Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 78 ze dne 21.10.2002

Usnesení č. 1

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 90 – Nákup van pro rekonstruované prostory rehabilitace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 40 – Výměna aktivních prvků počítačové sítě pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investičních položek č. 91 – Nákup mamografického přístroje a č. 92 – Nákup vyvolávacího automatu pro oddělení RDG Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí revolvingového úvěru.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada ukládá řediteli nemocnice předložit písemné záměry nemocnice v oblasti chirurgické ambulance na příští jednání rady.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích a přijatých opatřeních kontrolní činnosti Kontrolního oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 639/19 ostatní plochy o výměře cca 65 m2 v k.ú. Blansko, za účelem parkování 3 firemních vozů výrobny lahůdek a ukládá odboru INV sdělit žadateli stanovisko k případnému odprodeji předmětné části pozemku dle vyjádření SÚ k této žádosti.

Usnesení č. 9
Rada ukládá odboru INV předložit radě návrh majetkoprávního vypořádání pozemků dle žádosti společnosti Elastra spol. s r.o. až po schválení změny územního plánu v této lokalitě, případně i dříve pokud při projednávání této změny bude zřejmé, že její pořízení je reálné (především kladné stanovisko v rámci projednání od SÚS JMK).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí
a) se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc.č. 887/1 trvalý travní porost o výměře 874 m2, parc.č. 886/6 ostatní plochy o výměře 365 m2, parc.č. 886/7 zahrady o výměře 812 m2, parc.č. 886/8 ostatní plochy o výměře 1291 m2 a parc.č. 886/9 ostatní plochy o výměře 910 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem výstavby řadových patrových garáží, v rozsahu dle schváleného ÚP.
b) se zveřejněním záměru odprodat uvedené pozemky, ale jen zastavěné garážemi, a to po kolaudaci těchto garáží a jejich geometrickém zaměření (lokalita pod ulicí Okružní, v oblasti vedle stávajících řadových garáží na ul. Krajní v Blansku), v rozsahu dle schváleného ÚP.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 434/1 ostatní plochy o výměře cca 25 m2 v k.ú. Lažánky za účelem výstavby garáže (pozemek v lokalitě "Márovky" v městské části Blansko-Lažánky, za stávající řadou pěti garáží).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1405/1 ostatní plochy o výměře max. 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění reklamního poutače restaurace U Golema o ploše cca 2 m2 panu Bohuslavu Jedinákovi, Lažánky 37, Blansko, na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1.200,- Kč/rok + míra inflace od roku 2003 (část pozemku na ul. Svitavská, před budovou čp. 1111 v Blansku, Svitavská 28).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 270/3 (dle PK) v k.ú. Těchov panu Jiřímu Osičkovi, bytem Obůrka za účelem umístění reklamní tabule – upoutávka na restauraci v městské části Blansko-Obůrka, za nájemné 4.003,- Kč/rok, zvyšované každoročně o míru inflace (pozemek na konci městské části Blansko – Obůrka, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy z Obůrky k hotelu Panorama a Zahradnímu městu).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv mezi Městem Blansko a vlastníky pozemků parc. č. 4056/2-zast. plocha, parc. č. 700 (dle PK), parc. č. 704 (dle PK), parc. č. 688 (dle PK), parc. č. 687 (dle PK), parc. č. 690/1 (dle PK), parc. č. 700/3-ost. plocha, parc. č. 700/4-ost. plocha, parc. č. 4056/3-zast. plocha a parc. č. 701 (dle PK), vše v k.ú. Blansko (jedná se o celé pozemky, u pozemku parc. č. 690/1 (dle PK) se jedná o část o výměře 8 m2) na dobu určitou, tj.do doby uzavření kupních smluv na odprodej těchto pozemků Městu Blansko za nájemné 5,- Kč/m2 včetně platby za bezdůvodné obohacení od 1.2.2001 do 31.12.2001 ve výši 5,- Kč/m2.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 998/15-ostatní plocha o výměře 295 m2 a parc. č. 998/2-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 240 m2, oba v k.ú.Blansko Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno na dobu neurčitou za nájemné 7,- Kč/m2 za účelem realizace stavby "Přeložka státní silnice II/374-I.etapa Blansko-Rájec".

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s rozšířením účelu výpůjčky v čl. II, odst. 2 smlouvy o výpůjčce číslo SMM-Výp/29/98/Ne ze dne 20.7.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2000, a to o souhlas Města Blansko s umisťováním reklam na předmětu výpůjčky. V souladu s rozšířením účelu výpůjčky budou upravena i ujednání čl. IV citované smlouvy – Práva a povinnosti smluvních stran. Rada zároveň bere na vědomí změnu názvu vypůjčitele – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO: 70884099 (lokalita pozemků v areálu HZS při ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/22/2000/Ko, která byla uzavřena mezi panem Markem Studnařem a Lubošem Klimešem, oba bytem Blansko a Městem Blansko dne 31.8.2000, a to dle článku III., odstavce 2. nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 30.9.2002, tedy se skončením nájmu pozemku parc.č. 3643 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 252 m2 a části pozemku parc. č. 639/19 ostatní plochy o výměře 100 m2, oba v k.ú. Blansko a s vrácením poměrné části nájemného za období od 1.10.2002 do 31.12.2002 (pozemek pod dočasnou stavbou restaurace na ulici Jasanová 1 v Blansku, v lokalitě Písečná a před restaurací, kde se nacházela letní zahrádka).

Usnesení č. 18
Rada doporučuje Zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 5 ze 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 5.12.2000 tak, že maximální cena vykupovaných pozemků bude činit 240,- Kč/m2.

Usnesení č. 19
Rada projednala návrh na pořízení změny schváleného územního plánu, spočívající ve zrušení přeložky silnice č. II/379 a potvrzení stávající trasy v této lokalitě a dále převedení vyznačené plochy (příloha č.2) do vyšší občanské vybavenosti a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 20
Rada projednala návrh na pořízení změny schváleného územního plánu, spočívající v převedení vyznačené plochy v k.ú. Dolní Lhota (příloha č.6) z ploch neurbanizovaných do ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu RD – B1 a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 21
Rada projednala návrh na pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení vyznačené plochy pozemku parc.č. 251/1 v k.ú. Olešná (příloha č. 9) z ploch neurbanizovaných do ploch určených pro malé zemědělské rodinné farmy a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 22
Rada ruší usnesení č. 75 ze 76. zasedání rady města ze dne 3.9.2002 a souhlasí s uzavřením dohody mimosoudního smíru, podle nichž MORAVOSTAV Brno a. s. uhradí za užívání části pozemku p. č. 258/2 ost. Plochy v k.ú. Blansko nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok, bez úroků z prodlení.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje po zapracování připomínek odboru PRAV smlouvu mezi Městem Blansko a společností SRAM, s.r.o, se sídlem Venclíkova 3, Ostrava, o spolupráci při výrobě a zajištění televizního vysílání programového kanálu INFO v Blansku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem tělocvičny ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87, panu Vlastimilu Skotákovi na sportovní trénink, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 25
Rada ukládá ředitelce knihovny v rámci revize knižních fondů ukončit dohledání nezvěstných a zapůjčených knih do 28.2. 2003 a předložit radě po tomto datu návrh na odepsání ztraceného knihovního fondu.

Usnesení č. 26
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění schvaluje složení konkurzních komisí na funkce ředitelů příspěvkových organizací Základní školy Blansko, Dolní Lhota a mateřských škol v Blansku dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy účastníků na rehabilitačně výchovný pobyt v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2002 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na úhradu dopravy na rekondičně výchovný pobyt v Luhačovicích pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Aleně Štrajtové, a to o dva roky.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. Května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Haně Novotné, a to o dva roky.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje přijetí paní Jeny Hruškové, nar. 1933, bytem Holešín 15 do Městského penzionu Blansko.
Rada schvaluje jako náhradníka na přijetí do Městského penzionu Blansko pana Karla Truhláře, nar. 1918, bytem Plotní 15, Adamov.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu dohodou ke dni předání bytu správci bytového fondu, a to v případě stěhování nájemců z bytů v majetku města do domova důchodců.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí OS Písečná o výměře 152 m2na dobu neurčitou žadatelům v pořadí:
1. Zdeněk Kunc, Sedlčany, IČO: 431 27 339, za účelem rozšíření prodejny nábytku, a to vybudování a provozování kuchyňského studia, za nájemné ve výši 267,- Kč/m2rok
2. Dušan Volf, Blansko, IČO: 665 53 830, za účelem výdeje a možnosti konzumace hotových dovezených obědů, prodeje obědů a občerstvení za nájemné ve výši 200,- Kč/m2rok.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – cukrárny o výměře 55 m2 v 1. NP budovy Městského penzionu paní Filoušové, Blansko, IČO: 670 44 981 na dobu neurčitou, za účelem provozování cukrárny za nájemné ve výši 250,- Kč/m2rok.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 22 o výměře 7 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, na dobu neurčitou v pořadí:
1. WAG, s.r.o., Bezručova 3, Blansko, IČO: 26268353, za nájemné ve výši 650,-Kč/m2rok
2. Karásek Dušan, nám. Svobody 6, Blansko, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2rok.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem objektu KD Klepačov č. p. 84 na pozemku p. č. 4-zast.pl. v k.ú. Klepačov panu Pavlu Motyčkovi, Blansko na dobu neurčitou za účelem provozování restaurace a společenských a kulturních akcí za nájemné ve výši 45.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu restaurace a vinárny Sýpka č. p. 78 na pozemku pč. 58/2-zast. plocha nádvoří o výměře 291 m2.

Usnesení č. 38
Rada trvá na podmínkách výběrového řízení na pronájem rozestavěné nemovitosti na ul. L. Daňka.

Usnesení č. 39
Rada po zapracování připomínek nájemce (mimo změny na dobu určitou 10 let) souhlasí s návrhem nájemní smlouvy na pronájem rozestavěné nemovitosti na ul. L. Daňka s firmou V.K.HOBLmont, s.r.o., Brno-Slatina.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 78/99/Ku na pronájem kanceláří ve výškové budově a smlouvy č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu na ul. Mlýnská s Český statistickým úřadem, a to do 31. 12. 2003.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s opětovným zveřejněním záměru na pronájem nemovitostí, a to budovy na ul. Luční 10, č. p. 399 na pozemku p. č. 407-zast. plocha o výměře 266 m2 pozemku p. č. 407-zast. plocha o výměře 266 m2 a pozemku p. č. 275/11-zahrada o výměře 334 m2 vše v k.ú. Blansko za účelem provozování noclehárny za podmínek uvedených v upravených podrobných zadávacích podmínkách a schvaluje tyto upravené podrobné zadávací podmínky výběrového řízení na provozovatele noclehárny a na pronájem nemovitostí.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění zařízení na střeše objektu RD Zahradní 4 se Zdravotnickou záchrannou službou Blansko dle podmínek stanovených v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s přechodem smluvní strany ve smlouvě č. 63/99/Pe, a to z pí. Matyášové Marie, bytem Palackého 27, Blansko na p. Miroslava Matyáše, bytem Palackého 27, Blansko z důvodu přechodu vlastnických práv.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje po úpravách Plán zimní údržby.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje změnu krytí části mzdových prostředků ve výši 10 tis. Kč, a to povýšenými výnosy muzea ve výši 10 tis. Kč. Tímto se upravují závazné ukazatele Muzea Blansko pro rok 2002.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Zborovce 66 b. j., družstvo zástavním právem k pozemku p. č. 885/1 k.ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Zborovce 66 b. j., družstvo zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Zborovce 66 b. j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Rada souhlasí se zajištěním úvěru Bytového družstva Zborovce 66, družstvo, IČO 26292645, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Rada ukládá odboru FIN předložit tento materiál k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje nákup světelných zdrojů pro Kulturní středisko města Blanska v ceně 104.740,- Kč z investičního fondu organizace.

Usnesení č. 48
Rada jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. g) zákona o obcích Ing. Radka Gajdošíka do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko s účinností k 2.1.2003.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh Organizačního řádu Městského úřadu Blansko s účinností od 1.1.2003.