Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 11.03.2003

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí p. Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí p. Roberta Konečného.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rezignaci p. MUDr. Zdeňka Jakubce na funkci předsedy Komise sportovní z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení č. 4
Rada odvolává p. Mgr. Miroslava Starého z funkce předsedy Komise Rada zdravého města a jmenuje do této funkce pí MUDr. Ilonu Rybářovou.

Usnesení č. 5
Rada jmenuje do funkce předsedy Komise sportovní p. Mgr. Miroslava Starého.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rezignaci pí Aleny Čermákové na funkci členky Komise pro občanské záležitosti z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu města jmenovat p. Ing. Karla Rittera za člena Finančního výboru. Rada ukládá tajemníkovi předložit tento návrh zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Davida Varnera na funkci člena Komise pro zahraniční styky z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému MěÚ Blansko za rok 2002 a ukládá kontrolnímu oddělení předložit uvedený materiál k projednání v Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje "Plán veřejnosprávní kontroly na rok 2003", jehož realizaci zajišťuje Kontrolní oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2002. Hospodářský výsledek za r. 2002 bude použit na úhradu ztrát z minulého období.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 98 – "Rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Blansko".

Usnesení č. 13
Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 99 – "Nákup Škoda – SUPERB".

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Kulturního střediska města Blanska, Městské knihovny Blansko a Muzea Blansko za rok 2002 a plány činnosti na rok 2003.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti č. p. 2362 na pozemku parc. č. 229/2, (restaurace Dělnický dům) se zastavěným pozemkem parc. č. 229/2 o výměře 460 m2 v k.ú. Blansko, minimálně za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů s převodem spojených.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se spolupartnerstvím města Blanska na Půlmaratonu Moravským krasem, pořádaném ASK Blansko.
Rada souhlasí s užitím nám. Republiky dne 14.6.2003 pro ASK Blansko na pořádání Půlmaratonu Moravským krasem.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na nám. Republiky dne 14.6. 2003 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s umístěním znaku města Blanska v propozicích Půlmaratonu Moravským krasem.
Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s organizačním výborem Půlmaratonu Moravským krasem při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá komisi pro zahraniční styky zabezpečit pozvání sportovců z partnerských měst a projednat příspěvek na částečnou úhradu jejich pobytu.
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem Půlmaratonu Moravským krasem při zajištění sportovně-kulturního programu.
Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na Půlmaraton Moravským krasem 2003.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s odprodejem movitého majetku – plynového hořáku ze zrušené školní kotelny na ZŠ Erbenova. Fakturu za prodej vystaví odbor FIN.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. tříd základních škol.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plochy o výměře cca 60 m2 v k.ú. Blansko (část pozemku, která je zaplocena) Českému Telecomu a.s., Praha 3, Olšanská 5, za účelem užívání jako součást areálu Českého Telecomu, a.s. v Blansku, při ulici Smetanova a za účelem přístupu a příjezdu do tohoto areálu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 30,-- Kč/m2/rok + míra inflace od roku 2004 (část pozemku při ulici Smetanova v Blansku, která je zaplocena v areálu Českého Telecomu).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s jednorázovou úhradou částky 5.055,- Kč Lesům města Brna, spol s r.o., Kuřim, Křížkovského 247 jako náhradou škody na lesním pozemku a porostu v souvislosti s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 143 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, resp. pozemku parc. č. 322/3 – ostatní plocha v k.ú. Hořice u Blanska z pozemků určených k plnění funkcí lesa (pozemek, na kterém se nachází hřiště v Hořicích).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě SLUŽ-ŽP-5/96/Re ze dne 1.10.1994 mezi Městem Blansko a společností Prima Blansko s.r.o., IČO: 60749920, se sídlem Vodní 9, Blansko, ve kterém bude změněna splatnost nájemného od roku 2003 v poměrných měsíčních splátkách ročního nájemného, a to vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (nájem pozemků v k.ú. Blansko, ulice Masarykova, svah na příjezdu do Blanska od Brna k provozování reklamních tabulí).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí na základě změn údajů katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Blansku uzavřít dodatky ke smlouvám s paní Františkou Němcovou, Blansko a s paní Miladou Mikuláškovou, Blansko, ve kterých budou nově označena parcelní čísla pozemků parc. č. 901/65 o výměře 202 m2 a parc. č. 901/64 o výměře 112 m2, oba v k.ú. Blansko včetně upravení nájemného vzhledem ke snížení výměry u pozemku parc. č. 901/65 (prudce svažité pozemky v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce zaplocené k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob).

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 191 – zastavěná plocha v k.ú. Lažánky u Blanka o výměře cca 440 m2 za cenu dle znaleckého posudku platnou v roce 1991 (pozemek v okolí prodejny Jednoty v Lažánkách).

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 679/52 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře 51 m2 (pozemek na ul. 9. května).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1019/3 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře do 1 m2 za účelem umístění informační tabule pevně spojené se zemí o velikosti 0,5 m2, upozorňující na provozovnu pneuservis, a to paní Marii Novotné, bytem Blansko, Příkrá 3, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1.200,--Kč/rok + míra inflace od r. 2004 (část pozemku po pravé straně komunikace ul. Poříčí směrem ke Kauflandu, v travnaté ploše, naproti budově VAS, a.s. ).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 270/3 (dle PK) v k.ú. Těchov (část pozemku parc. č. 319/8 (KN) ostatní plocha v k.ú. Těchov) Hotelu Panorama a.s., IČO: 46992324, se sídlem Těchov 168, Blansko, za účelem užívání k umístění nepřenosného reklamního zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1.200,-- Kč/m2 /rok + míra inflace od roku 2004 (pozemek na konci městské části Blansko – Obůrka, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy z Obůrky do lokality Češkovice).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 346/6 ostatní plochy a dát do výpůjčky pozemky parc. č. 346/4 lesní pozemek, parc. č. 346/7 ostatní plochy a pozemek parc. č. 563/8 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování paintballového hřiště, za účelem úklidu a údržby pozemků, za účelem zabezpečení areálu hřiště natažením sítí (pozemky v bývalém lomu na Starém Blansku a v jeho okolí).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření soukromého pozemku parc. č. 764/11 zahrady v k.ú. Blansko (část pozemku za rodinným domem a garáží na ulici Větrné v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře cca 44 m2 v k.ú. Hořice (pás pozemku podél místní komunikace před RD č. p. 10 v Hořicích).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře cca 44 m2 v k.ú. Hořice za účelem užívání jako přístup a příjezd k RD č. p. 10 v Hořicích a za účelem úklidu a údržby předmětu výpůjčky např. sečením trávy, případně výsadbou okrasné zeleně (pás pozemku podél místní komunikace před RD č. p. 10 v Hořicích).

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí s návrhem dohody o narovnání s Mgr. Pavlem Kočkou, podle které by město uhradilo 2.548.800,- Kč Mgr. Pavlu Kočkovi a nedoporučuje její projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 10 v domě Údolní 15, Blansko, s paní Dagmar Krištofovou dohodou, a to ke dni 31.3.2003.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Zdeňku Chlupovou, nyní bytem Sladkovského 2b, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada ukládá odboru SOC projednat s žadatelkou možnost přidělení sociálního bydlení.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Petru Ondrovou, trvale bytem Jasanová 10, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s přidělením bytu na ulici 9. května 24, Blansko (po panu Vybíhalovi) mimo pořadí pro paní Marii Pořízkovou a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu pana Viktora Tynkla, Salmova 19, Blansko, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o pronájem bytu.
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu pana Jana Himmera, Sv. Čecha 11, Blansko, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o pronájem bytu.
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu paní Kateřiny Zukalové – Ševčíkové, Rudice 57, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o pronájem bytu.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o pronájem bytu paní Dagmar Juríkové, Kamnářská 11, Blansko, a to z důvodu, že paní Juríková přestala splňovat podmínky pro zařazení do pořadí.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájmu smlouvy č. 2002-KOM-S133/Pe na pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 22 o výměře 7 m2 na ul. Mlýnská, Blansko – s firmou WAG, s.r.o., Bezručova 3, Blansko dohodou ke dni 30.3.2003.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 22 o výměře 7 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko na dobu neurčitou pro žadatele v tomto pořadí: 1. Šenkýř Jiří, Divišova 5, Blansko, za cenu 715,- Kč/m2/rok
2. Karásek Dušan, nám. Svobody 6, Blansko, za cenu 500,- Kč/m2/rok

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. NP bývalé ZŠ Klepačov o celkové výměře 135m2 firmě MEGAStav cz, s.r.o. Dornych 47/54, 656 16,Brno, IČO: 262 90 855 za účelem zřízení míchárny ekologických fasádních barev a fasádních omítek, za nájem ve výši 216,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 708 o výměře 19,60 m2 + 7,29 m2 ostatní plocha v 7. patře výškové budovy, Blansko, Smetanova 3, pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, B. Němcové 1a, 678 01 Blansko za 1,- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s vyřazením žádosti fi. HYDROART, s.r.o., Na Lukách 2, Blansko, IČO 25586475, na pronájem sklepních prostor v objektu Sadová 2, Blansko, z důvodu nedoložení požadovaných dokumentů.

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí s pronájmem sklepních prostor v objektu Sadová 2, Blansko, p. Vladimíru Řehůřkovi, Těchov 118, Blansko, IČO 47879513.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s rozšířením účelu nájmu sl. Magdaleně Hejčové, Masarykova 6, Blansko, IČO: 62133233, v obchodním středisku Písečná o provozování solária.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o výpůjčce velkokapacitních kontejnerů mezi městem Blansko a Technickými službami Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje předložené smlouvy mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Blansko, a to Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a Smlouvu o výpůjčce movitých věcí.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka