Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 29.04.2003

Usnesení č. 1

Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 400.000,- Kč panu Jindřichu Růžičkovi, Pražská 64, Blansko, na stavbu ochranné hráze.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy v k.ú. Hořice o výměře 13 m2, a to z důvodu, že je na pozemku umístěna dočasná stavba – prodejní stánek, Ing. Andree Polákové, bytem Blansko – Hořice za účelem provozování prodeje smíšeného zboží, za nájemné 533,- Kč/rok 2003 s tím, že toto nájemné bude každoročně zvyšováno o míru inflace, na dobu určitou s možností prodloužení, tzn. na dobu shodnou s povolením dočasné stavby prodejního stánku stavebním úřadem s tím, že město uhradí správní poplatky za dodatečné povolení prodejního stánku, elektro přípojky a odstranění mobilní buňky – skladu v celkové výši 5.100,- Kč. V případě, že nebude dodatečné stavební povolení stavebním úřadem vydáno do 31.12.2003, pozbývá toto usnesení platnosti. (Část pozemku při místní komunikaci v městské části Blansko-Hořice, vedle zastávky autobusů.

)

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 162/8 (dle PK) a části pozemku parc. č. 270/3 (dle PK), oba v k.ú. Těchov v souvislosti s realizací stavby „Vodárna Blansko“ v lokalitě Češkovice, které spočívá ve zřízení, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, a to ve prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha 3, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 280,- Kč, splatnou při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, přičemž plocha záboru činí 56 m2 včetně ochranného pásma.

Usnesení č. 4
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit členství Města Blansko v honebním společenstvu Olomučany.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru
a) dát do výpůjčky části obecních pozemků parc. č. 559/11 ostatní plochy o výměře cca 6 m2, parc. č. 559/13 ostatní plochy o výměře cca 19 m2 a parc. č. 559/21 ostatní plochy o výměře cca 573 m2, vše v k.ú. Blansko, za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení přeložky stávající silnice, autobusové zastávky, chodníku a stávajících inženýrských sítí (lokalita Staré Blansko, naproti bývalému Agrostavu), a následně
b) odprodat, případně směnit části obecních pozemků, a to část parc. č. 559/11 ostatní plochy cca 1 m2, část parc. č. 559/13 ostatní plochy cca 4 m2, část parc. č. 559/21 ostatní plochy cca 351 m2 (pouze části, dotčené stavbou silnice), vše v k.ú. Blansko, a to po kolaudaci stavby přeložky, jejím geometrickém zaměření, přičemž výměra převáděných částí bude přesně specifikována vyhotoveným geometrickým plánem, z důvodu majetkoprávního vypořádání staveb a pozemků (lokalita Staré Blansko, naproti bývalému Agrostavu).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky v k.ú. Blansko:
parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 91 m2
parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 115 m2
parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2
parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2
parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 249 m2
parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2
parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2,
z důvodu, že pozemky tvoří součást zaploceného areálu, částečně zastavěnou plochu budovou garáží – úzký pás a částečně zpevněnou příjezdovou a manipulační plochu před garážemi (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s.r.o. na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 624/1 o výměře do 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění nepřenosného reklamního zařízení (v zelené ploše nad opěrnou zdí na ulici Masarykova v Blansku, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy do centra města Blanska, upoutávku na ubytování – privat KARST).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/43/99/Ko, která byla uzavřena mezi paní Františkou Němcovou, Blansko a Městem Blansko dne 4.8.1999 a s ukončením nájmu pozemku v k.ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 901/65 ostatní plochy o výměře 202 m2 v k.ú. Blansko za účelem údržby svažitého pozemku na vlastní náklady (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/306 ostatní plochy o výměře do 1 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění vývěskové skříňky pevně spojené se zemí pro vyvěšování smutečních oznámení Pohřebního ústavu Letovice (část pozemku po pravé straně před vchodem do hřbitova, vedle zpevněné plochy).

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Raabové, Chelčického 27, Blansko o pronájem bytu v majetku města, a to z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 12
Rada ruší přidělení náhradního ubytování pro manžele Dvořákovy, bytem Chelčického 56, Blansko z důvodu nepřevzetí tohoto náhradního ubytování.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 6 o jedné místnosti a kuchyni, soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko pro manžele Václava a Alenu Zimovy, bytem 9. května 14, Blansko, a to na dobu neurčitou .

Usnesení č. 14
Rada schvaluje přidělení přístřeší – bytu č. 3A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v půdní vestavbě domu Jungmannova 10, Blansko pro pana Marka Mynaříka, bytem Chelčického 32, Blansko, a to na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje přidělení přístřeší – stávajícího bytu č. 2A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v půdní vestavbě domu Jungmannova 10, Blansko pro paní Květu Vladíkovou, bytem Jungmannova 10, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – 2 kanceláří v I. nadzemním podlaží v zadním křídle budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, a to kanceláře č. 87 o výměře 12,40 m2 (+ ost. 10,04 m2) a č. 88 o výměře 9,30 m2 (+ ost. 7,53 m2) paní Arnoštce Juračkové, Blansko, na dobu neurčitou za účelem zřízení a provozování výtvarného ateliéru, pracovny, místnosti k prezentaci, prodeji vlastní tvorby za nájemné ve výši 875,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – 1 kanceláře v I. nadzemním podlaží v zadním křídle budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, a to kanceláře č. 86 o výměře 12,00 m2 (+ ost. 9,72 m2) paní Anně Králové, Blansko, na dobu neurčitou za účelem doučování něm. jazyka (4 hod. denně) za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se změnou doby neurčité na dobu určitou 10 let při podpisu smlouvy na pronájem restaurace Sýpka.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 13/99/NP/Ku firmě GAME LAND, s.r.o., zast. panem Vl. Řehůřkem, IČO: 2559302, s 1 měsíční výpovědní lhůtou z důvodu neplacení nájmu a porušování smlouvy o nájmu v čl. VI. Odst. 2.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se změnou doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců v nájemní smlouvě ze dne 19.7.1993 s paní Ivou Müllerovou Blansko.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje postup při vyřazování majetku tepelného hospodářství z důvodu realizace rekonstrukce a modernizace CZT.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej nemovitosti – restaurace Dělnický dům s přilehlým sálem včetně pozemku p. č. 229/2 v k. ú. Blansko o výměře 460 m2.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje udělení výjimky z městské vyhlášky č. 2/2001, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku, na letní taneční večery s živou hudbou v areálu TJ Sokol Horní Lhota do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti Občanské aktivity Horní Lhota.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka