Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 24 ze dne 18.11.2003

Usnesení č. 1

Rada jmenuje p. Jindřicha Dvořáčka za člena Komise sociální.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci MUDr. Dušana Kráčmara na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko z důvodu kolize času zasedání Kontrolního výboru s jeho pracovním programem.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2003 pro Svaz tělesně postižených v ČR, okresní výbor Blansko z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených pro rok 2003 na příspěvky organizacím zajišťujícím sociální služby na území města.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí revolvingového úvěru.

Usnesení č. 5
Rada projednala návrh změny vyhlášky Města Blansko č. 2/2001, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto vyhlášku v novém znění.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje návrh kulturní komise poskytnout Sdružení Horizont příspěvek ve výši 5 000,-- Kč na uspořádání 5. cestovatelského festivalu v Blansku a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemcem příspěvku příslušnou smlouvu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s převodem 10 ks knižních kovových regálů z majetku městské knihovny Blansko na Město Blansko dle předložené žádosti.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje předložené žádosti o nájmy jednotlivých subjektů v prostorách Městského klubu Blansko a pověřuje ředitele KSMB k realizaci těchto smluv.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s Monikou a Mojmírem Hrachovinovými, 9. května 20, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu manželům Hrachovinovým, 9. května 20, Blansko, a to do konce února 2004.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí s přidělením bytu 1+1 v jiném domě mimo pořadí pro paní Miladu Marečkovou, Jungmannova 10, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — 3 skladů o celkové výměře 38,65 m2 + chodba 6,20 m2 v suterénu budovy Chelčického 56, Blansko, panu P. Havířovi, Blansko, IČO: 675 58 071 na dobu neurčitou za účelem skladování obalových materiálů a papírnických výrobků za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 — zast. pl. o výměře 263 m2 panu Z. Novákovi, Blansko, IČO: 409 96 531 na dobu neurčitou za účelem vybudování maloobchodní prodejny se sortimentem jízdní kola a sportovní zboží za nájemné ve výši 120 000,-- Kč/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny K 33 na ul. Jasanová na pozemku parc. č. 4045 — zast. pl. o výměře 386 m2 a pozemku parc. č. 4045 — zast. pl. o výměře 386 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o poskytování služeb č. 2003-KOM-S018/Pe s Muzeem Blansko dohodou.

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí se zrušením inflační doložky v dodatcích ke smlouvám č. KOM-5/2000/Pe a KOM-6/2000/Pe se ZUŠ Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se změnou výpovědní lhůty ve smlouvách č. KOM-5/2000/Pe a KOM-6/2000/Pe se ZUŠ Blansko s tím, že příslušná ustanovení budou ve smlouvách upravena dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s předloženými návrhy novel vyhlášky o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Rada ukládá odboru FIN předložit je k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s předloženým návrhem novely „Statut fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku“. Ukládá odboru FIN předložit jej k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 3/1 až 3/9. Ukládá odboru FIN předložit je k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 202 000,-- Kč, která byla uložena Stavebním úřadem MěÚ Blansko rozhodnutím ve správním řízení č. j. SÚ D 2/2002-4229/2001/Ša ze dne 11. 1. 2002 a následně zrušena v rámci mimořádného opravného prostředku — přezkumu rozhodnutí mimo odvolací řízení rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 2449/2002 OÚPSŘ ze dne 12. 8. 2003, které nabylo právní moci 11. 9. 2003. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 207/9 ostatní plocha a parc. č. 207/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května a za BD na ul. Svitavská).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, resp. podíly pozemků parc. č. 2354, parc. č. 2799, parc. č. 4030/1, parc. č. 4030/2, parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/4, parc. č. 4030/5, parc. č. 4031/1, parc. č. 4031/2, parc. č. 4031/3, parc. č. 4031/4, parc. č. 4031/5, parc. č. 4031/6, parc. č. 3318/1, parc. č. 3318/2, parc. č. 3318/3, parc. č. 3318/4, parc. č. 3318/5, parc. č. 3318/6, parc. č. 3905/1, parc. č. 3905/2, parc. č. 3906/1, parc. č. 3906/2, parc. č. 3907/1, parc. č. 3907/2, parc. č. 4451, parc. č. 4452, parc. č. 4453/1, parc. č. 4454/2, parc. č. 4455, parc. č. 4456, parc. č. 4047, parc. č. 4048, parc. č. 4049, parc. č. 4050, parc. č. 4051, parc. č. 4052, parc. č. 4053/2, parc. č. 4359, parc. č. 1242/2, parc. č. 1254/2, parc. č. 1248/2, parc. č. 1305, parc. č. 1306, parc. č. 1307, parc. č. 1308, parc. č. 1309, parc. č. 1310, parc. č. 1410, parc. č. 2395, parc. č. 2738, parc. č. 1337/2, parc. č. 1338/1, parc. č. 1330/2, parc. č. 1331/1, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických práv k pozemkům a objektům (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat a směnit část pozemku parc. č. 559/11 ostatní plocha o výměře cca 2437 m2 v k. ú. Blansko, část pozemku parc. č. 559/12 ostatní plocha o výměře cca 1369 m2 v k. ú. Blansko, část pozemku parc. č. 559/13 ostatní plocha o výměře cca 163 m2 v k. ú. Blansko a část pozemku parc. č. 559/7 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, po hranici nově vybudovaného chodníku při realizaci stavby přeložky stávající silnice III/37937, za účelem přestavby parkoviště, parkování, k podnikatelským účelům, užívání zpevněné manipulační a ostatní skladovací plochy a částečné směny pozemků (pozemky v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav Blansko, v blízkosti a před budovou č. p. 1748 na ulici Brněnská 23, v lokalitě Staré Blansko).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Blansko za účelem zřízení zařízení staveniště při výstavbě bytových domů „Bytové domy II., Blansko — Písečná, 90 b. j.“ (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s nabytím stavby „dešťová a splašková kanalizace“ v k. ú. Těchov, lokalitě „Na slunku“, do vlastnictví města od manželů Hasoňových za cenu max. 25 % z ceny oprávněných pořizovacích nákladů s tím, že vlastník této stavby předá městu současně veškeré doklady a dokumentace nutné k jejímu předání do správy Svazku VaK.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka