Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 77 ze dne 23.09.2002

Usnesení č. 1

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada ruší usnesení č. 9 ze 76. zasedání Rady města Blansko konaného dne 3. 9. 2002.

Usnesení č. 3
Rada nařizuje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na základě ustanovení § 28, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mimořádný odvod finančních prostředků ve výši 3.754.331,- Kč z fondu oběžných prostředků fondu do rozpočtu zřizovatele. Odvod souvisí s pravidly o hospodaření při rekonstrukci oddělení rehabilitace, kdy investorem investiční akce je Okresní úřad Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. až 1./14. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. 2./1. a 2./4.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje odpis pohledávky nezvěstného pana Ivo Čadílka.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje zajištění rekonstrukce a opravy místních komunikací včetně rekonstrukce parku nám. Svobody směnkami na 3., 4. a 5. splátku. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje po úpravách vnitřní předpis pro poskytování příspěvků z rozpočtu města.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s užitím částky 55.150,20 Kč z investičního fondu KSMB na opravu armatur, montáž úpravny vody a malířské práce na opravy v budově Galerie města Blanska a Městského klubu důchodců.

Usnesení č. 10
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
odvolává
paní Mgr. Miroslavu Burgetovou z funkce ředitelky ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87,
paní Dagmar Kalovou z funkce ředitelky 1. MŠ Blansko, Údolní 2,
paní Evu Němcovou z funkce ředitelky 3. MŠ Blansko, Rodkovského 2b,
paní Jarmilu Jalovou z funkce ředitelky 5. MŠ Blansko, Těchov 124,
paní Alenku Greplovou z funkce ředitelky 7. MŠ Blansko, Rodkovského 2a,
paní Hanu Baršovou z funkce ředitelky 8. MŠ Blansko, Dvorská 30,
paní PaedDr. Jitku Weinhöferovou z funkce ředitelky 9. MŠ Blansko, Divišova 2a,
paní Miloslavu Charvátovou z funkce ředitelky 11. MŠ Blansko, Údolní 8,
paní Evu Bradáčovou z funkce ředitelky 12. MŠ Blansko, Dolní Lhota 77,
paní Martu Flekovou z funkce ředitelky 13. MŠ Blansko, Horní Lhota 66,
paní Marii Kozárovou z funkce ředitelky 14. MŠ Blansko, Dvorská 96
s účinností k 31.12. 2002.

Usnesení č. 11
Rada vypisuje konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87,
Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
Mateřská škola Blansko, Těchov 124.
k 1.1. 2003.

Usnesení č. 12
Rada pověřuje starostu požádat Českou školní inspekci, Krajský úřad Jihomoravského kraje o navržení svého zástupce za člena konkurzní komise, dále požádat ředitele ZŠ o vyslovení souhlasu se jmenováním za členy konkurzní komise jako odborníky v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení, dále požádat ZŠ a MŠ o navržení zástupce pedagogických pracovníků do konkurzní komise.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje částí pozemků parc. č. 155 ostatní plochy, parc. č. 300 trvalý travní porost a parc. č. 301 orná půda, vše v k.ú. Hořice vše o výměře cca 120 m2 za účelem výstavby budovy technického zázemí lyžařského areálu na Hořicích.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SLUŽ-ŽP-1/97Re, která byla uzavřena dne 19.5.1997 mezi Městem Blansko a p. Miroslavem Jelínkem, Obůrka, na nájem části pozemku parc. č. 270/3 (dle PK) v k.ú. Těchov, a to dle článku VII. odrážky třetí nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 31.8.2002 (pozemek na konci městské části Blansko-Obůrka, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy z Obůrky k hotelu Panorama a Zahradnímu městu).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 270/3 (dle PK) v k.ú. Těchov za účelem umístění reklamní tabule – upoutávka na restauraci v městské části Blansko-Obůrka (pozemek na konci městské části Blansko-Obůrka, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy z Obůrky k hotelu Panorama a Zahradnímu městu).

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy čís. INV-NS/30/2001/Ko ze strany nájemce paní Silvy Mrázkové s tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31.12.2002, která byla uzavřena dne 20.12.2001 mezi Městem Blansko a paní Silvou Mrázkovou, bytem Blansko na nájem pozemku parc. č. 183/7 v k.ú. Blansko o výměře 113 m2, a to dle článku III. odstavce 2. a 3. nájemní smlouvy (pozemek – oplocená zahrádka v lokalitě Staré Blansko, za rodinným domkem na ulici Komenského č. 26 v Blansku s přístupem prolukou mezi zahradami).
Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 183/7 zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům od 1.1.2003 (pozemek – oplocená zahrádka v lokalitě Staré Blansko, za rodinným domkem na ulici Komenského č. 26 v Blansku s přístupem prolukou mezi zahradami).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 826/3 lesní pozemek o výměře cca 600 m2 v k.ú. Blansko pro Ekobenna spol. s r.o. Kotvrdovice, IČO: 46967311 na dobu určitou do 30.9.2002 za účelem dočasného uskladnění vytěženého dříví (lokalita Horní Palava, pod Lovětínem).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí za předpokladu respektování připomínek oddělení PRAV a předkládá zastupitelstvu k odsouhlasení zřízení zástavního práva k části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda v k.ú. Blansko ve prospěch zástavního věřitele, tj. ČSTV za účelem poskytnutí státní dotace na výstavbu baseballového areálu v Blansku na části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/48/99/Ko, která byla uzavřena dne 4. 8. 1999 mezi Městem Blansko a Ladislavem Kostelanem a Bohumilou Kostelanovou, oba bytem Brno, na nájem částí pozemků parc. č. 221/4 (dle PK), parc. č. 268/5 (dle PK) a parc. č. 221/5 (dle PK) o výměře 400 m2 v k.ú. Olešná, a to dle článku III., odstavce 2. nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2002 (pozemky nad železniční tratí ČD Blansko-Brno, u Hradského tunelu).

Usnesení č. 21
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1015/8 o výměře 324 m2, parc. č. 1015/8 (dle PK) o výměře 33 m2 a části parc. č. 1015/9 o výměře 16 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 2122/1 -zastavěná plocha o výměře 393 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku a pověřit radu města realizací výkupu tohoto pozemku za podmínek, které budou dohodnuty.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí a nedoporučuje projednat v zastupitelstvu zřízení věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 42 ostatní plochy, parc. č. 439 ostatní plochy, parc. č. 437 ostatní plochy v k.ú. Horní Lhota na základě žádosti Oskara a Marie Javorských, bytem Brno, které by spočívalo ve strpění přístupové cesty po předmětných pozemcích, a to z důvodu, že přístupu k zahrádkářské a chatové lokalitě po obecních pozemcích nic nebrání (pozemky v v městské části Blansko-Horní Lhota, za nemovitostí č. p. 44 v k.ú. Horní Lhota).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Simony Musilové, bytem Salmova 2, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situace jiným způsobem.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Olgy Urbanové, bytem Podlesí 3, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situace jiným způsobem.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Simony Waškové, trvale bytem Dvorská 46, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti o byt.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Aranky Balažovičové, trvale bytem 9. května 26, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu pronájmu bytu v DPS.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Kamila Nečase, bytem 9. května 16, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situace jiným způsobem.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Lenky Petlachové, bytem Šošůvka 41 z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situace jiným způsobem.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Boženy Nečasové, Podlesí 13, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti o byt.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Martina Sigla, trvale bytem Dvorská 84, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení své bytové situaci jiným způsobem.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu paní Miluše Jarůškové, Údolní 19, Blansko za uvolněný byt č. 16 v domě 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pořízením bytu pro občany se statutem uprchlíka v domě Zborovce 66, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1.10.2002 do 31.12.2002.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitostí, a to budovy na ul. Luční 10, č. p. 399 na pozemku p. č. 407 – zast. plocha o výměře 266 m2, pozemku p. č. 407 – zast. plocha o výměře 266 m2 a pozemku p. č. 275/11 – zahrada o výměře 334 m2 vše v k.ú. Blansko za účelem provozování noclehárny za podmínek uvedených v podrobných zadávacích podmínkách a schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na výběr provozovatele noclehárny a na pronájem nemovitostí.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor umístěných za průchodem do zámeckého parku vedle keramické dílny pro Martina Krikla, Blansko, IČO: 478 79 840 a Veroniku Kriklovou, Blansko za účelem zřízení a provozování počítačového centra pro mládež a zámecké restaurace za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce tepla s Muzeem Blansko týkající se dodávky tepla do nebytových prostor umístěných za průchodem do zámeckého parku vedle keramické dílny.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí s pronájmem objektu KD Klepačov č. p. 84 na pozemku p. č. 4 – zast. pl. v k.ú. Klepačov panu Igoru Hrabovi, a to z důvodu nedoložení oprávnění k podnikání a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí poděkování Městského obvodu Plzeň 1 Statutárního města Plzeň a Městské knihovny v Praze za příspěvek Města Blansko na odstraňování následků povodní.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.