Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 25 ze dne 02.12.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Jana Michálka ze členství v Komisi pro životní prostředí.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje zastupitelstvu města jmenovat za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Renatu Nezvalovou.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje „Plán veřejnosprávní kontroly na rok 2004“, jehož realizaci zajišťuje Kontrolní oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 5
Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit vzdání se práva na vydání 39 ks velkokapacitních kontejnerů a vyřazení tohoto majetku z účetnictví a přijetí závazku SITA Moravia a. s., uhradit městu Blansku částku 250.000,- Kč a schválit uzavření dohody o narovnání se SITA Moravia a. s.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje nájemní smlouvy na nemovitosti v užívání příspěvkových organizací zřizovaných městem a pověřuje starostku jejich podpisem.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje Vnitřní platový předpis ke stanovení platu ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení v působnosti Města Blansko s platností od 1.1. 2004

Usnesení č. 8
Rada schvaluje na návrh sportovní komise příspěvky pro TJ ČKD Blansko (2.600,- Kč), AMK Blansko (4.500,- Kč) a MTB Racing Team Blansko (1.500,- Kč) a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí odstoupení společnosti „Černohorská restaurace, s. r. o., Hybešova 240/1, 678 01 Blansko“ od uzavření kupní smlouvy na restauraci Dělnický dům na Žižkově ul. v Blansku a ukládá odboru ŠKOL vypsat po úpravách nový záměr na prodej této nemovitosti.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s přidělením bytu 9. května 14, Blansko, mimo pořadí pro paní Janette Kohútovou, bytem 9. května 14, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Libuši Švédovou, trvale bytem Dolní Lhota 95, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Magdalenu Kočkovou, Bezručova 5, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Ryzí, B. Němcové 14, Blansko, a nedoporučuje projednání v zastupitelstvu. Rada doporučuje paní Ryzí podat si žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje vyhlášku o hospodaření s byty v majetku města a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se žádostí paní Heleny Bezděkové, bytem L. Janáčka 13, Blansko, o neuplatnění předkupního práva a ukládá odboru KOM po doplnění žádosti předložit k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Michaely Přikrylové, trvale bytem Kamnářská 6, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 580 m2 objektu bývalé MŠ čp. 1496 na ul. Dvorská 28, Blansko, pro ABRAS projektový ateliér s. r. o., se sídlem v Blansku, Poříčí 18, IČO: 60 75 11 51 a Jana Popelku — ELEKTRO se sídlem Lipovec u Blanska, Holštejn 26, IČO: 137 15 569, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 220,- Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování projektantského pracoviště a videostudia.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 242 — zast. pl. o výměře 16 m2 zastavěného budovou bez čp. v k. ú. Těchov panu Františku Prokopovi, Blansko, za cenu 8.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu bývalé MŠ čp. 66 na pozemku parc. č. 145 — zast. plocha, nádvoří o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 145 — zast. plocha, nádvoří o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 147/1 — ostatní pl. o výměře 605 m2, pozemku parc. č. 148 — zahrada o výměře 958 m2, pozemku parc. č. 146 — zahrada o výměře 560 m2, pozemku parc. č. 147/3 — ostatní pl. o výměře 235 m2 za účelem využití v souladu s územním plánem za cenu min. dle znaleckého posudku ve výši 3.178.790,- Kč.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. BNH-8/99/Ku ze dne 3. 11. 1999 o pronájmu objektu čp. 317 na ul. Komenského 20 v Blansku uzavřenou s Pionýrskou skupinou Blansko, a to písemnou dohodou smluvních stran k datu 31. 12. 2003.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí čerpání plusovosti města Blanska z hospodaření Svazku VaK v letech 2001 až 2003. Rada bere na vědomí, že z důvodu realizace Projektu Dyje nebude možné pro další roky z plusovosti dotovat cenu vody pro občany města.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s Konvencí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK pouze s příspěvkem na standard dopravní obslužnosti a doporučuje ji takto ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada ukládá ing. Královi, aby s ČAD Blansko a. s., a KORDISEM JMK, spol. s r. o., projednal sladění MHD v Blansku s nadstandardní částí dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh Nařízení města Blansko o státní vozidel ve městě Blansko.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje Vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu a ukládá odboru FIN předložit ji k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 2./1. až 2./18. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje předloženou změnu položkového rozpočtu č. 3./1.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2004. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje odpis pohledávky ve výši 173.601,- Kč za nebytové prostory Galant, Smetanova 1, Blansko, vůči Pavlu Ježovi, naposledy bytem Blansko, Sloupečník 48, a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 4.551,- Kč za nebytové prostory Cukrárna 9. května 3, vůči Antonínu Petlachovi, naposledy bytem Blansko, Údolní 5.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 605,- Kč po zemřelé Drahomíře Křižanové, naposledy bytem Blansko, Jungmannova 10.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje odpis pohledávek za svoz komunálního odpadu v letech 1993 až 1998 ve výši 40.111,- Kč.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje odpis pohledávek za stravné v letech 1997 až 2000 ve výši 41.565,99 Kč.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje odpis pohledávek za nezaplacené vodoměry v celkové výši 157.016,- Kč.

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu delegovat pravomoci na radu při schvalování rozpočtových opatření, která povyšují rozpočet města z důvodu poukázaných dotací od státu, apod., s platností do 31. 12. 2003. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky Technickým službám, s. r. o., ve výši 1.400.000 Kč, se splatností k 31. 12. 2008, se čtvrtletním rovnoměrným splácením, s ročním úrokem 1,4 % a ukládá odboru FIN předložit k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 96/2 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 37 m2 (část, která se nachází v zaplocené zahradě u RD čp.1344) v k. ú. Blansko za části pozemků parc. č. st. 82/2 — zastavěná plocha a parc. č. 96/2 — ostatní plocha (části, nacházející se vně oplocení zahrady u RD čp.1344) v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky při ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. 2003-INV-Poz-S036/Ko-R-NS uzavřené dne 26. 3. 2003 mezi Městem Blansko a Hotel Panorama a. s., IČO: 46992324, se sídlem Těchov 168, Blansko, dohodou obou smluvních stran dle článku III., odst. 2., písm. a) nájemní smlouvy, a to ke dni uzavření nového nájemného vztahu. .

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 319/8 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře do 1 m2 za účelem využití umístěného nepřenosného reklamního zařízení — směrové reklamní tabule k hotelu Panorama (jedná se o část pozemku po pravé straně při komunikaci směrem z části města Blansko — Obůrka do lokality Češkovice k hotelu Panorama).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 70 m2 (část po p. Štégnerové) v k. ú. Blansko manželům Josefu a Anně Juračkovým, bytem Blansko, 9. května 63, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2 , za účelem užívání k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 208 m2 (část po p. Štégnerové a Ševčíkových) v k. ú. Blansko manželům Ing. Josefu a Vlastě Kolářovým, bytem Blansko, 9. května 65, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2, za účelem užívání k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 43
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 40/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska zastavěné chodníkem a komunikací Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v Olešné — část komunikace na Hořice).

Usnesení č. 44
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit odprodej částí obecních pozemků parc. č. 559/11, parc. č. 559/12, parc. č. 559/13 a parc. č. 559/7, všechny ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 1.500 m2 firmě SKS s. r. o., se sídlem Kollárova 2a, Blansko, IČO: 43420117 za cenu 300,- Kč/m2, za podmínky, že společnost SKS s. r. o. provede na vlastní náklady stavbu přeložky vodovodního řadu v trase od vodoměrné šachty před vrátnicí společnosti Synthon spol. s r. o. na ulici Brněnská v Blansku po nový nápojný bod — podzemní hydrant pro napojení stavby ČOV Blansko na zdroj vody. Stavba vodovodního řadu bude po dokončení předána do majetku Města Blansko a část ceny díla za vybudování přeložky vodovodního řadu bude odečtena z kupní ceny za odprodej částí obecních pozemků parc. č. 559/11, parc. č. 559/12, parc. č. 559/13 a parc. č. 559/7, všechny v k. ú. Blansko. Majetkoprávní vypořádání bude provedeno po ukončení a kolaudaci celé stavby společnosti Synthon spol. s r. o. Blansko a vyhotovení nového geometrického plánu stavby přeložky silnice III/379 37 v Blansku včetně parkoviště. Veškeré potřebné podklady pro předání stavby vodovodního řadu do majetku Města Blansko včetně doložení dokladů prokazujících vynaložené náklady na provedení stavby přeložky vodovodního řadu, náklady s převodem pozemků spojené a daň z převodu nemovitostí zajistí a uhradí společnost SKS s. r. o. Bl

ansko.

Usnesení č. 45
Rada ukládá odboru INV předložit zastupitelstvu žádost Ing. Kleinbauera o prodloužení termínu u zástavby Wanklova nám. s tím, že nedoporučuje žádosti vyhovět.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje předložený návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka