Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 12 ze dne 15.04.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci MUDr. Zdeňka Jakubce na členství v Komisi pro občanské aktivity z časových důvodů.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyty pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace č. 1, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 2.500,- Kč na částečnou úhradu dopravy na rehabilitačně výchovný pobyt do Luhačovic pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 7 tis. Kč na částečnou úhradu edukačně preventivního pobytu pro Svaz diabetiků, územní organizace Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu rekondičních pobytů a podzimní setkání pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace č. 2, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s činností regionální pobočky pro SOP Svaz pacientů ČR, regionální pobočka, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 2.500,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s činností keramického kroužku pro Občanské sdružení Filadelfia, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s výměnou bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, jehož nájemcem je pan Marian Wašek, za uvolněný byt č. 2, který se nachází v tomtéž domě, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Jaroslavu Kučerovi, nar. 1936, trvale bytem Podlesí 5, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Zdeňce Chlupové, nar. 1979, trvale bytem Chelčického 72, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje přijetí pana Miloslava Šmídy, nar. 1944, trvale bytem Dvorská 62, Blansko do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje jako náhradnici na přijetí do Městského penzionu Blansko paní Marii Hornou, nar. 1930, trvale bytem Podlesí 18, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Plán investic Nemocnice Blansko na roky 2003 – 2006.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje realizaci investičních položek Nemocnice Blansko č. 101 a 103 – Nákup mamografického negatoskopu a bioptickéo děla.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s odpisem pohledávky vedenou v účetnictví Nemocnice Blansko za cizincem.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 k Dohodě ze dne 15.12.2002 o poskytnutí služebního motorového vozidla Nemocnice Blansko k používání pro služební i soukromé účely.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí předložený záměr pronájmu střediska dialýzy Nemocnice Blansko a ukládá řediteli Nemocnice Blansko předložit radě návrh smlouvy mezi Nemocnicí Blansko a firmou Fressenius.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje Plán interního auditu na rok 2003.

Usnesení č. 20
Rada projednala výsledky zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2003/2004 a souhlasí s uzavřením provozu jedné třídy MŠ Blansko, Dvorská 96 umístěné v budově bývalých jeslí na ul. Dvorská 28 z důvodu optimalizace provozu MŠ.

Usnesení č. 21
Rada projednala rozbor neinvestičních nákladů za rok 2002 u mateřských a základních škol zřizovaných městem a rozhodla ponechat příspěvek rodičů na neinvestiční náklady mateřských škol a školních družin na současné výši.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit novou městskou vyhlášku o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 772/3 zahrady v k.ú. Blansko, a to části s oplocením, za účelem umístění reklamní tabule – upoutávky na provozovnu manikúry, pedikúry, masáží o velikosti 1,5 × 1,2 m ( na oplocení domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 12/19 zahrada o výměře 106 m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření pozemku za rodinným domem č. p. 385 v Blansku, k vytvoření zahrádky (při ulici Horní Palava v Blansku, za rodinným domem č. p. 385 v Blansku, rohový dům při spojovacím chodníku z Horní Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 138 m2 za účelem užívání jako zahrádka (lokalita za řadovými garážemi na Podlesí, vedle rodinného domu Podlesí 12, Blansko).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře cca 3 m2 v k.ú. Hořice, a to pouze části, která je zastavěna přístavbou rodinného domu č. p. 10 v Hořicích z důvodu majetkoprávního vypořádání (pás pozemku zastavěný přístavbou rodinného domu č. p. 10 v Hořicích).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hořice za účelem užívání jako přístup a příjezd k rodinnému domu č. p. 10 v Hořicích a za účelem úklidu a údržby předmětu výpůjčky např. sečením trávy, případně výsadbou okrasné zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to panu MUDr. Lubomíru Novotnému, Hořice 10, trvale bytem Brno, Boční 23, přičemž smlouva o výpůjčce bude uzavřena až po projednání odprodeje zastavěné části uvedeného pozemku zastupitelstvem města (pás pozemku podél místní komunikace před rodinným domem č. p. 10 v Hořicích).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 786/23 kultura ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře 7 m2, ze kterého byly geometrickým plánem č. GP 1582-20020311/2002 ze dne 11.11.2002 vytvořeny pozemky parc. č. 4266/2 zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 4266/3 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky jsou zastavěny částí budovy České pojišťovny a.s., se sídlem Seifertova 2247/7 v Blansku, z ulice Vrchlického).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 346/6 ostatní plochy o výměře cca 1 500 m2 za nájemné 10,- Kč/m2/rok a s výpůjčkou pozemků parc. č. 346/4 lesní pozemek, parc. č. 346/7 ostatní plochy a parc. č. 563/8 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko panu Michalu Lufferovi, Paintball Sport, Luční 9, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění a provozování paintballového hřiště, za účelem úklidu a údržby pozemků, za účelem zabezpečení areálu hřiště natažením sítí (pozemky v bývalém lomu na Starém Blansku a v jeho okolí).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko panu Babajanovi Sašovi Zavenovičovi, bytem Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské lokalitě Zborovce, pod ulicí Okružní v Blansku).

Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a odsouhlasit výkup části pozemku parc. č. 1296 trvalý travní porost o výměře cca 400 m2 (část dotčená stavbou stabilizace svahu ulice Alešova) a části, která je dotčena účelovou komunikací – úvozem pod ulicí Alešovou v Blansku na pozemku parc. č. 1355/1 ost. pl. a jejíž výměra bude přesně specifikována až po geometrickém zaměření, vše v k.ú. Blansko od vlastníka pozemku za cenu maximálně dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 32
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit výkup pozemku parc. č. 183/8 kultura zahrada o výměře 121 m2 v k.ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za cenu dle znaleckého posudku (pozemek za prolukou za rodinnými domy na ulici Komenského, při ulici Hořická v Blansku, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 579/8 – ostatní plocha o výměře cca 90 m2 v k.ú. Blansko za pozemek parc. č. 575/6 – zahrada a část pozemku parc. č. 579/11 – ostatní plocha, vše v k.ú. Blansko (pozemky při ulici Těchovská).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. SM-N/1/92/S ze dne 30.1.1992, uzavřené mezi Městem Blansko a Jednotou, s.d. v Boskovicích, kterým bude upraven:
předmět nájmu, tj. část pozemku parc. č. 840/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře 9 m2 (zastavěno sociálním zařízením),
účel nájmu – užívání vybudovaného sociálního zařízení,
nájemné – 10,- Kč/m2/rok + zvyšování nájemného o míru inflace za předcházející kalendářní rok, a to od 1.1.2004,
příp. další ujednání smlouvy, která budou odpovídat současně uzavíraným smluvním vztahům v obdobných případech (pozemek za budovou restauračního zařízení – tzv. stodoly v blízkosti restaurace Myslivna v rekreační oblasti Palava v Blansku, na kterém je vybudováno sociální zařízení).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 840/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře cca 150 m2 za účelem údržby pozemku sečením trávy a úklidem včetně zabezpečení vstupu do budovy restauračního zařízení stodoly ze zadní strany (zatravněný pozemek za budovou restauračního zařízení – tzv. stodoly v blízkosti restaurace Myslivna v rekreační oblasti Palava v Blansku, ohraničený oplocením).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s nabytím stavby, vodovodního řadu v zahrádkářské lokalitě Blansko – Zborovce, do vlastnictví města od manželů Špičákových za cenu max. 25% ceny znaleckého posudku č. 21-14-02 ze dne 25.5.2002 s tím, že vlastník řadu předá městu současně veškeré doklady a dokumentace nutné k předání tohoto vodovodního řadu do správy Svazku VaK.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s nabytím stavby, prodloužení veřejného vodovodního řadu v k.ú. Klepačov, do vlastnictví města od manželů Zemanových a Zouharových za cenu max. 25% ceny pořizovacích nákladů na výstavbu tohoto řadu s tím, že jeho vlastníci předají městu současně veškeré doklady a dokumentace nutné k předání tohoto vodovodního řadu do správy Svazku VaK.
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene spočívajícího ve strpění vedení prodloužení veřejného vodovodního řadu v k.ú. Klepačov po pozemcích parc. č. 388/3 a 388/4 v k.ú. Klepačov, ve vlastnictví fyzických osob, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s nabytím stavby, prodloužení vodovodního a plynovodního řadu na pozemku parc. č. 422 v k.ú. Klepačov do vlastnictví města od pana Vladimíra Lörincze za cenu max. 25% ceny skutečně vynaložených nákladů s tím, že vlastník řadů předá městu současně veškeré doklady a dokumentace nutné k předání těchto řadů do správy Svazku VaK a správy JMP, a.s.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí petici občanů týkající se budoucího provozování nemovitosti na ul. L. Daňka pronajaté za účelem zřízení a provozování zábavného centra pro volný čas (videokavárna, restaurace, diskotéka, bar, společenská herna).

Usnesení č. 40
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Danku Müllerovou, trvale bytem Údolní 21, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Radku Buchvaldkovou, bytem 9. května 3, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 714 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko dohodou k 31.5.2003 s Mgr. Ivo Leitgebem, Blansko a Mgr. Davidem Varnerem, Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pronájmem části vestibulu – 1 m2 – ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, panu Karlovi Přikrylovi, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 163 42 151, za účelem umístění a provozování nápojového automatu za nájemné ve výši 400,- Kč/měsíc po dobu prvních 3 měsíců a poté za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc s tím, že umístění a připojení nápojového automatu provede nájemce na vlastní náklady. V průběhu prvních tří měsíců bude ve smlouvě uvedena výpovědní lhůta 5 dní a po jejich uplynutí bude výpovědní lhůta 3 měsíce.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s výpovědí smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S45/Pe ze dne 25.4.2002 panu M. Miadíkovi, Blansko, z důvodu demolice předmětu výpůjčky.

Usnesení č. 45
Rada jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Blansko do funkce vedoucí odboru hospodářské správy paní Hanu Nedomovou s účinností od 16.4.2003 na dobu určitou – zástup za dlouhodobou nemoc, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou paní Mgr. Hany Součkové.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje po doplnění předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje předložený návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka