Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 18 ze dne 24.06.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh Komise pro životní prostředí na podporu projektu „ekologické poličky“ částkou 1.000,- Kč pro Sdružení Ekocentrum Ulita Blansko.

Usnesení č. 2
Rada ukládá kontrolnímu oddělení provést kontrolu dodržování pokynu tajemníka č. 1/2002 — Smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 116 — Centrální příjem a diagnostické centrum v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje změnu Kritérií pro přijetí do Městského penzionu Blansko. Dle bodu 3 budou přednostně přijímáni obyvatelé s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje přijetí paní Věry Hlaváčkové, nar. 1944, trvale bytem Dvorská 8, Blansko, do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/25 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 50 m2 panu Luboši Klimešovi, bytem Blansko, Erbenova 6, za účelem vybudování a provozování venkovního posezení k restauraci v budově č. p. 1898 v Blansku, to vše v souladu s příslušnými rozhodnutími stavebního úřadu v této věci, vše za stejných podmínek jako v nájemní smlouvě číslo 2002-INV-NS/15/Ne ze dne 13.5.2002, uzavřené mezi Městem Blansko a panem Lubošem Klimešem a to tak, že k uvedené nájemní smlouvě bude uzavřen dodatek č.1, kterým bude rozšířen předmět nájmu (lokalita Blansko-Sever, před restaurací v budově č. p. 1898 v Blansku).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 15 m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení a provozování letního posezení společnosti GAME LAND, s.r.o., zast. Petrem Růžičkou, Jasanová 6, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok + míra inflace od roku 2004, vše v souladu se stanovisky MP, KOM, SÚ, za podmínky zpětvzetí výpovědi Města Blansko z nájmu nebytových prostor dle materiálu odboru KOM (část pozemku před budovou Sadová 2 v Blansku, z ulice Hybešova).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 135 m2 v k.ú. Blansko Bytovému družstvu SOUŽITÍ, IČO: 25335286, se sídlem Křížkovského č. p. 1039/27, Blansko, za účelem využití k zahrádkářským účelům s podmínkou sečení trávy a údržby zbývající části pozemku parc. č. 857/66 v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využita, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za bytovým domem na ulici Křížkovského 27 v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit výkup id. 2/8 pozemku parc. č. 183/4 (PK) v k.ú. Blansko (celková výměra pozemku je 5 m2) a id. 2/8 pozemku parc. č. 183/4 ostatní plochy v k.ú. Blansko (celková výměra pozemku je 124 m2) od manželů JUDr. Bohuslava a Mgr. Marie Šauerových, Dvorská 20, Blansko do vlastnictví Města Blansko za cenu dle znaleckého posudku (id. části pozemků tvoří proluku — přístupovou cestu k zahrádkám za rodinnými domy na ulici Komenského, při ulici Hořická v Blansku, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informace uvedené v materiálu odboru INV k výkupu pozemku parc. č. 183/8 zahrada v k.ú. Blansko o výměře 121 m2.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene, které spočívá v umístění kabelového vedení VN 22 kV a trafostanice 22/0,4 kV, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na stavbou dotčených pozemcích ve vlastnictví Města Blansko v k.ú. Blansko a v k.ú. Horní Lhota u Blanska, a to ve prospěch Jihomoravské energetiky, a.s. se sídlem v Brně, Lidická 36 (průmyslová zóna).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zrušením věcného břemene cesty (průchodu a průjezdu) váznoucím na obecním pozemku parc. č. 66/97 (PK) v k.ú. Těchov ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 396 — orná půda v k.ú. Těchov (Obůrka).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 1014/1 (dle PK), parc. č. 1015/1 (dle PK) a parc. č. 1015/3 (dle PK), vše v k.ú. Blansko, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě přípojky dešťové kanalizace pro budovu č. p. 2347 v Blansku, ve prospěch společnosti Alpha Immorent s.r.o., IČO: 25707019, jako oprávněného, přičemž smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v návaznosti na uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo INV-BS/bř/16/2000/Ne ze dne 11.1.2001.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 29 z 12. zasedání rady města dne 15.4.2003 v části týkající se výše nájemného, a to tak, že nájemné činí 5,- Kč/m2/rok (paintballové hřiště).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/43/00/Ko ve znění Dodatku č. 1, která byla dána 8.7.2002 Městem Blansko paní Haně Rajtšlégrové, bytem Dvorská 92, Blansko na výpůjčku částí pozemků parc. č. 1022 (PK), parc. č. 1022/1 a parc. č. 1023 (PK), všechny v k.ú. Blansko o výměře 1.600 m2, a rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. INV-Výp/43/00/Ko ve znění dodatku č. 1, ve kterém bude změněna v článku III., odstavci 1. doba neurčitá na dobu určitou do termínu 30. 6. 2004 (jedná se o smlouvu o výpůjčce na obecní pozemky za stanicí technické kontroly na ulici Poříčí 17 v Blansku — cvičiště pro psy Oblastní skupiny Agility — Blansko).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě čís. INV-NS/67/99/Ko ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena dne 18.10.1999 mezi Městem Blansko a Petrou Chroustovou, bytem Blansko, Křížkovského 25 na nájem části pozemku parc. č. 857/67 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům, ve kterém bude tato změna: nájemce je oprávněn vybudovat na části pozemku parc. č. 857/67 v k.ú. Blansko dočasnou drobnou stavbu pergoly o rozměrech 2 m x 3 m, což představuje výjimku z ujednání v článku V., odstavci 2., písmene a) nájemní smlouvy (pozemek — zahrádka za bytovým domem na ulici Křížkovského 25 v Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 844/68 ostatní plochy o výměře 75 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady u rodinného domu (vedle zahrady rodinného domu Dvorská 112 v blízkosti retenční nádrže Palava).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 254 (dle PK), parc. č. 255 (dle PK), parc. č. 256(dle PK) parc. č. 258 (dle PK) a parc. č. 259 (dle PK), vše v k.ú. Horní Lhota, vše o celkové výměře 3506 m2, za účelem pasení koz a úklidu pozemků, za účelem zamezení a likvidace případných černých skládek (lokalita pozemků po pravé straně jednosměrné komunikace z Ráječka do Horní Lhoty).

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 954/2 ostatní plochy v k.ú. Blansko (lokalita řadových garáží za SBD Macocha).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 2711/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko o výměře 238 m2, na kterém se nachází část budovy č. p. 1748 na ulici Brněnská 23 v Blansku, ve vlastnictví právnické osoby za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku stavbou jiného vlastníka a část pozemku parc. č. 559/11 ostatní plocha o výměře cca 2.428 m2 v k.ú. Blansko, který tvoří částečně parkoviště a část pozemku tvoří zpevněná manipulační a ostatní skladovací plocha za účelem zajištění podnikání — provozování zkoušek vnějších zabezpečovacích zařízení a za účelem parkování (pozemky v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav Blansko, na ulici Brněnská 23, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat obecní pozemek parc. č. 4443 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko, který je zastavěný skladovací hliníkovou stavbou skladu na ulici Poříčí v Blansku (ve vlastnictví fyzické osoby) a část obecního pozemku parc. č. 1022/1 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. Blansko — okolní manipulační plocha okolo stavby skladu v souvislosti se zřízením věcného břemene, které bude spočívat v uložení kanalizace a objektů kanalizace, v jejich provozování, opravách a údržbě, vše na částech pozemků par. č. 708 orná půda a parc. č. 709 orná půda, oba v k.ú. Dolní Lhota ve vlastnictví Ing. Miroslava a Ludmily Krejčích, bytem Blansko, Husova 29 a Karla a Cecílie Krejčích, bytem Blansko, Husova 29, na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14 a za podmínky zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch Města Blansko, které bude spočívat ve vedení, provozování, opravách a údržbě inženýrských sítí vedoucích částí pozemku parc. č. 1022/1 v k.ú. Blansko, která by byla předmětem odprodeje (jedná se o zastavěný pozemek stavbou skladu na ulici Poříčí v Blansku a pozemek okolo skladu).

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Moniky Janků, 9. května 9, Blansko o pronájem bytu v majetku města, a to z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Miluše Divácké, Poříčí 7, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s přidělením bytu 1 + 1 v jiném domě mimo pořadí pro paní Miladu Marečkovou, Jungmannova 10, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1.7.2003 do 30.9.2003.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi (dané nájemcem panem R. Vykydalem, Blansko) smlouvy č. 82/99/Ku týkající se nájmu kanceláře č. 117 o výměře 16,20 m2 + ost. 6,25 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi firmě GAME LAND, s.r.o., IČO:25593102 z nájemní smlouvy č. 13/99/NP/Ku týkající se nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko na základě uhrazení a vypořádání závazků.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí — dvoupodlažního bytového domu č. p. 139 o 6 bytových jednotkách 2 + 1 na ul. Komenského 16, Blansko, na části pozemku parc. č. 148 a části pozemku parc. č. 148 zastavěném obytnou budovou v k.ú. Blansko společnosti VRBA, s.r.o., Sukova 1052/6, Blansko, za kupní cenu 400.000,- Kč + veškeré náklady s prodejem spojené a doporučuje k projednání v Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře cca 150 m2 v objektu č. p. 3 za průchodem do zámeckého parku vedle keramické dílny panu Ivo Rajtšlégrovi, Blansko, IČO: 16339142 za účelem vybudování a provozování Café baru s kulečníkovou hernou, stolním fotbalem a šipkovými automaty na dobu neurčitou za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok a souhlasí s umořením finančních prostředků, jejichž oprávněnost posoudí odbor KOM, vložených nájemcem do oprav z nájemného.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi (dané nájemcem) z nájmu nebytových prostor na ul. A. Dvořáka 4a o výměře 62 m2 + ost. pl. 9,67 m2.

Usnesení č. 31
Rada projednala žádost Hnutí humanitární pomoci Blansko o pomoc při řešení přístupové komunikace, chodníku a terénních úprav u bývalé MŠ Klepačov a schvaluje příslib odboru KOM ze dne 14.4.2003.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje udělení výjimky z městské vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku panu Viktoru Plachému na letní taneční večery s živou hudbou v areálu hřiště u kulturního domu Těchov od 20 do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje žádost občanů městské části Hořice na instalaci pamětní desky Ludvíku Daňkovi na jeho rodném domě na Hořicích a ukládá odboru ŠKOL zajistit realizaci.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje příspěvek ze schváleného rozpočtu na rok 2003 na dokrytí mezd pro MŠ Blansko, Těchov 124 ve výši 45.000,- Kč.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje posílení investičního fondu Základní školy Blansko, Salmova 17 o částku 105.000,- Kč z rezervního fondu školy. Částka bude použita na financování oprav vstupního areálu školy.

Usnesení č. 36
Rada jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Blansko do funkce vedoucího odboru životního prostředí pana Ing. Pavla Konečného s účinností od 1.7.2003.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje předložený návrh změny provozu chirurgické ambulance Nemocnice Blansko v roce 2003.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka