Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 22 ze dne 14.10.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje závěrečnou zprávu o revizi knihovních fondů v Městské knihovně Blansko.
Rada schvaluje odpis nenalezených a nevrácených knih a ostatních dokumentů při revizi knihovních fondů v Městské knihovně Blansko.
Rada schvaluje odpis 424 ks gramofonových SP desek z fondů Městské knihovny Blansko z důvodu technické a obsahové zastaralosti.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrhy na převody, odprodej a likvidaci majetku příspěvkových organizací ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87, MŠ Blansko, Těchov 124, MŠ Blansko Dvorská 96 a MŠ Blansko, Divišova 2a.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část obecního pozemku parc. č. st. 445 (dle PK) na pozemku parc. č. 1362/16 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 18 m2 za účelem umístění prodejního stánku pro prodej rychlého občerstvení a nealkoholických nápojů (na křižovatce ulic Rožmitálova a Svitavská, vedle domu č. p. 567 v Blansku).

Usnesení č. 4
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici o inventarizaci majetku a závazků.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 54 z 20. zasedání Rady města Blansko dne 9.9.2003, a to tak, že v textu usnesení se slovo pronajmout nahrazuje slovem odprodat. Ostatní text usnesení zůstává beze změny (jedná se o zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 81/2 vodní plochy v k. ú. Těchov, za RD č. p. 161 v Těchově).

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1056 kultura ostatní plochy o výměře 270 m2 v k. ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům, vytvoření zahrádky (jedná se o část obecního pozemku, proluky v kolonií již užívaných, pronajatých pozemků — dočasných zahrádek u trati ČD, podél mlýnského náhonu za bývalým mlýnem v Blansku).
Rada souhlasí s tím, aby v kolonii dočasně pronajatých obecních pozemků k zahrádkářským účelům mezi mlýnským náhonem a tratí ČD za bývalým mlýnem v Blansku zůstaly dvě nepronajaté plochy na částech pozemků parc. č. 1056 a parc. č. 1049/2, oba v k.ú. Blansko — proluky za účelem zajištění manipulačního prostoru pro kácení dřevin, údržby a čištění náhonu apod.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 282 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a část pozemku parc. č. 256 — ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem zřízení 2 parkovacích míst opatřených otevřeným přístřeškem (v blízkosti bývalé restaurace v Horní Lhotě).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 260 m2 v k.ú. Blansko Milanu a Lence Hrouzovým, Dvorská 38, Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku mezi komunikací při trati ČD a mlýnským náhonem, za bývalým mlýnem, v areálu dočasných zahrádek).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem níže uvedených pozemků v k. ú. Blansko společnosti Bohemia Hydro
s. r. o., se sídlem Pražská 3, Blansko, IČ: 25529340:
parc. č. 4227/6 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 16 m2
parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2
parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2
část parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 53 m2
část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 27 m2,
z důvodu, že pozemky tvoří součást zaploceného areálu, částečně zastavěnou plochu budovou garáže — parc. č. 4227/6 zastavěná plocha o výměře 16 m2 — úzký pás a částečně zpevněnou příjezdovou a manipulační plochu před budovou garáže, za nájemné 30,-- Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 10,-- Kč/m2/rok za ostatní manipulační plochu, na dobu neurčitou (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s. r. o., na ulici Pražská 3 v Blansku, užívané společností Bohemia Hydro s. r. o., se sídlem Pražská 3, Blansko).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. Blansko akciové společnosti MH & GUSTAV HEESS a.s., se sídlem nám. Svobody 13/ č. p. 9, Blansko, IČ: 26886898, z důvodu, že pozemek je zastavěn průmyslovým objektem — energoblokem v jejím vlastnictví, za nájemné 30,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou (jedná se o pozemek v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav na ulici Brněnská 28 v Blansku).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 559/16 ostatní plochy o výměře 3.036 m2 v k. ú. Blansko akciové společnosti MH & GUSTAV HEESS a. s., se sídlem nám. Svobody 13/ č. p. 9, Blansko, IČ: 26886898, který tvoří okolní částečně zpevněnou plochu v blízkosti průmyslového objektu, a to z důvodu, že pozemek nebude využíván k podnikatelským účelům, ale za účelem údržby pozemku ze strany vypůjčitele, na dobu neurčitou (jedná se o pozemek v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav na ulici Brněnská 28 v Blansku).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/35 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře 60 m2 a části pozemku parc. č. 845/71 ostatní plochy o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko Jiřině Francové, Horní Palava 49, Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (části pozemků se nacházejí v lokalitě Sever, jsou zaplocené do zahrady za rodinným domem na ulici Horní Palava 49 v Blansku).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/35 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře 186 m2 Barboře Pernicové, Voříškova 29, Brno a Janu Veteškovi, Zelný trh 320/21, Brno za účelem využití k zahrádkářským účelům, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku se nachází v lokalitě Sever, je zaplocena do zahrady za rodinnými domem na ulici Horní Palava 51 v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada požaduje odstranění mobilní buňky z části pozemku parc. č. 845/35 ostatní plochy v k. ú. Blansko po vlastníkovi této mobilní buňky, a to z důvodu, že k předmětnému pozemku nemá žádný majetkoprávní vztah.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. SM-NS/58/97/Ko ve znění dodatků mezi Městem Blansko a Jiřím Bezděkem, Lažánky 15, Blansko, kterým se vyhlásí úplné znění změněné nájemní smlouvy, kde bude uveden předmět nájmu — pozemky v k. ú. Lažánky dle nového stavu po provedené digitalizaci katastru nemovitostí, uvedené v seznamu v materiálu odboru INV, oddělení pozemky k této záležitosti, a to z důvodu, že došlo k novému očíslování pozemků, vyznačení v katastrální mapě, ke změně z pozemků ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr na stav dle katastru nemovitostí a ke změně výměry předmětu nájmu včetně upravení výše nájemného (jedná se o pozemky v lokalitách Boří, Harbechy, Novinky, Na vrších, Lošce, Na brdě, Vyhnálov a tvoří zemědělskou půdu v honech v k. ú. Lažánky).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem pozemků v seznamu označeném I.) v materiálu odboru INV, oddělení pozemky k této záležitosti a s tím, že předmět nájmu v nájemní smlouvě č. SM-NS/112/95/Ko a v nájemní smlouvě č. SM-NS/65/97/Ko bude po dohodě obou smluvních stran — Města Blansko a Agris Jedovnice spol. s r. o., IČ: 60731991, se sídlem Jedovnice č. p. a č. evid. 597, zastoupená jednatelem a ředitelem společnosti Ing. Františkem Julínkem, sloučen do jedné nájemní smlouvy č. SM-NS/65/97/Ko formou dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. SM-NS/65/97/Ko ve znění dodatků, kterým se vyhlásí nové úplné znění změněné nájemní smlouvy, kde bude specifikovaný předmět nájmu — zemědělské pozemky v k. ú. Lažánky, uvedené v seznamu označeném I.) a v seznamu označeném II.) v materiálu odboru INV, oddělení pozemky k této záležitosti, dle nového stavu po provedené digitalizaci katastru nemovitostí a to z důvodu, že došlo k novému očíslování pozemků, vyznačení v katastrální mapě, ke změně z pozemků ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr na stav dle katastru nemovitostí a ke změně pronajaté výměry včetně upravení výše nájemného (jedná se o zemědělské pozemky v lokalitách Boří, Harbechy, Novinky, Na vrších, Lošce, Na brdě, Vyhnálov, Zrcadla, Společná ).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s
pronájmem části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 391 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, za účelem umístění foliovníku, ohniště a přístřešku pro králíky a chov králíků, za nájemné 391 Kč/rok a
výpůjčkou části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 180 m2 a části parc. č. 2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 350 m2, v k. ú. Klepačov, za účelem sečení trávy a údržby pozemků,
to vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou paní Magdě Skalické, bytem Blansko — Klepačov č. 29 (jedná se o části pozemků za bývalou školou na Klepačově).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 559/7 ostatní plochy o výměře cca 333 m2 a části pozemku parc. č. 559/12 ostatní plochy o výměře cca 93 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení přeložky stávající silnice, autobusové zastávky, chodníku a stávajících inženýrských sítí v rámci stavby "Přeložka stávající silnice III/37 937" společnosti Synthon, s. r. o. Blansko, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou (lokalita před areálem bývalého Agrostavu).

Usnesení č. 19
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 271/7 — ostatní plocha o výměře 955 m2, parc. č. 271/14 — ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 1691/3 — ostatní plocha o výměře 105 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 240,-- Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí daň z převodu nemovitostí (pozemky mezi stavivy Raab Karcher a sběrným dvorem v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 518/1 — ostatní plocha, parc. č. 4342 — zast. pl., parc. č. 820/2 — ostatní plochy, parc. č. 820/10 — ostatní plochy, parc. č. 820/11 — ostatní plochy, parc. č. 712/17 — ostatní plochy, parc. č. 712/35 — ostatní plochy, parc. č. 712/36 — ostatní plochy, parc. č. 712/37 — ostatní plochy, parc. č. 712/38 — ostatní plochy, parc. č. 712/39 — ostatní plochy, parc. č. 712/40 — ostatní plochy, parc. č. 712/41 — ostatní plochy, parc. č. 712/42 — ostatní plochy, parc. č. 700/5 — ostatní plochy, parc. č. 713/9 (dle PK), parc. č. 713/10 (dle PK), parc. č. 10712/10 (dle PK), parc. č. 10712/11 (dle PK), parc. č. st. 1626/2 — zast. pl., parc. č. 712/3 (dle PK), parc. č. 712/4 (dle PK), parc. č. 712/5 (dle PK), parc. č. 712/6 (dle PK), parc. č. 712/16 (dle PK), parc. č. 713/1 (dle PK), parc. č. 713/2 (dle PK), parc. č. 713/3 (dle PK), parc. č. 713/4 (dle PK), parc. č. 713/5 (dle PK), parc. č. 714 (dle PK), parc. č. 715 (dle PK), parc. č. 717/1 (dle PK), parc. č. 717/2 (dle PK), parc. č. 718 (dle PK), parc. č. st. 2676/1 — zast. pl., parc. č. st. 2676/3 — zast. pl., parc. č. st. 2676/4 — zast. pl., parc. č. st. 4056/1 — zast. pl., parc. č. 754/3 — ostatní plochy, parc. č. 754/5 — ostatní plochy, parc. č. 755/50 — ostatní plochy, parc. č. 755/53 — ostatní plochy, parc. č. 755/64 — ostatní plochy, parc. č. 755/16 — ostatní plochy, parc. č. 755/18 — ostatní plochy, parc. č. 755/20 — ostatní plochy, parc. č. 755/22 — ostatní plochy, parc. č. 755/23 — ostatní plochy, parc. č. 755/34 — ostatní plochy, parc. č. 755/35 — ostatní plochy, parc. č. 755/38 — ostatní plochy, parc. č. st. 1258 — zast. plocha, parc. č. 1643 — ostatní plochy, parc. č. 1644 — ostatní plochy, parc. č. 1645 — ostatní plochy, parc. č. 1646 ostatní plochy, parc. č. 1290 zast. plocha, parc. č. 1291 zast. plocha, parc. č. 1292 — zast. plocha, parc. č. st. 1282 — zast. plocha, parc. č. st. 1283-zast. plocha, parc. č. st. 1284 — zast. plocha, parc. č. st. 1272 — zast. plocha, parc. č. st. 1273 — zast. plocha, parc. č. st. 1274 — zast. plocha, parc. č. st. 1265 — zast. plocha, parc. č. 1266 — zast. plocha, parc. č. 1267 — zast. plocha, parc. č. 755/63 — ostatní plochy, parc. č. 1296 — zast. plocha, parc. č. 1300 — zast. plocha, parc. č. 1654 — ostatní plochy, parc. č. 1655 — ostatní plochy, parc. č. st. 1297 -zast. plocha, parc. č. st. 1298 — zast. plocha, parc. č. st. 1299 — zast. plocha, parc. č. 755/36 — ostatní plochy, parc. č. 755/39 — ostatní plochy, parc. č. 755/41 — ostatní plochy, parc. č. 755/43 — ostatní plochy, parc. č. 755/45 — ostatní plochy, parc. č. 755/46 — ostatní plochy, parc. č. 755/48 — ostatní plochy, parc. č. 755/68 — ostatní plochy, parc. č. st. 1268 — zast. plocha, parc. č. st. 1275 — zast. plocha, parc. č. st. 1286 — zast. plocha, parc. č. 1656 — ostatní plochy, parc. č. 1657 — ostatní plochy, parc. č. 1658 — ostatní plochy, parc. č. 1659 — ostatní plochy, parc. č. 1678 — ostatní plochy, parc. č. st. 1287 — zast. plocha, parc. č. st. 1288 — zast. plocha, parc. č. st. 1289 — zast. plocha, parc. č. st. 1279 — zast. plocha, parc. č. st. 1280 — zast. plocha, parc. č. st. — 1281 zast. plocha, parc. č. 1276 — zast. plocha, parc. č. 1277 — zast. plocha, parc. č. 1278 — zast.plocha, parc. č. 1269 — zast. plocha, parc. č. 1270 — zast. plocha, parc. č. st. 1271 — zast. plocha, parc. č. 746/2 — ostatní plochy, parc. č. 746/3 — ostatní plochy, parc. č. 746/17 — ostatní plochy, parc. č. 746/20 — ostatní plochy, parc. č. 746/22 — ostatní plochy, parc. č. 746/48 — ostatní plochy, parc. č. 755/95 — ostatní plochy, parc. č. 1661 — ostatní plochy, parc. č. 1664 — ostatní plo — — — — chy, parc. č. 1249 — zast. plocha, parc. č. 1250/1 zast. plocha, parc. č. 1243 — zast. plocha, parc. č. 1244 — zast. plocha, parc. č. 1245/1- zast. plocha a část pozemku parc. č. 712/19 — ost. plocha, vše v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 30,-- Kč/m2 a výkup HIM a DHIM dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu za cenu 487.000,-- Kč (pozemky na „starém sídlišti“, u Sanatorky, u MŠ Údolní, na „hřišti ČKD“, pod částí komunikace na Písečnou a okolí, pod spojovacím chodníkem mezi Písečnou a ul. Údolní v Blansku).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou hranice mezi pozemky parc. č. 446 — zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska a pozemkem parc. č. 734/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota u Blanska na stav před obnovou operátu evidence nemovitostí za podmínky, že nový vlastník části pozemku parc. č. 734/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota u Blanska (části, která změnou hranice mezi pozemky přejde do vlastnictví jiného) zřídí věcné břemeno průjezdu a průchodu k nemovitostem — RD čp. 118 na pozemku parc. č. 447 — zastavěná plocha a k pozemku parc. č. 447 — zastavěná plocha v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 22
Rada, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži (Bytové domy II. — Blansko, Písečná, 90 b.j.), schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s uchazečem, MiTTaG spol. s r. o., Chaloupkova 3, č. p. 578, 612 00 Brno.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Ludmily Skotákové, Dvorská 92, Blansko, o pronájem bytu z pořadí žadatelů z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí vyřazení žádosti paní Andrey Ševčíkové, Sloupečník 1, Blansko, o pronájem bytu z pořadí žadatelů z důvodu vyřešení bytové situace.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Pavla Marečka, Husova 35, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Jitku Průchovou, Absolonova 13, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí — výměnou bytu paní Evě Kovaříkové, Údolní 19, Blansko za jiný uvolněný byt v majetku města.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí — výměnou bytu paní Miluši Jarůškové, 9. května 20, Blansko za jiný uvolněný byt v majetku města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Hanou Petrů, bytem Sloupečník 84, Blansko, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s výší měsíční splátky 1.000,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s podáním výpovědi z dohody č. 91/99/Ku ze dne 22. 11. 1999 tak, aby dohoda byla ukončena k 31. 12. 2003.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním výzvy (dle §281 a násl. obchodního zákona) k podání návrhu na uzavření smlouvy na obstarání provozu veřejných záchodů v budově Městského úřadu v Blansku č. p. 32 na nám. Svobody 3, a to v zadním křídle této budovy za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se změnou předmětu nájmu — přestěhování nájemce z kanceláře č. 86 do kanceláře č. 84 o výměře 9,35 m2 (+ ost. 7,57 m2 ) v zadním křídle radnice na nám. Svobody 3, a to z důvodu, že Město Blansko jako pronajímatel nemůže splnit povinnosti vlastníka objektu a zajistit nájemci nerušený nájem.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s odprodejem jednotky — nebytového prostoru č. 1621/101 v I. podlaží bytového domu na ulici nám. Míru čp. 1298 na pozemku parc. č. st. 1314 — zast. pl., čp. 1620 na pozemku parc. č. st. 1315 — zast. pl., čp. 1621 na pozemku parc. č. 1316/1 — zast. pl. a na pozemku parc. č. st. 1316/2 — zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu ideální 360/15600 ke společným částem budovy č. p. 1298, 1620, 1621 na pozemcích parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 — zast. pl. a dále spoluvlastnického podílu k ideální 360/15600 pozemků parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 — zast. pl. vše v k.ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí
1. Alena Baďurová, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 350.000,-- Kč
2. Miroslav Neubauer, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 321.000,-- Kč
3. Vrba, s. r. o., zast. J. Vrbou, Sukova 6, IČO: 46993223, za kupní cenu ve výši 290.000,-- Kč
4. Pavel Vajdiš, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 271.000,- -Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s odprodejem objektu bez čísla popisného na pozemku parc. č. 242 — zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Těchov panu Františku Prokopovi, Blansko, za cenu 17.600,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s přistoupením Města Blanska jako třetího pronajímatele ke smlouvě č. R/17/03 ze dne 16. 7. 2003 mezi Milanem Sochorem, Evou Šmídovou a obchodní společností SVITAVA na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 12 na nám. Svobody 10 v Blansku, a to na základě předloženého materiálu.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2003 — 2004.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje návrh zřízení organizační složky obce včetně její zřizovací listiny a ukládá odboru hospodářské správy předložit materiál ke schválení na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Blanska a ukládá odboru hospodářské správy předložit vyhlášku ke schválení na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s bezplatným použitím městského znaku v atlase “Kam ve městech“ — kraj Jihomoravský, vydaném nakladatelstvím P. F. art. spol. s r. o.

Usnesení č. 40
Rada ukládá tajemníkovi předkládat monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce města ze Strategického plánu rozvoje města Blanska vždy společně s rozborem hospodaření města za předchozí rok.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka