Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 23 ze dne 04.11.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Karla Rittera z členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje zastupitelstvu města jmenovat za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Michala Součka.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za III. čtvrtletí roku 2003.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje předložený návrh rozpočtového provizoria Nemocnice Blansko na I. čtvrtletí roku 2004.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky vedenou v účetnictví Nemocnice Blansko za cizincem.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí průběžnou zprávu za rok 2003 k zajištění kontrolní činnosti Kontrolním oddělením MěÚ Blansko.

Usnesení č. 7
Rada trvá na realizaci bezúplatného převodu majetku TJ Spartak ČKD Blansko i s ohledem na existenci zástavních práv k tomuto majetku a ukládá oddělení PRAV činit příslušné kroky k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje předložený návrh smlouvy mezi městem Blansko a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje o výpůjčce šestimístného člunu ve vlastnictví města Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje — Územnímu odboru Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje užití částky 35.000,- Kč z investičního fondu ZŠ TGM Blansko Rodkovského 2 na opravu podlah školní tělocvičny.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s likvidací nepotřebného a nepoužitelného majetku z inventáře Školní jídelny Blansko, Rodkovského 2 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 11
Rada projednala záměr převodu nemovitého majetku v užívání Muzea Blansko z vlastnictví České republiky na Město Blansko a doporučuje zastupitelstvu tento záměr ke schválení. Rada ukládá odboru ŠKOL tento záměr předložit do zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje návrh výše plateb za svatební obřady v prostorách blanenského zámku s účinností od 1.1. 2004 a schvaluje postup účtování.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje plán termínů uzavření Městské knihovny Blansko a změn letní výpůjční doby v roce 2004.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 23 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s prominutím úhrady 50 % penále paní Pernicové, A. Dvořáka 4A, Blansko a souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na zbývající část penále ve výši měsíční splátky 500,- Kč.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Janem Peštou, Údolní 19, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 3.000,- Kč.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Peštovi, Údolní 19, Blansko, a to do konce února 2004.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Josefem Švancarou, A. Dvořáka 4A, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 1.000,- Kč.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Švancarovi, A. Dvořáka 4A, Blansko, a to do konce února 2004.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Kolářovou, bytem 9. května 14, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 1.500,- Kč.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Ivetě Kolářové, 9. května 14, Blansko, a to do konce února 2004.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Alešem Havelkou, bytem Údolní 19, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 400,- Kč.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, a to s panem Pavlem Waškem, bytem Údolní 19, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s předloženým návrhem pronajímání uvolněných bytů v domě Jasanová 24, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem KD na Klepačově čp. 84 na pozemku parc. č. 4 — zast. pl. v k.ú. Klepačov panu Jiřímu Šamalíkovi, Olomučany, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 18.000,- Kč/rok za účelem provozování pohostinství a kulturních, společenských a sportovních akcí.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor, a to dvou místností o výměrách 46,2 m2 a 18,72 m2 (včetně poměrné části na společných prostorách) ve III. nadzemním podlaží objektu čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Pionýru — nezávislé dětské organizaci, Pionýrské skupině Blansko, zast. Pavlou Holasovou na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem klubovny a skladu s tím, že PS Blansko bude udržovat zahradu za budovou.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — místnosti o výměře 46,2 m2 ve II. nadzemním podlaží objektu čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Městské knihovně Blansko, zast. J. Ševčíkovou, se sídlem Rožmitálova 4, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem konání kurzů a školení knihovníků.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu čp. 3, Zámek 3, Blansko o výměře cca 150 m2 se vstupem vedle keramické dílny na dobu neurčitou panu Vladimíru Sehnalovi, Blansko, za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/rok za účelem vybudování zázemí pro mládež a začínající soubory a hudebníky (audiostudio).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — sklepních prostor o výměře cca 100 m2 v objektu Sadová 2, Blansko, společnosti GAME LAND s.r.o., zast. Petrem Růžičkou, se sídlem Zborovecká 11, Blansko, IČO: 25593102 na dobu neurčitou za účelem vybudování a provozování vinárny s těmito podmínkami:
– nájemné bude stanoveno ve výši 10 % z investičních nákladů vložených do rekonstrukce, min. 80.000,- Kč/rok
– nájemce nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy předloží pronajímateli k odsouhlasení projekt na rekonstrukci prostor, pokud projekt bez závažných důvodů nebude v tomto termínu předložen, pozbývá smlouva platnosti
– nájemné bude hrazeno až od rekolaudace prostor; na provedení rekolaudace (včetně projektu) bude stanoveno max. 6 měsíců. Po tomto termínu bude do doby rekolaudace hrazeno nájemné ve výši 80.000,- Kč/rok
investice vložené do rekolaudace předmětu nájmu budou nájemci po předložení oprávněných faktur umořeny na nájemném

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s prodejem objektu čp. 317 na ul. Komenského 20, Blansko, na pozemku parc. č. 300 — zast. pl. o výměře 116 m2 a pozemku parc. č. 300 — zast. pl. o výměře 116 m2 panu p. Hynštovi, Blansko, za kupní cenu 50.000,- Kč + veškeré náklady s prodejem spojené a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem zbývající části skladu o výměře cca 377 m2 v Horní Palavě na pozemku parc. č. 4908 o výměře 647 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parc. č. 242 — zast. plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Těchov zastavěného budovou bez čp.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí s odprodejem plynovodů Města Blanska za cenu nabídnutou JmP, a.s.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít nájemní smlouvy na plynovody, které nejsou smluvně provozovány.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele generelu odvodnění města Blanska.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 346/1 lesní pozemek o výměře 3182 m2 a část pozemku parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře cca 15000 m2 (část, která není dotčena budoucí polohovou úpravou silnice III/37937) za účelem užívání jako krajinná zeleň v areálu výrobní společnosti (lokalita pozemků nad areálem společnosti Synthon, s.r.o. Blansko).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/81/95/Ko ze dne 25.9.1995 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, tj. dohodou mezi Městem Blansko a Jiřím a Vladimírou Ševčíkovými, ke dni 31.12.2003 (lokalita zahrádek u školního hřiště ZŠ Erbenova).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/77/95/Ko ze dne 25.9.1995 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, tj. dohodou mezi Městem Blansko a Martou Štégnerovou, ke dni 31.12.2003 (lokalita zahrádek u školního hřiště ZŠ Erbenova).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře 2 × 139 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek u školního hřiště ZŠ Erbenova, přístup přes hřiště).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/83/95/Ko ze dne 14.6.1995 na nájem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plochy o výměře cca 356 m2 v k.ú. Blansko dohodou smluvních stran, tj. dohodou mezi Městem Blansko a paní Martou Manovou, ke dni 31.12.2003 (část pozemku v lokalitě zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plochy o výměře cca 356 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 821/1 orná půda o výměře cca 60 m2 v k.ú. Blansko za účelem dopřesnění usnesení č. 3 z 22. zasedání Zastupitelstva města Blansko o odprodeji části pozemku parc. č. 821/1 orná půda v k.ú. Blansko za účelem výstavby prodejny potravin a smíšeného zboží (část pozemku vedle budovy čp. 1849 v Blansku).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 3796/1 zastavěná plocha o výměře 684 m2 a parc. č. 786/17 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k.ú. Blansko za účelem sjednocení užívacího a vlastnického vztahu k nemovitostem za podmínky, že bude umožněn průchod a průjezd k nemovitosti čp. 2023 /formou věcného břemene/ (areál Krajského státního zastupitelství při ulici Seifertova).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 1019/32 ostatní plocha, parc. č. 1021 trvalý travní porost, parc. č. 1019/3 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a parc. č. 1021 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr, vše v k.ú. Blansko o celkové výměře 470 m2 za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů částí pozemků, které budou dotčeny stavbou SO 336 Úprava koryta Sloupečník (potok Sloupečník v místě budoucího křížení s komunikací č. II/374 v blízkosti STK v Blansku).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 855/9 ostatní plochy o výměře cca 140 m2 v k.ú. Blansko za účelem vytvoření manipulační plochy kolem budovy pěstitelské pálenice v Blansku ve Sloupečníku a jejího užívání, a to panu Jaroslavu Borkovcovi, bytem Blansko, Palackého 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10,-Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace každoročně od roku 2004 (za budovou pálenice čp. 1584 v Blansku, Sloupečníku).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 282 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a části pozemku parc. č. 256 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Horní Lhota u Blanska za účelem zřízení 2 parkovacích míst opatřených otevřeným přístřeškem paní Soně Gregorové, bytem Horní Lhota 79, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 5 let (v blízkosti bývalé restaurace v Horní Lhotě).

Usnesení č. 47
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 577/1 ost. plocha v k.ú. Blansko o prokazatelně vynaložené náklady na provedení přeložky plynovodu, kterým je dotčen výše uvedený pozemek.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/8/01/Ne ze dne 5.4.2001 a ukončení nájmu pozemků parc. č. 4596 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 4597/1 zastavěná plocha, nádvoří, oba v k.ú. Blansko, a to dohodou mezi Městem Blansko a Ministerstvem zemědělství, Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem Blansko ke dni 31.12.2003 (lokalita Staré Blansko, naproti s.r.o. Synthon).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného z věcného břemene, které bude spočívat v umístění (uložení) vodovodního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob na částech pozemků parc. č. 998/3 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr a parc. č. 998/17 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko ve vlastnictví Kaleda, a.s., se sídlem Brno, Špitálka 41, jako povinného z věcného břemene, a to v rozsahu dle projektu pro stavební povolení — Objekt, S 01.1.2 — Vodovody, vypracovaného K4 a.s., projekční kanceláří Brno pod zakázkou č. 151 z 10/2002, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (pozemky v průmyslové zóně, lokalita „Vojanky“, ulice Poříčí v Blansku, před budovou autoservisu).

Usnesení č. 50
Rada nedoporučuje zastupitelstvu odsouhlasit výkup pozemku parc. č. 1032 ostatní plochy v k.ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek na ul. Poříčí naproti parkovišti před Metrou, a.s.).

Usnesení č. 51
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 273/5 (PK) o výměře 567 m2 a parc. č. 1691/9 ostatní plocha o výměře 27 m2, oba v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu ve výši veškerých nákladů, které budou s těmito převody spojené (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemek parc. č. 645 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 472 m2 v k.ú. Dolní Lhota za pozemek parc. č. 262/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 156 m2 v k.ú. Blansko (pozemek na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách a pozemek v areálu firmy STEKO v Dolní Lhotě) .

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 998/1, parc. č. 971, parc. č. 980/3, parc. č. 970, vše pozemky ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a pozemek parc. č. 988/14 ostatní plocha o celkové výměře cca 841 m2 vše v k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 263/5 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 4m2 a parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 837m2, oba v k.ú. Blansko s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků by byl finančně dorovnán za dohodnutou cenu (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách a pozemky před firmou AMTEX Radiátory na ul.Poříčí).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 185 zahrada o výměře cca 110 m2, parc. č. 273/11 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 a parc. č. 262/2 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 49 m2, vše v k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 1691/8 ostatní plocha, parc. č. 1691/6 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1684 ostatní plocha, vše v k.ú. Blansko o výměře cca 670 m2 bez finančního dorovnání (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 55
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 263/6 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 100 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 56
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./1. až 1./3. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 2./1. až 2./7.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka