Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 26.08.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí upravený materiál Základní informace pro investory v průmyslové zóně Blansko předložený Ing. Jindřichem Králem, místostarostou.

Usnesení č. 2
Rada rozhodla o rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s.r.o. o následující předměty podnikání:
– Masérské, rekondiční a regenerační služby,
– Provozování solárií.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, resp. jejich části v průmyslové zóně Vojanky za účelem jejich zastavění, a to: v k.ú. Blansko pozemky parc. č. 967/1 (PK), parc. č. 966 (PK), parc. č. 965/2 (PK), parc. č. 964 (PK), parc. č. 963 (PK), parc. č. 961/8 — orná půda, parc. č. 961/7 — orná půda, parc. č. 967/5 — orná půda, parc. č. 967/17 — orná půda, parc. č. 967/9 — orná půda, parc. č. 967/2(PK), parc. č. 960(PK), parc. č. 961/5(PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 962 (PK), parc. č. 998/1 (PK), parc. č. 970 (PK), parc. č. 984/2 — ost. plocha, parc. č. 967/10 — ost. plocha, parc. č. 967/11 — orná půda, parc. č. 984/25 — ost. plocha, parc. č. 984/26 — ost. plocha, parc. č. 984/23 — ostatní plocha, parc. č. 180 (PK), parc. č. 988/14 — ostatní plocha, parc. č. 971 (PK), a v k.ú. Horní Lhota pozemky parc. č. 516/1 — orná půda, parc. č. 516/2 — orná půda, parc. č. 960 (PK), parc. č. 185 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 181 (PK), parc. č. 180 (PK), parc. č. 182 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č. 262/6 (PK), parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK), parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 190 (PK), parc. č. 189 (PK), parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/4 (PK), parc. č. 187/3 (PK), parc. č. 187/2 (PK), parc. č. 187/1 (PK), parc. č. 198 (PK), parc. č. 199 (PK), parc. č. 200 (PK), parc. č. 201 (PK), parc. č. 203 (PK), parc. č. 204 (PK), parc. č. 205 (PK), parc. č. 519/3 — ost. plocha, parc. č. 523/2 — orná půda, parc. č. 197/3 (PK), parc. č. 262/1 (PK), parc. č. 262/10 (PK), parc. č. 262/9 (PK), parc. č. 262/8 (PK), parc. č. 262/7 (PK), parc. č. 211/1 (PK), parc. č. 211/2 (PK), parc. č. 209/2 (PK), parc. č. 208/2 (PK), parc. č. 207/2 (PK).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darování pozemků v k.ú. Blansko: parc. č. 1373/17 — ostatní plochy o výměře 7 m2, parc. č. 1373/19 — ostatní plochy o výměře 4 m2, parc. č. 1364/15 — ostatní plochy o výměře 316 m2, parc. č. 1364/19 — ostatní plochy o výměře 510 m2, parc. č. 674/98 — ostatní plochy o výměře 42 m2, parc. č. 760/23 — ostatní plochy o výměře 5 m2, parc. č. 674/81 — ostatní plochy o výměře 677 m2, parc. č. 1364/20 — ostatní plochy o výměře 2186 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky zastavěné částmi komunikací na ul. Sadová a na ul. Svitavská).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky parc. č. 575/6 — zahrada o výměře 50 m2 a parc. č. 575/7 — zahrady o výměře 5 m2, oba v k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 579/14 — ostatní plocha a parc. č. 579/15 — ostatní plocha v k.ú. Blansko za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (pozemky při ul. Těchovská).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části pozemků parc. č. 1362/8 — ostatní plochy a parc. č. 1362/9 — ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 170 m2 za část pozemku parc. č. 84/7 v k.ú. Blansko za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (pozemky při ul. Poříčí v blízkosti rodinného domu Vodní 7).

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení souhlasu Správě CHKO ČR — CHKO Moravský Kras, Blansko, Svitavská 29, aby provedla nebo zadala dalšímu subjektu provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny na pozemcích (resp. jejich částech) parc. č. 578/4, parc. č. 580/8, parc. č. 580/13, parc. č. 580/16, parc. č. 586/1 (část), parc. č. 586/16 (část), parc. č. 601, parc. č. 602/2, parc. č. 603/3, parc. č. 620, parc. č. 621/2, parc. č. 627/2, parc. č. 627/5 a parc. č. 629/2, vše v k.ú. Lažánky tak, jak je uvedeno v předkládaném materiálu odboru INV k této záležitosti, a to na dobu 5 let (pozemky v k.ú. Lažánky v lokalitě Stádliska).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.