Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 15 ze dne 27.05.2003

Usnesení č. 1

Rada jmenuje paní Mgr. Annu Sládkovou členkou Komise Rada Zdravého města.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje paní Martu Čtvrtníčkovou členkou Občanské aktivity Těchov a členkou Komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 3
Rada neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu střediska dialýzy a Smlouvu o kooperaci mezi Nemocnicí Blansko a firmou Fresenius Medical Care DS, s. r. o.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 38 — „Nákup mikroskopu pro oddělení OKB“.

Usnesení č. 5
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko řešit parkovací situaci v areálu Nemocnice Blansko v souladu s potřebami privátních lékařů.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje předložený harmonogram úprav školních kuchyní a ukládá odboru ŠKOL seznámit zastupitelstvo s tímto postupem.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje návrh komise mládeže na rozdělení příspěvků na zájmové aktivity v roce 2003 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení příspěvků na sport v roce 2003 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 9
Rada projednala návrh optimalizace sítě mateřských škol v Blansku na školní rok 2003/2004 a doporučuje zastupitelstvu schválit změny zřizovacích listin:
a) Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 — zrušení provozu jedné třídy v budově bývalých jeslí na ul. Dvorská 28, ke dni 31. 8. 2003 a s tím spojené změny v účetní hodnotě majetku.
b) Mateřská škola Blansko, Divišova 2a — zrušení provozu jedné třídy v budově Blansko, Horní Lhota 66, ke dni 31. 8. 2003 a s tím spojené změny v účetní hodnotě majetku.

Usnesení č. 10
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit doplnění příloh zřizovacích listin mateřských a základních škol o movitý majetek nakoupený v závěru roku 2002, těsně před udělením právní subjektivity.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na využití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 12
Rada ukládá odborům KOM a INV ve spolupráci s ředitelem společnosti Služby Blansko, s. r. o., připravit a předložit radě návrh na vybudování dětského hřiště na sídlišti Písečná.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky panu Tomáši Šenkovi z městské vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku na letní taneční večery s živou hudbou v areálu hřiště Dolní Lhota od 20 do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 491/2 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem připojení k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob a k zajištění přístupu k plánovanému RD.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/25 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 50 m2 za účelem vybudování a provozování venkovního posezení k restauraci v budově č. p. 1898 v Blansku, a to vše v souladu s příslušnými rozhodnutími stavebního úřadu v této věci.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 15 m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení letního posezení.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 1258/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře 346 m2 za účelem sjednocení vlastnického a užívacího vztahu (pozemek v zahrádkářské lokalitě Hluchov).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 734/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře cca 15 m2 v k.ú. Dolní Lhota, za účelem vybudování vjezdu k rodinnému domu a umístění brány (pozemek před rodinným domem č. p. 118 v městské části Blansko – Dolní Lhota na pozemku parc. č. 447 zast. pl. v k. ú. Dolní Lhota).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. INV-NS/74/99/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a paní Jiřinou Večeřovou, bytem Blansko, Křížkovského 27, dne 18. 10. 1999, dohodou obou smluvních stran dle článku III., odstavce 2. nájemní smlouvy ke dni podpisu nové nájemní smlouvy s novým nájemcem (část pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 135 m2 v k.ú. Blansko, za bytovým domem na ulici Křížkovského 27 v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 135 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům s podmínkou sečení trávy a údržby pozemku parc. č. 857/66 v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využita (pozemek za bytovým domem na ulici Křížkovského 27 v Blansku).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou části obecních pozemků parc. č. 559/11 ostatní plochy o výměře cca 6 m2, parc. č. 559/13 ostatní plochy o výměře cca 19 m2 a parc. č. 559/21 ostatní plochy o výměře cca 573 m2, vše v k.ú. Blansko, za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení přeložky stávající silnice, autobusové zastávky, chodníku a stávajících inženýrských sítí společnosti Synthon, s. r. o., Brněnská 32, Blansko, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Staré Blansko, naproti bývalému Agrostavu).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k. ú. Blansko:
– parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 91 m2
– parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 115 m2
– parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2
– parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2
– parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 249 m2
– parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2
– parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2,
z důvodu, že pozemky tvoří součást zaploceného areálu, částečně zastavěnou plochu budovou – parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 91 m2 garáží — úzký pás a částečně zpevněnou příjezdovou a manipulační plochu před garážemi Stavební společnosti Blansko, s. r. o., IČO: 25333704, Pražská 3, Blansko za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s. r. o., Pražská 3, Blansko).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 624/1 o výměře do 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění nepřenosného reklamního zařízení Mgr. Pavlovi Svobodovi, bytem Blansko za nájemné 1.200,-- Kč/rok zvyšované o míru inflace za předcházející kalendářní rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v zelené ploše nad opěrnou zdí na ulici Masarykova v Blansku, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy do centra města Blanska, upoutávku na ubytování — privat KARST).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 901/65 – ostatní plochy o výměře 202 m2 v k.ú. Blansko paní Františce Němcové, bytem Blansko, za účelem údržby svažitého pozemku na vlastní náklady, na dobu určitou – do dne nabytí právní moci rozhodnutí o restituční výzvě na vydání pozemku (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 840/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře cca 150 m2 Jednotě, s.d. v Boskovicích, IČO: 032221, se sídlem 9. května 10, Boskovice, za účelem údržby pozemku sečením trávy a úklidem včetně zabezpečení vstupu do budovy restauračního zařízení stodoly ze zadní strany, na dobu určitou – do dne nabytí právní moci rozhodnutí o restituční výzvě na vydání pozemku (zatravněný pozemek za budovou restauračního zařízení — tzv. stodoly v blízkosti restaurace Myslivna v rekreační oblasti Palava v Blansku, ohraničený oplocením).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s poskytnutím kompenzace pro Zera Rájec, a. s., IČO: 25564854, se sídlem Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí za uvolnění obecních pozemků, které užívají v „průmyslové zóně“ v k. ú. Horní Lhota a v k. ú. Blansko, která bude spočívat v prominutí nájemného, sjednaného v nájemní smlouvě číslo INV-NS/64/97/Ko ze dne 30. 6. 1998 ve znění dodatků, uzavřené mezi Městem Blansko a Zerou Rájec, a. s., a to do výše Kč 350.000,- slovy: třistapadesáttisíc korun českých formou dohody o narovnání a skončení nájmu pozemků v k.ú. Blansko a v k.ú. Horní Lhota s účinností od 1. 1. 2004 včetně dodatku k nájemní smlouvě č. INV-NS/64/97/Ko (jedná se o prominutí nájemného za obecní pozemky v areálu zahradnictví-skleníků na ulici Poříčí 5, Blansko, za ukončení užívaných obecních pozemků v „průmyslové zóně“).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením příslušných dohod a dodatků mezi Městem Blansko a Zera Rájec, a.s., k nájemním smlouvám č. INV-NS/34/99/Ko a č. INV-NS/18/2000/Ko s účinností od 1.1.2003, kterými se upraví předmět nájmu a výše nájemného, týkající se pozemků v „průmyslové zóně“ v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota.

Usnesení č. 28
Rada předkládá zastupitelstvu k projednání a schválení doplňující text k usnesení č. 1 z 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaného dne 28.4.2003 následovně: Předmětem směny nebude celý stávající pozemek p. č. st. 290 zastavěná plocha o výměře 188 m2 v k. ú. Blansko, ale pouze jeho část, označená geometrickým plánem číslo 2563-43/2002, ověřeným Ing. Ninou Kogosovou dne 16.12.2002 pod č. 37/2002 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem v Blansku dne 19.12.2002 pod číslem 761/2002, jako pozemek parc. č. 290/2 zastavěná plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 29
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Hlaváčkové, Hradisko 202, Rájec-Jestřebí o pronájem bytu v majetku města, a to z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 15 v domě Údolní 23, Blansko pro pana Petra Pospíšila, Údolní 23, Blansko a trvá na vystěhování z bytu.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí s uzavřením nové dohody o uznání závazku s panem Petrem Pospíšilem, Údolní 23, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření s městským bytovým fondem.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zúžením předmětu nájmu ve smlouvě č. 70/99/Pe s UPC Česká republika, a.s., IČO: 00562262 o kancelář č. 212 o výměře 12,04 m2 + soc. zař., chodba 4,70 m2.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 29/2001/Pe s Nemocnicí Blansko dohodou k 31.12.2002.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s odprodejem nemovitostí – dvoupodlažního bytového domu č. p. 139 o 6 bytových jednotkách 2+1 na ul. Komenského 16, Blansko, na části pozemku p. č. 148 a části pozemku p. č. 148 v k. ú. Blansko — jedinému žadateli z důvodu nabídnutí nízké kupní ceny a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej dvoupodlažního bytového domu č. p. 139 o 6 bytových jednotkách 2+1 na ul. Komenského 16, Blansko, na části pozemku p. č. 148 a části pozemku p. č. 148 v k. ú. Blansko za stejných podmínek, kromě stanovení minimální ceny.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uzavřením dohody se společností SITA Moravia, a.s., na úhradu částky 171.952,- Kč jako náhrady za nesplněné závazky této společnosti vyplývající z kupní smlouvy SM-KS/57/96/Ma uzavřené s Městem Blansko dne 31.7.1997.
Rada souhlasí se zvýšením částky na akci Oprava břehu toku Sloupečník schválené v rozpočtu letošního roku o 171.952,- Kč.
Rada ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí, aby Základní škola na ul. Dvorská 26 pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2002 použitím finančních prostředků z rezervního fondu Základní škola na ul. Dvorská 26 a zbylou část pokryla z kladného hospodářského výsledku vytvořeného v roce 2003 v doplňkové činnosti. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí, aby Školní jídelna TGM na ul. Rodkovského 2, pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2002 použitím finančních prostředků z rezervního fondu Školní jídelny TGM na ul. Rodkovského 2. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2002. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 až č. 10. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 1 až č. 3.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí úvěru s ČSOB, a.s., na investiční akci „vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny“ do celkové výše 30 mil. Kč se splatností 8 let, kde vedle dalších smluvních podmínek bude oběma stranami akceptována pevná úroková sazba 4 % p.a.

Usnesení č. 44
Rada pověřuje starostku odpovědět panu Zdeňku Krupicovi na jeho dopis z 29.4.2003 podle přiloženého návrhu dopisu.

Usnesení č. 45
Rada jmenuje do funkce ředitele Městské knihovny Blansko Mgr. Vladimíra Jančíka s účinností od 2.1.2004.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka