Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 6 ze dne 14.01.2003

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí ukončení členství pana Josefa Vyláška v Občanské aktivitě Těchov ke dni 14.1.2003.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dlužné částky 58.333,- Kč s panem Vladimírem Jedlou, a to 18 splátek ve výši 3.241,- Kč.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské lokalitě Zborovce, pod ulicí Okružní v Blansku).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/98/94/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Josefem a Marií Vyskočilovými, bytem Blansko na nájem části pozemku parc. č. 1337/1 zahrady o výměře cca 50 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 15.1.2003 s tím, že poměrná část nájemného za rok 2003 nebude požadována (část pozemku na ulici Josefa Lady v Blansku, vedle komunikace před RD J. Lady 9, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1337/1 zahrady o výměře cca 50 m2 v k.ú. Blansko za účelem údržby pozemku (část pozemku na ulici Josefa Lady v Blansku, vedle komunikace před RD J. Lady 9, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/64/99/Ko, která byla uzavřena dne 15.10.1999 mezi Městem Blansko a paní Danuškou Zouharovou, bytem Blansko-Hořice na nájem části pozemku v k.ú. Hořice o výměře 26 m2, a to dle článku III., bodu 2. nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 15.1.2003 s tím, že poměrná část nájemného za rok 2003 bude účtována již novému nájemci (část pozemku při místní komunikaci v městské části Blansko-Hořice, vedle zastávky autobusů, na které jsou umístěny dočasné stavby – prodejní stánek a mobilní buňka – sklad).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy v k.ú. Hořice o výměře 26 m2, a to z důvodu zastavění dočasnými stavbami -prodejním stánkem a mobilní buňkou – skladem, za účelem provozování prodeje smíšeného zboží (část pozemku při místní komunikaci v městské části Blansko-Hořice, vedle zastávky autobusů).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/9 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko o výměře 18 m2 Evě a Jiřímu Hlaváčkovým, bytem Blansko z důvodu zastavění pozemku stavbou garáže č.e. 329 v jejich vlastnictví, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v řadě garáží před zastávkou Českých drah Blansko-město, při ulici Rožmitálova v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 812/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Blansko pro Domov důchodců v Blansko, se sídlem Erbenova č.p. 2363, Blansko za účelem umístění informační tabule pevně spojené se zemí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek u chodníku při ulici Sadová v Blansku, u Domu dětí a mládeže).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čís. INV-Výp/34/99/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a ČR – Dům dětí a mládeže dne 4.2.2000, ve kterém bude snížena výměra předmětu výpůjčky, části pozemku parc. č. 812/1 v k.ú. Blansko o cca 20 m2 (pozemek-travnatá plocha u chodníku při ulici Sadová v Blansku, u Domu dětí a mládeže).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 183/6 zahrada o výměře 115 m2 a parc. č. 183/7 zahrada o výměře 113 m2 , oba v k.ú. Blansko, a to panu Miloslavu Hudečkovi, bytem Blansko, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, za účelem využití k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky v lokalitě Staré Blansko, za rodinnými domky na ulici Komenského č. 24 a č. 26 v Blansku).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čís. 2002-INV-NS012/Ko-Poz., která byla uzavřena dne 10. 4. 2002 s Bohumilem Pokojem, bytem Blansko, kterým bude upraven článek III., odstavec 4 – prodloužen termín na vyřízení dodatečného stavebního povolení k dočasné stavbě prodejního stánku do 30.6.2003 pod smluvní pokutou 10.000,- Kč ( nájem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy v k.ú. Blansko, ulice Čelakovského v Blansku, na kterém je umístěn prodejní stánek ).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem 4 kanceláří ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, o celkové výměře 78 m2 + 30,41 m2(soc. zař., chodba) Finančnímu ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno, IČO: 006921, za účelem zřízení a provozování kanceláří FŘ (podatelny a centrální registrace) za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou jedné třídy v bývalé základní škole na Klepačově SDH Klepačov, a to od 15.1.2003 do 11.2.2003, za účelem zajištění cvičení aerobiku žen Klepačova.

Usnesení č. 15
Rada města souhlasí v souladu se Stanovami Svazku, aby se část plusovosti Města Blansko přenesla do ceny vodného a stočného v kategorii domácností následovně :
– vodné 20,40 Kč/m3 bez DPH
– stočné 19,25 Kč/m3 bez DPH

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti č.p. 4 na pozemku parc. č. 35/3 – zast. plocha o výměře 457 m2 v k.ú. Blansko a části nemovitosti č.p. 3 na pozemku parc. č.35/1 – zast.plocha, nádvoří o výměře 1926 m2 (patrová část předzámčí).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka