Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 27 ze dne 30.12.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./1. až č. 1./7. Ukládá odboru finančnímu předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města rozpočtové opatření pod bodem č. 1./7.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předloženou změnu položkového rozpočtu č. 2./1.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s povýšením rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2004 o 875 tis. Kč. Ukládá odboru finančnímu předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka