Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 11 ze dne 25.03.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2003.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke "Smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci".

Usnesení č. 3
Rada schvaluje předloženou Směrnici č. 1/2003 – "Kontrolní systém".

Usnesení č. 4
Rada revokuje usnesení č. 9 z 10. zasedání Rady města Blansko ze dne 11. 3. 2003.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému MěÚ Blansko za rok 2002.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí k rekonstrukci, a to dvoupodlažního bytového domu č. p. 139 o 6 bytových jednotkách 2+1 na ul. Komenského 16, Blansko, na části pozemku p. č. 148 a části pozemku p. č. 148 v k. ú. Blansko dle materiálu odboru KOM za cenu minimálně 2,5 mil. Kč a dalších nákladů s prodejem nemovitosti spojených.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvě č. 2002-KOM-S110/Pe z pana Musila, Blansko, na PIZZAZZ s.r.o, se sídlem ul. Ludvíka Daňka 2371/5, v níž je jedním ze 3 jednatelů s podmínkou, že v případě, že společnost PIZZAZZ s.r.o. nedodá do 3 měsíců od podpisu dodatku týkajícího se změny smluvní strany nový výpis z OR, pozbývá tento dodatek platnosti.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – 2 kanceláří v I. nadzemním podlaží v zadním křídle budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, a to kanceláře č. 82 o výměře 9,90 m2 a č. 83 o výměře 12 m2 Hospodářské komoře okresu Blansko, Vodní 9, Blansko, zast. Josefem Vrbou, IČO: 49435175 na dobu neurčitou za účelem zřízení a provozování informačního místa pro podnikatele za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že náklady na služby spojené s užíváním kanceláří budou nájemcem hrazeny.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 110 o výměře 17,64 m2 (+ ostatní 6,81 m2) ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, Ing. J. Vágnerovi, Habrůvka, IČO: 41556968, na dobu neurčitou za účelem poskytování finančních a pojišťovacích služeb za nájemné ve výši 1.683,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 11
Rada odstupuje od pronájmu restaurace a vinárny Sýpka č. p. 78 prvnímu žadateli v pořadí, AZK Group, a.s., pokud nedojde k podpisu nájemní smlouvy žadatelem do 4. 4. 2003.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 998/15 – ostatní plocha o výměře cca 295 m2 a parc. č. 998/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 240 m2, oba v k.ú. Blansko, které budou zastavěny stavbou přeložky silnice II/374 – I. etapa Blansko-Rájec Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno na dobu neurčitou za účelem realizace stavby "Přeložka silnice II/374 – I. etapa Blansko-Rájec".

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 72 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr (dle PK) o výměře cca 135 m2 v k.ú. Těchov za účelem zřízení zahrady s tím, že k odprodeji pozemku dojde pouze v případě, kdy bude ve schváleném návrhu Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, označené T3, zahrnut do ploch S2 – rekreační výstavba (v blízkosti zahrádkářské a chatové lokality v městské části Blansko – Obůrka, za rybníčkem).

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plochy o výměře cca 6 m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování a užívání letního posezení – předzahrádky před rychlým občerstvením v budově nám. Svobody 16, Blansko (pás pozemku – chodníku o šířce 2 m a délce 3 m podél budovy na nám. Svobody 16 v Blansku – před rychlým občerstvením).

Usnesení č. 15
Rada schvaluje opravu textu v usnesení č. 29 z 10. zasedání rady města ze dne 11. 3. 2003 tak, že místo textu "Rada nesouhlasí s odprodejem části pozemku" patří text "Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku" s tím, že ostatní text zůstává nezměněn.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, kterou bude prověřena možnost a celkový rozsah ploch vhodných k zalesnění na k.ú. Dolní Lhota a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 17
Rada na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži (Průmyslová zóna Blansko-Vojánky, technické vybavení území) schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s uchazečem, D. I. S., spol. s r. o., Jelínkova 14, 616 00 Brno.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici pro veřejné zakázky dle předloženého materiálu odboru INV.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se změnou územního rozhodnutí v souladu s předloženým nově upraveným investičním záměrem firmy KOREKT – INVEST, spol. s r. o.

Usnesení č. 20
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit zastupitelstvu města návrh na změnu vyhlášky č. 2/2000, o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku, ve smyslu předloženého řešení uvedeného pod bodem b).

Usnesení č. 21
Rada schvaluje novou výši vstupného do expozic Muzea Blansko dle předloženého návrhu s platností od 1. 5. 2003.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje udělení výjimky z městské vyhlášky č. 2/2001, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku, na taneční večery s živou hudbou na letní terase u pizzerie hotelu Macocha do 24.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pořádáním sportovní akce RC radioklubu Blansko – 12-ti hodinového závodu rádiem řízených modelů automobilů O pohár města Blanska, konaným dne 19. 7. 2003 od 12.00 do 01.30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje navýšení úvazku u Muzea Blansko o 0,5 úvazku a neschvaluje navýšení OON u Městské knihovny Blansko o 50 tis. Kč.

Usnesení č. 25
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu Blansko a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2003 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav).

Usnesení č. 26
Rada schvaluje předloženou směrnici "Zajišťování pokladních operací."

Usnesení č. 27
Rada ukládá odboru FIN jednat o poskytnutí úvěru do výše 30 mil. Kč na financování investiční akce Průmyslová zóna Blansko -Vojánky – výkupy pozemků, projektová dokumentace, technická pomoc a realizace inženýrských sítí. Výsledky jednání předložit radě města.

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru FIN při přípravě rozpočtu na r. 2004 porovnávat v jednom materiálu náklady r. 2003 a návrh nákladů r. 2004.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru KOM předložit radě města a zastupitelstvu města komplexní vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem.
T: 30.6.2003

Usnesení č. 30
Rada ukládá odboru ŠKOL ve spolupráci s odborem INV konkretizovat postup rekonstrukce stravovacích zařízení ve školství s harmonogramem prací, financováním a výběrovým řízením na rekonstrukce.
V souladu s koncepcí MŠ a pro realizaci zákona 258/2000 Sb., zcela jednoznačně určit, která zařízení budou rekonstruována.
Rada ukládá odboru ŠKOL seznámit radu a zastupitelstvo s tím, jakým způsobem je tento úkol řešen.
T: 5/2003

Usnesení č. 31
Rada ukládá odboru FIN připravit rozpočtové opatření – příspěvek na opravu domku Růžová 5 v nájmu organizace Český skaut.
T: 5/2003

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.