Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 13.05.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje realizaci investičních položek Nemocnice Blansko č. 32 a 100 – Nákup EKG pro interní oddělení.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 115 – Parkovací a monitorovací systém v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky Nemocnice Blansko k 31.12.2002.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci v Blansku s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Blansko zastoupenou ředitelkou, MUDr. Ilonou Rybářovou.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se vzorem Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a se způsobem stanovení úhrady podle počtu obyvatel.
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcemi Sloup, Vysočany, Vavřinec, Žďár, Šošůvka, Bukovina, Křtiny, Bukovinka.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Lucii Landovou, nám. Svobody 3, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Emila Baláže, nám. Svobody 3, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Monikou Geročovou, bytem A. Dvořáka 4A, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 2 000,- Kč.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 84 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko mimo pořadí pro paní Moniku Geročovou, A. Dvořáka 4A, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 10
Rada pověřuje odbor KOM zpětvzetím žalob na výpověď z nájmu bytu před zahájením řízení za následujících podmínek:
– dluh bude uhrazen hotově v plné výši
– žalovaný uhradí veškeré náklady soudního řízení – s žalovaným bude sepsán dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou – 1 rok s tím, že v případě plnění všech podmínek z nájemní smlouvy bude nájem automaticky prodloužen.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 48/99/Pe na pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 na ul. Mlýnská, Blansko – s panem Richardem Hlouškem dohodou ke dni 31.5.2003.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko na dobu neurčitou pro žadatele v tomto pořadí:
1. WAG, s.r.o., Bezručova 3, Blansko, IČO: 26268353 za cenu 580,- Kč/m2/rok
2. Karásek Dušan, nám. Svobody 6, Blansko za cenu 500,- Kč/m2/rok
3. Losová Marta, Bezručova 7, Blansko za cenu 500,- Kč/m2/rok
4. Ševčíková Emilie, Bezručova 3, Blansko za cenu 550,- Kč/měsíc

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zúžením předmětu nájmu na 112,40 m2 ve smlouvě č. 2002-KOM-S146/Pe s Veronikou a Martinem Kriklovými. V souvislosti se zúžením předmětu nájmu rada souhlasí se změnou účelu nájmu v této smlouvě ze zřízení a provozování počítačového centra pro mládež a zámecké restaurace na zřízení a provozování počítačového centra pro mládež s prodejem občerstvení.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí předání domu č. p. 691 na pozemku parc. č. 701 o výměře 188 m2, pozemku parc. č. 701 o výměře 188 m2 a pozemku parc. č. 15/14 – zahrada o výměře 233 m2 na základě rozsudku Krajského soudu v Brně v návaznosti na rozsudek Okresního soudu v Blansku.

Usnesení č. 15
Rada ukládá oddělení PRAV zaslat výzvu Jaromíru a Emilii Sloukovým na vrácení kupní ceny domu č. p. 691 na pozemku parc. č. 701 o výměře 188 m2, pozemku parc. č. 701 o výměře 188 m2 a pozemku parc. č. 15/14 – zahrada o výměře 233 m2.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení příspěvků na kulturní aktivity v roce 2003 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s užitím prostředků z investičního fondu ZŠ Blansko, Erbenova 13, ve výši 80.000,- Kč na malování školy a dále částky 97.000,- Kč na rozšíření počítačové sítě ve škole.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje udělení výjimky z městské vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku na letní taneční večery s živou hudbou v areálu lomu Arnoštov v Blansku od 20.00 do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti firmy ELASTRA GROUP, spol. s r.o.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí žádost společnosti APOS Blansko, a.s. a ukládá odboru INV řešit tuto žádost s ohledem na rozpravu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1017/98 ostatní plochy o výměře 12 m2 a část pozemku prac. č. 1017/99 ostatní plochy o výměře 327 m2, oba v k.ú. Blansko, za účelem užívání jako součást zaploceného areálu u budovy KHS Jmk – územní pracoviště Blansko, na ulici Mlýnská 2 – zpevněné plochy a zeleň.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1017/99 ostatní plochy o výměře 24 m2 v k.ú. Blansko, na kterém je umístěn skleník ve vlastnictví fyzické osoby za účelem využití k zahrádkářským účelům (v zaploceném areálu za budovou KHS Jmk – územní pracoviště Blansko, na ulici Mlýnská 2).

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 953/4 kultura zahrady o výměře 335 m2 v k.ú. Blansko (pozemek nad budovou SBD Macocha, zahrádkářská lokalita Zborovce, jedná se o oplocenou zahradu).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 772/3 zahrady v k.ú. Blansko, a to části s oplocením, za účelem umístění reklamní tabule – upoutávky na provozovnu manikúry, pedikúry, masáží o velikosti 1,2 × 1,0 m paní Jitce Smejkalové, Sloup č. 80, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200,- Kč/rok + míra inflace od roku 2004 (na oplocení domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 138 m2 za účelem užívání jako zahrádka manželům Jindřichu a Marii Štrajtovým, bytem Blansko, Podlesí 12, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok (lokalita za řadovými garážemi na Podlesí, vedle rodinného domu Podlesí 12, Blansko).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prodloužením povolení umístění dočasné stavby garáže na pozemku parc. č. 11/2 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko o pět let (pozemek na ul. Horní Palava, po pravé straně komunikace směrem z Dolní Palavy).

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí se snížením nájemného v nájemní smlouvě č. INV-NS/26/98/Ko, která byla uzavřena dne 30.6.1998 mezi Městem Blansko a paní Karlou Grimovou, bytem Blansko a prominutím nájemného pro rok 2003, protože sjednaná výše nájemného ve smlouvě byla nájemcem nabídnuta (nájem části pozemku parc. č. 886/1 ostatní plochy o výměře 190 m2 v k.ú. Blansko, v lokalitě Zborovce, v zahrádkářské kolonii, za účelem využití na zahrádku).

Usnesení č. 27
Rada schvaluje předloženou směrnici Cestovní náhrady.

Usnesení č. 28
Rada doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vyplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva města v souladu s pravidly stanovenými pro zaměstnance Města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka