Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 17 ze dne 10.06.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje předložený bezúplatný převod nevyužívané telefonní ústředny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. čtvrtletí roku 2003.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup vozidla AVIA 31 pro SDH Dolní Lhota od firmy Josef Vraspir, obchodní, opravárenská a zprostředkovatelská činnost, Palachova 52, Žďár nad Sázavou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy mezi Městem Blanskem a firmou F. D. A. o napojení na Pult centralizované ochrany „Střední Morava“ azabezpečení služeb souvisejících s napojením na detašované pracoviště SSP Letovice.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — garáže č. 1 o výměře 16,50 m2 na ul. Okružní 3A, Blansko na dobu neurčitou pro žadatele v tomto pořadí:
1. Blanka Konečná, Okružní 3A, Blansko, za nájemné ve výši 1.250,- Kč/m2/rok
2. Jiří Němec, Okružní 3A, Blansko, za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok
3. Erik Hromek, Okružní 3B, Blansko, za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — kanceláře o výměře 20,01 m2 + 2,60 m2 (soc. zař., chodba) ve II. nadzemním podlaží budovy na ul. K. J. Mašky 2, paní Petře Stloukalové, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 644 74 020 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok za účelem zprostředkování služeb v oblasti finančnictví a vedení účetnictví.

Usnesení č. 7
Rada v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., v platném znění, souhlasí s přechodem nájmu garážového boxu č. 6 na ul. Mlýnská, Blansko, ze zemřelé paní Marie Blažkové na jejího dědice paní Gabrielu Kopřivovou, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu společnosti Služby Blansko, s. r. o., za rok 2002.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby společností Technické služby Blansko, s. r. o., za období 2002 — 2003.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje snížení úrokové sazby u půjčky (smlouva o půjčce č. FIN/023/2002) poskytnuté společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., dne 30. 10. 2002 ve výši 1.600.000,- Kč z úroku ve výši 6 % p. a. na výši 2,8 % p. a. zpětně s platností od 1. 1. 2003. Ukládá odboru FIN zpracovat dodatek ke smlouvě o půjčce č. FIN/023/2002.

Usnesení č. 11
Rada projednala podmínky pro udělení atestu Městské knihovně Blansko, jako knihovně pověřené regionálními funkcemi a ukládá ředitelce knihovny dokončit zbývající práce ke splnění udělení atestu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s finančním zálohováním regionální činnosti knihovny od 1.1.2004 po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na metodickou regionální činnost.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši l90.000,- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Salmova 17, na pokračování výměny podlahových krytin ve třídách a společných prostorách školy a na oplocení střešního pláště školy. V případě realizace opravy vstupního areálu školy bude částka určená na výměnu podlahových krytin použita na tuto akci.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 2.500,- Kč na částečnou úhradu dopravy na psychorehabilitační pobyt pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 1.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na rekondiční pobyty pro zdravotně postižené s onemocněním KARDIO pro Svaz postižených civilizačními chorobami, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 2.500,- Kč na částečnou úhradu nákladů na rekondiční pobyt pro zdravotně postižené s onemocněním DIA pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace č. 3, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2003 sk. 4 ve výši 1.000,- Kč na částečnou úhradu rekondičního pobytu v Jánských Lázních pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 63 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Jasanová 24 v Blansku paní Bělině Hlaváčkové, nar. 1929, trvale bytem Chelčického 58, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 63 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Jasanova 24 v Blansku paní Miroslavu Bergerovou, nar. 1946, trvale bytem Olomučany 234.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku — sociální bydlení paní Haně Smejkalové, a to o jeden rok.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí informaci o zprávě volných finančních prostředků města. Ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na vědomí na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí, aby město požádalo Státní fond rozvoje bydlení o úvěr ve výši 8 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 3./1. až č. 3./7. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 4./1. až č. 4./5.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek, resp. jeho část parc. č. 186/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko (pozemek ve spodní části ulice Jungmannova v Blansku).

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 4642/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 836 m2 , parc. č. 4644/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 106 m2, parc. č. 1017/96 ostatní plochy o výměře 368 m2 a parc. č. 1017/95 ostatní plochy o výměře 904 m2, vše v k. ú. Blansko (pozemky v areálu výrobního družstva Kamena v Blansku, na ulici Poříčí č.16).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 821/1 orná půda o výměře cca 90 m2 v k.ú. Blansko, za účelem přístavby k budově čp. 1849 v Blansku — vybudování prodejny potravin a smíšeného zboží (lokalita Podlesí, vedle prodejny koberců TREND).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. 2002-INV-NS012/Ko-Poz., která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Bohumilem Pokojem, bytem Zhoř dne 10. 4. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2003, a to dle článku III., odstavce 2. písm. a) nájemní smlouvy písemnou dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy s novým nájemcem (část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, na kterém je umístěný prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem využití k umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby za účelem prodeje ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží (část pozemku, na kterém je umístěný prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. SM-NS/99/95/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Josefem Šurým dne 21. 6. 1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2001, a to dle článku VII., odrážky třetí nájemní smlouvy písemnou dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nového smluvního vztahu s novým nájemcem (část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 60 m2 v k. ú. Blansko, při ulici 9. května v Blansku, pod řadovými garážemi, v areálu dočasných zahrádek).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 60 m2 v k. ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům (část pozemku při ulici 9. května v Blansku, pod řadovými garážemi, v areálu dočasných zahrádek).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1017/98 ostatní plochy o výměře 12 m2 a části pozemku prac. č. 1017/99 ostatní plochy o výměře 327 m2, oba v k. ú. Blansko Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO: 71009191, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, Blansko, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, za účelem užívání jako součást zaploceného areálu u budovy KHS Jmk — územní pracoviště Blansko, na ulici Mlýnská 2 — zpevněné plochy a zeleň, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1017/99 ostatní plochy o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko Ing. Radomíru Kinclovi, Blansko, na kterém je umístěn skleník v jeho vlastnictví za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v zaploceném areálu za budovou KHS Jm kraje — územní pracoviště Blansko, na ulici Mlýnská 2).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. SM-NS/114/96/Ko, která byla uzavřena mezi Mojmírem Stránským, bytem Nové náměstí 1745, Česká Třebová a Městem Blansko dne 5. 2. 1997 na nájem části pozemku parc. č. 742/2-pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře cca 45 m2 v k. ú. Dolní Lhota, ve kterém bude rozšířen účel nájmu o umístění pracovního vozidla s výsuvným žebříkem a přechodné skladování dřeva (část pozemku před MVE v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 35
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č.14 zastupitelstva města ze dne 1. 12. 1997 tak, že bude znít:
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č.136/4-zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 629/1-zast. plocha v k. ú. Blansko tvořící chodník o výměře 31 m2 se spoluvlastníky této části pozemku p. Karlem Vodičkou a p. Marcelem Vodičkou, bytem Bukovice 30. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude vyrovnán finančně za cenu 165,-Kč/m2 (pozemky u firmy Elkov na ul. Svitavská).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení kanalizace a objektů kanalizace, v jejich provozování, opravách a údržbě, vše na obecních pozemcích v k. ú. Blansko, Dolní Lhota a Horní Lhota, jejichž soupis je uveden v materiálu odboru INV k tomuto bodu, na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení vodovodní a plynové přípojky pro ČOV, v jejich provozování, opravách a údržbě, vše na obecních pozemcích parc. č. 479/1, 486/1, 488, 489, 1384 vše dle PK v k. ú. Blansko a parc. č. 346/2 lesní pozemek, parc. č. 346/7 ostatní plochy a parc. č. 563/8 ostatní plochy, vše k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zřízením bezúplatných věcných břemen, které spočívají v umístění vodovodního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích v k. ú. Blansko na ul. Sadová ve vlastnictví fyzických a právnických osob jako povinných v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 2549-180/2002 ze dne 10. 12. 2002, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene (na ul. Sadová v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro Macochu SBD, Pražská 66, Blansko, spočívajícím ve strpění provádění údržby a oprav přípojek vody a plynu na dobu neurčitou na pozemcích parc. č. 956 a parc. č. 958, oba pozemky ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a parc. č. 956/5-ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko (u SBD Macocha).

Usnesení č. 40
1. Rada souhlasí s navrhovaným postupem zajištění výstavby nájemních bytových domů II. Blansko — Písečná, 90 b. j., který je uveden v předloženém materiálu odboru INV a doporučuje tento zastupitelstvu ke schválení.
2. Rada souhlasí se založením Bytového družstva Písečná II., kde Město Blansko bude jedním ze zakládajících členů a doporučuje zastupitelstvu schválit jeho založení.
3. Bytové družstvo Písečná II. bude založeno Městem Blansko a společností VRBA spol. s r. o., Sukova 6/1052, Blansko, za účelem výstavby nájemních bytových domů „II. Blansko — Písečná 90 b. j.“
4. Rada souhlasí se stanovami Bytového družstva Písečná II. a doporučuje zastupitelstvu tyto ke schválení.
5. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit delegování místostarosty Města Blansko, Ing. Jindřicha Krále, jako zástupce obce, pro ustavující schůzi Bytového družstva Písečná II.
6. Rada jmenuje do představenstva Bytového družstva Písečná II. Ing. Jindřicha Krále a Ing. Miroslava Pokorného, do kontrolní komise paní Jaroslavu Kolouchovou a Ing. Jana Šustáčka.
7. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II. za účelem společné výstavby nájemních bytových domů „II. Blansko — Písečná 90 b. j.“ a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení.
8. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II., která bude řešit dofinancování předmětných nájemních bytových domů ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 41
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Lažánky u Blanska a Těchov, označených jako L1 a T3.

Usnesení č. 42
Rada vzala na vědomí, že do doby zpracování materiálu pro jednání rady nenastaly skutečnosti bránící schválení změn. Rada vzala na vědomí návrh vypořádání námitek a uplatněného nesouhlasu s vyřízením námitky podané ke konceptu řešení změny T3.

Usnesení č. 43
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Návrhu změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označeného jako D3.

Usnesení č. 44
Rada vzala na vědomí, že do doby zpracování materiálu pro jednání rady nenastaly skutečnosti bránící schválení změn a že v průběhu projednání nedošlo k uplatnění námitek. Rada bere na vědomí změnu cílového funkčního typu řešeného území na SZ — sady a zahrady.

Usnesení č. 45
Rada projednala předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu schválení Souborného stanoviska Konceptů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Dolní Lhota, označených jako B17, B18 a D4.

Usnesení č. 46
Rada vzala na vědomí, že do doby zpracování materiálu pro jednání rady nenastaly skutečnosti bránící schválení souborného stanoviska. Rada vzala na vědomí návrh vypořádání námitky ke koncepci změny D4.

Usnesení č. 47
Rada projednala předložený materiál a východiska pro řešení a doporučuje zastupitelstvu schválení pořízení změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, spočívající ve stanovení urbanistické koncepce území v lokalitě u potoka při východní straně silnice II/374 a v místě RD Pražská č. p. 621/64.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Vladimíra Jančíka na funkci vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko ke dne 31.12.2003 z důvodu jeho jmenování do funkce ředitele Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje předložený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje bezúplatné použití znaku města firmě Helvich — Vydavatelství multimédia na připravovanou brožuru města Blanska.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka