Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 26 ze dne 16.12.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informaci správce konkurzní podstaty, že výstavba bytového domu Zborovce, 66 b.j., bude provedena v termínu, kvalitě a ceně, dle platné smlouvy o dílo.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Štefanem Himájem, 9. května 3, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 500,- Kč.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Štefanu Himájovi, 9. května 3, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Liborem Balažovičem, bytem 9. května 26, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 2 000,- Kč.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s panem Karlem Černým, bytem 9. května 26, Blansko ve výši měsíční splátky 1.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 15 z 20. schůze rady konané dne 9.9.2003 týkající se přidělení náhradního ubytování paní Kudové.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje přidělení přístřeší — bytu č. 2/2 o jedné místnosti, sociální zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko pro pana Oldřicha Novotného, bytem 9. května 14, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Rudolfu Samešovi, Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem zbývající části skladu o výměře cca 377 m2 v Horní Palavě v areálu skladů pod přehradní nádrží v k.ú. Blansko firmě Kovovýroba PMJ s.r.o., se sídlem Horní Palava 57, Blansko, IČO: 46905812 na dobu neurčitou za účelem užívání jako sklad za nájemné ve výši 95,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 32 m2 na ul. Bezručova 5, Blansko, panu L. Horákovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny oděvů.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 601 o výměře 12,88 m2 + ost. 4,69 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, Svazu tělesně postižených v ČR, se sídlem B. Němcové 1a, Blansko, IČO: 62075357 na dobu neurčitou za účelem zajištění činnosti organizace a poradenské činnosti za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 607 o výměře 17,92 m2 + ost. 6,52 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, Sdružení neslyšících v MK, Svitavská 24, Blansko, IČO: 69648905 na dobu neurčitou za účelem vytvoření zázemí sdružení za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se změnou provozní doby ve smlouvě č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, a to pro zimní období v termínu vždy od 1.11. – 31. 3. od 19.00 — 7.00 hod. Změna provozní doby bude platná od 1.1.2004.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 310/10 zahrady o výměře cca 120 m2 v k.ú. Blansko za účelem úpravy a užívání jako přístupová cesta, za účelem případného osázení zelení, za účelem úklidu a údržby pozemku (lokalita ulice Hořické, před vjezdem k rodinnému domu Hořická 42).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/158/99/Ne ze dne 1.11.1999 na nájem části pozemku parc. č. 772/3 zahrady o výměře cca 125 m2 v k.ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2003 (oplocený pozemek u bytového domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 772/3 zahrady o výměře cca 125 m2 v k.ú. Blansko za účelem obdělávání a užívání jako zahrádka a za účelem údržby a úklidu zbývající (neobdělávané) části pozemku, který tvoří okolí bytového domu Sadová 46, Blansko (část pozemku u bytového domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 845/41 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 30 m2 za účelem zarovnání hranice se sousedními pozemky na ulici Absolonova v Blansku (jedná se o část pozemku před rozestavěnou novostavbou rodinného domu na ul. Absolonova v Blansku).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Blansko společnosti MiTTaG spol. s r.o., pozemní a průmyslové stavitelství, Chaloupkova 578/3, Brno, IČ: 00547514, za účelem vybudování a užívání zařízení staveniště při výstavbě bytových domů „Bytové domy II., Blansko — Písečná, 90 b.j.“, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, na dobu určitou do doby ukončení výstavby bytových domů (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 1352/34 ostatní plochy, parc. č. 1380/3 ostatní plochy, parc. č. 1426 ostatní plochy, parc. č. 1453 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko v rozsahu určeném geometrickým plánem, které bude spočívat v uložení, užívání a provozování, opravách a údržbě plynové přípojky a přípojky kabelového vedení NN, to vše ve prospěch nemovitostí – budovy čp. 272 na pozemku parc. č. 118/4 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko, Smetanova 2 a pozemku parc. č. 118/4 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko ve vlastnictví Ing. Ladislava Grundy, bytem Blansko, Křížkovského 42, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 559/7 ostatní plochy, 559/12 ostatní plochy, 559/13 ostatní plochy a 559/21 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko v rozsahu určeném geometrickým plánem, které bude spočívat v uložení, užívání a provozování, opravách a údržbě podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, a to ve prospěch oprávněného, tj. ČESKÉHO TELECOMU, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje předložené změny položkového rozpočtu č. 1./1 až č. 1./9.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje dodatek č. 2 ke Směrnici o inventarizaci majetku a závazků.

Usnesení č. 23
Na základě usnesení z 9. ZM ze dne 15.12.2003 o delegaci pravomocí schvaluje rada předložená rozpočtová opatření č. 3./1 až č. 3./6.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka