Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 25.06.2002

Usnesení č. 1

Rada jmenuje členem Komise dopravní pí. Danu Bílou.

Usnesení č. 2
Rada ukládá odboru INV vypsat nové výběrové řízení na výstavbu, rekonstrukci a opravy místních komunikací.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru KOM ve spolupráci s odborem FIN připravit rozpočtová opatření na pokrytí nedotačních nákladů spojených s přípravnými pracemi akce "Blansko ČOV a kanalizace".

Usnesení č. 4
Rada schvaluje vytvoření 4 pracovních míst v odboru VNV, oddělení údržby, pro civilní vojenskou službu s účinností od 1. 8. 2002.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí, že řízení městské policie je neslučitelné s funkcí poslance zákonodárného sboru a doporučuje zastupitelstvu pověřit řízením Městské policie Blansko Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s používáním znaku města ve volebních materiálech volebních stran kandidujících v komunálních volbách.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na zajištění kurzu znakového jazyka pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši
5 tis. Kč na nákup materiálu na dokončení bezbariérového přístupu do sálu katolického domu v Blansku pro Společnost katolického domu, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje přijetí manželů Josefa a Marie Kudláčkových, nar. 1936 a 1938, bytem Zborovecká 10, Blansko do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informaci o úhradě poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze strany obyvatel Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. čtvrtletí 2002.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje vyřazení položek z účetnictví z roků 1997 až 1999 vedených na majetkových účtech Nemocnice Blansko v celkové částce 123 601,00 Kč.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje likvidaci neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 87 – nákup přístroje Fiske 110 pro oddělení OKB Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí změny ve smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Nemocnicí Blansko, jako pronajímatelem a PharmDr. Jitkou Navrkalovou – provozovatelkou lékárny, jako nájemcem.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí zprávu o auditu roční účetní závěrky Nemocnice Blansko za rok 2001 s výrokem – bez výhrad.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 230 m2 v k.ú. Blansko, za účelem vybudování hřiště a posezení u ohniště pro dům Okružní 3a – c, Blansko, za podmínky jeho úklidu a údržby (pozemek pod bytovým domem v Blansku, Okružní 3a – c).

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 307 zahrady o výměře cca 140 m2 v k.ú. Lažánky (pozemek – veřejná zeleň naproti prodejně potravin v Lažánkách).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 8 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, tabákových výrobků a drobného zboží (část pozemku – zpevněné plochy na rohu ulic Čelakovského – Dvorská).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí na základě dohody s výpovědí smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/43/00/Ko ze dne 12. 4. 2000 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2000, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Hanou Rajtšlégrovou, Blansko na výpůjčku částí pozemků parc. č. 1022 (PK), parc. č. 1022/1 a parc. č. 1023 (PK), všechny v k.ú. Blansko, a to dle článku III., odstavce 2. s roční výpovědní lhůtou (jedná se o cvičiště pro psy na pozemcích za stanicí technické kontroly na ulici Poříčí 17 v Blansku) a současně rada ukládá odboru INV posoudit možnost zapracování do regulačního plánu sportovního ostrova plochu pro provozování kynologického sportu (Agility), pokud v nejbližší době nenajde jiné řešení.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 452/3 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko za účelem vytvoření uceleného pozemku před budovou ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku parc. č. 275/2 zastavěná plocha v k.ú. Blansko a z důvodu zabezpečení ochrany objektu oplocením (pozemek za budovami hlavního nádraží v Blansku).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1380/1 (dle PK) o výměře 1 m2 v k.ú. Blansko z důvodu upřesnění usnesení zastupitelstva města o odprodeji (část pozemku ulice Masarykova).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/100 ostatní plochy o výměře cca 25 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění letního posezení k baru a jeho provozování (část pozemku před vstupem do baru Aladin na ul. L. Janáčka).

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko (pozemek vedle řadových garáží pod hřbitovem).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny části obecního pozemku parc. č. 317/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Klepačov o výměře cca 1000 m2 za pozemky parc. č. 422 a 423 v k.ú. Klepačov a souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 422, 423 a část pozemku parc. č. 426 na pozemky, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci, to vše za podmínky, že na části pozemku parc. č. 317/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, která bude předmětem směny, bude zřízeno vlastníkem pozemku věcné břemeno průchodu a průjezdu na pozemky bezprostředně sousedící s převáděnou částí tohoto pozemku, pokud to vlastníci těchto pozemků budou požadovat (obecní pozemek mezi lokalitou Široké a Dlouhé).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 826/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko Zdravotnické záchranné službě okresu Blansko, Blansko, K. H. Máchy 17, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok, z důvodu umístění zdroje užitkové vody pro ZZS k mytí vozů (při komunikaci v Horní Palavě, u chodníku z Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Bytovým družstvem Jupiter, se sídlem Blansko, Dvorská 38 na část střešní plochy budovy čp. 1808 v Blansku, Dvorská 38, za účelem instalace a provozování kamery bezpečnostního kamerového systému a sirény, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné, které bude dohodnuto maximálně ve výši 8.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Blansko:
pozemku parc. č. 2428/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2 (zastavěno částí benzinové čerpací stanice),
části pozemku parc. č. 1022/6 ostatní plochy o výměře cca 1.056 m2 (zpevněné manipulační, komunikační a travnaté plochy v areálu benzinové čerpací stanice),
části pozemku parc. č. 1022 (dle PK), označená v katastrální mapě jako část pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plochy, o výměře cca 56 m2 (travnatá manipulační plocha v blízkosti benzinové stanice),
akciové společnosti CCF INVEST a. s., IČO: 26 22 39 02, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín, to vše za účelem užívání a provozování areálu benzinové čerpací stanice na ulici Poříčí v Blansku, za dohodnuté nájemné 143.355,- Kč/rok, každoročně zvyšované o míru inflace za předcházející kalendářní rok, na dobu určitou 20 let ode dne podpisu smlouvy.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 821/1 v k.ú. Blansko o výměře 16 m2 Josefu Kavkovi, Podlesí 7, Blansko, za účelem umístění a provozování prodejního stánku za účelem prodeje tabákových výrobků, alkoholických a nealkoholických nápojů, tiskovin, drobného zboží, cukrovinek apod., za nájemné 17.000,- Kč/rok, na dobu určitou 5 let (pozemek v blízkosti prodejny koberců v sídlišti Podlesí v Blansku).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 178/8 ze dne 10. 9. 1998, uzavřenou s Českými drahami, s. o., Praha, a to dohodou k 10. 7. 2002, případně výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku u podchodu u žel. zastávky Blansko – město).

Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání žádost pana Dostála o uznání vlastnictví k pozemku parc. č. 1736 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko a žádosti pana Hebelky o uznání vlastnictví k pozemku parc. č. 1784 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko a doporučuje jejich žádosti vyhovět (pozemky v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května).

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí v souvislosti s uzavřenou nájemní smlouvou č. SM-NS/7/98/Ko ze dne 27. 2. 1998, že na majetek obchodní společnosti Agrostav Blansko, a. s. – v likvidaci, IČO: 47903481, se sídlem Brněnská 23, Blansko byl na základě Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2002, č.j. 44 K 62/2000 – 513 prohlášen konkurs a ustaven konkursní správce a účinky konkursu nastaly dne 22. 2. 2002. Rada bere na vědomí postup právního oddělení.

Usnesení č. 33
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 855/12, 855/13 a 854/18 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 50.110,- Kč.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s předloženou Energetickou koncepcí města Blansko a doporučuje zastupitelstvu města Blansko jejich schválení.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje dodatek č.1 ke Směrnici pro veřejné zakázky dle předloženého materiálu odboru INV.

Usnesení č. 36
Rada projednala petici sportovců a občanů ve věci výstavby nafukovací haly v areálu ASK Blansko. Vzhledem k předchozímu souhlasnému stanovisku ASK Blansko žádá Rada města Blansko Výkonný výbor ASK Blansko znovu projednat na orgánech ASK Blansko investiční záměr zpracovaný společností SPORT Blansko s.r.o. a zaujmout k němu stanovisko.

Usnesení č. 37
Rada jmenuje do představenstva Bytového družstva Zborovce 66 Ing. Jindřicha Krále a Ing. Miroslava Pokorného, do kontrolní komise paní Jaroslavu Kolouchovou a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 38
Rada jmenuje do představenstva Bytového družstva Písečná Ing. Jindřicha Krále a Ing. Miroslava Pokorného, do kontrolní komise paní Jaroslavu Kolouchovou a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Moniky Baudyšové, trvale bytem 9. května 16, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti o byt.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Radovana Vladíka, bytem Okružní 3b, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, vzhledem k tomu, že přestal splňovat podmínky pro zařazení žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města.

Usnesení č. 41
Rada pozastavuje případné přidělení bytu pí Beatě Tynklové, trvale bytem Salmova 19, Blansko do projednání jejího případu v bytové komisi a následně v radě.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Janou Daňkovu, bytem Blansko, 9. května 3, s měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Nezvalovou, bytem Blansko, Chelčického 32 s měsíčními splátkami ve výši 1.500,- Kč.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Ludmilou Vintrovou, Blansko, Chelčického 32 s měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.
Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Zuzanu Nahodilovou, Sadová 94, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro Jozefu Bandyovou, bytem 9. května 18, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Janette Kohútovou, 9. května 14, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s výměnou bytu manželů Sterzových na ulici Údolní 19, Blansko (za předpokladu uvedení bytu do původního stavu) za uvolněný byt na ulici Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 49
Rada na základě rozhodnutí bytové komise nesouhlasí s výměnou bytu manželů Mikuláškových na ulici A. Dvořáka 4A za uvolněný byt na ulici Údolní 21, Blansko.

Usnesení č. 50
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Petrose Mirzojana, nyní bytem Pekařská 7, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 7. 2002 do 30. 9. 2002.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem objektu KD Klepačov čp. 84 na pozemku parc. č. 4 – zast. pl. v k.ú. Klepačov, na dobu neurčitou za účelem provozování restaurace, kulturních, společenských i sportovních akcí pro žadatele v tomto pořadí :
1. Ivan Havlík
2. Vitězslav Bartušek
3. Petr Čech

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pronájmem garáže evid. č. 933 na pozemku parc. č. 2716 o výměře 22 m2 na ul. 9. května, na dobu neurčitou pro žadatele v tomto pořadí :
1.Jiří Ševčík, Podlesí 20, Blansko, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok
2.Lubomír Jakubec, Chelčického 56, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – cukrárny o výměře 55 m2 – v 1. NP budovy Městského penzionu p. Lukášovi Musilovi, Ludíkov 21, 680 01 Boskovice za účelem provozování cukrárny s internetovou kavárnou za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 102 m2 na ul. L. Janáčka 13, Blansko (jednotka č. 1271/103) panu Františkovi Jelínkovi, Blansko, IČO: 686 69 674, na dobu neurčitou za účelem obchodní a poradenské činnosti v oblasti vodoinstalatérství a topenářství za nájemné ve výši 550,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se snížením nájemného nájemci objektu Obůrka 63, Blansko, o částku 3.500,- Kč, a to od roku 2003 (uplatnění zvýšení o inflaci od roku 2004) s tím, že náklady za služby spojené s užíváním místnosti Městské knihovny budou hrazeny nájemcem.

Usnesení č. 57
Rada nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy Smetanova 1, Blansko s firmou Besta-Ing.Brázda, s.r.o. dohodou k 30. 6. 2002.

Usnesení č. 58
Rada nesouhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 212 ve 2. patře budovy Smetanova 3, Blansko s UPC Česká republika, a.s. dohodou k 31. 8. 2002.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 212 ve 2. patře budovy Smetanova 3, Blansko s UPC Česká republika, a.s. dohodou k datu, ke kterému bude podepsána nájemní smlouva s novým nájemcem předmětných nebytových prostor.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Blansko a Pozemkovým fondem České republiky na pozemek parc. č. 986 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje nové znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a realizaci technického opatření "Blansko – ČOV a kanalizace, část Blansko", které je součástí projektu Dyje, ve znění uvedeném v materiálu a ukládá odboru KOM předložit ji k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./1. až 1./4. a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 64
Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu.

Usnesení č. 65
Rada projednala žádost odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a souhlasí se jmenováním paní Dagmar Kalové do funkce ředitelky 1. MŠ Blansko, Údolní 2, ke dni 1. 7. 2002.

Usnesení č. 66
Rada schvaluje návrh na rozdělení příspěvků na kulturní činnost v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2002 .

Usnesení č. 67
Rada schvaluje návrh na rozdělení příspěvků na zájmovou činnost v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2002 .

Usnesení č. 68
Rada bere na vědomí rozhodnutí starosty o přidělení příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro Občanské sdružení Blanenské divadlo.

Usnesení č. 69
Rada schvaluje návrh na rozdělení výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit na příštím zasedání zastupitelstva města návrh na příslušná rozpočtová opatření.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s užitím částky 135.000,- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Salmova 17 na údržbu budovy školy.

Usnesení č. 71
Rada schvaluje na návrh sportovní komise přidělení příspěvků pro AMK a ASK Blansko ze schváleného fondu na sportovní reprezentaci města a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s organizačními změnami ve struktuře společnosti Služby Blansko, s.r.o.