení zdravotně postižených, Smíšená organizace č. 1, Blansko.

6. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Rapotíně pro Sdružení zdravotně postižených, Smíšená organizace č. 1, Blansko.
7. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 32 tis. Kč na zajištění poradenství, služeb a depistáže pro zdravotně postižené občany města Blansko, na vydávání periodika "Paprsek" a na akce pro děti pro Centrum služeb pro zdravotně postižené, Blansko.
8. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na edukační pobyt v Deštné pro Svaz diabetiků, územní organizaci, Blansko.
9. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 43 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů sociální a právní poradny pro Oblastní charitu Blansko.
10. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 22 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů centra pro mladé lidi s duševním onemocněním "Pěkná modrá" pro Oblastní charitu Blansko.
11. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rehabilitačně výchovný pobyt zdravotně postižených do Luhačovic pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor, Blansko.
12. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou zdravotně postižených na akce organizace pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.
13. Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 1500,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením materiálu pro keramickou dílnu pro Občanské sdružení Filadelfia, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc.č. 522 ost.pl., parc.č. 521/1 orná půda a parc.č. 262/6 (dle PK) vše o výměře cca 300 m2 v k.ú. Horní Lhota z důvodů zabezpečení vodárenského zařízení za pozemky ve vlastnictví fyz. osoby parc.č. 961/4 (dle PK), 961/5 (dle PK), oba v k.ú. Blansko a pozemky parc.č. 961/4 (dle PK) a parc.č. 961/5 (dle PK), oba v k.ú. Horní Lhota (obecní pozemky po pravé straně komunikace z Ráječka do Blanska, jednosměrná komunikace objíždějící Horní Lhotu).

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 89/1 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Horní Lhota (po pravé straně chodníku kolem RD čp. 138 v Horní Lhotě).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo SM/Výp/85/93/Ně/Ko ze dne 27.5.1993 mezi Městem Blansko a Nemocnicí Blansko na výpůjčku části pozemku parc.č. 826/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou ke dni uzavření nového smluvního vztahu na uvedenou část pozemku.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 826/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko z důvodu umístění zdroje užitkové vody pro ZZS k mytí vozů (při komunikaci v Horní Palavě, u chodníku z Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc.č. 1022 (dle PK) a 1023 (dle PK) o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Blansko (tj. část pozemků, které budou zastavěny budovami společnosti OMSZ spol. s r.o.) z důvodu zastavění budovami OMSZ spol. s r.o.
(lokalita pozemků za STK a motorestem na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 309 zahrady o výměře 1200 m2 v k.ú. Těchov, za účelem výstavby školy, za předpokladu pořízení změny územního plánu.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 204/1 ostatní plochy o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko (vydlážděná plocha na ul. Sv. Čecha vedle prostoru benzínové čerpací stanice na ul. Svitavská).

Usnesení č. 39
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 356 ostatní plochy a pozemek parc.č. 345 trvalý travní porost, vše v k.ú. Dolní Lhota (pozemky nad místní komunikací směrem západním od školy k lesu).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 821/1 v k.ú. Blansko o výměře 16 m2 za účelem umístění a provozování prodejního stánku za účelem prodeje tabákových výrobků, alkoholických a nealkoholických nápojů, tiskovin, drobného zboží, cukrovinek apod. (pozemek v blízkosti prodejny koberců v sídlišti Podlesí v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) část pozemku parc.č.579/8-ostatní plocha o výměře 25-35 m2 za část pozemku parc.č.579/11-ostatní plocha nebo část pozemku parc.č.575/6-zahrada, vše v k.ú.Blansko o stejné výměře (pozemky při ul.Těchovská).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č.881/3-ostatní plocha v k.ú.Blansko o výměře 79 m2 v k.ú.Blansko z důvodu upřesnění usnesení zastupitelstva města (pozemky u RD č. Okružní 1a, Blansko).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést obecní pozemek parc. č. 1373/2-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 789/1-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú.Blansko (u polikliniky).

Usnesení č. 44
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit převod níže uvedených pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví Města Blansko, a to: pozemků parc.č.516/1-orná půda v k.ú.Horní Lhota, parc.č.967/5-orná půda v k.ú.Blansko a parc.č.198/2-zahrada v k.ú.Blansko úplatně za cenu dle znaleckého posudku a pozemků parc.č.1691/1-zahrada v k.ú.Blansko, parc. č. 198/2 zahrada v k. ú. Blansko a parc. č. 421 orná půda v k. ú. Klepačov bezplatně.

Usnesení č. 45
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků v k.ú. Blansko, ve sportovním areálu bývalého ČKD při ulici Údolní v Blansku, za max.cenu 180,-Kč/m2 od vlastníků těchto pozemků dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí a předkládá zastupitelstvu k odsouhlasení tzv. "Metodiku oceňování věcných břemen zřizovaných na pozemcích ve vlastnictví Města Blansko dotčených stavbami telekomunikačních zařízení a sítí", která bude závazná pro stanovení ceny za zřízení věcných břemen pro Český Telecom, a.s., při realizaci investičních akcí plánovaných a realizovaných od roku 2002 na území města, tzn. včetně akce "Blansko Křižkovského – ÚPS". Zřízení věcného břemene v rámci jednotlivých investičních akcí bude vždy pro každý konkrétní případ předkládáno k odsouhlasení zastupitelstvu s tím, že cena bude stanovena dle výše uvedené metodiky. V případě změny cenových předpisů, dle kterých je metodika vypracována, bude iniciována její změna dle platných předpisů.

Usnesení č. 47
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 9 z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.3.2002 tak, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem vypracovaným dle předpisů platných v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí a předkládá zastupitelstvu města k odsouhlasení zřízení věcného břemene pro Český Telecom, a.s. Praha, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě telekomunikační sítě – přístupové sítě, místní síť Blansko – na části pozemku parc.č. 1352/12 ostatní plochy v k.ú. Blansko v rámci stavby Blansko – rekonstrukce náměstí Svobody, přičemž délka vedení bude stanovena příslušným geometrickým plánem, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude stanovena dle "Metodiky pro oceňování věcných břemen", za předpokladu, že tato bude zastupitelstvem schválena, jinak za cenu dle návrhu, uvedeném v materiálu.

Usnesení č. 49
1. Rada souhlasí s navrhovaným postupem zajištění výstavby nájemních bytových domů "Blansko – Zborovce 66 b.j." a "I. Blansko – Písečná 90 b.j." který je uveden v předloženém materiálu odboru INV a doporučuje tento zastupitelstvu ke schválení.
2. Rada souhlasí se založením následujících bytových družstev, kde město Blansko bude jedním ze zakládajících členů a doporučuje zastupitelstvu schválit jejich založení.
a) Bytové družstvo Zborovce 66 bude založeno městem Blansko a společností VANICEK Stavebně-Obchodní spol. s r.o., Kainarova č.33, 616 00 Brno, za účelem výstavby nájemního bytového domu "Blansko – Zborovce 66 b.j."
b) Bytové družstvo Písečná bude založeno městem Blansko a společností ADDAX INVEST a.s. Drobného č.48, 602 00 Brno, za účelem výstavby nájemních bytových domů "I. Blansko – Písečná 90 b.j."
3. Rada souhlasí se stanovami bytových družstev Zborovce 66 a Písečná a doporučuje zastupitelstvu tyto ke schválení.
4. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit delegování místostarosty města Blansko, jako zástupce obce, pro ustavující schůze bytových družstev Zborovce 66 a Písečná.
5. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem Zborovce 66 za účelem společné výstavby nájemního bytového domu "Blansko – Zborovce 66 b.j." a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení. Smlouva bude zpracována dle vzoru v metodickém pokynu k uzavírání smluv o sdružení prostředků za účelem výstavby bytových domů s nájemními byty s využitím dotace z prostředků SFRB včetně případných připomínek právních zástupců smluvních stran.
6. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem Písečná za účelem společné výstavby nájemních bytových domů "I. Blansko – Písečná 90 b.j." a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení. Smlouva bude zpracována dle vzoru v metodickém pokynu k uzavírání smluv o sdružení prostředků za účelem výstavby bytových domů s nájemními byty s využitím dotace z prostředků SFRB včetně případných připomínek právních zástupců smluvních stran.
7. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce mezi městem Blansko a bytovým družstvem Zborovce 66, která bude řešit dofinancování předmětného nájemního bytového domu ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice v souladu s navrhovanou koncepcí a dle případných připomínek PRAV a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení.
8. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce mezi městem Blansko a bytovým družstvem Písečná, která bude řešit dofinancování předmětných nájemních bytových domů ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice v souladu s navrhovanou koncepcí a dle případných připomínek PRAV a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 50
Rada ukládá po projednání místostarostovi Ing. Jindřichu Královi řešit návrh Dodatku č. 2 se společností KOREKT INVEST ve smyslu rozpravy a předložit na 74. zasedání rady s tím, že pokud nebude návrh dodatku ze strany KOREKT INVESTU bez průtahů uzavřen, ukládá rada přistoupit k uplatňování a vymáhání pokuty ve smyslu Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem ze dne 2. 7. 1998.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/2/95/Ko ze dne 13.1.1995 s panem Zdeňkem Dufkem na nájem části pozemků parc.č. 304/4 pastvina parc.č. 304/7 pastvina o výměře cca 430 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou ke dni 31.5.2002 (pozemky v lokalitě Obtížky, Staré Blansko).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě čís. INV-NS/67/99/Ko, která byla uzavřena dne 18.10.1999 mezi Městem Blansko a Petrou Chroustovou, Blansko na nájem části pozemku parc.č. 857/67 orná půda o výměře 120 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům, kterým bude:
– snížen předmět nájmu na výměru 80 m2
– sníženo nájemné na 240,-- Kč/rok od roku 2002
(pozemek-zahrádka za bytovým domem na ulici Křižkovského 25 v Blansku).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s prominutím poměrného nájemného ve výši 350,-- Kč za nájem části pozemku parc.č. 577/1 ostatní plochy o výměře 350 m2 v k.ú. Blansko Bohumilu Ducháčkovi, bytem Blansko dle nájemní smlouvy č. SM-NS/15/96/Ko, která byla uzavřena dne 3.1.1996, a to za období od 1.1.2002 do 30.4.2002 (pozemek při ulici Husova a Sušilova v Blansku, po pravé straně komunikace na sídliště Písečná).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc.č. 1463/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře
12 m2 a parc.č. 1463/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 13 m2, oba v k.ú. Blansko panu Miroslavu Ištvánkovi, bytem Blansko, Masarykova 5, z důvodu zastavění částí dvou garáží v jeho vlastnictví a jejich užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,--Kč/m2/rok (lokalita garáží za restaurací Punkva v Blansku).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 690/2 ostatní plochy o výměře cca 150 m2 v k.ú. Blansko Vladimíru a Jarmile Peslarovým, bytem Blansko, Chelčického 66, za účelem provozování zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,--Kč/m2/rok (pozemek v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o nájmu č. SM-S/2/98 mezi Městem Blansko a Moravskými keramickými závody, a.s., se sídlem Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, IČO: 46900985, kterým bude :
– doplněn předmět nájmu o část pozemku parc.č. 1134/1 (PK) o výměře cca 4.130 m2 v k.ú. Blansko, o pozemek parc.č. 1134/1 (JK) o výměře 1.094 m2 v k.ú. Dolní Lhota a o část pozemku parc.č. 1626 (JK) o výměře 250 m2 v k.ú. Dolní Lhota,
– upraveno nájemné, každoročně zvyšované o míru inflace, a to dle nové výměry předmětu nájmu,
– doba nájmu upravena na dobu určitou do 31.12.2008.
(lokalita lomu v Dolní Lhotě)

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 886/9 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko paní Janě Tesařové, bytem Blansko, Okružní, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné
540,--Kč/rok.

Usnesení č. 58
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Klepačov, označených jako K1, K3, K4 a K5.

Usnesení č. 59
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako K1, K3, K4 a K5, uzavřené do Zprávy o projednání Návrhů změn.

Usnesení č. 60
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Blansko a Horní Lhota u Blanska, označené jako D2.

Usnesení č. 61
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhu změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, označené jako D2, uzavřené do Zprávy o projednání Návrhu změny a souhlasí s vypořádáním námitek a nesouhlasů s vyřízením námitek uplatněných v rámci projednání návrhu změny D2.

Usnesení č. 62
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Blansko, označené jako B11.

Usnesení č. 63
Rada projednala předložený návrh Vyhlášky o závazných částech ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu její vydání.

Usnesení č. 64
Rada projednala předložený návrh Zadání regulačního plánu Blansko – Luhy, vzala na vědomí informaci o dosavadních výsledcích projednání tohoto Zadání a doporučuje zastupitelstvu jeho projednání a schválení.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 85 – úprava sociálních zařízení na poliklinice NB.

Usnesení č. 66
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 86 – vybudování příručního skladu zdravotnického materiálu v NB.

Usnesení č. 67
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 49 – nákupu dvou kusů spirometrů pro NB.

Usnesení č. 68
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 59 – varný kotel 200 litrů do stravovacího provozu NB.

Usnesení č. 69
Rada schvaluje předložené rozpočtové opatření 1./1. až 1./12 a ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 70
Rada bere na vědomí přehled finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu města Blansko v roce 2002 do sportu, který je v celkové výši 19 079 tis. Kč a ukládá odboru FIN předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 71
Rada schvaluje návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 72
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího ve strpění uložení vodovodní přípojky a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na částech pozemků parc.č.371/1 pastvina, parc.č.371/3 pastvina, parc.č.371/9 pastvina, parc.č.1390/2 ostatní plocha a parc.č.1390/5 ostatní plocha v k.ú.Blansko pro Synthon, s.r.o., Blansko, Brněnská 32.