Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 76 ze dne 03.09.2002

Usnesení z 76. zasedání Rady města Blanska ze dne 3. 9. 2002

Usnesení ze 76. zasedání Rady města Blansko konaného dne 3. 9. 2002

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci p. Martina Fadrného ze členství v Komisi pro životní prostředí.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Marie Němcové ze členství v Komisi dětí a mládeže z důvodu změny bydliště.

Usnesení č. 3
Rada doporučuje zastupitelstvu města zvolit po předložení všech potřebných listin dokladujících splnění podmínek stanovených zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích do funkce přísedících pro Okresní soud v Blansku na období r. 2002 – 2006 tyto občany:
Zina Černá, Blansko, Nerudova 3,
Irena Haasová, Blansko, Těchovská 1,
Dagmar Hýsková, Blansko, Krajní 2,
Lubomír Chlup, Blansko, Havlíčkova 28,
Jana Klimešová, Blansko, Horní Lhota 28,
Ing. Josef Krejčí, Blansko, Čelakovského 39,
Zdena Kuncová, Blansko, Dvorská 72,
Václav Kunčák, Blansko, Horní Palava 35,
Dana Kunšteková, Blansko, Kamnářská 6,
JUDr. Dana Lakotová, Blansko, Masarykova 14,
Ludmila Nečasová, Blansko, Palackého 22,
PaedDr. Lenka Podsedníková, Blansko, Těchovská 3,
Ing. František Pokorný, Blansko, Palackého 5,
Libuše Prokopová, Blansko, Obůrka 15,
Bohuslav Slováček, Blansko, Pekařská3,
Václav Srba, Blansko, Horní Lhota 122,
Karel Ševčík, Blansko, Pekařská 2,
PhDr. Zorka Kubišová, Blansko, Palackého 26,
Dagmar Kuncová, Blansko, Kollárova 5,
Mgr. Pavlína Dočekalová, Blansko, Okružní 9,
Mgr. Lenka Dražilová, Blansko, Krajní 1a,
Ivana Hejlková, Blansko, Sukova 2,
Mgr. Eva Králová, Blansko, Svitavská 8,
Viktor Kutil, Blansko, Okružní 1.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 29 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Arance Balažovičové, nar. 1933, trvale bytem 9. května 26 v Blansku.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 29 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Marcelu Nárožnou, nar. 1937, trvale bytem Dvorská 20 v Blansku.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje přijetí manželů Josefa a Margarety Kalových, nar. 1941 a 1942, bytem Vysočany – Housko 34 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s realizací výroby závěsného znaku města a stanovením pravidel jeho použití.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s použitím městského znaku pro výrobu kolekce samolepek.

Usnesení č. 9
Rada nařizuje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko za základě ustanovení § 28., odst. 4., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mimořádný odvod finančních prostředků ve výši 3.754.331,00 Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele.
Odvod souvisí s pravidly o hospodaření při rekonstrukci oddělení rehabilitace, kdy investorem investiční akce je Okresní úřad Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 88 – nákup dialyzačního monitoru pro oddělení hemodialýzy Nemocnice Blansko. Financování proběhne formou splátek s tříměsíčním odkladem první splátky.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 89 – nákup videokolonoskopu s příslušenstvím pro gastroenterologickou ambulanci Nemocnice Blansko, a to za podmínky, že bude poskytnuta dotace ve výši 900 tis. Kč.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí roku 2002.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje použití hospodářského výsledku – zisku za rok 2001 ve výši 2.211.051,08 Kč k úhradě ztrát z minulých let.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh novely vyhlášky č. 9/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje rozbor hospodaření Města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2002. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje po úpravách předložená rozpočtová opatření 3./1. až 3./28. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu 4./1. až 4./2.

Usnesení č. 18
Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky Města Blanska o ochraně před hlukem a vibracemi a ukládá řediteli městské policie předložit jej ke schválení do zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s užitím částky 150.000,- Kč z investičního fondu ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 na nákup nábytku a zařízení do školní družiny a do učebny informatiky v rámci projektu "Internet do škol".

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s užitím částky 120.000,- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Salmova 17
na provedení izolace oken školy proti zatékání na návětrných stranách budovy.

Usnesení č. 21
Rada doporučuje zastupitelstvu města ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválit:
a) záměr zrušit s účinností k 31. 12. 2002 následující organizační složky obce:
1. Mateřská škola Blansko, Údolní 2,
3. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2b,
5. Mateřská škola Blansko, Těchov 124,
7. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
8. Mateřská škola Blansko, Dvorská 30,
9. Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
11. Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
12. Mateřská škola Blansko, Dolní Lhota 177,
13. Mateřská škola Blansko, Horní Lhota 66,
15. Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87,
b) záměr zřídit s účinností od 1. 1. 2003 nové příspěvkové organizace, které převezmou veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám:
Nová příspěvková organizace – Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87
vzniklá spojením ZŠ Blansko Dolní Lhota 87 a 12. MŠ Dolní Lhota 177,
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
vzniklá spojením 11. mateřské školy Blansko, Údolní 8, a 1. mateř. školy Blansko, Údolní 2,
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
vzniklá spojením 8. mateřské školy Blansko, Dvorská 30 a 15. mateřské školy Blansko 96,
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
vzniklá spojením 3. mateřské školy Blansko, Rodkovského 2b a 7. mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a,
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
vzniklá spojením 9. mateřské školy Blansko, Divišova 2a a 13. mateřské školy Blansko, Horní Lhota 66 a 5. Mateřské školy Blansko, Těchov 124,
c) žádost města o udělení souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke zrušení organizačních složek obce uvedených v bodě a) s účinností k 31. 12. 2002 a zřízení nových příspěvkových organizací uvedených v bodě b) s účinností od 1. 1. 2003.

Usnesení č. 22
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění rozhodla požádat odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje o vyslovení souhlasu s odvoláním ke dni 31. 12. 2002:
ředitelky Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87,
ředitelky 1. Mateřské školy Blansko, Údolní 2,
ředitelky 3. Mateřské školy Blansko, Rodkovskéhho 2b,
ředitelky 5. Mateřské školy Blansko, Těchov 124,
ředitelky 7. Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a,
ředitelky 8. Mateřské školy Blansko, Dvorská 30,
ředitelky 9. Mateřské školy Blansko, Divišova 2a,
ředitelky 11. Mateřské školy Blansko, Údolní 8,
ředitelky 12. Mateřské školy Blansko, Dolní Lhota 177,
ředitelky 13. Mateřské školy Blansko, Horní Lhota 66,
ředitelky 15. Mateřské školy Blansko, Dvorská 96,
z důvodu zrušení škol jako organizačních složek a zřízení nových příspěvkových organizací.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje záměr odvolat z funkce ředitelku ZŠ Blansko, Salmova 17 ke dni 31. 12. 2002 z důvodu dosažení věku s nárokem na odchod do starobního důchodu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Beaty Tynklové, trvale bytem Salmova 19, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti o byt.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Jaromíra Piegla, trvale bytem nám. Republiky 12, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situace jiným způsobem.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Jaroslavou Chalupníkovou, Údolní 21, Blansko, a to ve výši splátky 1.000,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Leonou Skoumalovou, 9. května 20, Blansko, a to ve výši splátky 1.400,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Vladimíru Staňkovou, bytem Dolní Lhota 20 a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Josefa Jeřábka, bytem 9. května 3, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s výměnou bytu č. 2 v domě Jungmannova 10, Blansko, jehož nájemcem je paní Milada Marečková za byt č. 6, který se nachází v tomtéž domě.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím pohledávky dlužného nájemného nezletilého dědice Lukáše Kudličky z bytu č. 14, Chelčického 48, Blansko, včetně penále, v celkové výši 11.009,- Kč a dluhu za vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu za období leden a únor 2002.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 15 v domě Údolní 15, Blansko pro pana Aleše Janovského, trvale bytem Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem areálu "Veranda Obůrka" na pozemku parc. č. 494/3 v k.ú. Horní Lhota včetně staveb na tomto pozemku stojících panu Jiřímu Osičkovi, Blansko, IČO: 64470679 na dobu neurčitou za navržené nájemné za účelem užívání ke společenským, kulturním a sportovním účelům za níže uvedených podmínek:
opravy a rekonstrukce uvedené v podnikatelském záměru žadatele budou realizovány na jeho vlastní náklady po předchozím schválení odborem KOM,
do nájemní smlouvy bude zakomponována povinnost umožnit místním organizacím a OA Obůrka bezplatné pořádání tanečních zábav a jiných společenských akcí (max. 5/rok).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 38 m2 se samostatným vchodem v objektu bývalé ZŠ na Klepačově čp. 29 pro SDH Klepačov, IČO: 65338928, zast. p. Kyzlinkem, Klepačov 146, Blansko, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok, za účelem užívání jako klubovna pro mladé hasiče.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – cukrárny o výměře 55 m2 – v 1. NP budovy Městského penzionu paní Blažkové, 679 21 Černá Hora, IČO: 724 41 402 na dobu neurčitou, za účelem provozování cukrárny, občerstvení, prodeje základního potravinářského zboží a rozvážkové služby za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti – rozestavěné budovy – na pozemku parc. č. 4843 na ul. L. Daňka žadatelům v následujícím pořadí:
1. V.K.HOBLmont, s.r.o., Slavkovská 7, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 60701731, zastoupená jednatelem M. Kosem, za účelem zřízení a provozování denního baru s možností pořádání veřejných hudebních produkcí,
2. Café Bergmann, Jan Musil, Čelakovského 10, Blansko, IČO:64343561, za účelem zřízení a provozování zábavního centra pro volný čas (videokavárna, restaurace, diskotéka, bar, společenská herna),
3. Löma elektro, Radek Matuška, Palackého 15, Blansko, IČO: 62132831, za účelem zřízení a provozování specializované elektroprodejny
a ukládá odboru KOM předložit nájemní smlouvu na příští jednání rady.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře č. 211 o výměře 32,48 m2 + 12,67 m2 (chodba, soc. zařízení) ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Katastrálnímu úřadu, IČO: 00213730, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok (bez zvyšování o inflaci) za účelem užívání jako sklad a archiv.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Smetanova 1, Blansko, s Katastrálním úřadem Brno-město, IČO: 00213730, dohodou k 30. 9. 2002.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Smetanova 1, Blansko a nájemní smlouvy na pronájem části opláštění štítu budovy Smetanova 1, Blansko s paní JUDr. Trávníčkovou dohodou k 31. 8. 2002.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor – garážového boxu č. 22 o výměře 7 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko – paní Marii Blažkové, Ráječko, a to dle čl. VII., odrážka 2. smlouvy č. 43/99/Pe ze dne 14. 6. 1999.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se snížením nájemného panu Pavlu Koupému, Blansko, na 1.300,- Kč/m2/rok, a to od 1. 9. 2002.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s umořením částky ve výši 17.640,- Kč, panu Volfovi, Fügnerova 237, Rájec-Jestřebí, na nájemném v roce 2003 a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě. Uvedená částka představuje vícenáklady podložené fakturami na rekonstrukci vzduchotechniky a zabudování nového plynového kotle v kuchyni na ul. K.J.Mašky 2.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o společném užívání stavby, a to budovy čp. 2302 na pozemku parc. č. 4727 o výměře 544 m2 v k.ú. Blansko, mezi Městem Blansko a ČSOB, a.s..

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s uzavřením dohody o užívání prostor ve III. a IV. nadzemním podlaží s Městskou knihovnou Blansko, a to po podpisu Dohody o společném užívání stavby mezi Městem Blansko a ČSOB, a.s..

Usnesení č. 45
Rada bere na vědomí zprávu o využití bytového domu na ul. Komenského 16 a ukládá odboru INV zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci budovy, připravit žádost o státní dotaci na rekonstrukci budovy a náklady na rekonstrukci nárokovat do rozpočtu na rok 2003.

Usnesení č. 46
Rada vydává na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích v platném znění a v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění provozní řád veřejného pohřebiště ve městě Blansko a městských částech Klepačov a Lažánky.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, která ruší Vyhlášku Města Blansko č. 1/94 – Řád veřejného pohřebiště a ukládá odboru KOM předložit tuto obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje smlouvu o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Blansko a společností Technické služby Blansko, s.r.o..

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením dohody se společností SELIO, spol. s r.o. Pražská 4, Blansko na úpravu koryta potoka Sloupečník ve výši 150 tis. Kč jako náhradu za nesplněné závazky vyplývající z kupní smlouvy SM-KS/57/96/Ma uzavřené s Městem Blansko dne 31. 7. 1997. Rada ukládá odboru KOM vypracovat dohodu ve smyslu předloženého materiálu a předložit záležitost k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje poskytnutí úvěrů ve výši 1.600.000,- Kč a 600.000,- Kč s úrokem 6% p.a. společnosti Technické služby Blansko s.r.o.. Rada ukládá odboru FIN předložit žádost o úvěry k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 51
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 2267 zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží na ul. Vodní).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1405/1 ostatní plochy o výměře max. 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění reklamního poutače restaurace U Golema o ploše cca 2 m2 (část pozemku na ul. Svitavská, před budovou čp. 1111 v Blansku, Svitavská 28).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/1 ostatní plochy o výměře cca 3 m2 v k.ú. Blansko, a to pouze části zastavěné studnou.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 860 zahrady o výměře cca 845 m2 v k.ú. Těchov, a to pouze část v hranicích stávajícího oplocení, za účelem připojení k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob a užívání jako zahrada (část pozemku za RD čp. 138 v Těchově a dvorem).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky obecní pozemky v k.ú. Blansko, zastavěné bytovými domy ve vlastnictví SBD Macocha a fyzických osob a na které je uplatněna restituční výzva. Záměry budou zveřejňovány postupně tak, jak budou Městu Blansko předkládány požadavky SBD Macocha, jako vlastníka bytových domů a fyzických osob, jako vlastníků bytových jednotek v bytových domech.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí v souladu s již dříve přijatým usnesením č. 19 z 41. zasedání městské rady s výpůjčkou obecních pozemků, zastavěných bytovými domy ve vlastnictví SBD Macocha a fyzických osob, na které byla uplatněna restituční výzva, na dobu určitou, do doby rozhodnutí příslušného orgánu ve věci restituce. Smlouvy o výpůjčce budou uzavírány následně po uplynutí 15ti denní lhůty zveřejnění záměru.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko z důvodu upřesnění předchozího usnesení zastupitelstva o odprodeji části pozemku za účelem výstavby garáže (pozemek vedle řadových garáží pod hřbitovem v Blansku ).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 57 zahrady o výměře 362 m2 v k.ú. Olešná za účelem výstavby RD, a to v souladu s již dříve přijatým usnesením č. 11 z 15. zasedání zastupitelstva města a v souladu se stanoviskem odboru INV (pozemek vedle komunikace z Olešné na Hořice, zaplocená zahrada).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc. č. 57 zahrady v k.ú. Olešná a ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/27/99/Ne ze dne 12. 5. 1999 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Zdeňkem Mlčochem, a to výpovědí ze strany pronajímatele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, pokud nebude dosaženo dohody obou smluvních stran o skončení nájmu pozemku parc. č. 57 v k.ú. Olešná ke dni podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 60
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1006/66 v k.ú. Blansko o výměře cca 1.600 m2 za účelem výstavby budovy haly s nevýrobními provozy (sklady) k podnikatelským účelům (pozemek na ulici Pražská v Blansku, proluka mezi autobusovým nádražím u a.s. Metra Blansko, parkovištěm a budovou prodejny nábytku Tusculum).

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1394/1 pastvina o výměře 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek u rodinného domu na ulici Rožmitálova 38 v Blansku, zastavěný přístavbou skladu nářadí).

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu (směny) části pozemku parc. č. 404/4 – ostatní plocha v k.ú. Blansko a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit směnu části pozemku parc. č. 404/6 ostatní plocha v k.ú. Blansko za ke směně zveřejněnou část pozemku parc. č. 404/4 ostatní plocha v k.ú. Blansko s tím, že podél západní části stávajícího pozemku parc. č. 404/4 ostatní plocha bude vytvořen pás pozemku, který bude spoluvlastnictvím Města Blansko a p. Langra a bude sloužit mimo jiné k zajištění přístupu a příjezdu k pozemku, jehož vlastníkem bude Město Blansko (pozemky v lokalitě nad cihelnou – Staré Blansko).


Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, případně pronajmout (týká se pozemků, které odprodat nelze) pozemky ve vlastnictví Města Blansko, které budou zastavěny stavbami okružní křižovatky silnic II/374 a III/37440 v Blansku (u bývalé pošty) v k.ú. Blansko a přeložkou státní silnice II/374 – I. etapa Blansko – Rájec v k.ú. Blansko, k.ú. Horní Lhota u Blanska a k.ú. Dolní Lhota, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací (pozemky na křižovatce ulic Smetanova, Rožmitálova, Svitavská a pozemky v "průmyslové zóně" v Blansku).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene Městem Blansko pro Jm kraj – Správa a údržba silnic Jm kraje spočívajícím ve strpění inženýrských sítí označených jako stavba
– SO 495 Přeložka signalizačního kabelu HZS v km 5,95 (parc. č. 1019/34),
SO 525 Přeložka plynovodu STL DN 200 v km 5,827 – 5,943 (parc. č. 1019/34),
SO 495 Přeložka signalizačního kabelu HZS v km 5,95 (parc. č. 1429/2),
SO 357 Přeložky vodovodů v Blansku (parc. č. 1671),
na pozemcích ve vlastnictví Města Blansko dotčených těmito sítěmi v k.ú. Blansko, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a doporučuje zastupitelstvu zřízení věcného břemene schválit.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 230 m2 v k.ú. Blansko, panu Jaroslavu Sloukovi, bytem Blansko, Okružní 3b, jako zástupci nájemníků domu Okružní 3a – c, a to na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vybudování hřiště a posezení u ohniště pro dům Okružní 3a – c, Blansko, za účelem jeho úklidu a údržby s tím, že se jedná stále o veřejnou plochu (část pozemku pod bytovým domem v Blansku, Okružní 3a-c).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 8 m2 v k.ú. Blansko panu Ing. Zdeňku Oujeskému, bytem Blansko, Salmova 15, a to na dobu určitou 5 let ode dne podpisu příslušné nájemní smlouvy, za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, tabákových výrobků a drobného zboží, za nájemné ve výši 17.000,- Kč/rok + míra inflace od roku 2003 (část pozemku – zpevněné plochy na rohu ulic Čelakovského – Dvorská).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plochy o výměře cca 25 m2 v k.ú. Blansko paní Silvii Zouharové, bytem Blansko, Okružní 3a, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění letního posezení k baru Aladin a jeho provozování, za nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok od 1. 1. 2003 + míra inflace od roku 2004 (část pozemku před vstupem do baru Aladin na ul. L. Janáčka).

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 452/3 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko panu Ivanu Holému, bytem Jedovnice, za účelem vytvoření uceleného pozemku před budovou na pozemku parc. č. 275/2 zastavěná plocha v k.ú. Blansko ve vlastnictví pana Holého a z důvodu zabezpečení ochrany této budovy oplocením, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za budovami nádraží ČD v Blansku).

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Blansko, jako nájemcem a Františkem a Marií Valáškovými, Lažánky 45, jako pronajímateli na pronájem pozemku parc. č. 343/10 – ostatní plocha v k.ú. Lažánky o výměře 165 m2 za nájemné 6,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou (chodník po levé straně komunikace v Lažánkách, ve směru z Blanska do Jedovnic).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. INV-NS/15/2001/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a panem Lubošem Sedlákem, bytem Jedovnice dne 15. 5. 2001, ve kterém budou provedeny změny na základě geometrického zaměření pozemku, a to v čísle pozemku, jeho výměře a úpravě celkového nájemného takto:
– pronájem pozemku parc. č. 343/11 ostatní plochy, ostatní komunikace v k.ú. Lažánky o výměře 376 m2 ve vlastnictví pana Luboše Sedláka, za nájemné 6,-- Kč/m2/rok, tedy 2.256,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 7. 2002 (pozemek v městské části Blansko-Lažánky, podél komunikace, který je zastavěný veřejným chodníkem).

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/92/94/Ko ze dne 20. 9. 1994 ve znění dodatků č. 1 a 2 dohodou smluvních stran, a to ke dni rozhodnutí rady v této věci, tj. ke dni 3. 9. 2002 s tím, že nájemné pro rok 2002 již nebude požadováno z důvodu neužívání pozemku (naproti budově VAS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/5/99/Ne ze dne 1. 6. 1999 mezi Městem Blansko a TJ Sokol Těchov-Obůrka dohodou ke dni 30. 9. 2002 s tím, že vypůjčitel předá do tohoto termínu pozemky řádně vyklizené, zejména s posečenou trávou, jinak mu bude uložena pokuta dle čl. V předmětné smlouvy (hřiště po levé straně komunikace z Těchova na Obůrku).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s uhrazením částky 7.876,- Kč Miloslavu Kalovi, bytem Blansko, Salmova 7, Blansko (vrácená kupní cena za odprodej pozemku parc. č.1715 – zast. plocha v k.ú. Blansko) za předpokladu, že všichni předchozí vlastníci tohoto pozemku budou souhlasit s tím, že částka – kupní cena bude vrácena M. Kalovi (pozemek pod garáží, lokalita řadových garáží na ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemků ve vlastnictví Města Blansko, které se nacházejí v "průmyslové zóně" v k.ú. Blansko a v k.ú. Horní Lhota a které jsou užívány Zerou Rájec, a.s., a to dohodou mezi Městem Blansko a Zerou Rájec, a.s.. Rada ukládá Ing. Královi projednat podmínky, termín a rozsah dohody o ukončení.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s tím, aby v soudním sporu mezi Městem Blansko a Moravostavem Brno, a.s. jako žalovaným nebyla žaloba měněna a aby byla požadována nadále částka za užívání části pozemku parc. č. 258/2 – ostatní plochy v k.ú. Blansko ve výši 50,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 76
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 281 – orná půda o výměře cca 90 m2 v k.ú. Horní Lhota, tj. části zastavěné komunikací a chodníkem, od vlastníků tohoto pozemku za cenu 170,- Kč/m2 (v blízkosti aut. zastávky v Horní Lhotě).

Usnesení č. 77
Rada ukládá odboru INV zaslat vlastníkům pozemků zapsaných na LV č. 3446 v k.ú. Blanko předběžný návrh kupní smlouvy na výkup pozemků zapsaných na tomto LV Městem Blansko v souladu s materiálem odboru INV k této záležitosti a v případě, že bude vlastníky pozemků akceptován, doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemků zapsaných na LV č. 3446 v k.ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků (v blízkosti prodejny Bios na ul. L. Janáčka).

Usnesení č. 78
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezplatný převod pozemku parc. č. 310/17 – zahrada v k.ú. Blansko do majetku města od vlastníka tohoto pozemku (při ul. Hořická).

Usnesení č. 79
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 1719 -ostatní plocha v k.ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 6.500,- Kč (před kotelnou na ul. Smetanova u bývalé pošty).

Usnesení č. 80
Rada souhlasí v souladu s usnesením č. 5 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 5. 12. 2000 s výkupem pozemků parc. č. 523/2 – orná půda, parc. č. 519/3 – ostatní plocha a parc. č. 215/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k.ú. Horní Lhota za cenu 386.365,- Kč od vlastníka těchto pozemků (v průmyslové zóně).

Usnesení č. 81
Rada projednala návrh na pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku p. č. 309, v k. ú. Těchov, vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 6), z ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD do ploch vyšší občanské vybavenosti a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 82
Rada projednala návrh na pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku p.č.1257/1 v k.ú. Blansko, vyznačeného v předložené situaci (příloha č.9), z ploch podnikatelských aktivit do ploch pro rekreační a zahrádkářské chaty a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 83
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků v k.ú. Dolní Lhota, vyznačených v předložené situaci (příloha č. 11), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 84
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku p.č. 1324/3 v k.ú. Blansko, vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 14), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 85
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků p.č. 1294 a 1295 v k.ú. Blansko, vyznačených v předložené situaci (příloha č. 17), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 86
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Klepačov, označených jako B17, B18 a D3.
Rada vzala na vědomí závěry uzavřené v Zprávě o projednání změn B17, B18 a D3 včetně skutečnosti, že v průběhu projednání nedošlo k uplatnění námitek.

Usnesení č. 87
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Souborného stanoviska Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Těchov a Lažánky u Blanska, označených jako T3 a L1.
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Konceptu změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako T3 a L1, uzavřené do Souborného stanoviska a souhlasí s vypořádáním námitek uplatněných v rámci projednání.

Usnesení č. 88
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Návrhů Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Těchov, Klepačov, Olešná u Blanska, Blansko a Horní Lhota u Blanska, označených jako T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, K6, O3, B16, H1, H2.
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko a souhlasí s vypořádáním námitek uplatněných v rámci tohoto projednání.

Usnesení č. 89
Rada projednala předložený návrh Vyhlášky o závazných částech ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu její vydání.

Usnesení č. 90
Rada projednala předložený Návrh regulačního plánu Blansko – Střed města a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.
Rada vzala na vědomí informaci o výsledcích projednání a souhlasí s vyřízením námitky a připomínek, obsažených ve Zprávě o projednání Návrhu regulačního plánu Blansko – Střed města.

Usnesení č. 91
Rada projednala předložený návrh Vyhlášky o závazné části RPn Blansko – Střed města a doporučuje zastupitelstvu její vydání.

Usnesení č. 92
Rada projednala záměr investora zástavby mezi Wanklovým náměstím a křižovatkou ulic Svitavská, Smetanova a Rožmitálova (budoucí okružní křižovatkou) s tím, že ukládá odboru INV projednat s investorem alternativní návrhy zástavby území.

Usnesení č. 93
Rada projednala žádosti o stanoviska města Blansko k vydání územních rozhodnutí na prodejny potravin v lokalitě bývalého Klubu METRA Blansko – prodejna potravin LIDL v lokalitě na ulici Svitavské – v místě bývalých uhelných skladů s tím, že s přihlédnutím k předmětným stanoviskům SÚ – ŽP Blansko, nesouhlasí s realizací těchto záměrů (v podobě, v jaké byly předloženy).

Usnesení č. 94
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem ze dne 2. 7. 1998.

Usnesení č. 95
Rada bere na vědomí informace o průběhu reformy veřejné správy.

Usnesení č. 96
Rada schvaluje předložený návrh změn v Organizační struktuře MěÚ Blansko, platné od 1. 1. 2003.

Usnesení č. 97
Rada bere na vědomí výpověď z pracovního poměru Ing. Jana Pořízka, vedoucího odboru
SÚ – ŽP.

Usnesení č. 98
Rada jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. g) zákona o obcích Ing. Petra Riznera do funkce vedoucího odboru stavební úřad a životní prostředí (od 1. 1. 2003 název odboru odbor stavební úřad) s účinností k 1. 10. 2002.

Usnesení č. 99
Rada jmenuje s účinností od 1. 1. 2003 v souvislosti s přechodem agend z Okresního úřadu Blansko na Městský úřad Blansko v rámci reformy veřejné správy:
do funkce vedoucího odboru životního prostředí JUDr. RNDr. Jaroslava Chybu, DrSc.
do funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka Mgr. Jiřího Kučeru
do funkce vedoucího odboru státní sociální podpory JUDr. Evu Ševčíkovou

Usnesení č. 100
Rada potvrzuje platnost jmenování Mgr. Hany Součkové od 1. 1. 2003 pro funkci vedoucí odboru hospodářské správy. Odbor hospodářské správy vzniká k 1. 1. 2003 vyčleněním ze stávajícího odboru vnitřních věcí.

Usnesení č. 101
Rada bere na vědomí poděkování starosty obce Crhov Ing. Miloše Bočka občanům města Blanska za poskytnutou humanitární pomoc.