Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 21 ze dne 30.09.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí oznámení p. Pavla Jabůrka o ukončení činnosti v občanské aktivitě Dolní Lhota k 30. 9. 2003.

Usnesení č. 2
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2003 pro Diakonii ČCE — středisko v Brně vzhledem k tomu, že se nejedná o organizaci poskytující sociální služby na území města.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2003 pro občanské sdružení Bílý klíč porozumění, Blansko, vzhledem k tomu, že by finanční příspěvek nebyl použit pro sociální činnost.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Janu Pilarovi, nar. 1936, trvale bytem Blansko, Údolní 19.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje přijetí manželů Josefa a Marie Šenkeříkových, nar. 1939 a 1946, trvale bytem Podlesí 1, Blansko, do obytné jednotky (2+1) v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje přijetí manželů Ing. Ladislava a Aloisie Rybkových, nar. 1933 a 1937, trvale bytem Stařeckého 6, Blansko, do dvoulůžkové obytné jednotky (1+1) v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Veronice Valkové, nar. 1978, trvale bytem Jasanova 13, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje na základě vyjádření likvidační komise návrh příspěvkové organizace Základní školy Blansko, Salmova 17 na likvidaci neupotřebitelného a nefunkčního majetku.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje odprodej vyřazeného, neupotřebitelného majetku Muzea Blansko dle předložené žádosti.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informaci odboru ŠKOL o plnění harmonogramu úprav školních kuchyní.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2003.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu bytu — přístřeší pro pana Hemzala, 9. května 1, Blansko, a to na dobu určitou — 1 rok.

Usnesení č. 13
Vzhledem k tomu, že obdržená žádost o pronájem nebytových prostor v objektu čp. 3, Zámek 3, Blansko, o výměře cca 150 m2 nesplňovala všechny podmínky oznámení pronájmu, rada tuto žádost považuje za neplatnou a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — kanceláře o výměře 21 m2 + 7,56 m2 (soc. zařízení, chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2 panu Lubomíru Potůčkovi, Blansko, na dobu neurčitou za účelem zřízení kanceláře k výkonu činnosti v oblastech technického poradenství a obchodu v oblasti chemie za nájemné ve výši 300,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. BNH-8/99/Ku Pionýrské skupině Blansko s 6ti měsíční výpovědní lhůtou z důvodu havarijního stavu objektu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu č. p. 317 na ul. Komenského 20, Blansko, na pozemku parc. č. 300 zast. plocha, nádvoří o výměře 116 m2 a pozemku parc. č. 300 — zast. pl., nádvoří o výměře 116 m2 vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bývalých kotelen:
– K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 o výměře 263 m2
– K 21 na ul. Absolonova na pozemku parc. č. 2381 o výměře 125 m2
– K 22 na ul. Salmova na pozemku parc. č. 2382 o výměře 128 m2
– K 23 na ul. Dvorská 56 na pozemku parc. č. 2794 o výměře 146 m2
– K 24 na ul. Dvorská 38 na pozemku parc. č. 2387 o výměře 173 m2
– K 33 na ul. Jasanová na pozemku parc. č. 4045 o výměře 386 m2

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dodávce služeb č. KOM/20/2000 ze dne 3. 7. 2000, jehož předmětem bude vyúčtování nákladů za ohřev teplé vody v budově České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 855/9 ostatní plochy o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko za účelem vytvoření manipulační plochy kolem budovy pěstitelské pálenice v Blansku ve Sloupečníku (za budovou pálenice č. p. 1584 v Blansku, Sloupečníku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc. č. 1351/3 trvalý travní porost a parc. č. 1351/5 ostatní plochy, o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění jedné garáže Prefa s tím, že žadatel splní podmínky, uvedené ve stanovisku A) odboru INV k tomuto bodu materiálu (část pozemků v lokalitě řadových garáží před tratí ČD u zastávky Blansko — město).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 369 — pozemek ve zjednodušené evidenci — parcela původ evidence nemovitostí (EN) v k. ú. Dolní Lhota o výměře 495 m2 za účelem upřesnění usnesení č. 3 z 15. zasedání ZM ze dne 27. 2. 2001 o odprodeji části pozemku parc. č. 369 (EN) v k. ú. Dolní Lhota (jedná se o pozemek v lokalitě na západním okraji městské části Blansko — Dolní Lhota, při místní komunikaci za řadovými garážemi).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi SBD Macocha Blansko, se sídlem Blansko, Pražská 66, jako pronajímatelem a Městem Blansko, jako nájemcem, na pronájem části střešní plochy budovy bytového domu v Blansku č. p. 2029 na pozemku parc. č. 4374 zast. plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem instalace a provozování kamery bezpečnostního kamerového systému, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za dohodnuté nájemné ve výši 5.000,-- Kč/rok (bytový dům č. p. 2029 v Blansku — Písečná).

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí se snížením kupní ceny za pozemek parc. č. 57 — zahrady v k. ú. Olešná, a proto nedoporučuje zastupitelstvu žádost o snížení ceny k projednání (pozemek u křižovatky z Olešné na Hořice — zaplocená zahrada).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výpůjčkou prostor pro organizace a organizační složky státu v rozsahu v současné době využívaných prostor do doby vyřešení dislokace těchto složek do jiných prostor v souvislosti s chystaným převodem budovy na nám. Republiky 1 do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 25
Rada ve funkci dozorčí rady Nemocnice Blansko trvá v souladu se svým programovým prohlášením na zajištění kvalitní zdravotní péče pro občany našeho města a regionu minimálně v současném rozsahu poskytované péče.

Usnesení č. 26
Rada projednala petici proti plánovanému zrušení lůžkového oddělení plicního (TRN) Nemocnice Blansko a konstatuje, že plicní oddělení patří do koncepce rozvoje Nemocnice Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka