Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 20 ze dne 09.09.2003

Usnesení č. 1

Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise kulturní pí Hanu Němcovou a jmenuje do této funkce pí Marcelu Horákovou z důvodu změny pracovního zařazení.

Usnesení č. 2
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise dětí a mládeže pí Hanu Němcovou a jmenuje do této funkce pí Marcelu Horákovou z důvodu změny pracovního zařazení.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s přistoupením k závazku společnosti Služby Blansko, s.r.o. splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství, ve výši dle platného sazebníku Komerční banky, a.s. (věřitele) na zřízení rehabilitačního centra v objektu městských lázní v Blansku.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje znění vzorové Dohody o užívání telefonního volače pro přivolání pomoci v nouzi a znění Dohody o instalaci telefonního volače pro přivolání pomoci v nouzi.

Usnesení č. 5
Rada potvrzuje na návrh starostky města začlenění Kontrolního oddělení MěÚ Blansko v organizační struktuře MěÚ Blansko. Starostka města pověřuje zaměstnance Kontrolního oddělení MěÚ Blansko výkonem interního auditu, veřejnosprávní kontroly a další kontrolní činnosti v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a rozsahu činností daném popisy práce zaměstnanců tohoto oddělení.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 97 — „Rekonstrukce vodoléčby II. etapa“ z prostředků státní dotace ve výši 10 mil. Kč do konce roku 2003.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje předložený Rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí 2003.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí začlenění městské hromadné dopravy v Blansku do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zvýšením ceny předplatné měsíční jízdenky ze 180,- Kč na 200,- Kč a se zrušením předplatné čtvrtletní jízdenky a ukládá odboru KOM tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat plynovodní zařízení v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Blansko a Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje upravený ceník nájemného za hrobová místa na blanenských hřbitovech, který je bez navýšení cen.

Usnesení č. 13
Rada revokuje část usnesení č. 28 z 1. zasedání rady města konaného dne 26.11.2002, týkající se přidělení náhradního ubytování pro pana Jakuba Formánka, Chelčického 56, Blansko, z důvodu nepřevzetí tohoto náhradního ubytování.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování — bytu č. 9/3 o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Janette Kohútovou, bytem 9. května 14, Blansko, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování — bytu č. 2/2 o jedné místnosti, sociální zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Andreu Kudovou, bytem Bezručova 5, Blansko, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování — bytu č. 9/2 o jedné místnosti, kuchyň a sociální zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Danušku Skřipskou, bytem 9. května 18, Blansko, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 17
Rada revokuje usnesení č. 17 ze 73. zasedání rady města konaného dne 28.5.2002.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování — bytu č. 3 v domě 9. května 3, Blansko, pro paní Marii Jeřábkovou, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Kamily Dupákové, Křížkovského 27, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti slečny Soni Raudenské, Sloupečník 1, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti Jana Opletala, Vodní 3, Blansko a Pavla Opletala, Vodní 3, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Vodní 3, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Anny Pernicové, Pod Javory 26, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Denisy Jašíkové, Bezručova 5, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu. Důvodem vyřazení je nájem bytu Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje vyhlášku o hospodaření s byty v majetku města a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 7 o výměře 15,70 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, na dobu neurčitou panu Dušanu Karáskovi, Blansko, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — kanceláře č. 714 (o výměře 16,20 m2 + ost. 6,03 m2) v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, firmě ULH, společnost s ručením omezeným, zast. Ing. Bohumírem Staníčkem, se sídlem Smetanova 3, Blansko, IČ: 25319582 na dobu neurčitou za účelem obchodní a zprostředkovatelské činnosti za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok s účinností od 18.7.2003.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — kanceláře č. 707 v 7. patře výškové budovy Smetanova 1588/3 o výměře 19,32 m2 + 7,19 m2 (soc. zařízení, chodba) firmě AXIDA s.r.o. se sídlem v Brně, Masarykova 4, zastoupené p. Jiřím Židů, IČ: 25502034 na dobu neurčitou za účelem zřízení pobočky společnosti pro prodej nemovitostí a finanční poradenství za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — kanceláře o výměře 10,92 m2 + 3,93 m2 (soc. zařízení, chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K J. Mašky 2 Sdružení umělců Moravy a Slezska, se sídlem v Brně, Starobrněnská 14, zastoupenému Mgr. Františkem Stehlíkem, na dobu neurčitou za účelem zřízení kanceláře Oblastního výboru pro schůze a aktivity výtvarníků za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 29
Rada odkládá projednání pronájmu sklepních prostor o výměře cca 100 m2 v objektu Sadová 2 do doby předložení projektu stavebních úprav uvažovaných žadatelem — společností GAME LAND s.r.o.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 2002-KOM-S135/Pe s panem Motyčkou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, a to na základě důvodů uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu kulturního domu na Klepačově č. p. 84 na pozemku p. č. 4 — zast. pl., nádvoří o výměře 1280 m2 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se změnou přílohy, obsahující soupis vnitřního zařízení a vybavení, ke smlouvě č. 2002-KOM-S144/Pe s Oblastní charitou Blansko, a to dle materiálu odboru.

Usnesení č. 33
Rada pověřuje Odbor komunální údržby uzavíráním dodatků ke smlouvě č. 2002-KOM-S144/Pe s Oblastní charitou Blansko v případě změn přílohy, týkajících se vnitřního zařízení a vybavení (tzn. nákupu nového materiálu a přiřazení jej Charitě do výpůjčky).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej jednotky – nebytového prostoru č. 1621/101 v I. podlaží bytového domu na ulici nám. Míru č. p. 1298 na p. č. st. 1314 — zast. pl., č. p. 1620 na parcele č. st. 1315 — zast. pl., č. p. 1621 na parcele č. 1316/1 — zast. pl. a na parcele č. st. 1316/2 — zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu ideální 360/15600 ke společným částem budovy č. p. 1298, 1620, 1621 na pozemcích parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2-zast. pl. a dále spoluvlastnického podílu k ideální 360/15600 pozemků parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 – zast. pl. vše v k.ú. Blansko za cenu minimálně 270.000,- Kč.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu bez č. p. na pozemku č. 242 — zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Těchov.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor č. KOM-6/2000/Pe a smlouvy o nájmu č. KOM-5/2000/Pe uzavřených se ZUŠ v Blansku z doby určité na dobu neurčitou s nájemným ve výši 190,- Kč/m2/rok s tím, že toto nájemné bude hrazeno až od roku 2004.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem id. 1/3 nebytových prostor v objektu č. p. 12 na nám. Svobody 10, Blansko.

Usnesení č. 38
Rada bere na vědomí nájemní smlouvu ze dne 16.7.2003 uzavřenou jménem pronajímatele správcem Milanem Sochorem a nájemcem SVITAVA spol. s r. o., zastoupenou panem Josefem Jašíkem.

Usnesení č. 39
Rada nesouhlasí s vydáním výnosu ze 2/3 nájemného za nemovitosti na nám. Svobody 12/10 od roku 1996 — 2003 požadovaného JUDr. Schlesingerem, právním zástupcem Milana Sochora a Evy Šmídové.

Usnesení č. 40
Rada ukládá právnímu zástupci města vymáhat vrácení 2/3 kupní ceny z prodeje nemovitostí, a to domu č. p. 12 na nám. Svobody 10 na pozemku p. č. 44 včetně tohoto pozemku a pozemku p. č. 47 — zahrada v k.ú. Blansko po Milanu Sochorovi a Evě Šmídové.

Usnesení č. 41
Rada bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem s ohledem na technický stav domů a bytů.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí předloženou zprávu o vymáhání pohledávek z nájmů a tržeb a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města se svým stanoviskem, že pohledávky jsou vymáhány zákonným způsobem.

Usnesení č. 43
Rada projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPn SÚ Blansko a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko její vydání.

Usnesení č. 44
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Zadání změn D5 a K7, a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D5 a K7.

Usnesení č. 45
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Zadání změny B22, a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označené jako B22.

Usnesení č. 46
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Souborného stanoviska Konceptu RPn Blansko — LUHY.

Usnesení č. 47
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Návrhů změn T10, B19, B20 a B21, a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Těchov a Blansko, označených jako T10, B19 a B20.

Usnesení č. 48
Rada projednala předložený návrh a souhlasí, aby pro zimní období 2003/2004 nebyla v celém předloženém rozsahu, tj. na vymezených úsecích silnic II. a III. tříd na území obce s rozšířenou působností Blansko, zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje předložený návrh Nařízení města Blansko o vymezení úseků silnic II. a III. tříd ve správním obvodu Blansko, na kterých se v zimním období 2003/2004 nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 50
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 6/1 zahrady o výměře 741 m2 v k.ú. Klepačov, ani jeho části (pozemek za bývalou školou na Klepačově).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru:
pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 391 m2 v k.ú. Klepačov, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, za účelem umístění foliovníku, ohniště a přístřešku pro králíky a chov králíků, dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 180 m2 a část parc. č. 2 zastavěné plocha, nádvoří o výměře cca 350 m2, v k.ú. Klepačov, za účelem sečení trávy a údržby pozemků (jedná se o části pozemků za bývalou školou na Klepačově).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 938 (dle PK) a parc. č. 939/1 (dle PK), vše o výměře cca 450 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady a užívání jako zahrada s tím, že podél pozemku parc. č. 935 orná půda v k.ú. Blansko zůstane volný pás pozemku na procházení o šířce cca 0,6 m (jedná se o pozemky v zahrádkářské lokalitě Zborovec).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky a po kolaudaci a geom. zaměření odprodat, příp. směnit část pozemku parc. č. 559/7 ostatní plochy o výměře cca 333 m2 a část pozemku parc. č. 559/12 ostatní plochy o výměře cca 93 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení přeložky stávající silnice, autobusové zastávky, chodníku a stávajících inženýrských sítí v rámci stavby "Přeložka stávající silnice III/37 937" ( lokalita před areálem bývalého Agrostavu).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 81/2 vodní plochy o výměře 12 m2 v k.ú. Těchov za účelem užívání jako součást zahrady parc. č. 86 v k.ú. Těchov (za RD čp. 161 v Těchově).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. SM-NS/103/96/Ne, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Alenou Dibďákovou, Brněnská 9, Blansko dne 9. 12. 1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 1997, a to dle článku VII., odrážky třetí nájemní smlouvy písemnou dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nového smluvního vztahu s novým nájemcem (část pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 260 m2 v k.ú. Blansko, mezi komunikací při trati ČD a mlýnským náhonem, za bývalým mlýnem, v areálu dočasných zahrádek, je užívaný k zahrádkářským účelům).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 260 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům (část pozemku mezi komunikací při trati ČD a mlýnským náhonem, za bývalým mlýnem, v areálu dočasných zahrádek).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 22 z 15. zasedání RM dne 27. 5. 2003 takto:
Rada souhlasí s pronájmem níže uvedených pozemků v k.ú. Blansko:
– parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 91 m2
– část parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 62 m2
– parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2
– část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 222 m2
– parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,
z důvodu, že pozemky tvoří součást zaploceného areálu, částečně zastavěnou plochu budovou garáží — parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 91 m2 — úzký pás a částečně zpevněnou příjezdovou a manipulační plochu před garážemi Stavební společnosti Blansko, s.r.o., IČ: 25333704, Pražská 3, Blansko za nájemné 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s.r.o. na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky v k.ú. Blansko, a to:
– parc. č. 4227/6 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 16 m2
– parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2
– parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2
– část. parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 53 m2
– část. parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 27 m2,
z důvodu, že pozemky tvoří součást zaploceného areálu, částečně zastavěnou plochu budovou garáže — parc. č. 4227/6 zastavěná plocha o výměře 16 m2 — úzký pás a částečně zpevněnou příjezdovou a manipulační plochu před budovou garáže (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s.r.o. na ulici Pražská 3 v Blansku, užívané společností Bohemia Hydro s.r.o., se sídlem Pražská 3, Blansko).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k.ú. Blansko z důvodu, že pozemek je zastavěn průmyslovým objektem — energoblokem ve vlastnictví právnické osoby (jedná se o pozemek v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav na ulici Brněnská 28 v Blansku).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 559/16 ostatní plochy o výměře 3.036 m2 v k.ú. Blansko, který tvoří okolní zpevněnou plochu v blízkosti průmyslového objektu, za účelem údržby a úklidu pozemku vypůjčitelem z důvodu, že pozemek nebude využíván k podnikatelským účelům (jedná se o pozemek v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav na ulici Brněnská 28 v Blansku).

Usnesení č. 61
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 5/4 ostatní plochy o výměře 640 m2 v k.ú. Klepačov (ulice Dlouhá, před rodinným domem č. p. 1 v městské části Blansko-Klepačov, jedná se o návesní prostor s veřejnou zelení).

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 845/35 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 246 m2 a části pozemku parc. č. 845/71 ostatní plochy o výměře cca 70 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům (pozemky se nacházejí v lokalitě Sever, jsou zaplocené do zahrad za rodinnými domy na ulici Horní Palava 49 a 51 v Blansku).

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy číslo SM-NS/80/95/Ko ze dne 22.9.1995 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady v k.ú. Blansko panu Radku Homolkovi, Ostrava, Vyškovická 108, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce, následujícího po doručení výpovědi nájemci, pokud nedojde k uzavření dohody o skončení nájmu dle uvedené nájemní smlouvy mezi Městem Blansko a panem Radkem Homolkou.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka (u hřiště ZŠ Erbenova Blansko, přístup ze hřiště školy, díl označený A).

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/20/01/Ne ze dne 2.7.2001 dohodou smluvních stran, a to ke dni rozhodnutí rady města v této věci (u hřiště ZŠ Erbenova Blansko, přístup ze hřiště školy, část označená B).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 139 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka (u hřiště ZŠ Erbenova Blansko, přístup ze hřiště školy, díl označený B).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/118/99/Ko ze dne 28.4.2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře cca 19 m2 v k.ú. Blansko dohodou mezi Městem Blansko a Ing. Petrem Stegnerem, a to dohodou ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku nejpozději však ke dni 31.12.2003 (část pozemku před bytovými domy Sadová 90,92,94, Blansko — záhonky vlastníků bytů v těchto domech).

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře cca 19 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku před bytovými domy Sadová 90, 92, 94, Blansko — záhonky pro vlastníky bytů v těchto domech).

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 844/68 ostatní plochy o výměře 75 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady u RD Dvorská 112, Blansko manželům Ing. Pavlu a Ludmile Matuškovým, bytem Salmova 5, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok (vedle zahrady RD Dvorská 112 v blízkosti rekreační oblasti Palava).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 254 (dle PK), parc. č. 255 (dle PK), parc. č. 256(dle PK) parc. č. 258 (dle PK) a parc. č. 259 (dle PK), vše v k.ú. Horní Lhota, vše o celkové výměře 3506 m2 panu Antonínu Hlaváčkovi, bytem Blansko, Pražská 12, za účelem pasení koz a úklidu pozemků, za účelem zamezení a likvidace případných černých skládek, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou (lokalita pozemků po pravé straně jednosměrné komunikace z Ráječka do Horní Lhoty).

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko panu Vítězslavu Čechovi, bytem Těchov č. p. 174, Blansko za účelem provozování umístěného prodejního stánku k prodeji ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží, na dobu určitou 5 let, za nájemné 17.737,- Kč/rok, které bude pravidelně zvyšováno od roku 2004 o oficiální míru inflace (část pozemku, na které je umístěn prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 60 m2 v k.ú. Blansko panu Petru Ryzímu, bytem Podlesí 14, Blansko, za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku při ulici 9. května v Blansku, pod řadovými garážemi, v areálu dočasných zahrádek).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení, vedení, opravách a údržbě kanalizační přípojky na obecních pozemcích parc. č. 736/6 ostatní plocha a parc. č. 744/16 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko pro nemovitost — RD čp. 342 Žižkova 30, Blansko, ve vlastnictví pana Martina Eigla, Chelčického 10, Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění el. vedení 2 × 110 kV včetně ochranného pásma na pozemku parc. č. 395/16 — ost. plochy v k.ú. Klepačov a umožnění jeho oprav za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč pro Jihomoravskou energetiku, a.s., Lidická 36, Brno jako oprávněného, na dobu neurčitou (pozemky u příjezdové komunikace na Klepačov).

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene, které spočívá v umístění vodovodního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 274/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno jako povinného, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene (silniční pozemek na Těchově).

Usnesení č. 76
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení vodovodní přípojky pro ČOV, v jejím provozování, opravách a údržbě, vše na obecních pozemcích parc. č. 1387 (PK), parc. č. 540 (PK), parc. č. 492/2 (PK), parc. č. 541/6 — trvalý travní porost a parc. č. 1387/2 — ost. plochy, vše v k.ú. Blansko na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá ve strpění uložení vedení telekomunikační sítě, jejím provozování, opravách a údržbě na obecním pozemku parc. č. 422 — ost. plochy v k.ú. Klepačov na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí se změnou (opravou) hranice mezi pozemky parc. č. 171 — zast. plocha, parc. č. 173/1 — orná půda a parc. č.186 — orná půda, vše v k.ú. Hořice u Blanska a pozemkem parc. č. 155 — ostatní plocha v k.ú. Hořice u Blanska tak, jak je vyznačena v záznamu podrobného měření změn č. 308 podle zaměření katastrálního úřadu ze dne 15.8.2003 (pozemky v k.ú. Hořice u RD č. p. 20).

Usnesení č. 79
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 967/18 — ostatní plocha a parc. č. 980/7 — ostatní plocha, v k.ú. Blansko od vlastníka pozemků za cenu 240,-Kč/m2 s tím, že součástí kupní ceny budou i náklady za vypracování znalec. posudku (lokalita „Vojanky“).

Usnesení č. 80
Rada souhlasí se snížením nájemného dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/12/2000/Ko pouze pro rok 2003, a to na částku 2.768,- Kč, a to z důvodu zhoršení životního prostředí vlivem prováděné stavby křižovatky U Pošty (část pozemku u řeky Svitavy, u baru Koruna).

Usnesení č. 81
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis části pohledávky Vladimíra Jedly, Dvorská 10, Blansko ve výši 40.000,- Kč z důvodu částečného zamítnutí žaloby dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Blansku 6C 91/99-49.

Usnesení č. 82
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávek z titulu nesplacených sociálních půjček poskytnutých Okresním úřadem Blansko Ivu Staňkovi, bytem Blansko, Seifertova 8 ve výši 3.000,- Kč z důvodu promlčení a Josefu Balázsovi, bytem Olešná 9, Blansko ve výši 4.000,- Kč z důvodu nedobytnosti a nedostatku majetku.

Usnesení č. 83
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky z titulu vrácení příspěvku na bezbarierovou úpravu bytu paní Ivetě Rafaelové, nar. 1966, bytem Blansko, Chelčického 50 ve výši 21.468,- Kč z důvodu nedobytnosti a nedostatku majetku.

Usnesení č. 84
Rada schvaluje předložený návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací — mateřských škol, základních škol a kulturních zařízení v oblasti nemovitého majetku, doplňkové činnosti a zabezpečení městského televizního vysílání s platností od 1.1.2004 a ukládá odboru ŠKOL předložit změny ke schválení na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 85
Rada schvaluje na základě vyjádření likvidační komise návrh příspěvkových organizací Městské knihovny Blansko, Základní školy Blansko, Erbenova 13 a Základní školy Blansko, Dvorská 26 na likvidaci neupotřebitelného a nefunkčního majetku.

Usnesení č. 86
Rada schvaluje použití 5.000,- Kč z příspěvku schváleného souboru Blanenské divadlo na přípravu výstavy v Galerii města Blanska.

Usnesení č. 87
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2003.

Usnesení č. 88
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 2./1 až č. 2./30 a č. 2./32. Ukládá odboru finančnímu předložit zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 89
Rada schvaluje rozpočtové opatření na investiční dotaci pro Technické služby Blansko ve výši 1.500,- tis. Kč s tím, že zdroje, ze kterých bude tato částka kryta, budou předloženy na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 90
Rada ukládá odboru FIN ve spolupráci s odborem KOM předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení rozpočtové opatření na investiční dotaci Technickým službám Blansko s.r.o.

Usnesení č. 91
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 3./1 až č. 3./14.

Usnesení č. 92
Rada souhlasí s revokací rozpočtového opatření č. 16, schváleného usnesením č. 28, ze 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 23.6.2003 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 93
Rada ukládá na základě zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31, odst 2, písm. c, ZŠ T. G. Masaryka, ul. Rodkovského odvod finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ke krytí realizované investiční akce — úprava rozvodů ÚT ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského ul., tj. zřízení samostatné větve pro vytápění jídelny se samostatným časovým a teplotním režimem jen pro tento objekt.

Usnesení č. 94
Rada doporučuje odpis pohledávky ve výši 30.734,- Kč po zemřelém Pavlu Kopčovi, naposledy bytem Blansko, Chelčického 32 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 95
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 3.031,- Kč po zemřelé Drahomíře Křižanové, naposledy bytem Blansko, Jungmannova 10.

Usnesení č. 96
Rada souhlasí, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o úvěr ve výši 10 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí s přijetím úvěru od KB, a.s., pobočka Brno-venkov, na akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko v celkové výši 11.430 tis. Kč, se splatností 30 měsíců, s pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p.a. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 98
Rada souhlasí se zajištěním společného úvěru Svazkem pro obce Blansko, Boskovice a Ráječko k financování Projektu Dyje. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 99
Rada projednala materiál Strategický plán rozvoje města Blanska a po úpravách doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 100
Rada ukládá odboru FIN, aby vždy v souvislosti s předkládáním návrhů na poskytnutí úvěrů předložil radě a zastupitelstvu okamžitý stav úvěrového zatížení města a mobility zdrojů, ze kterých bude úvěr splácen.

Usnesení č. 101
Rada ukládá odboru ŠKOL předkládat radě plnění harmonogramu úprav školních kuchyní.

Usnesení č. 102
Rada ukládá odboru KOM předložit zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem s ohledem na technickou zastaralost domů a bytů.

Usnesení č. 103
Rada ukládá odboru KOM předložit zastupitelstvu návrh na řešení vymáhání pohledávek z nájmů a tržeb.

Usnesení č. 104
Rada schvaluje program jednání 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 105
Rada jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Blansko do funkce vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko pana Mgr. Františka Alexu s účinností od 2.1.2004.

Usnesení č. 106
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout obecní pozemky a části pozemků — zemědělskou půdu na okrajích honů v k. ú. Lažánky o celkové výměře 0,9278 ha, uvedené v seznamu označeném I. v materiálu odboru INV, oddělení pozemky, za účelem zemědělského obhospodařování (lokalita Boří, Harbechy, Novinky, Na vrších, Lošce, Na brdě, Vyhnálov, Zrcadla, Společná).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka